"It is absolutely the right of the Swedish government to poison their citizens, I don’t mind that. That is a right of a government and I hope this committee meeting is web streamed so that over everywhere in the world citizens see that."
EU parlamentariker Glenis Willmott

 

 

Vi som lever längs med Östersjöns kust förstår nog inte fullt ut hur skadat ekosystem Östersjön redan har.

Att leva i samklang med och av naturen i Östersjön är inte längre möjligt. Vi bör i det närmaste helt undvika att äta fisk som kommer från Östersjön på grund av deras höga innehåll av miljögifter och tungmetaller.

"Att ställa ett fungerande ekosystem i kontrast med vårt skadade längs med Östersjön hoppas jag kunna påvisa hur allvarligt skadat Östersjön faktiskt redan är. Hela Sveriges befolkning känner inte till att vi har världens förorenaste innanhav och att mycket av fisken däri är giftig för förtäring. Om jag levde av svensk fisk i 3 månader skulle jag få i mig så höga halter av miljögifter att jag antagligen skulle utveckla cancer och dessutom slå ut mitt immunförsvar. " Svensk fet Östersjöfisk får inte ens säljas som djurfoder i övriga EU och export är förbjuden, därav hamnar all fisk på svenskarnas matbord.

Vidare innebär övergödningen en årlig algblomning med giftiga alger och en ständigt ökande yta av död havsbotten. Man räknar idag med över 70 000 kvadratkilometer död havsbotten, (ungefär 22 Gotland). Avsaknaden av fisk i ytterskärgården och den fiskdöd som drabbat Östersjön under de senaste decennierna innebär även att det blir svårt att ens få fisk.

Konsekvenser av Övergödningen i Östersjön.

Övergödningen medför också en ökning av skadliga algblomningar, som kan vara giftiga. Dessa kan orsaka grumling och missfärgning av vattnet, skumbildning, massdöd av fisk och bottendjur och även skaldjursförgiftning hos människor. Ökad tillväxt av fintrådiga alger i grunda kustområden kan förändra hela ekosystem, öka risken för syrebrist och förstöra uppväxtområden för fiskyngel. I hav, sjöar och vattendrag visar sig övergödningen på sätt att vattnet blir grumligare av ökad mängd planktonalger, vassar och andra högre växter breder ut sig och fintrådiga alger ökar. Ofta finns inte kräftdjur och andra djurgrupper i tillräcklig mängd för att konsumera den ökade växtligheten, I stället samlas stora mängder dött växtmaterial på bottnarna. Nedbrytningen förbrukar syre och syrefria bottnar uppstår. Både i insjöar och i haven runt Sverige finns stora områden med syrefria eller syrefattiga bottnar. Där dör många bottendjur och fisken undviker områdena. Särskilt hårt drabbad är Östersjön.

Konsekvenser av algblomningen i Östersjön.

Den kraftiga algtillväxten stör vattnets ekosystem. Alger som dör och sjunker till botten stimulerar tillväxten av förruttnelsebakterier. Dessa bidrar till syrgasbrist i djupare vatten, vilket i sin tur leder till fiskdöd. Syrgasbristen orsakar även kemiska förändringar i bottenslammet, som kan leda till utsöndring av giftiga ämnen. Några alger producerar dessutom nervgifter. De höga koncentrationerna som uppstår vid algblomning gör att det kan det vara livsfarligt att dricka av det påverkade vattnet.

Konsekvenser av Tungmetaller i Östersjön.

En tesked kvicksilver räcker för att förgifta en hel sjö. Tungmetaller skadar hjärnan. Fosterstadiet är den mest känsliga perioden då hjärnan och nervsystemet utvecklas. Hos barn, vars mammor under graviditeten fått i sig mycket kvicksilver, har man sett att den normala utvecklingen blivit fördröjd. Tungmetaller som kvicksilver, kadmium och bly men även koppar kan ge skador på växter, djur och människor. Eftersom de ackumuleras i näringskedjorna innebär höga halter också en risk för människor. Den stora, och hela tiden ökande, mängden metaller i produkter, avfall och förorenad mark är ett potentiellt hot för miljön i framtiden. Tungmetaller kan orsaka plötslig spädbarnsdöd, störningar i reproduktionen, ökning av cancerrisker, immunologiska störningar (inklusive allergier), metabola störningar, neurologiska störningar och andra specifika organskador.

Konsekvenser av Dioxin och PCB i Östersjön.

Vissa former av PCB har visat sig störa hjärnans utveckling hos unga individer och livslånga beteendestörningar. Dessa ämnen kan också ge skador på immunförsvaret och fortplantningssystemet.
Naturvårdsverket skriver följande om miljögiftet Dioxin: ”Svensk vild lax, strömming, öring, röding och sik innehåller ofta så mycket gift att det är skadligt för barn att äta den. EU har därför valt att skydda människor genom att förbjuda försäljningen av dessa farliga fiskar. Men Sverige har ordnat ett undantag från regeln. Nu vill vi se att regeringen slopar undantaget så att våra barn skyddas från gifterna.
Svenska barn äter idag svensk lax med så höga gifthalter att både barnen och deras framtida barn kan bli sjuka. Fisken är så förorenad att den varken får exporteras eller säljas som djurfoder. När det nu finns ett gränsvärde för vår hälsa, som de flesta länder i EU tillämpar, måste man fråga sig varför den svenska regeringen smiter undan och accepterar fortsatt förgiftning av våra barn, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Dioxiner är ett av världens giftigaste ämnen. Utsätts barn i tidig ålder kan följderna bli försämrad inlärningsförmåga, minskad reproduktionsförmåga och förhöjd risk för bland annat cancer, diabetes och benskörhet. Enligt Livsmedelsverket räcker det med att barn äter vild lax från Östersjön tre gånger per år för att det ska överskrida det så kallade dagliga tolerabla intaget. Ämnet kan sedan finnas kvar i kroppen i tiotals år. När flickor får i sig dioxin lagras det i deras kroppar och förs sedan över till deras barn, i samband graviditet och amning. I så kallade mormorsstudier har man sett att miljögifter som dioxin på så sätt kan nedärvas i flera generationer.”

Några saker man kan göra själv för att som enskild person bidra till bättre miljö i Östersjön:

  • Självklart tar man med alla sina egna sopor hem, men om alla dessutom tar med sig lite extra skräp när man är ute i naturen kan stora resultat snabbt nås.
  • Häll aldrig matrester eller diskvatten i Östersjön utan istället lite diskret på land så att insekter, däggdjur och fåglar kan ta hand om det.
  • Köp inte fisk fångad i Östersjön, dels behöver fiskebestånden återhämta sig, dels innehåller den höga halter av miljögifter och tungmetaller.
  • Köp ekologiska produkter då man i dessa inte använt giftaga ämnen i tillverkningsprocessen eller skadliga bekämpningsmedel.
  • Använd inte båtbottenfärg utan skrapa/borsta istället båten ren från havstulpaner med snorkel och cyklop den första veckan i augusti då de fäst sig på båtbotten men inte hunnit skapa ett skyddande kalkhölje. Vanligtvis räcker det med en tvätt per sommar.
  • Självklart ska man källsortera tidningar, metaller och plast samt ha en egen kompost, men extra viktigt är det att källsortera batterier, termometrar, lampor och kemikalier.
  • Såpa är ett naturligt rengöringsmedel som kan användas för all rengöring i hemmet.
  • Använd inte kemiska bekämpningsmedel i trädgården och undvik att gödsla. Ofta finns det naturliga hemkurer för ohyra (tex kanel istället för myrr) samt växter som trivs i jord utan gödsel.
  • Köp i första hand ekologiskt för att främja att mindre bekämpningsmedel och gifter hamnar i vår mat och natur. Köp organiska alternativ när du har valmöjlighet. Produkter som inte är framställda på kemisk väg.