"Of all the evils for which man has made himself responsible, none is so degrading, so shocking or so brutal as his abuse of the better half of humanity; the female sex."

Mahatma Gandhi

----- Gå längst ned -----

Fullständig karta med alla övernattningsplatser. För fler bilder se bildarkivet.

Dag 25/Day 25 (2014-07-01)

SVENSKA:

Landskapsbild: Inomskärgårds, mycket skog, vass och bebyggelse
Väder: Molnighet 8/8, Nordlig 4 m/s
Distans: 25 km
Medeldistans: 27 km
Total distans: 672 km
Position: Framme vid Ryska gränsen

Hälsa/känslor: Supernöjd att vara framme. Vemodigt att det redan är över.

Kraftigt regn precis hela dagen. Motvind men vad gör det när målet är i sikte. När jag började närma mig Ryska gränsen blev jag förvånad hur mycket bebyggelse det faktiskt fanns precis bredvid gränsen. I vattnet var gränsen utmärkt med ett långt band av gula bojar. Rodde länge jämte dessa bojar för att till slut nå fastlandet. Ett fantastiskt vackert hus låg i direkt anslutning till gränsen och jag var därför tvungen att lägga till vid deras strand. Som tur var de hemma. De informerade mig om att för att komma närmre än tre kilometer så måste man ha ett tillstånd. Ett faktum som jag hade missat. Böter låg på 1000 Euro. Inte så bra. Precis då kör gränsvakten längs deras uppfart och damen säger att nu blir det problem. Men som tur är kör de vidare. Vi lugnar ner oss, umgås en stund, jag får en toalettrulle och så skickar jag iväg meddelandet på gps att jag är framme. Sedan går vi ner till båten och jag bestämmer mig för att ro tre kilometer bort från gränsen. Nu blir det till att ligga och mysa i tältet tills familjen anländer. 
Att långfärdsro i Vagabonden visade sig leva upp till mycket mer än mina förväntningar. Verkligen roddbåtens svar på havskajaken. Jag bedömer den som klart sjösäkrare och det är skönt att man kan stå, röra sig och laga mat direkt i båten. Även ta en tupplur efter maten. En mer sjövärdig båt finns inte på den svenska marknaden, en båt konstruerad för rodd i oskyddade vatten med höga vågor och kraftiga vindar. Självlänsande och med rullsits där man utnyttjar benkraften. Tre vattentäta skott gör den i princip osänkbar och packutrymmena är riktigt stora. Hade jag bara tagit frystorkat med mig hade jag kunnat vara ute i hundra dagar. Aldrig tidigare har min rygg känts så stark och så bra. Backspeglar är ett måste. Sparar sjuttio procent av nackvridningar och är lika nödvändig som kissluckan på torrdräkten. Man kan sammanfatta det som så att den inte är till salu och det blir fler äventyr med Vagabonden Saga.
Jag hade trott att finnarna skulle vara lite sura på oss på grund av vår passivitet under kriget. Tvärtom så var de mycket glada över vår insats där vi tog hand om så många finska krigsbarn och dessutom så fanns det en massa svenska frivilliga som på eget bevåg åkte och krigade på Finlands sida. Känslan av att vara i Sverige har förstärkts av att nästan alla pratar perfekt svenska. Skärgården liknar den vi har på ostkusten. I höst håller jag en utbildning i Friluftsfrämjandets regi i hur man förverkligar sina drömmar och äventyrsprojekt. Bli medlem i Friluftsfrämjandet och delta! Håll även koll på Oskar Kihlborgs (förste svensk på Everest tillsammans med Mikael Reuterswärd) nya projekt Äventysakademin. En skola i friluftsliv och äventyr för barn som har det tufft och hamnat på glid.
Nu är det dags att fara hem och presentera fyra uttänkta äventyrsprojekt för frugan. Det gäller att passa på så här direkt vid hemkomst eftersom hon nu är extra glad att se mig. Några glas vin och kompromissande framför brasan.
Ett stort tack till Crossing Borders och min gode vän Måns Kämpe som hjälpt mig med texterna och fakta om jämställdhet. 

Tankar om livet: Allt börjar med en dröm. Som omvandlas till ett högre syfte. Som omvandlas till ett äventyr. Som omvandlas till effektmål. Som omvandlas till smarta mål. Som omvandlas till projektplan. Som omvandlas till instuderingsplan. Som omvandlas till riskanalys. Som omvandlas till kost-och tränings upplägg. Som omvandlas till utrustningslista. Som omvandlas till budget. Som omvandlas till delmål. Som omvandlas till aktivitetslista. Som omvandlas till tidsplan. Som omvandlas till samarbeten och nya härliga vänskapsrelationer. Som omvandlas till realistiskt dröm. Som omvandlas till REALISERAD DRÖM! That's how I within me LIGHT MY FIRE!

Jämställdhet: Jag hoppas att vi når framåt inom jämställdhet för allas våran skull. De som har det svårast är unga flickor och min förhoppning är att detta äventyrsprojekt som haft jämställdhet som budskap har gjort skillnad. Om än aldrig så lite så har det varit värt varenda roddtag. Ett nytt begrepp kallat Nätgromning har också dykt upp. "Gromning innebär att vuxen tar sexuell kontakt med ett barn, skapar känslomässiga band med barn i syfte att sänka barnets hämningar inför sexuella övergrepp mot barnet, eller i sexuellt syfte arrangerar ett möte med barn. Studier har visat att barn som upplever våld eller hot om våld tenderar att utveckla post-traumatiskt stressyndrom i högre utsträckning än andra barn som utsätts för andra trauman. De hot som uttalas i samband med misshandel upplevs ofta av barn som mycket allvarliga, vilket medför att barnen lever med ett dödshot mot modern som de upplever som verkligt. Barn som genomgår behandling för att bearbeta sina erfarenheter av våld har beskrivit en värld fylld av oro. Möjligheterna till förändring upplevs av barnen i många fall som mycket små. Unga flickor utgör den största gruppen som utsätts för både näthat och gromning.

ENGLISH:

Landscape image: Inner archipelago, lots of forest, reed and buildings. 
Weather: Cloudiness 8/8, northern 4 m/s 
Distance: 25 km 
Average distance: 27 km 
Total distance: 672 km 
Position: Arrived at the Russian border 
Health/feelings: Really pleased about arriving. A little sad that it's already over. 

It's been raining strongly all day with headwind, but that won't put me down with the goal in sight. When I started getting closer to the Russian Border I was surprised at how many buildings there actually were right at the border. In the water the border was marked out with a long trail of yellow buoys. I rowed alongside these buoys for a long while to finally reach the mainland. An amazingly beautiful house lay directly at the border and I therefore had to disembark at their shore. Luckily they were home. They informed me that to get closer than three kilometres from the border ones needs a permit. A fact that I'd missed. The fee was 1000 Euros. Not so good. Right then the border guard drove along their driveway and the lady said that now it will be trouble. But lucky for me they kept on driving. We calmed down, socialise for a while, I get a roll of toilet paper and I send off the GPS message saying that I've arrived. Then we go to the boat and I decide to row three kilometres away from the border. Now I will lie in the tent and relax until the family arrives. 
To do long distance rowing in the Vagabond turned out to live up to much more than my expectations. It is really the rowing boats' answer to the sea kayak. I judge it as much safer at sea and it is nice being able to stand, move and cook directly in the boat. And also to take a nap after dinner. A more worthy boat can hardly be found on the Swedish market, a boat constructed for rowing in unprotected waters with high waves and strong winds. Self-clearing of water and with a rolling seat where you can really take advantage of the legs' power. Three waterproof bulkheads make it practically unsinkable and the packing spaces are really big. If I had only brought freeze-dried food I could have been out for a hundred days. Never before has my back felt so strong and good. Rear-view mirrors are a must-have. It saves seventy percent of the neck turns and are as necessary as the peeing hatch in the dry suit. The conclusion of that is that it is not for sale and there will be more adventures with the Vagabond Saga. 
I had thought the Finns to be a little mad at us because of our passivity during the war. But on the contrary they were really happy about our contribution where we took care of so many Finnish war children and there were also many Swedes who voluntarily went and fought on Finland's side. The feeling of being in Sweden has been strengthened by the fact that almost everyone speaks perfect Swedish. The archipelago here resembles that of our east coast. This autumn I will hold a course by Friluftsfrämjandet about how to realise your dreams and adventure projects. Become a member of Filuftsfrämjandet and participate! You should also keep track of Oskar Kihlborgs (the first Swede on Everest together with Mikeal Reuterswärd) new project Äventyrsakademin (The Adventure Academy). A school in outdoor life and adventure for children who have had a rough time. 
Now it is time to go home and present four outthought adventure projects to my wife. I have to take the chance immediately upon arriving home when she is extra glad to see me. Some glasses of wine and compromising by the fireplace. 
Many thanks to Crossing Borders and my good friend Måns Kämpe who have helped me with the texts and facts about equality. 

Thoughts about life: Everything starts with a dream. That transforms into a higher purpose. That transforms into an adventure. That transforms into effect goals. That transform into smart goals. That transform into a project plan. That transforms into a study plan. That transforms into a risk analysis. That transforms a diet and exercise schedule. That transforms into an equipment list. That transforms into a budget. That transforms into milestone goals. That transform into a list of activities. That transforms into a time plan. That transforms into cooperation and new great friendships. That transform into a realistic dream. That transforms into a REALISED DREAM! That's how I within me LIGHT MY FIRE. 

Equality: I hope that we will move forward in equality for all our sakes. Those who have it hardest are young girls and my hope is that this adventure project that has had equality as message, has made a difference. If only a little, then this has been worth every stroke of the oars. A new term called web grooming has appeared. "Grooming means that an adult takes sexual contact with a child, creates emotional bonds to children with the purpose to lower the child's guard against sexual harassment towards the child, or in a sexual purpose arranges a meeting with a child." Studies have shown that children who experience violence or threats about violence tend to develop Post-Traumatic Stress Syndrome to a greater extent than other children who are exposed to other traumas. The threats that are spoken in conjunction with assault are often regarded as very serious by children, which leads to the child living with a death threat towards the mother that they see as real. Children who go through treatment to process their experiences of violence have described a world full of concern. The possibility of change is in many cases experienced as very small by the child. Young girls make up the largest group that have been exposed to both online violations and grooming.

 ------------------------------------------------------------

Dag 24/Day 24 (2014-06-30)

SVENSKA:

Landskapsbild: Fortfarande vacker utomskärgårds karaktär
Väder: Molnighet 8/8, Sydvästlig 4 m/s
Distans: 24 km
Medeldistans: 27 km
Total distans: 647 km
Position: Suuri-Lankouri

Hälsa/känslor: Längtan till att se en ny plats samt njuta lite på vattnet blev för stor.

Sov som en stock genom ovädret och när jag vaknade vid tio tiden hade det dragit vidare. Dagen har präglats av dimma och duggregn. Allt blir då gärna lite fuktigt och då är det skönt med ullkläder som är det enda materialet med den unika egenskapen att det värmer trots att det är blött. Det är inte så illa att jag är blöt men allt lite fuktig och då sitter en rykande varm choklad inte helt fel. Dagens höjdpunkt var när en havsörn flög lågt över vattnet med fyra fiskmåsar i släptåg. Idag har jag hittat en perfekt ö. Ingen bebyggelse, inget naturskydd, inget militärområde och den är jättevacker. Hittade även en vattensamling där det simmade runt fullt med salamandrar. De är fridlysta och mycket ovanliga. Det var länge sedan jag såg några och det gjorde mig mycket glad. Jag tar gärna en tupplur efter maten. Antar att det har och göra med den nya höga åldern... Imorgon når jag äventyrets slutmål. Ryska gränsen!

Tankar om livet: Vi kommer förlora allt en dag. När vi får saker blir det naturligt att vi även förlorar saker. När vi får kärlek är det lika naturligt att vi får sorg. När vi föds äger vi inget och vi har inga relationer. Vi lär oss att älska och vi får och köper materiella saker, många får stort affektionsvärde. Naturligt är då att livet består av förluster. Vissa fruktar förluster så mycket att de inte vågar skaffa barn, älska och låser in och värnar om sina ägodelar. Men förluster skapar grogrund för ny kärlek, nytt liv och plockar fram de bästa sidorna hos våra medmänniskor. Förluster behövs också för att vi ska kunna utvecklas som människor. Alla förluster följer en viss känslobana. Det börjar med förnekelse. Vi vägrar inse att det hänt. Därefter kommer vreden och utloppet för våran maktlöshet. Sedan försöker vi med alla bud till hands köpslå och ändra på förlusten. När vi inser det omöjliga i köpslåendet hamnar vi i depression och till slut i det underbara faktumet att vi accepterar förlusten. Acceptansen av allt vi inte kan påverka. Inser vi acceptansens värde behöver vi inte befinna oss lika länge i förlustens stadier. 

Jämställdhet: Hot, kränkningar och trakasserier är brott som drabbar alla grupperingar på internet, även pojkar och män, men främst flickor och kvinnor. Att inte våga uttrycka sina åsikter på grund av rädsla för repressalier hotar både yttrandefriheten och demokratin. Att gömma sig bakom anonymitet och samtidigt begå brott och övergrepp mot barn och unga via internet har blivit ett enormt samhällsproblem. Anita Sarkeesian beskriver vilket oerhört nätkrig som startas mot henne när hon ifrågasätter sexualiseringen i dataspelsvärlden. Många svenska kvinnliga författare och reportrar är rädda för hur de uttrycker sig och vågar inte skriva sådant de vet kommer resultera i hot och trakasserier.

ENGLISH:

Landscape image: Still beautiful outer archipelago 
Weather: Cloudiness 8/8, south-westerly 4 m/s 
Distance: 24 km 
Average distance: 27 km 
Total distance: 647 km 
Position: Suuri-Lankouri 
Health/feelings: The desire to see a new place as well as enjoying the water got too great. 

I slept like a log through the storm and when I woke up around 10 AM it had passed on. The day has been characterised by mist and drizzle. Everything tends to get a little wet in that weather and then it is nice with woollen clothing which is the only material with the unique property, that it keeps warm even though it is wet. I'm not exactly soaking, but I'm a little moist and then a smoking hot cup of chocolate isn't too bad. The highlight of the day was when a white-tailed eagle flew low over the water with four seagulls after it. Today I have found a perfect island. No buildings, no nature protection, no military area and it is really beautiful. I also found a collection of water where lots of salamanders swam around. They are legally protected from harm and very rare. It was a long time since I last saw one and it made me really happy. I tend to enjoy a nap after dinner. It's probably because of my old age... Tomorrow I reach the final goal of the adventure. The Russian border! 

Thoughts about life: We will lose everything one day. When we get things it comes naturally that we also lose things. When we receive love it is equally natural that we receive sorrow. When we are born we don't own anything and we have no relationships. We learn to love and we get and buy material things, many get a great affection value. It's natural then that life consists of losses. Some fear loss so much that they don't dare getting children or loving, and lock in safeguard their valuables. But loss creates a foundation for love, new life and takes out the best sides in people. Loss is also necessary for us to evolve as people. All loss follows a certain emotional track. It starts with denial. We refuse to realise that it has happened. After that comes wrath and the venting of out powerlessness. Then we try with everything we have to bargain and change the loss. When we realise the impossible in the bargaining we end up in depression and finally in the wonderful fact that we accept the loss. The acceptance of everything we cannot affect. If we realise the value of the acceptance we don't need to stay as long in each stage of loss. 

Equality: Threats, offences and harassment are crimes that affect all groups on the Internet, including boys and men, but primarily girls and women. To be afraid to express your opinions because of fear of retaliation threatens both freedom of speech and democracy itself. To hide behind anonymity and at the same time commit crimes and abuse of children and young people via the Internet has become a huge problem for the society. Anita Sarkeesian describes what an incredible online battle that was started against her when she questioned the sexualisation in the world of computer games. Many Swedish female authors and reporters are afraid of how they express themselves and don't dare writing things they know will end up in threats and harassment.

------------------------------------------------------------

Dag 23/Day 23 (2014-06-29)

SVENSKA:

Landskapsbild: Eftersom jag ligger kvar på samma kobbe är jag fortfarande längst ut i havsbandet med fri horisont
Väder: Molnighet 8/8, Sydostlig 13 m/s
Distans: 0 km
Medeldistans: 27 km
Total distans: 623 km
Position: Saukonkari

Hälsa/känslor: Härligt och skönt med vilodag. Vem vill ro i hård motvind.

Både jag och båten ligger så himla oskyddade. Finns inget som stoppar regn, blåst och vågor. Har lyft upp båten på land och säkrat tältet med sten. Den perfekta viken som har skydd för alla vädersträck och som jag nästan kan se härifrån har såklart militärskyltar uppsatta. Kvar blir bara de små runda kobbarna. In till Askö hamn vill jag inte heller. Där är det ju fullt av människor. Jag trivs bättre här ute på min oskyddade kobbe där jag kan lukta på blommorna. Ligga inkrupen i varm sovsäck i ombonat tält när havet dånar fem meter bort, vinden ryter i tältduken och regnet smattrar. Det är rak motvind så det är inte att tänka på att sjösätta utan det blir tälttjänst i 48 timmar. Så himla synd att jag måste stanna här två hela dagar (ironisk). Man känner sig så levande när man befinner sig i naturen och särskilt när den visar sig från sin bästa sida. Vattnet var nästan slut men har använt Jervenduken som vattenuppsamlare och depåerna är nu fyllda. Har silat bort allt småskräp genom min Bergansmössa och det smakar ljuvligt. Har fått in en rysk mobilmast och täckningen är aningen bättre så inget mer trädklättrande. Snart kommer det svåra beslutet vilken rätt jag ska välja till middag. Toapappret slut men sjögräs funkar mycket bättre än tången som fick fylla samma funktion i Norge. Svårt att snyta sig i bara.

Tankar om livet: I alla religioner kan man finna tusentals års samlad visdom. Förkasta inte denna underbara rikedom till både visdom och källa till outsinlig energi och kraft enbart för att man är ateist. Då kastar man bort denna visheten källa. Det finns så mycket att lära från alla religioner och även mytologier som faktiskt bara är äldre religioner. Men religionen kan också lyftas som ett svärd och göra ofantlig skada i form av maktmissbruk, häxprocesser, korståg och så vidare. Det är upp till var och en om man vill lyfta upp denna formidabla skatt som en bok full av visdom eller ett svärd så fruktansvärt att den kan få människor att kasta sig för döden och dessvärre även ta många andra med sig. Alternativ tre är att man struntar helt i skatten. Här kommer en kort bön som visar vad jag menar. "Gud, ge mig frid att acceptera det jag inte kan förändra, mod att ändra det jag kan förändra och vishet att avgöra skillnaden." Det är utövaren av religionen som är ond eller god. Religionen är bara visdom och kraft som kan användas i både goda och onda syften.

Jämställdhet: Att påstå att feminismen bara är något trendigt är lika enfaldigt som att påstå att miljöproblemen bara är något trendigt. Dessa oerhörda problem som påverkar oss i så hög grad över hela jorden kan aldrig bli uttjatat eller slätas över som en modenyck. De kommer leva kvar i hundratals år och är vår tids största och svåraste uppgift. En av fem flickor i Sverige idag har eller har haft självmordstankar. 90 procent av cheferna i reklambranschen är män. Nio av tio flickor är missnöjda med sitt utseende. Varannan flicka i årskurs nio vill gå ner i vikt. Var tredje ung kvinna mår psykiskt dåligt. Kvinnor tjänar 3,6 miljoner kronor mindre under sitt liv trots att de idag har högre utbildningsnivå än männen. Kvinnor utför sju veckors mer av hushållsarbetet än männen. Vi har aldrig haft en kvinnlig statsminister. För att 36000 våldtäkter begås varje år, högst i Europa och fyra gånger högre än våra nordiska grannländer. Allt detta i Sverige som är så jämställt. Dags för alla er som tycker Sverige är så jämställt och att det är fullt tillräckligt som det redan är att vakna! Helst göra något också. Det minsta man kan göra är att våga säga att man är feminist. Det vill säga att man tycker kvinnor ska vara jämställda med männen.

ENGLISH:

Landscape image: Since I'm on the same cape as yesterday I'm still at the edge of the sea band with free horizon. 
Weather: Cloudiness 8/8, south-easterly 13 m/s 
Distance: 0 km 
Average distance: 27 km 
Total distance: 623 km 
Position: Saukonkari 
Health/feelings: Nice with a resting day. Who wants to row in strong headwind? 

Both I and the boat are so unprotected. There is nothing to stop rain, wind or waves. I have lifted the boat up on land and secured the tent with rocks. The perfect bay with protection from all directions and that I can almost see from here, of course has military signs on it. What's left is the small round capes. I don't want in to Askö harbour either. There are so many people there. I'm better off out here on my unprotected cape where I can smell the flowers. Where I can lie tucked down in a warm sleeping bag in my tent when the sea is crashing five metres away, the wind is roaring in the canvas and the rain is hammering. It is complete headwind so I don't even think about going out on the sea, instead I remain in the tent for 48 hours. It's a pity that I have to stay here for two days (sarcastic). I feel so alive in the nature and especially when it shows its best side. My water had almost run out but I have used the Jervenduken tarp to gather water and the depots are now full. I have filtered away all the dirt through my Bergans cap and it tastes lovely. I have gotten reception on a Russian telephone tower and the coverage is slightly better so no more tree climbing. Soon comes the difficult decision of what food I'm going to choose for dinner. The toilet paper has almost run out but sea grass works much better than the seaweed that got to fill the same function in Norway. It's hard to blow your nose in it though. 

Thoughts about life: In all religions there are thousands of years of gathered wisdom. Don't reject this wonderful treasure of wisdom and source of inexhaustible energy and force only because you are an atheist. Then you just throw away this source of wisdom. There is so much to learn from all religions and even mythologies which really are only older religions. But religion can also be lifted as a sword and inflict immense harm in the form of power abuse, with trials, crusades and so on. It is up to each and every one if they want to lift this formidable treasure as a book full of wisdom or a sword so horrific that it can make people kill themselves and unfortunately bring lots of others people with them to death. Alternative number three is that you ignore the treasure completely. Here comes a short prayer that shows what I mean. "God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference." It is the practitioner of the religion who is good or evil. Religion is just wisdom and power that can be used for both good or evil purposes. 

Equality: To claim the feminism is something trendy is just as dumb as claiming that the environmental problems are. These incredible problems that affect us so greatly all over the planet can never be talked about enough, or branded as a passing fad. They will live on for hundreds of years and are our time's biggest and most difficult tasks. One out of five girls in Sweden today have or have had suicidal thoughts. 90 percent of the company heads in the advertisement industry are men. nine out of ten girls are dissatisfied with their appearance. Every second girl in ninth grade wants to lose weight. Every third young woman feels bad mentally. Women earn 3.6 million kronor less during their life despite today having a higher level of education than men. Women do seven weeks more housekeeping work than men. We have never had a female prime minister. 36000 rapes are committed every year, the highest number in Europe and four times higher than our Nordic neighbour countries. All this in Sweden that is supposed to be so equal. It's time for all of you who think Sweden is so equal and that it is sufficient as it is, to wake up! And do something about it too. The least you can do is to dare saying that you are a feminist. Which means that you think that women should be equal to men.------------------------------------------------------------

Dag 22/Day 22 (2014-06-28)

SVENSKA:

Landskapsbild: Fortfarande längst ut i havsbandet med fri horisont
Väder: Molnighet 1/8, Sydlig 6 m/s
Distans: 30 km
Medeldistans: 28 km
Total distans: 623 km
Position: Saukonkari

Hälsa/känslor: Mår mycket bättre idag. Känns sorgligt att jag snart är framme. Vill fortsätta ro..., men självklart blir det kul att återförenas med familjen och några dagar har jag kvar.

Tog det som vanligt lugnt på morgonen. Något jag lärde mig från Norska kusten är att ta mer tid på sig och njuta mer. Dagsetapperna blir kortare och kortare. Inte för att jag är utsliten utan för att jag vill skjuta upp slutet. Friheten i friluftslivet är helt fantastiskt. Alla beslut baseras enbart på min intuition och tiden slutar helt ha någon betydelse. Enskildheten sprider frid i sinnet och jag mår aldrig så mentalt underbart bra som när jag utan fossila bränslen rör mig framåt i naturen. Öppet hav i sex timmar idag utan land att gå iland på. Testat femton olika sätt att uträtta mina behov i båten och vissa är bättre än andra. Varm mat går utmärkt att tillreda ute på öppet hav även i hög sjögång. Ser en fågel som flyger mot mig. Den skiljer sig från alla andra och när den flyger över mig ser jag till min lycka att det är en Storlom. Ren lycka sprider sig i kroppen. Vackrare fågel får man leta efter och dess läte är magiskt. När jag slagit upp tältet såg jag att det saknades täckning på mobilen här. Lösningen blev att klättra upp i högsta tallen. Mycket barr och spindelnät men vad gör man inte. Tur att de är knotiga och har grenar långt ner så här ute till havs.

Tankar om livet: Att vända upp och ner på saker och ting kan tydliggöra så man lättare ser vissa saker klarare. En person ligger på sin dödsbädd och dessa är hens sista ord. Jag önskar jag hade köpt en Porsche. Jag önskar jag hade tillbringat mer tid inomhus framför datorn eller tv. Jag önskar jag hade försummat min livskamrat och mina barn. Jag önskar jag hade tjänat en miljon till. Jag önskar jag hade arbetat mer övertid och klättrat ännu högre i karriären och haft mer makt. Jag önskar att jag skövlat och förstört mer av moder jord och vår miljö för högre vinster. Jag önskar jag hade haft mindre fritid och gjort mer av det som jag mår dåligt av. Jag önskar jag hade lurat och bedragit fler människor. Jag önskar jag hade agerat mer våldsamt, argsint och själviskt. Jag önskar jag hade varit mer introvert, ensam och misstänksam mot människor. Jag önskar jag hade varit mer bitter och aldrig förlåtit några oförätter utan istället hämnats dem. Jag önskar att jag hade tryckt ner, förringat och förminskat de i min närhet för att ytterligare kunnat utöva min makt över dem och styra dem efter min vilja. Jag önskar jag inte visat medkänsla eller gjort något gott för andra. Jag önskar jag lämnar jorden som en sämre plats än när jag kom hit och att människor minns mig med avsky. Jag önskar jag haft ett pessimistiskt sinnelag och alltid trott det värsta om allt och alla. Jag önskar jag aldrig älskat någon. Jag önskar jag hatat och hotat människor till livet. Jag önskar jag aldrig genomfört en enda av mina många drömmar i livet...

Jämställdhet: Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck på olika vis, till exempel stark kontroll, hot, tvång och våld. Det grundar sig i föreställningar om kön, makt och sexualitet och har på så sätt mycket gemensamt med mäns våld mot kvinnor i allmänhet. Det som särskiljer hedersförtryck ifrån annat våld är dock att det sanktioneras av ett kollektiv och att heder, skam och vikten av en bevarad oskuld är centrala värden. Kollektivet består av familj, släkt och landsmän. Hedersnormer är inte knutna till någon viss religion eller etnisk grupp men ofta har kollektivet sin bakgrund i icke-demokratiska samhällen med starkt patriarkala familjesystem. Våldet ser naturligtvis olika ut i familjer som lever i en hederskontext. Men de normsystem som våldet är en del av kan beskrivas som så att männens och släktens anseende och status är beroende av de närstående tjejernas och kvinnornas beteende, framför allt när det gäller sexualitet och oskuld. Tjejer ska vara oskuld när de gifter sig och killar måste gifta sig med en oskuld. Det handlar inte nödvändigtvis om tjejens beteende i verkligheten, rykten kan vara lika skadliga för hedern. Även om kvinnor och tjejer inte har en egen heder är mammor ofta med och utövar kontrollen och förtrycket, eftersom dotterns beteende återspeglar vilken typ av kvinna mamman själv är. Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen, exempelvis gällande fritidsaktiviteter eller klädval, till giftermål och utbildning. Även killar utsätts, till exempel då de tvingas utöva kontroll på familjemedlemmar eller blir gifta mot sin vilja. Oskuldskravet ställs dock uteslutande på tjejer. Tjejer som bryter mot hedersnormerna skuldbeläggs och bestraffas. Den som utövar bestraffningen, våld och förtrycket uppmuntras eller tvingas till det av den närmaste omgivningen. Heterosexualiteten som norm är central inom hederstänkandets, vilket gör att hbt-personer riskerar att utsättas för hot och våld om de lever öppet. Därmed är de en extra utsatt grupp när det gäller hedersrelaterat förtryck och våld.

ENGLISH:

Landscape image: Still at the edge of the sea band with free horizon. 
Weather: Cloudiness 1/8, southern 6 m/s 
Distance: 30 km 
Average distance: 28 km 
Total distance: 623 km 
Position: Saukonkari 
Health/feelings: Feel much better today. It feels sad that I am soon at my destination. I want to keep on rowing... but of course it will be fun to reunite with the family and I still have a couple of days left. 

I took it easy as usual in the morning. Something I learned from the Norwegian coast trip is to take more time and enjoy everything more. The daily distances are getting shorter and shorter. Not because I'm worn out but because I want to postpone the end. The freedom of outdoor life is amazing. All decisions are based solely on my intuition and time stops having any meaning. The solitude creates peace of mind and I never feel so mentally wonderful as when I without fossil fuels move forward in nature. Open sea for six hours today without anywhere to land. I have tried fifteen different ways of doing my natural needs in the boat and some are better than others. It works perfectly fine to cook warm food out on open sea even with high waters. I saw a bird flying towards me. It was different from all the others and when it flew over me I saw to my joy that it was a loon. Pure happiness spreads in my body. A more beautiful bird is hard to find and its sound is magical. When I'd put up the tent, I saw that there was no service on the phone here. The solution was to climb up in the highest pine tree. Lots of pine needles and spider webs but what to do. It's lucky that the pines have low sitting branches this far out at sea. 

Thoughts about life: Turning things upside down can clarify so that you see some things clearer. A person lies on their deathbed and this is their last words: "I wish I had bought a Porsche. I wish I had spent more time inside at the computer or TV. I wish I had neglected my spouse and children. I wish I had earned another million. I wish I had worked more overtime and climbed even higher in my career and had more power over people. I wish I had pillaged and destroyed more of Mother Earth and our environment for personal gain. I wish I had had less spare time and did more of what I feel bad of. I wish I had tricked and deceived more people. I wish I had acted more violently, angrily and selfishly. I wish I had been more introvert, alone and suspicious towards people. I wish I had been more bitter and never forgiven any wrongs but instead avenged them. I wish I had oppressed, belittled and reduced the ones in my proximity to further be able to exert my power over them and control them after my will. I wish I had had a pessimistic state of mind and always believed the worst about everything and everyone. I wish I had never loved anyone. I whish I had hated and threatened people with death. I whish I had never fulfilled a single one of my many dreams in life..." 

Equality: Honour crimes and oppression can be expressed in different ways, for example like strict control, threats, force and violence. It's based in ideas about sex, power and sexuality and therefore have much in common with men's violence towards women in general. What differs honour crimes from other kinds of violence though, Is that it is sanctioned by a collective and that honour, shame and the importance of a preserved virginity are central values. The collective consists of family, family and countrymen. Honour norms aren't tied to any specific religion or ethnical group but often the collective has a background in non-democratic communities with clear patriarchal family systems. The violence of course looks different in different families who live in an honour context. But the norm systems that the violence is a part of can be described like such that the men's and the family's reputation is dependent on the closely related girls' and women's behaviour, primarily when it comes to sexuality and virginity. Girls are supposed to be virgins when they marry and men must marry a virgin. It's not necessarily about the girl's behaviour in reality, rumours can be just as harmful to honour. Even though women and girls don't have their own honour, mothers are often part of exerting the control and oppression, because the daughter's behaviour reflects what kind of woman the mother is. The control can be everything from limitations in everyday life, for example about spare time activities and choice of clothing, to marriage and education. Boys are also exposed to this control, for example when they are forced to exert control over family members or are married against their will. The virginity demand, though, is only valid for girls. Girls who break the honour norms are blamed and punished. The one who performs the punishment, violence and oppression is encouraged or forced to it by their nearest related. The heterosexuality as a norm is central within the honour communities, which means that HBT people risk being threatened or violated if they live openly. Therefore they are an especially exposed group when it comes to honour related oppression and violence.

------------------------------------------------------------

Dag 21/Day 21 (2014-06-27)

SVENSKA:

Landskapsbild: Längst ut i havsbandet med fri horisont
Väder: Molnighet 2/8, Sydlig 1 m/s
Distans: 28 km
Medeldistans: 28 km
Total distans: 593 km
Position: Kiviriki

Hälsa/känslor: Känner mig trött och lite dåsig idag. Kymig helt enkelt.

Eftersom jag känner mig ur lag idag låg jag kvar i tältet riktigt länge och gjorde allt i slow motion. När allt var avklarat tog jag fram en bok och läste några timmar. Sedan blev ivern att se nya öar för stor och jag hoppade i båten. Molnen skingrades och det blev stiltje på vattnet. Plagg efter plagg åkte av tills jag rodde enbart i kalsongerna. Trots detta blev det för varmt och inget annat återstod än att hoppa i vattnet. Klättrade tillbaka in i båten och fortsatte till de enda små kobbar i detta område som inte är militärområde. Tur att det inte ska blåsa för då blir de översköljda. Ligger bara 30 centimeter ovan vattennivån och jag är tacksam att slippa tidvattnet som skapade så stora vedermödor i Norge. Har sovit ett par timmar och nu vaknat till. Druckit mycket vatten blandat med isotoniskt pulver. Mår säkert bättre imorgon. 

Tankar om livet: Lycka är otroligt viktigt i livet men inte meningen med livet. Paradoxalt nog är den enkel att finna men svår att upptäcka. De som lever de enklaste liven tenderar även vara de som är lyckligast och lycka finner man i de små tingen. Varför är fattiga ofta lyckliga och rika olyckliga? Alla kan hitta lycka om de gräver precis där de står. Istället springer de flesta runt som yra höns och letar varje gång på ett nytt ställe. De tror att bara de förflyttar sig till den nya platsen kommer de finna lyckan. Skaffar sig hela tiden mer materiellt och tror att ännu mer eller ännu större framgång ska ge dem lyckan. När de sedan kommer dit gräver de inte utan funderar ut en ny plats som lyckan måste finnas på. Ett evigt sökande och irrande utan att någonsin finna lyckan. De har redan allt men ser det inte och söker och kräver hela tiden mer och sedan ännu mer. Lyckan finns begravd precis vid dina fötter. Man måste bara gräva precis där man står. Om vi istället stannar upp och börjar gräva förstår vi snabbt att vi har så otroligt mycket att vara tacksamma för i nuet. Alla äger vi redan det värdefullaste som finns. Livet! Kärlek och närhet i relationer. Att få finnas till är lycka bara man inser det. Ofta inser man inte att man är lycklig förrän man blickar bakåt på sitt liv. Om man mister något så inser man snabbt vilken lycka det faktiskt innebär för en. Ta synen till exempel. Vilken lycka är det inte bara att ligga i sängen och kunna se ut på naturens under. Det inser man direkt dagen synen tas ifrån en. Lyckan finner man när man inser vilken enorm lycka det är att bara finnas till. Alla har lyckan bara de inser att den finns rakt framför dig och slutar jaga efter den.

Jämställdhet: Varför pratas det inte mer om att Sverige har näst högst antal våldtäkter per capita i världen. Vi har oerhörda problem med våldtäkter i Sverige men samtidigt blundar man och har ingen reell handlingsplan för att komma till rätta med problemet. 36 procent av kvinnor mellan 18 och 29 år har blivit utsatta för sexuella övergrepp i Sverige. 6000 fall av våldtäkt anmäls varje år men bara ett par hundra fällande domar. Ett brott som borde vara relativt enkelt att lösa med hjälp av dna bevis och ofta kända gärningsmän, men istället riktas skulden indirekt mot flickan med frågor om hennes beteende och levnadsvanor. Frågor som borde vara irrelevanta. Att Sverige har så enormt hög våldtäkts statistik bortförklaras med att vi i Sverige är så duktiga på att anmäla våldtäkt, men borde vi inte då uppvisa ungefär samma statistik som våra nordiska grannar eller tex England. Vi uppvisar 4 gånger högre våldtäkts statistik än våra grannländer. Dessutom finner jag inte den förklaringen trovärdig. Jag tror faktiskt kvinnor har lägre tilltro till Sveriges rättssystem med hänsyn till alla dessa farsliknande rättegångar som gång på gång dyker upp i media.

ENGLISH:

Landscape image: At the edge of the sea band with free horizon. 
Weather: Cloudiness 2/8, southern 1 m/s 
Distance: 28 km 
Average distance: 28 km 
Total distance: 593 km 
Position: Kiviriki 
Health/feelings: I feel tired and a little drowsy today. Not very well in other words. 

Since I don't feel great today, I stayed in the tent for a long time and did everything in slow motion. When everything was done I took out a book and read for a couple of hours. Then my eagerness to see new islands got the upper hand and I hopped into the boat. The clouds scattered and the wind died. Garment after garment went off until I was rowing in just my underwear. Despite that it got too hot and there was nothing to do but jump into the water. I climbed back into the boat and continued to the only small capes in this area that aren't military. I'm lucky there isn't going to be any wind because then I will get washed over. I'm only 30 centimetres over the water level and I am grateful that there's no tide, which created such trouble in Norway. I have slept a couple of hours and now woken up. Have drunken a lot of water mixed with isotonic powder. I will surely feel better tomorrow. 

Thoughts about life: Happiness is incredibly important in life, but it's not the meaning of it. Paradoxal enough, happiness is easy to find but hard to discover. Those who live the simplest lives tend to also be the happiest, and joy can be found in the little things. Why are poor people often happy and rich people unhappy? Everyone can find happiness if they dig exactly where they stand. Instead most run around like dizzy chickens and look in a new place every time. They think that if they only move to the new place, they will find happiness. They always get more material things and think that even more or even greater success will give them happiness. When they then get there they don't dig, but think out a new place where happiness must be. A never-ending searching without ever finding joy. They already have everything but don't see it and search and demand more all the time and then even more. Happiness is buried right at your feet. You must only dig just where you stand. If we stop and start digging we quickly understand that we have so incredibly much to be grateful for in the present. All of us already own the most valuable that exists. Life! Love and closeness in relationships. To exist is joy if you only can realise it. Often you don’t realise that you are happy until you look back at your life. If you lose something, you quickly understand how much joy it actually means to you. Take eyesight as an example. What a joy it is to just lie in bed and be able to look at the wonders of nature. You realise that immediately the day the sigh is taken away from you. Happiness can be found when realising what enormous joy there is in just existing. Everyone has the happiness as long as they understand that it is right in front of them, and stop chasing it. 

Equality: Why does no one talk about the fact that Sweden has the second most rapes per capita in the world? We have incredible problems with rapes in Sweden but at the same time we close our eyes and have no real course of action to solve the problem. 36 percent of women between 18 and 29 have been exposed to sexual assault in Sweden. 6000 cases of rape are reported each year but only a couple hundred offenders are convicted. A crime that should be relatively easy to solve with the help of DNA proof and often known offenders, but instead the blame is indirectly put on the girl and questions about her behaviour and lifestyle. Questions that should be irrelevant. That Sweden has such high rape statistics is often excused by that we in Sweden are so good at reporting rape, but shouldn't we then have about the same statistics as our Nordic neighbours or for example England? Our rape statistics are 4 times higher than our neighbours. Also I don't find that explanation believable. I actually think women have a lower trust in the Swedish justice system in regards to all these farce trials that time and time again are brought up in the media.

------------------------------------------------------------

Dag 20/Day 20 (2014-06-26)

SVENSKA:

Landskapsbild: Längst ut i havsbandet med fri horisont
Väder: Molnighet 6/8, Ostlig 6 m/s
Distans: 15 km
Medeldistans: 28 km
Total distans: 565 km
Position: Gåsören

Hälsa/känslor: Idag värker det i sittknölarna. Inga skavsår eller blåsor i rumpan men jag använder gärna en dyna under rumpan när jag sitter ner.

Idag fyller jag 40 år. En dag som man gärna fyller med tacksamhet och kontemplation över gångna år. Båten gör succé här i Finland. Jag tror Wim som skapat båten kan räkna med flera beställningar. Inte minst båtens skönhet imponerar. Känslan av att bara ro är magisk och när jag tar vilodag längtar jag faktiskt till att komma ut och ro mer. Efter frukost med Octavie med familj gick vi ner till båten för avsked. Berättade då att det var min födelsedag och de sjöng ja må han leva samtidigt som jag rodde ut mot det öppna havet. Hade fått tips om ett fiskgjusebo och mycket riktigt fick jag syn på fågeln där. Eftersom jag fyllde år ville jag ha en ö långt ut i havsbandet med avskildhet och eftertanke. Så himla skönt att slippa allt ståhej och alla förberedelser och bara avnjuta den på bästa möjliga sätt. Själv på en underbar ö med tordmular, havstrutar, sälar och fri horisont. Jag tror att min vän Hans, sektionsledaren för kajak i Friluftsfrämjandet Knivsta hade förundrats över skönheten och de fria vattenvidderna här ute. Jag känner en oerhörd tacksamhet till min fru och familj som accepterar och möjliggör uppfyllandet av dessa drömmar. Att ro till Ryssland är en dröm som går i uppfyllelse och jag kan inte tänka mig en bättre 40-årspresent än att få vara här ute. Tänker på er...

Tankar om livet: Vi tror vi har så gott om tid, tills vi en dag inser motsatsen. Vi räknar med att åldras och dö på ålderdomens höst. Vi räknar med att alla olyckor och sjukdomar drabbar alla andra. Tills något en dag rycker undan gardinen och vi står öga mot öga med döden. Förhoppningsvis viker döden undan och vi får en ny chans att åter beakta tiden. Nu har jag levt 40 år och jag är tacksam för dessa år. Jag kanske inte blir äldre. Vem vet när min tid är kommen. Därför blir jag nästan förvånad och glatt överraskad när jag ett nytt år gives mig. Jag lever nu varje år som om det var mitt sista för det kan faktiskt vara så. Kommer ihåg när jag planerade och drömde om vad jag skulle göra när jag blev pensionär. Jag tänkte att mina drömmar kan jag genomföra då. Tiden är inte obegränsad och går inte att ta för given. Har du drömmar så finns bara en tid att genomföra dem på och det är nu. Egentligen existerar ingenting annat än nu och det existerar inga garantier. Lev livet, vänta inte på livet. Våga riskera allt för att gång på gång uppfylla dina drömmars mål oavsett hur de ser ut för dig.

Jämställdhet: Skulden och skammen. Skuld känner man inför något man gjort eller för något man inte gjort. Skam känner man för sin egen person. Ofta drabbas man av båda dessa känslor när man blir utsatt för ett brott eller övergrepp. Man tror helt felaktigt att skulden ligger hos sig själv för vad man gjorde eller inte gjorde eller för vad man sa eller inte sa. Oavsett allt det så spelar det ingen roll utan hela skulden ligger hos förövaren. Speciellt unga människor tar på sig hela skulden när de blivit utsatta för ett brott. Hur himla fel blir det då inte när rättsystemet ifrågasätter offrets alla handlingar, klädesval, berusningsgrad och tidigare sexualvanor. Frågor som bara tas upp när det rör sig om sexualbrott. Offret blir våldtaget ännu en gång. Denna gång av det svenska rättssystemet. En ögonöppnare och troligen också främsta anledningen till att jag valde Jämställdhet som budskap var boken "Flickan och skulden" skriven av Katarina Wennstam. Läs den! Den borde vara obligatorisk läsning för alla. Bästa sättet att bli av med skulden är att anmäla och berätta om vad man blivit utsatt för. Det finns ingen skuld eller skam i att vara ett offer och anmäler vi inte kommer andra drabbas. Troligtvis är man bara ett offer i raden av andra offer.

ENGLISH:

Landscape image: At the edge of the sea band with a free horizon.
Weather: Cloudiness 6/8, easterly 6 m/s
Distance: 15 km
Average distance: 28 km
Total distance: 565 km
Position: Gåsören
Health/feelings: Today my bottom aches. I have no blisters or chafes but I prefer using a cushion while sitting down.

Today is my 40th birthday. A day that I'd like to fill with gratitude and contemplation over he past years. The boat is a real success here in Finland. I think Wim who's made the boat can count on more orders. It is not least the beauty of the boat that impresses. The feeling of rowing is magical and when I take a resting day I actually long back to the boat and rowing more. After breakfast with Octavie and her family we went down to the boat for goodbyes. I then told them that it's my birthday and they sang Happy Birthday while I rowed out towards the open sea. I had been tipped about an osprey nest and sure enough I saw the bird there. Since it was my birthday today I wanted to find an island far out with solitude and room for contemplation. It's so nice to be rid of all the fuss and all the preparations, and just enjoy my birthday in the best possible way. Alone on a wonderful island with razorbills, seagulls, seals and a free horizon. I think that my friend Hans, the section leader for kayaking in Friluftsfrämjandet Knivsta had been marvelled over the beauty and the free water expanses out here. I feel an incredible gratitude to my wife and family who accept and make the fulfilment of these dreams possible. Rowing to Russia is a dream coming true and I can't imagine a better 40th birthday present than being out here. Thinking about you...

Thoughts about life: We think we have plenty of time, until one day realising the opposite. We count on aging and dying of old age. We count on accidents and disease only affecting everyone else. Until something one day pulls away the curtain and we stand face to face with death. Hopefully death slips away and we get a new chance to take a look at the time we have. Now I have lived for 40 years and I am grateful for these years. Maybe I wont get older. Who knows when my time has come. Therefore I am almost astonished and happily surprised when I am given a new year. I now live every year as if it were my last because that can actually be the case. I remember when I planed and dreamed about what I would do when I retire. I thought that I could fulfil my dreams then. Time is not unlimited and cannot be taken for granted. If you have dreams, there is only one time to fulfil them and that is now. There really doesn't exist anything else than now and there are no guarantees. Live life, don't wait for live. Dare to risk everything to time and time again fulfil the goals of your dreams no matter what they look like to you.

Equality: The guilt and shame. Guilt is a feeling you get for something you have or haven't done. Shame is felt for your own persona. Often you get both these feelings when you are exposed to a crime or assault. You think, wrongly, that the blame is on yourself for what you did or didn't do or for what you said or didn't say. Regardless of all that, the entire blame is always on the offender. Especially young people take on the guilt and blame when they are victims of a crime. It gets even worse when they in the court of law are asked about their actions, clothing choices, drinking habits or previous sexual experience. Questions like that are only brought up when it comes to sexual crimes. The victim gets raped yet again. This time by the Swedish justice system. An eye-opener and probably also the primary reason to why I dedicated this adventure to equality, is tha book "Flickan och skulden" ("The girl and the guilt") written by Katarina Wennstam. Read it! It should be a mandatory read for everyone. The best way of getting rid of the guilt feelings is to report and talk about what you've been exposed to. There is no guilt or shame in being a victim and if we don't report it, others will be exposed too. You are probably just a victim in the row of other victims.------------------------------------------------------------

Dag 19 (2014-06-25)

SVENSKA:

Landskapsbild: Öppna fjärdar och lummiga småöar.
Väder: Molnighet 7/8, Nordlig 4 m/s
Distans: 29 km
Medeldistans: 29 km
Total distans: 550 km
Position: Hummelholmen

Hälsa/känslor: Kroppen är helt anpassad till att ro och har inga känningar någonstans.

Efter lång frukost och mycket kaffe rodde jag från en fantastiskt familj till nästa lika fantastiska familj. En lika trevlig ornitolog som den första jag träffade på Lågskär hade också bjudit hem mig till sitt sommarställe. Lågskärs ornitologer visade sig vara en riktig lyckoträff. Så fort jag kom fram möttes jag av öl och uppvärmd bastu. Börjar nu bli van vid proceduren och uppskattar verkligen bastubaden. Vattnet håller 12 grader och är härligt att glida ner i sedan man kokat i bastun. Octavie som denna förtjusande dam heter bor här tillsammans med alla sina fyra barn om somrarna och de flesta var på plats. Otroligt god mat gjorde att jag åt alldeles för mycket men det var det värt. Dottern och hennes make var skådespelare vilket förde oss in på finsk film och litteratur och jag har nu mycket att se och läsa när jag kommer hem. Jag vet redan nu att fler äventyr kommer utspela sig i Finland då jag verkligen kommit att uppskatta människorna och naturen här. Efter samtal inpå midnatt övermannade till slut tröttheten det trevliga sällskapet. Speciellt roligt att se och höra hur den yngsta grabben Viktor följer sina drömmar och trotsar sina rädslor för att verkligen göra det han vill.

Tankar om livet: Intuitivt kan man känna direkt vilka människor som är öppna, glada, livfulla och tar vara på ögonblicken och har glimten och lekfullheten kvar. De sprudlar av liv och tar vara på de små ögonblicken och tror alla om gott tills motsatsen bevisas. De har ingen fasad eller försvarsmur som måste brytas igenom. Hur härligt är det inte att jag fick möta två sådana människor på Lågskär. Det finns människor som ser världen som hotfull och mörk och så finns det människor som ser den som ljus och hoppfull, fyllt med möjligheter. Sedan finns givetvis hela skalan däremellan också. Självklart blir världen ljusare om man från början har ljus utkiksplats.

Jämställdhet: Det första man lär sig som pojke är att man inte får slå flickor men våld som främst utövas mot kvinnor i nära relationer är ett gigantiskt problem som kostar samhället oerhörda summor. Inom sjukvård, sjukförsäkring, produktions och inkomstbortfall, rättsliga och polisiära kostnader. Kvinnor utsätts oftare än män för grovt och upprepat relationsvåld. När det gäller lindrigare former av våldsutövning som att knuffa, kasta saker eller dra någon i håret drabbas män och kvinnor i liknande utsträckning. Män utsätts också för sexuellt våld i nära relationer, men då framför allt av en annan man i samkönade relationer, såsom kränkande sexuella handlingar, våldtäktsförsök och våldtäkt. Sedan 2004 arbetar Kriminalvården med behandlingsprogrammet IDAP (Integrated Domestic Abuse Programme)som syftar till att minska återfall i brott hos vuxna män som använt våld i nära heterosexuella relationer. Programmet ackrediterades 2006. Behandlingsmodellen kommer ursprungligen från Minnesota, USA, och bygger på erfarenhet och kunskap från tusentals våldsutsatta kvinnor och män som deltagit i gruppbehandling. I Sverige har IDAP utvecklats som ett frivårdsprogram och bedrivs både på anstalt och inom frivården liksom av organisationer som vänder sig till män som frivilligt söker hjälp för att sluta använda våld. Alltså finns hjälp att få bara man ber om den.

ENGLISH:

Landscape image: Open bays and lush little isles 
Weather: Cloudiness 7/8, northern 4 m/s 
Distance: 29 km 
Average distance: 29 km 
Total distance: 550 km 
Position: Hummelholmen 
Health/feelings: The body is completely adapted to rowing and I don't feel it anywhere anymore. 

After a long breakfast and lots of coffee I rowed from one fantastic family to the next almost as fantastic family. An equally nice ornithologist as the first I met on Lågskär had invited me to their summer home too. The Lågskär ornithologists appeared to be a real fortune for me. As soon as I arrived I was met by beer and a heated sauna. I'm now getting used to the procedure and really appreciate the sauna and baths. The water is 12 degrees and is nice to slip down in after boiling in the sauna. Octavie, which is this lovely lady's name, lives here together with all her four children in the summer and most of them were there. They served me incredibly good food which I ate way too much of but it was worth it. The daughter and her husband were actors which brought us in on Finnish films and literature and I now have a lot to see and read when I get home. I know already now that more adventures will play out in in Finland as I will really appreciate the people and the nature here. After conversations all the way until midnight my tiredness finally won over the nice company. It was especially fun to see and hear how the youngest kid Viktor follows his dreams and defies his fears to really do what he wants to do. 

Thoughts about life: Intuitively you can feel immediately what people are open, happy, lively and seize the moment, and that have that twinkle in the eye and the playfulness left. They are bursting with life and seize the little moments and think good about everyone until the opposite is proved. They have no façade or defensive wall that has to be broken through. How wonderful isn't it that I got to meet two people like that on Lågskär? There are people who see the world as threatening and dark and then there are people who see it as bright and hopeful, filled with possibilities. Then there is of course the entire scale between those two extremes. Of course the world becomes brighter if you from the start have a bright viewpoint. 

Equality: The first you learn as a boy is that you shall not hit girls, but violence that are primarily exerted against women in close relationships is a gigantic problem that costs the society humongous amounts. Costs within healthcare, insurance, production and income loss, court and police fees. Women are exposed to rough and repeated relationship violence more often than men. When it comes to milder forms of violence like pushing, throwing things or pulling someone's hair affects men and women equally. Men are also exposed to sexual violence in close relationships, but then primarily by another man in a same-sex relationship, such as offensive sexual actions, rape and attempts to rape. Since 2004 the Swedish Prison and Probation Service works with the care programme IDAP (Integrated Domestic Abuse Programme) which aims to reduce relapses within crimes among adult men who have used violence in close heterosexual relationships. The programme was accredited in 2006. The treatment model originates from Minnesota, USA, and is based on experience and knowledge from thousands of women and men who have been exposed to violence, that have participated in a group treatment. In Sweden, IDAP has been developed as a non-institutional care programme and it is worked with both in prison and outside, as well as by organisations who help men who willingly seek help to stop using violence. So there is help to be had as long as you ask for it.

------------------------------------------------------------

Dag 18/Day 18 (2014-06-24)

SVENSKA:

Landskapsbild: Vacker innerskärgård utan störande bebyggelse och återigen avsaknad av fritidsbåtar.
Väder: Molnighet 8/8, Sydvästlig 2 m/s
Distans: 21 km
Medeldistans: 29 km
Total distans: 521 km
Position: Kitö

Hälsa/känslor: Helt fantastisk dag och så himla nöjd. Mår som en kung.

Vaknade till helmulet väder och kylig väderlek. Dock så var det nästan vindstilla och det är så himla rogivande att glida framåt i stilla vatten. Jag fick för ett tag sedan ett epostbrev från journalisten Johanna Stenius som skrev en artikel om Norgeäventyret. Hon bjöd där in mig till sitt föräldrahem på Kitö. Rodden dit tog bara 4 timmar så vi har hunnit med mycket samkväm under dagen med obligatorisk bastu, middag och givetvis även whisky. Hur underbara är inte alla dessa spontana möten med hjärtliga människor. Möten som aldrig blivit av annars och som berikar mitt liv. Idag har vi pratat mycket om mitt favoritämne om hur folk levde förr, men även om journalistik och Johannas bokdebut om den nya tidens föräldraliv. Boken kommer ut lagom till bokmässan och heter "Nödrop från lyckobubblan". Ska bli kul att läsa då dagens föräldrar lätt kan känna igen sig. Avslutar så dagen med choklad, öl och nedbäddad i soffa. 

Tankar om livet: Rädsla begränsar så oerhört många människor från att våga leva livet och uppfylla sina drömmar. Rädsla är bra på så sätt att den i vissa fall håller oss vid liv men folk är rädda för så oerhört mycket mer. Att göra bort sig, att inte duga, att förlora materiella tillgångar eller trygghet. Varje gång jag känner rädsla tänker jag: Innebär det stor fara för mitt liv och att jag kan do? Om inte så skjuter jag undan rädslan. Jag blir rent av glad att den uppenbarat sig eftersom det innebär att jag istället har förflyttat mig utanför min komfortzon och har möjlighet att utvecklas och lära mig något nytt. I vissa fall ignorerar människor konstigt nog rädsla när den borde vara befogad till exempel när det kör motorcykel eller bil oansvarigt.

Jämställdhet: Både svensk och internationell forskning visar att grovt och upprepat våld i heterosexuella parrelationer i de flesta fall handlar om mäns våld mot kvinnor. Kännetecknande är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka emotionella band till förövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår.
Den vanligaste formen av våld i nära relationer utövas av en man mot en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med. När det gäller polisanmälda fall år 2009 var över 90 procent av de misstänkta gärningspersonerna män. Våldet förekommer dock även i samkönade relationer samt av kvinnor mot män i heterosexuella relationer. 
Omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer kommer aldrig till polisens kännedom. Bara omkring 19 procent av dessa brott klaras upp, trots att gärningsmannen många gånger är känd och det finns gott om dokumenterad bevisföring. En märkligt låg uppklarningsprocent om man jämför med andra våldsrelaterade brott där man många gånger har mindre underlag och bevis att arbeta med.

ENGLISH:

Landscape image: Beautiful inner archipelago without disturbing buildings and yet again not a boat to be seen. 
Weather: Cloudiness 8/8, south-westerly 2 m/s 
Distance: 21 km 
Average distance: 29 km 
Total distance: 521 km 
Position: Kitö 
Health/feelings: Completely amazing day and so satisfied. Feel like a king. 

Woke up to completely cloudy and chilly weather. Though it was almost wind still and it is so relaxing to glide forward on still waters. A while ago I got an e-mail from the journalist Johanna Stenius who wrote an article about the Norway adventure. She invited me to her parent's home on Kitö. The row there only took 4 hours so we have had time for a lot of socialisation during the day with mandatory sauna, dinner and of course whiskey. How wonderful aren't all these spontaneous meetings with lovely people? Meetings that would have never happened otherwise and that enrich my life. Today we have talked a lot about my favourite subject, how people used to live before, but also about journalistics and Johanna's book debut about being a parent today. The book will be published in time for the book fair and is titled "Distress call from the joy bubble". It will be fun to read it as today's parents easily should be able to recognise themselves. I finish the day with chocolate and beer, tucked down in a sofa. 

Thoughts about life: Fear limits so incredibly many people from daring to live life and fulfill their dreams. Fear is good in the way that it in some cases keeps us alive but people are afraid of so incredibly much more. To embarrass themselves, to not be enough, to lose material assets or safety. Every time I feel fear I think: does it mean a great danger for my life and does it mean that I can die? If not I push away the fear. I actually get happy that the fear has appeared because it means that I have moved outside my comfort zone and can develop and learn something new. In some cases people strangely enough ignore fear when it should be justified, for example when they drive irresponsibly. 

Equality: Both Swedish and international research shows that rough and repeated violence in heterosexual couples in most cases are men's violence toward women. What characterises it is that the victim had a close relationship to and often strong emotional bonds with the offender, which makes resistance and breaking up harder. The violence normally happens indoors in the victim's own home and increases in severity and intensity the longer the relationship goes on. The most regular form of violence in close relationship is exerted by a man toward a woman who he has or has had a romantic relationship with. When it comes to reported cases, in 2009 over 90 percent of the suspected offenders were men. The violence occurs in same-sex relationships too, as well as by women against men in heterosexual relationships. 
Around 80 percent of the violence toward women in close relationships are never known by the police. Only 19 percent of these cases are never cleared up, despite the fact that the offender oftentimes is known and there are lots of documented proof. A strangely low percentage if compared to other violence related crimes where they often have less proof to work with.

------------------------------------------------------------

Dag 17/Day 17 (2014-06-23)

SVENSKA:

Landskapsbild: Härlig liten öde kobbe omgiven av innerskärgård med mycket bebyggelse.
Väder: Molnighet 0/8, Ostlig 4 m/s
Distans: 0 km
Medeldistans: 29 km
Total distans: 500 km
Position: Liten kobbe nord om Villinki

Hälsa/känslor: Otroligt skönt med vilodag. Bara 12 grader men strålande solsken.

Idag är verkligen en latmansdag, men ack så skönt. Solar, sover, äter, läser, lyssnar på musik och slappar i tältet. Ni kanske undrar hur fisket gått och det har helt uteblivit med napp sedan havsöringen. Jag har inte fiskat överdrivet mycket men avsaknaden på fisk i ytterskärgården är stor. Lättare är det i Norge! Musiken består som alltid av klassisk musik men även Melissa Horn och Veronica Maggio blir det. I Norge lyssnade jag mycket på Grieg eftersom det kändes passande där. Har även plöjt igenom Isaac Asimovs romanserie om Stiftelsen på inrådan från min personliga tränare Nikola på Form i Knivsta. Intressant hur en Sci-fi roman så träffande kan beskriva människans maktspel. Ön är riktigt liten och jag har traskat runt på den massor av gånger och tyckte mig känna till hela. Jag hoppade två meter när en Storskrak helt oväntat lyfte bakom ryggen på mig. Den låg och ruvade så jag begav mig snabbt tillbaka till tältet så den får återvända. Dock hann jag med en fin bild på det dolda nästet.

Tankar om livet: Alla relationer innehåller kärlek och det räcker inte enbart med den från sin partner. Vi både ger och får kärlek i alla relationer, men det enda vi själva styr är den kärlek vi ger. Den kärlek vi får är bara bonus. Att kräva kärlek är ett misstag som istället dödar den befintliga kärleken i relationen. Likaledes är misstaget detsamma om man kräver av sin partner att avsluta sina andra relationer med vänner eller familj. Det dödar det befintliga kärleken. Trohet kan man ge till varandra, men kräv aldrig kärlek eller att partnern ska avsluta sina andra relationer med släkt och vänner. Man äger aldrig varandra och det finns inga krav som ska uppfyllas utan allt i ett förhållande ska vara på bådas villkor och i samråd framdiskuterat. Annars är det knappast jämställt.

Jämställdhet: Under 2012 anmäldes 16 900 sexualbrott. Sexualbrott är en av de brottstyper som polisanmäls i minst utsträckning. Man uppskattar att 23 procent av sexualbrotten anmäls. År 2012 anmäldes totalt 2 880 våldtäkter mot barn i åldern 0–17 år. I 10 procent av våldtäkterna var offren pojkar. Bland de vuxna offren var 96 procent kvinnor och 4 procent män. Det är främst män som misstänks för sexualbrott; av de misstänkta är endast 2 procent kvinnor. Unga män dominerar bland gärningsmännen, medan unga kvinnor är överrepresenterade bland offren — något som framkommer både i Nationella trygghetsundersökningen (NTU) och kriminalstatistiken. Att normer och attityder för vad som faktiskt är en våldtäkt inte är tydlig är nog en bidragande orsak till att så många förövare är unga. En stor orsak till detta är den otydliga lagstiftningen rörande våldtäkt (att man måste göra fysiskt motstånd och att nej saknar betydelse i lagstiftningen) och att vi inte utbildar i detta under sexualundervisningen som bara handlar om biologiska fakta. Därför behövs utbildning i jämställdhet.

ENGLISH:

Landscape image: Nice little cape surrounded by inner archipelago with lots of buildings
Weather: Cloudiness 0/8, easterly 4 m/s
Distance: 0 km
Average distance: 29 km
Total distance: 500 km
Position: Small cape north of Vilinki
Health/feelings: Really nice with a resting day. Only 12 degrees but bright sunshine.

Today is really a lazy day, but oh so nice. I'm out in the sun, sleeping, eating, reading, listening to music and relaxing in the tent. You might be wondering how the fishing has gone and I have had nothing on the hook since the sea trout. I haven't fished that very much but the lack of fish in the outer archipelago is large. It's easier in Norway! The music consists of as always classical music but also Melissa Horn and Veronica Maggio. In Norway I listened a lot to Grieg because it felt fitting there. I have also ploughed through Isaac Asimov's novel series about the Foundation due to a tip from my personal trainer on Form in Knivsta. It's interesting how a Sci Fi novel can describe the power plays of humans so accurately. The island is really small and I have walked around on it many times and felt like I knew it. I jumped two metres when a common merganser lifted behind me completely unexpectedly. it lay brooding so I quickly returned to the tent so it could return. Though I did have time to take a picture of the beautiful nest.

Thoughts about life: All relationships contain love and it's not enough with just the love from your partner. We both give and receive love in all relationships, but the only thing we can control ourselves is the love we give The love we receive is just a bonus. Demanding love is a mistake that instead kills the existing love in a relationship. It's also a mistake to demand that your partner to end existing relationships with friends or family. It kills the existing love. You can give each other faithfulness, but never demand love or that the partner ends their other relationships. You never own each other and there are no demands that are to be fulfilled, everything in a relationship should be on both partners, terms which should be brought forth through discussion. otherwise it is hardly equal.

Equality: In 2012, 16,900 sexual crimes were reported in Sweden. Sexual crimes is one of the crime types which is reported least. It's estimated that 23 percent of the sexual crimes are reported. In 2012 in total 2880 child rapes were reported, against children in ages 0-17. In 10 percent of the cases the victims were boys. Among the adult victims 96 percent were women and 4 percent men. The primary suspects of sexual crimes are men; of the suspects only 2 percent are women. Young men dominate among the offenders, while young women are overrepresented among the victims - something that is clear in the National Safety Research (NTU) and the criminal statistics. That norms and attitudes for what is actually rape isn't clear is probably a contributing reason that so many offenders are young. An important reason to this is the unclear laws around rape (that you have to make physical resistance and that a no lacks importance in the court of law) and that we don't educate our children in this during the sex education, which is only about biological facts. Therefore education in equality is necessary.------------------------------------------------------------

Dag 16/Day 16 (2014-06-22)

SVENSKA:

Landskapsbild: Stads skärgård med massor av båtar, fartyg och cruisers.
Väder: Molnighet 8/8, Sydostlig 5 m/s
Distans: 28 km
Medeldistans: 31 km
Total distans: 500 km
Position: Liten kobbe nord om Villinki

Hälsa/känslor: Både mår, känner migoch har det hur bra som helst trots regn, kyla och motvind.

Det är bara i lat mans hand som det blir blåsor. Tur då att jag nu inte längre får blåsor. Klockan nio fick jag ett sms där det stod att det vankades frukost. Efter morgonbestyr och kramar satte jag kurs mot Helsingfors. Sveaborg ville jag se och det var ett mäktigt försvarsverk. En av världens största sjöfästningar och uppsatt på Unescos världsarvslista. Tydligen Sveriges dyraste försvarsprojekt genom tiderna och det byggdes under svenskt styre 1748. Jag fick se det från sjösidan men valde att fortsätta ro då det är kallt och regnigt idag och bästa sättet att hålla värmen är att ro. Bara åtta grader Celsius idag. Var är sommaren? Hittade en underbar liten kobbe att slå läger på och har det riktigt mysigt i tältet med tänt ljus. Ett litet tänt ljus i tältet gör stor skillnad både på värmen och fukten och har märkt att det passar vid fuktigt väder. Järvenduken har använts flitigt idag då den både värmer och skyddar mot regn. Eftersom den är kamouflerad döljer den mig också utifall ryssen skulle komma. Nu är det bebyggelse överallt men kvällens lägerplats blev en fullträff. Regnar för fullt trots att väderleksrapporten säger annorlunda.

Tankar om livet: Frugan påminde mig idag om att även avsaknad av kritik och återkoppling kan tas negativt. Något som är så svårt men samtidigt så lätt att ge av. Det som de flesta, inklusive mig själv ofta glömmer och det är att ge beröm, bekräfta och berätta för våra nära och kära att vi älskar dem och uppskattar dem. Jag ska ringa hem nu och göra just det. Gör det du med.

Jämställdhet: Här kommer lite tänkvärda fakta om jämställdhet i världen. En av tre kvinnor blir utsatta för våld under sin livstid. En av tre flickor i underutvecklade länder blir bortgifta innan de fyllt arton år. 140 miljoner kvinnor har blivit könsstympade. Mellan 40 och 50 procent av kvinnor i Eu har blivit sexuellt trakasserade. Kostnaden som våld i nära relationer drabbar samhället i England är 22.9 miljarder pund årligen.

ENGLISH:


Landscape image: Urban archipelago with lots of boats, ships and cruisers.
Weather: Cloudiness 8/8, south-easterly 5 m/s
Distance: 28 km
Average distance: 31 km
Total distance: 500 km
Position: Small cape north of Vilinki
Health/feelings: I feel perfectly great despite rain, cold and headwind

Blisters only form in the lazy man's hand. Good then that I don't have blisters anymore. At 9 Am I got a text that said that breakfast was served. After doing the morning business and saying goodbye I set my course for Helsinki. I wanted to see Sveaborg and it was a mighty fortress. one of the world's largest naval forts and it's on the Unesco world heritage list. Apparently Sweden's most expensive defensive project ever; it was built under Swedish rule in 1748. I got to see it from the sea but chose to keep going since it is cold and rainy, and the best way to keep warm is to row. It's just eight degrees Celsius today. Where is the summer? I found a wonderful little cape to camp on and I'm really cozy in the tent with a lit candle. A little candle in the tent makes a large difference both for warmth and against moisture, and I've noticed that it's fitting when the weather is wet. The Järven tarp has been used extensively today as it both warms and protects against rain. Since it is camouflaged it also hides me in case the Russians would come. Now there are buildings everywhere but the night's campsite was a jackpot. It keeps on raining outside despite the forecast saying something else.

Thoughts about life: My wife reminded me today that the lack of critique and feedback can also be taken negatively. There is something that is so hard but at the same time so easy to give, what most people, including myself, often forget to give, and that is praise. Confirm and tell your close ones that you love and appreciate them. I'm going to call home now and do just that. Do it you too.

Equality: Here comes some interesting facts about equality in the world. One out of three women are exposed to violence in their lifetime. One of three girls in developing countries are married off before they've turned eighteen. 140 million women have been mutilated. Between 40 and 50 percent of the women in the EU have been sexually harassed. The cost of violence in close relations for the British society is 22.9 billion pounds every year.

------------------------------------------------------------

Dag 15/Day 15 (2014-06-21)

SVENSKA:

Landskapsbild: Innerskärgårds med mycket bebyggelse och många grynnor.
Väder: Molnighet 5/8, Sydvästlig 7 m/s
Distans: 22 km
Medeldistans: 31 km
Total distans: 472 km
Position: Bockholmen

Hälsa/känslor: Proppmätt, renskrubbad, nya kläder och en aning berusad.

Vaknade upp till stilla vindar och strålande sol. Bröt snabbt lägret och kom ut på vattnet. Hade blivit kontaktad av knivstabo Bo som har sitt föräldrahem strax innan Helsingfors och således blivit hembjuden dit. Ett ovädersmoln tornade upp sig och det började snabbt blåsa upp med kraftiga vindar som gjorde att jag flög fram över vattnet. Det räckte att styra båten. Kom därför fram en hel timme tidigare. Midsommarlunch med nubbe och öl vankades när jag anlände. Därefter samlades hela släkten och vi var nog minst ett tjugo personer. Alla var nyfikna och det var bara att börja berätta om vad, hur och varför. Sedan finsk bastu, bad och tvagning. Därefter ö vandring och historisk berättelse om både barndomsminnen och händelser 200 år tillbaks i tiden. Vi klättrade bland annat upp på en sten det var 60 år sedan Bo stått uppe på sen sist. Sedan historier om ryska fallna granater och om förlist familj på fisketur där hela familjen strök med utom fadern. Efter så mycket kan man tro att jag inte orkade stå på benen längre men det blev både rövarhistorier, politik och whisky till klockan 01.00. Summan av kardemumman blev en riktig toppendag. Fick dessutom lite bakläxa av granndamen som läst min blogg och som berättade att Skogsmulle visst finns i Finland även om han inte alltid dyker upp lika ofta i skogen som i Sverige. Nu måste jag sova!

Tankar om livet: Om man bara berättar för någon vad de gör för fel eller är dåliga på är det inget annat än ett verbalt slag mot personen. Det är helt enkelt dålig kritik och det enda resultatet som man åstadkommer är att man får verbalt våld tillbaka mot sig som försvar från den andra personen. Bra kritik är när man istället berättar om effekten/konsekvensen som uppstår från problemet/felet och hur du påverkas/känner inför det. Dessutom måste man alltid i kritiken presentera en handlingsplan som löser problemet/felet.

Jämställdhet: Många svenska medborgare har idag utländska traditioner, kultur och religioner vilket givetvis berikar vårt samhälle i olika aspekter. Men tyvärr medför det även i många fall en ålderdomlig syn på jämställdhet och kvinnan. Inte olik den vi själva hade i Sverige för runt 200 år sedan. Nya typer av brott såsom könsstympning och hedersrelaterat våld har uppenbarat sig. I början stod vi handfallna och oförstående men relativt snabbt togs det fram effektiv lagstiftning mot detta och är nu brottsligt samt straff utdöms även när brottet begås utomlands. Många hedersrelaterade mord har begåtts såsom Pela och Fadime och nu i dagarna 2014 har en hel klass flickor könsstympats vilket för dem medför ett livslångt handikapp. Men om vi i detta avseende har en fungerande lagstiftning vad återstår då att göra åt dessa problem. Det kan sammanfattas i ett enda ord: Utbildning! Misslyckandet till att dessa svenska flickor könsstympats ligger inte hos föräldrarna eftersom de gjort som de blivit lärda och alltid gjort. Misslyckandet ligger hos det svenska integrations och utbildningssystemet eftersom vi inte utbildar i mjuka värden och värderingar. Utbildning i jämställdhet borde givetvis ingå både i skolplanen och i integrationen.

ENGLISH:

Landscape image: Inner archipelago with lots of buildings and many reefs. 
Weather: Cloudiness 5/8, South-westerly 7 m/s 
Distance: 22 km 
Average distance: 31 km 
Total distance: 472 km 
Position: Bockholmen 
Health/feelings: Stuffed, washed clean, new clothes and slightly drunk. 

Woke up to still winds and bright sunshine. I quickly packed my things and got out on the water. I had been contacted by Bo from Knivsta whose family home is right before Helsinki and I had thereby been invited there. A storm cloud formed and the wind started blowing stronger with powerful gusts making be fly across the water. It was enough just steering the boat. I therefore arrived a whole hour earlier than I expected. A Midsummer lunch with snaps and beer awaited when I arrived. After that the whole family gathered and we were at least twenty people. Everyone was curious and it was just to start telling them about what I did, how I did it and why. Then it was time for Finnish sauna, a bath and washing. Then a walk around the island and a history lesson about both childhood memories and things that happened 200 years ago. We among other things climbed a rock that Bo hadn't stood on for 60 years. Then I got stories about Russian grenades and about a shipwrecked family on a fishing trip where the entire family died except the father. After all that you could imagine that I wouldn't have the energy to keep on going, but we kept on with stories, politics and whiskey until 1 AM. To sum it up I had a really great day. I also got a little lesson from the neighbour lady who had read my blog and said that they do have Skogsmulle in Finland even though he doesn't show up as often in the forest here as in Sweden. Now I have to sleep! 

Thoughts about life: If you only tell a person what they are doing wrong or are bad at, that is nothing but a verbal punch against that person. It is simply bad critique and the only result of it is getting verbal violence back as defence from the other person. Good critique is when you instead tell the person about the effect or consequence of the problem/error and how you are affected or feel about it. In critique you also always have to present a course of action that solves the problem/error. 

Equality: Many Swedish citizens today have foreign traditions cultures and religions which of course enriches our society through different aspects. But unfortunately it also in many cases brings an ancient view on equality and women. Not unlike the one we had in Sweden around 200 years ago. New types of crimes such as genital mutilation and honour crimes have appeared. In the beginning we were paralyzed and uncomprehending but relatively quickly new effective laws were made against this and it is now illegal and punishable even if the crime is committed abroad. Many honour crimes have been committed such as Pela and Fadime, and now in 2014 a whole class of girls have been mutilated which for them means a life long handicap. But if we when it comes to this have a working law system, what remains to be done about these problems? It can be concluded in one word: education! The failure in that these girls have been mutilated is not at the parents because they have done as they've been taught and always done. The failure is at the Swedish integration and education system because we do not educate people in soft values. Education in equality should of course be included both in the school curriculum and the integration plan.

------------------------------------------------------------

Dag 14/Day 14 (2014-06-20)

SVENSKA:

Landskapsbild: Öppen passage och därefter innerskärgård.
Väder: Molnighet 6/8, Nordvästlig 5 m/s
Distans: 41 km
Medeldistans: 32 km
Total distans: 450 km
Position: Skjulö

Hälsa/känslor: Äntligen har jag kommit in i den meditativa rofyllda sinnestillståndet. Vet inte varför det tog så lång tid denna gång, men nu är den här.

Har skjutit på dygnet vilket inte spelar någon som helst roll. Vaknade av röster och det visade sig vara ägarna till ön som hade sin stuga i nästa vik. De gick runt ön och samlade ihop allt skräp som flutit iland under året som gått. Tänk om alla gjorde det. Efter att ha småpratat litet blir jag hembjuden på kaffe och jag packar ihop och ror över till dem. Ägarinnan berättar att hon under 25 år aldrig bjudit hem en främmande ilandstigare eftersom de som stigit iland förr antingen inte respekterat allemansrätten eller inte varit trevliga. Tror att det kan bero på att de saknar Skogsmulle här. Känns riktigt roligt att kunna bryta den trenden. Kaffet var mycket gott med både frukt och choklad till. De hade stenkoll på skärgården och var inbitna seglare och jag fick många goda tips om vidare vägval. Lämnade relativt sent deras fina vik och gav mig ut på en fyra timmars överfart. Fortsatte en bit inpå kvällen och ser brasor lite här och där. Både finnarna och norrmännen tänder bål på midsommarafton. Ser ett bål och hör sång från platsen där jag slagit upp tältet. Hade säkert kunna rott dit och deltagit men väljer enskildheten istället.

Tankar om livet: Bryt inte ett löfte du givit. Inte med hänsyn till den andra parten utan för din egen skull. Ditt löfte speglar dina värderingar och bryter man löftet kanske på grund av någon kortsiktig stimulans bryter man samtidigt sina egna värderingar. Kan man inte lita på sig själv och sina egna värderingar kommer man må dåligt men framför allt kommer man heller inte kunna lita på andra. Kan man inte lita på sig själv, hur ska man då kunna lita på någon annan? Alltid varit mycket skeptiskt till personer som uppvisar svartsjuka eftersom det innebär att de inte litar på andra vilket även innebär att de inte litar på sig själva. Hur kan man lita på en person som inte litar ens på sig själv?

Jämställdhet: Hur kan det komma sig att vi i framstående länder har så många psykiskt betingade sjukdomar när allt det materiella är tillfredställt? Självskadebeteende och Anorexia drabbar framförallt flickor. Orsakerna är flera men en bidragande orsak är nog de osunda kroppsideal flickor i hela sina liv blir inpräntade med. Redan i låga år med Barbiedockor och tecknade filmer får de se kvinnor med oproportionerliga kroppar. Allt är förstorat eller förminskat. Kroppsideal som är helt omöjliga att uppnå. 99 procent av alla bilder i reklam och media är retuscherade det vill säga att man har ändrat på kroppsform och suddat och utjämnat. Dessutom visas kvinnor ofta i undergivna, sexuella positioner. Plastikoperationer har blivit en miljardindustri. Tycker det är helt ok när man återställer sig till sitt ursprungliga utseende och alla får givetvis göra som de själva vill. Men det är tråkigt när människor känner sig otillräckliga för att de ser mänskliga ut. Har själv brutit näsan två gånger (andra gången uppe i fjällen när jag besteg Keb) och funderat på att återställa den men det har under tjugo års tid inte känts så viktigt att jag tagit steget. Det är en gammal klyscha men den stämmer faktiskt att skönhet kommer inifrån och charmen finns i de små defekterna. Ingen är perfekt och det skulle vara tråkigt om alla var det. Jag skulle önska att man på bilder som inte var retuscherade kunde få en märkning. Tror då att företagen skulle vilja ha den märkningen på sin reklam precis så som de vill ha ekologisk eller rättvisemärkt på sina varor.

ENGLISH:

Landscape image: Open passage and thereafter inner archipelago.
Weather: Cloudiness 6/8, north-westerly 5 m/s
Distance: 41 km
Average distance: 32 km
Total distance: 450 km
Position: Skjulö
Health/feelings: Finally I have reached the meditative, peaceful state of mind. I don't know why it took so long this time, but it is here now.

I have offset the day which doesn't matter much at all. I woke of voices and it appeared to be the owners of the island who had their cabin in the next bay. They walked around the island collecting all the rubbish that had floated in the past year. Imagine if everyone did that. After some small talk I was invited to theirs for coffee and I packed my things and rowed over. The female owner told me that she during her 25 years there never invited an unknown lander home because the ones who had landed there before either hadn't respected the freedom to roam or hadn't been nice. I think that it's because that there is no Skogsmulle (forest school for children) here. It feels really fun to be able to break that trend. The coffee was very good with both fruit and chocolate snacks. They knew about everything about the archipelago and were inveterate sailors, so I got many good tips about future routing. I left their beautiful bay rather late and went out on a four hour passing. I continued a bit into the evening and saw fires here and there. Both Finns and Norwegians light large bonfires on Midsummer eve. I see a bonfire and hear song from the place where I have put up the tent. I had surely been able to row there and joined the festivities but I choose solitude instead.

Thoughts about life: Don't break a promise you've made. Not out of respect for the other part, but for yourself. Your promise reflects your values and if you break the promise maybe because of some short term stimulus, you break your own values at the same time. If you cannot trust yourself and your own values, you will feel bad but most importantly, you will not be able to trust others either. If you can't trust yourself then how could you trust anyone else? Always be very sceptical toward people who display jealousy because that means that they don't trust others, which also means that they don't trust themselves. How can you trust a person that doesn't even trust themselves?

Equality: How can it be that we in prominent countries have so many mentally based diseases when all the material needs are satisfied? Self harm and eating disorders mostly affect girls. The reasons are several but a contributing one is probably the unhealthy body ideals that girls all their lives get printed in their minds. Already in young years with Barbie dolls and cartoons, the girls get to see women with disproportionate bodies. Everything is enlarged or scaled down. Body ideals that are completely impossible to reach. 99 percent of all pictures in advertising and media are retouched, which means that they have changed the body shape and erased and evened out. Additionally, women are often shown in submissive, sexual positions. Plastic surgery has become a billion dollar industry. I think it is okay when restoring yourself to your original looks and everyone can of course do as they wish. But it is sad when people feel insufficient because they look human. I have broken my nose twice (the second time in the mountains when I climbed Kebnekaise) and have thought about restoring it but it has, during the twenty years that have passed, not felt so important that I have taken the step. It's an old cliché but it is actually true that beauty comes from the inside and the charm is in the little defects. No one is perfect and it would be boring if everyone was. I'd wish that pictures that aren't retouched get a kind of marking. I think that companies then would want to have that marking on their ads just like they want organic or Fairtrade markings on their wares.

------------------------------------------------------------

Dag 13 (2014-06-19)

SVENSKA:

Landskapsbild: Ytterskärgård med kala öar och skär.
Väder: Molnighet 8/8, Västlig 4 m/s
Distans: 37 km
Medeldistans: 31 km
Total distans: 409 km
Position: Påvskär

Hälsa/känslor: Händerna totalt härdade och jag behöver inte längre handskar. Underarmen klart bättre och behöver inte medicineras längre. Skönt att ro i lugna vatten.

Regn hela dagen, men inget som stör. Föredrar regn framför gassande sol eftersom man blir så svettig och solen tar hårt på huden. Dock så får man passa sig för hala stenar och klippor så man inte ramlar. Hade inte tänkt ro speciellt långt idag men när jag började leta natthamn visade det sig väldigt svårt. De öar som inte hade hus visade sig istället ha fågelskydd så jag siktade till slut in mig på en ny ö en timmes rodd bort. När jag kommer fram dit möts jag av militärområde. Suck! Jag vill iland nånstans. Fortsätter så till ännu en ö som den också har fågelskydd. Till slut kommer jag fram till en ö där man faktiskt får gå iland. Dåliga förhållanden för lägerplats men det saknar vid det här laget betydelse. Upp med tältet, laga middag och somnar sedan som en stock. Ljuvligt skönt! Har nu vaknat till och inser att dagrapporten återstår. Denna skrivs alltså i halvvaket tillstånd. I dag blev det tillkännagivet att Bergans blir Friluftsfrämjandets officiella klädpartner och eftersom jag är ambassadör för dem båda känns det extra roligt!

Tankar om livet: Omfamna tomheten om du känner dig rastlös och tom inombords. Fly inte bort från känslan utan bejaka den. Tillåt dig själv att inte göra någonting. Tomheten är det som finns emellan alla aktiviteter vi utför. Istället för att hela tiden rusa vidare till nästa handling så stanna upp och känn på tomheten. Vrid och vänd på den. Mindre ”Göra” mera ”Vara”. Tillåt dig själv att vara och förskjut det dåliga samvetet som tycker att man måste uträtta saker och ting. Vara närvarande i nuet är mycket viktigare än att hela tiden uträtta saker och ting.

Jämställdhet: Speciellt känsligt är det när maskulinitetsidentiteter diskuteras och vilka konsekvenser föreställningar om ”manlighet” för med sig. Ett exempel är debatten om mäns våld mot kvinnor. Trots att kvinnor och mäns beteende skiljer sig åt signifikant, och att mäns våld mot kvinnor utgör ett stort väldokumenterat samhällsproblem är det ett känsligt ämne. När det gäller polisanmälda fall av våld var år 2009 över 90 procent av de misstänkta gärningspersonerna män. För att kunna nå förändring måste även känsliga ämnen diskuteras. Feministiska frågeställningar är i många fall provocerande, detta trots tron på förändring och att exempelvis mäns våld mot kvinnor inte behöver vara ett konstant fenomen. Intressant är även att ett nytt praktisk ord som hen vilket gör att man slipper skriva "han eller hon" kan uppröra så många.

ENGLISH:

Landscape image: Outer archipelago with bare islands and skerries.
Weather: Cloudiness 8/8, westerly 4 m/s
Distance: 37 km
Average distance: 31 km
Total distance: 409 km
Position: Påvskär
Health/feelings: The hands are completely hardened and I no longer need gloves. The forearm is clearly better and doesn't need medication anymore. It's nice to row in calm waters.

Rain all day, but that doesn't disturb me. I prefer rain over scorching sun because I get so sweaty and the sun is very rough for the skin. Though I have to watch out for slippery rocks and cliffs so I don't fall. I hadn't planned to row very far today but when I started to look for a place to stay the night it turned out to be very difficult. The islands that didn't have houses instead had bird protection so I finally set my sights on a new island one hour away. When I got there I was met by a military area. Sigh! I wanted to land somewhere badly. So I continued to yet another island that also has bird protection. Finally I get to one where I'm allowed to disembark. There are bad conditions for camping but that doesn't mean anything at this stage. Up with the tent, cooked dinner and then I fell asleep almost instantly. Wonderful! Now I have woken and realise that I need to write the daily report. So I'm writing this half-awake. Today it was acknowledged that Bergans will be Friluftsfrämjandet's official clothes partner and because I'm ambassador for both it feels extra fun!

Thoughts about life: Embrace the emptiness if you feel restless and empty inside. Don't flee the feeling, affirm it. Allow yourself to do nothing at all- Emptiness is what is between all the activities we perform Instead of constantly rushing on to the next action, stop for a while and feel the emptiness. Twist and turn it. Less "do", more "be". Alow yourself to be and push away the bad conscience that thinks that you must do things. Being present in the present is much more important than constantly doing things.

Equality: It's especially sensitive when masculinity identities are discussed and what consequences that ideas about "manliness" bring. One example is the debate about men's violence towards women. Despite the fact that women's and men's behaviour siffer significantly, and that men's violence towards women make up a large well-documented problem of our society, it is a sensitive subject. When it comes to reported cases of violence, 90 percent of the suspects were men in 2009. To reach a change, we must discuss sensitive subjects too. Feministic issues are in many cases provocative, despite the belief in change and that for example men's violence towards women doesn't need to be a constant phenomenon. It's also interesting that a new and practical word like "hen" (Swedish word for undefined gender, neither "he" nor "she"), which means that you won't have to write "he or she", can upset so many.------------------------------------------------------------

Dag 12/Day 12 (2014-06-18)

SVENSKA:

Landskapsbild: Ytterskärgård med kala öar och skär.
Väder: Molnighet 6/8, Nordvästlig 9 m/s
Distans: 34 km
Medeldistans: 31 km
Total distans: 372 km
Position: Lill Jussarö

Hälsa/känslor: Kroppen var inställd på vilodag men trotsade känslorna och rodde istället i lugnt och skönt tempo.

En härlig morgon med aning regn i luften. Klockan Suunto Ambit2 håller koll på barometertrycket och det var sjunkande. Under rodden blev jag intervjuad av Hufvudstadsbladet och de trodde artikeln skulle komma ut under dagen. Jag vill ju gärna att rodden och mitt budskap ska nå så många som möjligt och det känns roligt att nu nå ut även till finnarna. Tog lunchpaus på en ö idag, istället för att som vanligt tillaga maten direkt i båten. Att ro i 9 m/s känns nu som att ro i stiltje om man jämför med gårdagen. Många av öarna har landstigningsförbud för naturskydd och det gäller hela året till skillnad från Sverige där vi bara har under häcknings perioderna. De bästa vikarna har alltid bebyggelse men jag behöver inte så mycket plats. Två kvadratmeter till tältet och lä för Vagabonden så är jag nöjd. Bergans tält Antarctica är det största tält jag använt eftersom jag förut alltid kört enpersons tält. Antarctica är tvåpersoners och jag måste medge att det är riktigt skönt med det extra utrymmet. Som alltid bjuder Bergans på grym funktionalitet och kvalitet samt var de som först av alla fasade ut Perfluorerande ämnen i sin tillverkning vilket många andra tillverkare fortfarande inte gjort. Alla kläder jag använder kommer från Bergans och jag använder bara ull och aldrig fleece. Medlemmar i Friluftsfrämjandet kan köpa Bergans produkter till reducerat pris i Friluftsfrämjandet webbshop. Känner mig nu riktigt skitig och ett kvällsdop är nog tyvärr nödvändigt trots det kyliga vädret. Både luft- och vattentemperatur är nu 14 grader Celsius. 

Tankar om livet: Känner du dig själv och ditt sanna jag? När alla roller och masker är totalt avskalade och du bara har ditt egna unika sanna jag kvar. Många möter inte sitt sanna jag förrän på dödsbädden eller när de står öga mot öga med döden men klarar sig med en hårsmån. Sök efter ditt sanna jag tidigare eftersom det är så tragiskt att insikten av vad som är viktigt i livet infinner sig först på dödsbädden.

Jämställdhet: Vi lämnar Samtyckeslagstiftningen ett tag eftersom det upprör mig att vi ännu inte har den. Om jag inte minns fel var det förra året som Svenskt Näringslivs styrelseordförande i nyheterna ansåg att bristen på kvinnor i bolagsstyrelser beror på att det helt enkelt saknas kvinnor i Sverige med kompetens. Det kan inte bli mer fel!
Överhuvudtaget har många chefer och beslutsfattare undermåliga kunskaper om jämställdhet, och de missar därmed en enorm utvecklingspotential för sin verksamhet både på det ekonomiska och personliga planet. Ledarskapet sätter normen för verksamheten och det är därför viktigt med tydlig kommunikation ner i leden och reflektera kring den kultur som råder och att aktivt verka för jämställdhet, både i det pågående jämställdhetsarbetet och i de samtal som förs på arbetsplatsen. Forskning visar att en jämnare representation av kvinnor och män på arbetsplatsen skapar högre lönsamhet. Studier har även visat att företag med både kvinnor och män i styrelsen är mer lönsamma. Ändå är andelen kvinnor i chefsposition endast 25 % i privat sektor. Ska man tolka det som att de inte vill ha ökad lönsamhet? Dessutom har man i flera studier konstaterat att kvinnliga chefer har högre ledarskapskvalitet och bättre förmåga att uppnå uppsatta mål.

ENGLISH:

Landscape image: Outer archipelago with bare islands and skerries 
Weather: Cloudiness 6/8, north-westerly 9 m/s 
Distance: 34 km 
Average distance: 31 km 
Total distance: 372 km 
Position: Lill Jussarö 
Health/feelings: The body was set on rest today but I defied the feeling and instead rowed in a nice and easy tempo. 

It was a nice morning with some rain in the air. The watch Suunto Ambit2 keeps track of the air pressure and it was sinking. During the rowing I was interviewed by Hufvudstadsbladet and they thought the article would be published during the day. I would love for the rowing and my message to reach as many as possible and it feels good to reach the Finns too. I took a lunch break on an island today, instead of cooking the food in the boat as usual. Rowing in 9 m/s now feels like rowing in wind still weather if comparing with yesterday. Many of the islands have a landing prohibition for nature protection, and that is all year as opposed to Sweden where we only have it during the breeding periods. The best bays always have buildings but I don't need so much space. Two square metres for the tent, and lee for the Vagabond and I'm happy. My Bergans tent Antarctica is the largest tent I've used because I've previously only used a one-man tent. Antarctica is a two-man tent and I have to admit that it is really nice with the extra space. As always Bergans offers great functionality and quality as well as being among the first who stopped using perfluorinated materials in production, which many other producers still haven't done. All the clothes I use come from Bergans and I only use wool and never fleece. Members of Friluftsfrämjandet can buy Bergans products for a reduced price in the Friluftsfrämjandet web shop. I now feel really dirty and I will probably unfortunately need to take an evening swim despite the cold weather. Both air and water temperature are now 14 degrees Celsius 

Thoughts about life: Do you know yourself and your true self? When all the roles and masks are completely stripped off and you only have your own unique self left. Many don't meet their true self until on their death bed or when they are face to face with death but survive with a tiny margin. Look for your true self earlier because it is so tragic that we find out what's important in life as late as on our death bed. 

Equality: We leave the law of consent for a while because it upsets me that we still do not have it. If I remember correctly it was as late as last year that the chairman of Svenskt Näringsliv (Swedish Business) said in the news that the lack of women in Swedish companies' management board is a result of a lack of women with competence in Sweden. It can't get more wrong than that! On the whole many company heads and decision makers have lacklustre knowledge about equality, and they thereby miss a huge potential for development for their company, both on the economic and the personal plane. Leadership sets the norm for the company ad it is therefore important with clear communication with your employees and to reflect around the current culture and to actively work for equality, both in the ongoing work for equality and in the dialogue at the workplace. Studies show that a more equal representation of women and men in a workplace creates a higher viability for the company. Studies have also shown that companies with both women and men in the management board have a higher revenue. And still the percentage of women with a head position is only 25 % in private companies. Should that be interpreted as that the companies don't want higher revenue? Additionally, several studies have came to the conclusion that female leaders have greater leadership qualities and a greater skill to reach set goals.

------------------------------------------------------------

Dag 11/Day 11 (2014-06-17)

SVENSKA:

Landskapsbild: Vacker mellanskärgård med myller av små och stora öar.
Väder: Molnighet 2/8, Nordvästlig 14 m/s
Distans: 41 km
Medeldistans: 31 km
Total distans: 338 km
Position: Andalskären

Hälsa/känslor: Totalt slutkörd efter att kastats fram och åter mellan vågtopparna. Var tvungen att avsluta dagen tidigare för återhämtning. Njuter obeskrivligt i tältet just nu efter rikligt tilltagen middag.

Åt frukost tillsammans med Tinttu och Janne i säkert två timmar. Sedan följde de mig ner till båten för avsked. Det blåste rejält från nordväst men tänkte jag skulle ta mig fram till den öppna fjärden för att verkligen rekognosera läget och överfarten.Det blåste alldeles för mycket för att ha en chans att ro mot vinden och det fanns viss risk att blåsa ut till havs. Dock fanns det ett par öar längre ut som i värsta fall kunde agera uppfångare. Efter mycket övervägande beslöt jag ändå för att korsa. Idag var verkligen utanför komfortzonen och jag hade fullt bestyr att hålla kursen. Vagabonden dansar över vågorna och det är absolut inget problem med stabiliteten. Trots att relingen ligger endast 30 cm över vattnet kom det bara in vatten två gånger. Efter fem timmar nådde jag så till slut Finlands sydligaste udde och är nu officiellt inne i Finska viken. Men jag har inte kommit halvvägs ännu. Finska viken är lång! Försökte flera gånger hitta en ö att gå iland på men fick hela tiden fortsätta till nästa. Just här kommer mycket fartyg och till slut hittade jag en ögrupp som har skydd mot både svall och den hårda vinden.

Tankar om livet: Var inte så rädd för döden att du inte vågar leva livet. Våga ta kalkylerade risker för att få ett mer innehållsrikt och utvecklande liv. Vi kan inte och bör inte skydda oss mot allt. Se på barnen. De kliver utanför sin komfortzon varje dag och utvecklas därför oerhört snabbt. Visst ramlar de och slår sig men oftast blir det bara skrubbsår. Går det inte har vi åtminstone försökt. Detta har min mor lärt mig och jag undrar om hon inte ångrar sig lite idag.

Jämställdhet: I sverige idag har vi inte Samtyckeslagstiftning vilket flera andra länder har. Sex mot en person som inte frivilligt deltar är ett brott oavsett hur man vänder och vrider på det. Vi bör därför snarast ändra lagstiftningen till "samtycke" istället för som idag "tvingande till samlag" vilket i realiteten innebär att man måste göra fysiskt motstånd och det inte räcker att säga nej. Att nej faktiskt betyder nej är självklart för de flesta men inte inom svensk lagstiftning. I Sverige måste man genom våld och hot tvinga sig till samlag för att det ska ses som våldtäkt. Mycket anmärkningsvärt då den absolut vanligaste reaktionen vid våldtäkt är att man blir passiv, paralyserad och lamslagen. Allt fler röster kräver förändrad lagstiftning i och med de uppmärksammade fall där det blivit friande domar på grund av otydlig lagtolkning gällande våldtäkt. Både vänsterpartiet, miljöpartiet och folkpartiet är för en samtyckes lagstiftning. Redan på dagis lär vi våra barn att nej betyder nej. Borde det inte gälla även vid våldtäkt. I min sinnebild sker samlag med samråd, hänsyn, lyhördhet och respekt. Är det fel?

ENGLISH:

Landscape image: Beautiful middle archipelago with a swarm of large and small islands.
Weather: Cloudiness 2/8, north-westerly 14 m/s
Distance: 41 km
Average distance: 31 km
Total distance: 338 km
Position: Andalskären
Health/feelings: Completely exhausted after being thrown back and forth between the wave tips. I had to finish the day earlier for recovery. Now I'm really enjoying lying in the tent after an abundantly generous dinner.

Ate breakfast with Tinttu and Janne for probably two hours. Then they followed me down to the boat for goodbyes. There was a strong north-westerly wind but I thought I'd get to the open bay to really check the conditions and the passage. It was way too windy for me to have chance to row against the wind and there was a certain risk of the wind blowing me out at sea. There were, though, a couple of islands further out that in a worst case scenario could catch me. After a lot of consideration I decided to cross the bay anyway. Today I was really outside my comfort zone and I was fully busy trying to keep course. The Vagabond dances over the waves and there are absolutely no problems with stability. Despite the fact that the railing is only 30 centimetres above the surface, I only took in water twice. After five hours I finally reached the southernmost Finnish cape and am now officially inside the Gulf of Finland. But I'm not halfway yet. The Gulf is long! I tried several times to find an island to land on but I had to keep looking for a new one every time. There are a lot of ships and large vessels here and finally I found a group of isles that are protected from both surge waves and the rough wind.

Thoughts about life: Don't be so afraid of death, that you don't dare to live life. Don't be afraid to take calculated risks to get a more eventful and developing life. We cannot and should not protect ourselves against everything. Look at the children. They step outside their comfort zones everyday and therefore develop very quickly. Sure they fall and hurt themselves, but often not worse than that they get some grazes. If you can't do it then at least you've tried. My mother has taught me this and I wonder if she doesn't regret it a little today.

Equality: In Sweden we do not have a law of consent, which several other countries do. Sex with a person who does not partake willingly is a crime no matter how you look at it. We should therefore as soon as possible change the law to "consent" instead of today's "forced intercourse" which in reality means that you need to make physical resistance and a "no" isn't enough. That no actually means no is natural for most people but not within Swedish law. In Sweden you need to through threats and violence force someone to sex for it to be seen as rape. It is very remarkable as the most common reaction while being raped is that you become passive, paralyzed and don't move. An increasing group of people demand a changed law because of the recent cases where several rapists have been judged as innocent due to an unclear law interpretation. Both the Left Party, the Green Party and the People's Party are in favour of a law of consent. Already in kindergarten we teach our children that no means no. Shouldn't that also be true when it comes to rape? In my mind sexual intercourse happens through consultation, consideration, listening and respect. Is that wrong?

------------------------------------------------------------

Dag 10/Day 10 (2014-06-16)

SVENSKA:

Landskapsbild: Vacker mellanskärgård med myller av små och stora öar.
Väder: Molnighet 2/8, Nordvästlig 12 m/s
Distans: 22 km
Medeldistans: 30 km
Total distans: 297 km
Position: Rosala

Hälsa/känslor: Efter flera dagars skön enskildhet känns det nu behagligt att åter samspråka med människor. Underarmen svullnar upp under dagen men återhämtar sig rätt bra under nattsömnen. Verkar som vi nått status quo.

Utvilad steg jag upp och klev ur tältet för att göra morgon bestyren. Kröp tillbaks in i tältet som jag lämnat öppet under tiden. Efter en stund börjar det svida både här och där. Känner igen symptomen och mycket riktigt har rödmyrorna intagit tältet under min korta frånvaro. Hittar dem till och med i kalsongerna. Har alltid ogillat när de tar sig in där. Jakten inleds och ingen pardon ges.
Ut på böljan blå istället och precis som igår bra medvind och det är ten och skär fröjd att flyga fram på vågtopparna. En av ornitologerna på Lågskär bjöd över mig till deras sommarstuga här på Rosala så det blev en kort dagsrodd eftersom jag anlände redan klockan 14.00. De kommer dock inte ut förrän till kvällen men deras snälla grannar tog emot istället och de bjöd på ljuvlig kycklingpasta. Kvällen bjöd sedan på mycket trevligt sällskap och jag fick lära mig mycket om finlandsvenskarna och området runtomkring. 

Tankar om livet: Det är oerhört svårt att kontrollera sin första impulsiva tanke, men väl tanke nummer två. Agera inte på tanke nummer ett utan kontemplera och bearbeta tanke nummer två istället. Speciellt om det innebär ett beslut så be att få återkomma och sov på saken. Ofta blir både ageranden och beslut så mycket bättre.

Jämställdhet: Om vi tittar lite mer på lagen så kan man snabbt se att den är ålderdomlig rörande vissa brott. Inte förrän 1999 blir det förbjudet att inneha barnpornografi. Bilder som framställts genom brott mot barn och framför allt flickor men givetvis även pojkar. Hur kan det dröja så länge innan en sådan lag drivs igenom. Inte förrän 2010 åtföljs den av det naturliga steget att det även blir brottsligt att se på barnpornografi. Nu när lagen finns så är det väl knappast någon som har invändningar mot den, men så var inte fallet när den skulle införas. Faktiskt en hel del motstånd. Nästa naturliga steg framåt måste bli Samtyckeslagstiftningen. Att båda parter ska vara överens om sex. Borde vara hur självklart som helst, men möts återigen av protester.

ENGLISH:

Landscape image: Beautiful middle archipelago with a swarm of big and small islands- 
Weather: Cloudiness 2/8, North-westerly 12 m/s 
Distance: 22 km 
Average distance: 30 km 
Total distance: 297 km 
Position: Rosala 
Health/feelings: After several days of nice solitude it now feels comfotable to yet again converse with people. The forearm swells during the day but recovers pretty well during the night's sleep. It seems to have reached status quo. 

I got up rested and exited the tent to satisfy my morning needs. Crept back into the tent which I had left open when I was out. After a while it starts to sting here and there. I recognise the symptoms, and as I thought red ants had invaded the tent during my short absence. I even find them in my underwear. I have always disliked when they get in there. The hunt begins and no one is spared. 
Out at see I just as yesterday had good tailwind and it is a pure and sheer joy to fly forth on the wave tips. One of the ornithologists on Lågskär invited me over to their summer cabin here on Rosala so I did a short rowing stretch today because I arrived already at 2 PM. They don't arrive until the evening though but their nice neighbours welcomed me instead and offered me some wonderful chicken with pasta. The evening was then spent with a lot of nice company and I got to learn a lot about the Finland-Swedish and the surroundings. 

Thoughts about life: It is incredibly difficult to control your first impulsive thought; it is easier to control the second. Don't act on the first thought, but contemplate and process thought number two instead. Especially if it's about a decision, ask if you can return with an answer, sleep on it. Often both actions and decisions become so much better from that. 

Equality: If one looks a bit closer at the law one can quickly see that it is ancient when it comes to certain crimes. Not until 1999 was it made illegal to possess child pornography. Pictures that are made through crimes against children, mostly girls but of course also boys. How could it go so long before we got a law against that? Not until 2010 it was followed by the natural step to also forbid watching child pornography. Now that the law exists there is hardly anyone complaining about it, but that wasn't the case when it was to be enacted. There was actually a lot of resistance. The next natural step forward must be the law of consent. That both partners need to agree on sex. Should be the most natural thing, but is yet again met by protests.

------------------------------------------------------------

Dag 9/Day 9 (2014-06-15)

SVENSKA:

Landskapsbild: Ytterskärgård med spridda öar.
Väder: Molnighet 4/8, västlig 8 m/s
Distans: 50 km
Medeldistans: 31 km
Total distans: 275 km
Position: Ängeskär

Hälsa/känslor: Intensiv rodd i medvind resulterade i att armen som blev bättre av vila nu svullnat och knarrar igen. Annars behagligt trött och nöjd.

Vaknade av något som surrade infernaliskt. Det var myggen som hittat min enkla boning. Gav mig ut för att bryta läger och kamp uppstod. Myggen vann nog men många dog på slagfältet. De förföljde mig en bit ut till havs för att till slut retirera. Sedan väntade ljuvlig rodd i full medvind. Hur härligt som helst! Att bara ro en hel dag är otroligt rogivande och meditativt. Till slut blev jag trött och hittade lägerplats. Inte optimal för den har inte skydd från svallvågor men helt i lä från vinden. Dock inte sett ett enda fartyg på hela dagen så jag hoppas det gäller även för natten. Allt handlar hela tiden om kalkylerade risker.

Tankar om livet: En aforism är en kärnfullt formulerad reflexion eller iakttagelse, gärna uttryckt som ett tänkespråk eller en lärosats ofta i antitesens eller paradoxens form. All monoton fysisk aktivitet såsom tex vandring, löpning, cykling, paddling, rodd, vedklyvning gör att man efter några timmar kommer in i ett meditativt tillstånd där man kan reflektera över livet. Aforismerna har vuxit fram ur dessa tillfällen men även genom djupa samtal med nära vänner och studier av olika buddhistiska livssynsätt.

Jämställdhet: Det handlar om vilket samhälle vi vill leva i och om att kön inte ska sätta spelreglerna. Motsatsen, ojämställdhet, innebär olika rättigheter, skyldigheter och möjligheter på grund av kön. Detta slår åt båda hållen men i mycket större omfattning mot flickor än pojkar i dagens Sverige. Det handlar om allt från att flickor under sin uppväxt får mindre lärartid i skolan och sämre resurser till fritidsintressen till sämre karriärmöjligheter och lägre lönenivåer som vuxna. Ett jämställt samhälle är en förutsättning för att allas fulla potential ska kunna tillvaratas, och för att alla själva ska kunna formulera och vara de som de vill vara. Hela samhället vinner på jämställdhet då det innebär att människors kompetens och skaparkraft tillvaratas.

ENGLISH:

Landscape image: Outer archipelago with spread out islands 
Weather: Cloudiness 4/8, westerly 9 m/s 
Distance: 50 km 
Average distance: 31 km 
Total distance: 275 km 
Position: Ängeskär 
Health/feelings: Intense rowing in tailwind resulted in that the arm that had become better from rest, is now swollen and squeaking again. Otherwise I'm comfortably tired and pleased. 

I woke of something doing an infernal buzzing. It was the mosquitos that had found my humble habitation. I went out to take down the camp and a battle started. The mosquitos won I think, but many died on the battlefield. They followed me a bit out at sea but finally retreated. Then some lovely rowing in tailwind awaited. Wonderful! Just rowing for a whole day is extremely soothing and meditative. In the end I got tired and found a camp site. It isn't optimal because it doesn't have protection from surge waves but it's completely protected from the wind. I haven't seen a single ship in the whole day though, so I hope it will stay like that tonight. Everything is always about calculated risks. 

Thoughts about life: An aphorism is a sententiously formulated reflection or observation, mostly expressed as a proverb or a tenet often as an antithesis or a paradox. All monotonous physical activity such as for example hiking, running, cycling, paddling, rowing, woodcutting etc results in that you after a couple of hours enter a meditative state when you can reflect about life. The aphorisms have grown out of these moments but also through deep conversations with close friends and through studying different Buddhist life views. 

Equality: It's about what kind of society we want to live in and about that sexes shouldn't make the rules. The opposite, inequality, means different rights, duties and opportunities depending on the sex. This hits both ways but much more against girls than boys in today's Sweden. It's about everything from the fact that girls during their growth get less time from teachers in school and less resources for spare time interests, to worse career opportunities and lower salary levels for adults. An equal society is a condition for everyone's full potential to be recovered, and for everyone to be able to be like they want to be. Whole society wins on equality as it means that people's competence and creative force is recovered.------------------------------------------------------------

Dag 8/Day 8 (2014-06-14)

SVENSKA:

Landskapsbild: Ytterskärgård med spridda öar.
Väder: Molnighet 8/8, nordlig 12 m/s
Distans: 0 km
Medeldistans: 28 km
Total distans: 225 km
Position: Huslandet

Hälsa/känslor: Hur underbart är det inte att efter hårda vedermödor bara slappa och ta det lugnt en hel dag.

Inte hänt mycket idag inte. Sovit, ätit och läst om varannat. Gick till sötvattensjön och tog ett dopp i 26 graders vatten. Det vimlade av grodyngel. Sjönk ner till låren i gyttja. Utsikten från tältet är makalös och massor av fåglar bjuder på fina uppvisningar och sånglektioner. Svårt att inse att man varit ute i åtta dagar. Det känns mer som på sin höjd tre dagar. Solpanelerna har legat ute hela dagen och nu är alla batterier fulladdade. Lyckades även gräva fram kaffet idag vilket inte var helt fel. Den som söka skall finna!

Tankar om livet: Vad är den svåraste utmaningen för att åstadkomma positiv förändring eller att nå sina drömmars mål. Svaret är så enkelt som det oftast är när det är rätt. Att ta första steget! Att ro en liten roddbåt till Ryssland är egentligen inte svårare än att ta en promenad med hunden. Tryggare än att sova i tält på en öde ö i havsbandet kan det knappast bli. Om man går fem kilometer om dagen på hundpromenad blir det faktiskt 183 mil på ett år. Det är som att gå till Italien! Det enda som behövs är att ta första steget!

Jämställdhet: Ett enkelt verktyg för jämställdhet är att fråga sig själv om det som är accepterat för mannen även är lika accepterat för kvinnan?
Ett knep som min fru gärna tar till och som öppnat mina ögon fler än en gång. En sån enkel fråga! Hur skulle du reagera om jag gjorde likadant som du? Den fungerar också som ett enkelt rättesnöre när min fru inte är i närheten. Skulle detta vara ok om det var hon som gjorde det? Det har inte begränsat mig, snarare gjort mig medveten om att hon har rätt till samma rättigheter som jag tar mig eller givetvis omvänt.

ENGLISH:

Landscape image: Outer archipelago with spread out islands 
Weather: Cloudiness 8/8, northern 12 m/s 
Distance: 0 km 
Average distance: 28 km 
Total distance: 225 km 
Position: Huslandet 
Health/feelings: How wonderful isn't it to just relax and take it easy a whole day after hard work. 

Not much has happened today. I've slept, eaten and read alternately. Went to the sweet water lake and took a bath in the 26 degree warm water. There were lots of tadpole. I sank down to the thighs in mud. The view from the tent is magnificent and lots of birds offer fine shows and song lessons. It's hard to realise that I've been out for eight days. It feels like maximum three days. The solar panels have lied out all day and now all the batteries are fully charged. I also managed to find the coffee today which was really nice. He who looks shall find! 

Thoughts about life: What is the greatest challenge in achieving positive changed or reaching the goal of your dreams? The answer is simple as it often is when it is right: taking the first step! Rowing a small boat to Russia is really not harder than taking a walk with the dog. It can hardly get safer than sleeping in a tent on a desert island in the ocean. If you walk five kilometres a day with the dog, that actually adds up to 1830 kilometres in a year. It's like walking to Italy! You only need to take the first step! 

Equality: A simple tool for equality is asking yourself if what is accepted for man is equally accepted for the woman? 
It's a trick that my wife often does and that has opened my eyes more than once. Such a simple question! How would you react if I did the same thing as you? It also works like a simple precept when my wife isn't near. Would it be okay if it were she who did it? It hasn't limited me, it's rather made me conscious about the fact that she has the same rights as I, and of course vice versa.------------------------------------------------------------

Dag 7/Day 7 (2014-06-13)

SVENSKA:

Landskapsbild: Ytterskärgård med spridda öar.
Väder: Molnighet 8/8, nordlig 10 m/s
Distans: 28 km
Medeldistans: 32 km
Total distans: 225 km
Position: Huslandet

Hälsa/känslor: Händerna har hårdnat och underarmen känns faktiskt bättre. Knarrandet i armen består dock.

Vaknade tidigt och idag blev första dagen för torrdräkten. Har inte känt något behov att använda den förrän nu eftersom vädret varit till sin fördel. Dock alltid haft den lätt åtkomlig om det skulle dyka upp något snabbt väderomslag. I Norge använde jag torrdräkt nästan varje dag. Torrdräkten är helt underbar och riktigt skön att ha på sig. En fyralagers goretex från Ursuit med förstärkningar på knän, rumpa och armveck. Givetvis även med kisslucka framtill. Regn och blåst rakt in i sidan på båten. Inget vatten in i båten trots att det idag blåser mer. Nära att krocka med grynna idag. Döm av min förvåning när den dyker upp två meter vid sidan av båten på öppet vatten. Bra med backspeglar, men man måste titta i dem också. Föredrar helt klart när vinden kommer bakifrån istället! Ön jag nu befinner mig på har verkligen allt för att överleva. En sötvattensjö, tuschlav, islandslav, ljung, spröda björklöv och kaveldun. Men maten från 24hour meals bjuder på överdådiga trerätters middagar. Förrätt torkat oxkött, varmrätt kyckling med pasta och sweet&sour sås samt apelsin sockerkaka till efterrätt. Enda problemet är att jag måste gå på muggen varje dag. I Norge behövde jag bara tömma tarmen var femte dag. Det är det dock värt. Utsikten är helt ok. Det är grymt blåsigt, regnat en del och lite kyligt. Då är det inte helt fel med en kopp rykande choklad. Kaffet gäckar med sin frånvaro. Kan någon snälla hjälpa mig leta!

Tankar om livet: Varför denna övertro på att det alltid är bättre på andra sidan staketet? Varför alla dessa resor till andra sidan jordklotet. Ofta finns skatten rakt framför näsan. Norden är fantastiskt vacker med stora orörda, vilda arealer av yttersta skönhet. För att nå dit behövs inte mycket. En roddbåt, tält, sovsäck, stormkök, kläder och mat. Kamera och solceller så kan man föreviga och dela med sig. Saknar man kunskapen har Friluftsfrämjandet tusentals aktiviteter och utflykter i din närhet. Det är i alla fall genom dem jag lärt mig allt om friluftsliv. Nyckeln till sann frihet.

Jämställdhet: Genusbegreppet är lånat från språkvetenskapen där det används för benämna beköningen av ord, och betyder i jämställdhetsarbetet just ”socialt kön”. Genus handlar om hur vi föreställer oss kön, som t.ex. vad som är manligt och kvinnligt. Svårare än så är det inte. Genus är historiskt och kulturellt format och föränderligt. Ända in på 1700-talet var den svenska normen en enkönsmodell där kvinnor ansågs vara ofullbordade män. Detta återspeglades bland annat i lagstiftningen som gjorde gällande att änkor kunde anta roller som annars var reserverade för deras män. Sedan dess har ett paradigmskifte skett till att uppfatta kön som väsensskilt och kompletterande. Idag är färgen rosa kvinnligt betingad, medan den förut ansågs manlig. Vi behöver bara blicka några tiotal år bakåt för att finna yrken som gått från att anses vara manliga eller kvinnliga nu uppfattas neutrala, eller på ett hundratal år till och med skiftat könskodning. Allt detta är exempel på hur genusnormer förändrats, medan biologin varit oförändrad. Ordet kön rymmer två motsatta begrepp, det biologiska och det sociala könet. De allra flesta människor kan klassas som biologisk kvinna eller man och bär i olika grad på manliga eller kvinnliga kroppsliga karaktärsdrag. Det är i det sociala könet förändringspotentialen finns. Vi måste till exempel komma till rätta med problematiken kring att pojkar accepteras vara bråkiga och stökiga samtidigt som vi absolut inte accepterar samma beteenden hos flickor, där vi istället kräver att de ska vara timida och tysta samt agera som ordningsamma stötdämpare i gruppen, som dessutom får stå ut med pojkarnas ohämmade utlopp. Eller att vi förväntar oss att flickorna ska duka av bordet och ta hand om disken. Genus är i praktiken ramar av riktlinjer och gränser som begränsar båda könen att utvecklas fullt ut samt vara fria att göra, vara, tänka, tycka, känna vad de vill.

ENGLISH:

Landscape image: Outer archipelago with spread out islands 
Weather: Cloudiness 8/8, northern 10 m/s 
Distance: 28 km 
Average distance: 32 km 
Total distance: 225 km 
Position: Huslandet 
Health/feelings: The hands have hardened and the forearm actually feels better. The squeaking remains, though.

Woke up early and today was the first day for the dry suit. I haven't felt the need for it until now because the weather has been to my advantage. Though I have always kept it accessible if the weather were to change quickly. In Norway I used the dry suit almost every day. The suit is wonderful and realy comfortable to wear. A four layer Gore-Tex from Ursuit with extra strong fabric on the knees, backside and in the armpits. And of course with a peeing hatch on the front. I've had wind and rain right into the side of the boat. No water in the boat despite the fact that it is windier today. I almost hit a reef today. Imagine my surprise when it shows up two metres away from the side of the boat on open water. It is nice with rear-view mirrors, but I have too look in them too. I really prefer when the wind comes from behind instead! The island I am currently on really has everything for survival. A sweet water lake, lichen, heather, brittle birch leaves and cattail. But the food from 24 hour meals offers lavish three course meals. For starters dried ox meat, main course chicken with pasta and sweet & sour sauce, and orange sponge cake for dessert. The only problem is that I have to go to the loo every day. In Norway I only needed to empty the bowels every fifth day. But it is really worth it. The view is all right. It is really windy, has been raining some and is a bit chilly. So I'm not complaining about a cup of hot chocolate. The coffee is still nowhere to be found. Can someone please help me search!

Thoughts about life: Why this great belief that the grass is always greener on the other side? Why all these trips to the other side of the world? The treasure is often right in front of you. The Nordics are amazingly beautiful with large untouched, wild areas of utter loveliness. To get there you don't need much. A rowing boat, tent, sleeping bag, a camping stove, clothes and food. Camera and solar cells so you can capture the experience and share it. If you lack the knowledge, Friluftsfrämjandet has thousands of activities and excursions in your vicinity. It is through them that I have learned everything about outdoor life. The key to true freedom.

Equality: The gender term is borrowed from linguistics where it is used to name the "sex" of a word, and in the equality work it means "social sex". Gender is about how we imagine sexes, like for example what is masculine or feminine. It isn't harder than that. Gender is shaped by history and culture and ever-changing. As late as the 18th century the Swedish norm was a one sex model where women were seen as incomplete men. This was reflected in for example laws which made it so that widows could take on roles that were otherwise reserved for their husbands. Since then a paradigm shift has happened, into seeing sexes as connected to the being, and as a complement. Today the colour pink seen as feminine, while it was previously seen as a manly colour. We only need to look back a couple of decades to find occupations that have gone from being seen as men's or women's work, to neutral, or that in a hundred years have even shifted over to the other sex. All this are examples of how gender norms have changed, while the biology has remained unchanged. The word sex contains two opposite terms, the biological and the social sex. Most people can be classed as biological woman or man and more or less carry male or female physical characteristics. It is in the social gender that there is potential for change. We must for example straighten out the problems around the fact that boys are accepted as messy and rowdy, while we absolutely do not accept the same behaviour in girls, where we instead demand that they be timid and quiet and act like orderly shock absorbers in the group, and to also put up with the boys' uninhibited outfalls. Or the fact that we expect girls to set the table and do the dishes. The gender is practically frames of guidelines and borders who limit both sexes to develop fully as well as being free to do, be, think, feel what they want.

------------------------------------------------------------

Dag 6/Day 6 (2014-06-12)

SVENSKA:

Landskapsbild: Öppen fjärd som byttes ut mot labyrint av småöar.
Väder: Molnighet 7/8, nordvästlig 9 m/s
Distans: 26 km
Medeldistans: 33 km
Total distans: 197 km
Position: Snässkär

Hälsa/känslor: Extremt trött och avslutade rodden tidigt. Underarmen gnisslar som en ladugårdsdörr.

Kom iväg lite sent. Svårt att ta sig ur den sköna sovsäcken. Hade en stor fjärd att ta mig över. Säl idag också. Inga fritidsbåtar sedan Stockholms skärgård. Mitt på fjärden började det hastigt blåsa upp. Vagabonden dansar över vågorna. Fiskmåsprincipen innebär att man flyter ovanpå vågorna så som en fiskmås. Ett större tyngre fartyg slår istället mot vågorna och måste därför klara att motstå havets krafter. Det behöver inte de små farkosterna. Ett par vågor slog över kanten och stänkte ner mig en aning. Sedan fick jag ro motvind för att komma norr om Kökar. Såg på sjökortet att det fanns ett färjeläger på norra sidan och ville dit för att bunkra vatten. Detta färjeläger saknade dock vatten så jag hade alltså kunnat valt medvind istället och gått söder om ön. I labyrinten av småöar uppenbarade sig istället en fiskeby och där fick jag vatten av en trevlig dam. Motvinds rodden tog alla mina krafter varvid jag stannade på första bästa ställe. Så underbart att slappa i tältet. Boken "På kamelrygg genom öknen" väntar.

Tankar om livet:
Allting är alltid i ständig förändring. Att motverka förändring är ett omöjligt uppdrag dömt att misslyckas. Att hålla sig kvar vid det förflutna och påstå att det var bättre förr är lika omöjligt. Det finns ingen dåtid. Det finns ingen framtid. Det enda som existerar är en massa nu staplade på varandra. Varje nu är förändrat från det föregående.

Jämställdhet: Både mäns och kvinnors attityder måste förändras för att spegla ett mer jämställt samhälle. Ska man förändra ett lands attityder kommer man få alla mot sig eftersom man då inte delar dagens rådande attityder. Detta innebär att man måste vara stark som individ och kunna göra sig obekväm och vara beredd på att utstå massiv kritik och hot från alla de som vill bevara sina ofta felaktiga begränsade attityder. Alla kvinnokämpar i alla tider har mött ett enormt motstånd i sin kamp för samhällsförändring. Min yttersta respekt för dem och de som idag kämpar för ökad jämställdhet. Jag är övertygad att om 100 år kommer författarna och kvinnokämpar av idag så som Katarina Wennstam och Maria Sveland idoliseras lika högt som Fredrika Bremer. Historien upprepar sig gång på gång när kvinnokämpar oförtrutet kämpar i motvind mot orättvisa normer och massivt motstånd från den allmänna opinionen.

ENGLISH:

Landscape image: Open bay which got changed for a labyrinth of little isles. 
Weather: Cloudiness 7/8, north-westerly 9 m/s 
Distance: 26 km 
Average distance: 33 km 
Total distance: 197 km 
Position: Snässkär 
Health/feelings: Extremely tired and stopped rowing early. The forearm squeaks like an old barn door. 

Got started a little late. It was difficult to leave the nice sleeping bag. I had a large bay to cross. Saw seals today too. No leisure boats since the Stockholm archipelago. In the middle of the bay the wind quickly got stronger. The Vagabond practically dances over the waves. The seagull principle means that it floats on top of the the waves like a seagull. A larger and heavier vessel instead hits the waves and must therefore be made to resist the forces of the sea. The smaller vessels don't need that. A couple of waves came over the edge and splashed me down a bit. Then I had to row in headwind to get north of Kökar. I saw on the sea charts that there was a ferry camp on the north side and I wanted to get there to stock up on water. This ferry camp didn't have any water though so I could have chosen tailwind instead and went south of the island. In the labyrinth of little isles a fishing village appeared instead and there I got water from a nice lady. The headwind rowing took all my strength, so I stopped in the first best place. So wonderful to just relax in the tent. The book "On camelback through the desert" awaits. 

Thoughts about life: Everything is always in constant change. To counter change is an impossible thing doomed to fail. To stick to the past and claim that it was better then is equally impossible. There is no past. There is no future. The only thing that exists is a lot of presents stacked upon each other. Every present is different from the one before it. 

Equality: Both men's and women's attitudes must change to reflect a more equal society. If you want to change a country's attitude you will get everyone against you, because you then do not share the current attitudes of the society. This means that you have to be strong as an individual and be able to make yourself uncomfortable and be ready to endure massive criticism and threats from all those who want to preserve their often wrong and restricted attitudes. All the women's fighters in all ages have met a huge resistance in their fight for a changed society. My uttermost respect to them and those who today fight for an increased equality. I am convinced that in a hundred years writers and women's fighters of today like Katarina Wennstam and Maria Sveland will be idolised just as much as Fredrika Bremer. History repeats itself again and again when female fighters indefatigably fight in strong headwind against unjust norms and a massive resistance from the common opinion.------------------------------------------------------------

Dag 5/Day 5 (2014-06-11)

SVENSKA:

Landskapsbild: Vacker fri horisont på låg ö full av enris och nattviol.
Väder: Molnighet 4/8, sydvästlig 4 m/s
Distans: 42 km
Medeldistans: 34 km
Total distans: 171 km
Position: Dömmanskär

Hälsa/känslor: Blåsorna på händerna besvärar inte mer. En del har blivit hårda och de vätskefyllda har det bildats ny hud under. Svullnad underarm oförändrad. Mår som en kung!

Blev väckt klockan 06 av Raisa Tanner som anordnat turen för alla ornitologer. Det fanns gröt över om jag ville ha frukost. Nappade förstås på erbjudandet och fick avnjuta min första kopp kaffe på 5 dagar. Jag har kaffe med men hittar det inte. För lat för att vända ut och in på alla packsäckar. Det kommer fram så småningom. Vet inte hur jag lyckas gömma kaffet så väl. Styrde sedan kosan rakt österut och kom så småningom fram till en liten ögrupp. Snacka om fri horisont! Många sälar och ännu fler Tordmular. Vår egen svenska pingvin. Jag älskar kajak men alltid sneglat på den vackra Vagabonden. Roddbåtens svar på havskajaken. Jag kan berätta att det är precis lika vackert att titta bakåt som framåt. Dessutom får man se långt fler sälar eftersom de föredrar att komma upp bakom båten. Den lastar 3 ggr så mycket och det är skönt att kunna ställa sig upp, laga mat samt ta sig en tupplur i båten. Man behöver inte gå iland helt enkelt. Snabbare än kajaken är den också. Men jag är kajakledare i Friluftfrämjandet och min lokalförening ska inte behöva oroa sig för att jag kommer ta roddbåten nästa gång. Utanför tältet står en nattviol som sprider sin starka goda lukt. Inatt ska det regna och kanske åska. Finns det något bättre än ljudet av regn mot tältduken!

Tankar om livet: Min far har alltid varit en väldigt lugn man som aldrig brusat upp i onödan. En gång när jag var liten frågade jag honom hur det kom sig att han aldrig blev arg. Han svarade att han helt enkelt inte tyckte om att vara arg. Det gjorde djupt intryck på mig. Vi bestämmer alltså själva hur vi vill reagera på saker och ting. Vi kan göra medvetna val. Att förstå att det är onödigt att slösa energi på sådant vi inte kan påverka så som en parkeringsbot. Acceptans av allt som vi inte kan påverka. Det är vad det är. Varken mer eller mindre.

Jämställdhet: 1960 prästvigs den första kvinnan men jag minns att många manliga präster fortfarande på 90 talet öppet motsatte sig detta. Först förra året 2013 fick vi vår första kvinnliga ärkebiskop. Nu är det väl knappt någon som ens reagerar på en kvinnlig läkare eller präst. Men vi behöver inte gå så långt tillbaka. Först 1989 öppnas alla yrken för kvinnor. Vi har en lag som säger lika lön för lika arbete men den följs inte. Sett till hela arbetsmarknaden är kvinnors löner 86 procent av mäns löner för lika arbete trots att kvinnor har en högre utbildningsnivå än männen för samma jobb.

ENGLISH:

Landscape image: Beautiful free horizon on a low island filled with juniper and butterfly orchids 
Weather: Cloudiness 4/8, south-westerly 4 m/s 
Distance: 42 km 
Average distance: 34 km 
Total distance: 171 km 
Position: Dömmanskär 
Health/feelings: The blisters on the hands don’t trouble me anymore. Some have hardened and new skin has formed under the fluid-filled ones. The swelling on the forearm is unchanged. I'm feeling like a king! 

Got woken at 6 AM by Raisa Tanner who arranged the tour for all the ornithologists. There was porridge left over if I wanted breakfast. Of course I accepted the offer and got to enjoy my first cup of coffee in five days. I have coffee with me but I can't find it. I'm too lazy to turn everything inside out to find it. It will appear in time. I don't know how I've managed to hide the coffee so well. I then steered straight eastward and eventually reached a small group of islands. Talk about free horizon! Many seals and even more razorbills. Our own Swedish penguin. I love the kayak but have always ogled the beautiful Vagabond. The rowing boats' version of the sea kayak. I can tell you that it just as beautiful to look backwards as forwards. Additionally you get to see a lot more seals since they prefer going up behind the boat. The boat can take a three times larger load and it's nice to be able to stand up, cook and take a nap in the boat. You simply don't need to disembark. It's faster than the kayak too. But I'm kayak leader in Friluftsfrämjandet and my local group doesn't need to worry that I will bring the rowing boat instead next time. Outside the tent there is a butterfly orchid spreading its strong and good scent. Tonight it will rain and maybe be thunder. Is there anything better than the sound of rain on the tent canvas? 

Thoughts about life: My father has always been a very calm man who has never roared up unnecessarily. One time when I was little I asked him why he never got angry. He replied that he simply didn't like being angry. That made a deep impression on me. We clearly decide for ourselves how we want to react on things. We can make conscious choices. To understand that it is unnecessary to waste energy on things we cannot affect such as a parking ticket. Acceptance of everything we can't affect. It is what it is. Not more, not less. 

Equality: 1960 the first female priest was ordained but I remember that many male priests were openly against this as late as the 90's. As late as last year we got our first female arch bishop. Nowadays there is hardly anyone that reacts on a female doctor or priest. But we don't need to go that far back. Not until 1989 all occupations were opened for women. We have a law that says equal payment for equal work but it isn't followed. Seen to the whole labour market, women's pays are 86 percent lower than men's pays for equal work despite the fact that women have a higher level of education than the men doing the same job.

------------------------------------------------------------

Dag 4/Day 4 (2014-06-10)

SVENSKA:

Landskapsbild: Lågbevuxen ö med lite träd, vass och havtorn omgiven av hav och vackra slipade hällar.
Väder: Molnighet 1/8, nordvästlig 8 m/s
Distans: 0 km
Medeldistans: 32 km
Total distans: 129 km
Position: Lågskär

Hälsa/känslor: Underarmen värker fortfarande men svullnaden har gått ner. Behandlat med voltarensalva. 

Sov riktigt länge. Låg kvar i tältet och läste tidningen Friluftsliv utgiven av Friluftsfrämjandet. Lika bra som Outside och Utemagasinet och dessutom pryder jag omslaget. Ornitologerna bjöd mig på en vandring runt ön och alla dessa fåglar lyckades vi se: Havslabb, Törnskata, Tordmule, Tobisgrissla, Vigg, Gudingar, Småskrake, Tärnor, Hussvalor, Rödbena, Stranpipare, Strandskata, Lövsångare och Svärta. Otroligt lärorikt att studera fåglar med så kunniga människor. Middag, vin, riktig finsk vedeldad bastu och havsbad blev det också så det går knappast någon nöd på mig härute. Mycket orm finns det också och man måste stampa rejält när man nyttjar utedasset för där trivs de extra bra. Tittar man ner i toa hålet kan man se de ringla iväg. Blev biten av en huggorm i tummen för några år sedan men kan tänka mig värre ställen att bli biten på. Lugn kväll i tältet väntar.

Tankar om livet: Vill du överleva livet eller vill du leva livet?. Är livet en kamp eller en unik resa? Är det tillräckligt att bara gå till jobbet för att försörja sig och sedan konsumera? Är det tillräckligt att bara vara sjuk och sitta hemma? Det finns så mycket att göra även om man är sjuk eller handikappad och alla misstag blir till nya lärdomar. För att livet ska ha en mening måste man engagera sig och försöka påverka andra och världen. Engagera dig i dina hjärtefrågor och det du brinner för. Säkerligen sitter just du inne med unika erfarenheter och kunskaper och kan hjälpa till och påverka och skapa en bättre framtid. Dina erfarenheter är värdefulla men bara om du använder dig av dem. Om inte så går de ju förlorade till ingen nytta. Alla motgångar i livet är lärorika erfarenheter. Är livet bara en kamp för överlevnad lever du det på fel sätt och stora förändringar krävs. Dessa förändringar kan bara du genomföra.

Jämställdhet: Varje gång man ändrat lagar eller normer för ökad jämställdhet har det orsakat högljudda protester mest från män men även av kvinnor. Så skedde till exempel vid införandet av kvinnlig rösträtt 1921 eller när den första kvinnliga nyhetsuppläsaren i Sveriges radio gjorde sin första sändning. Ett ramaskri att så här kan vi väl ändock inte ha det, att det är onaturligt. Ser man på det idag kan det rent av tyckas komiskt men historien upprepas hela tiden varje gång vi rubbar de invanda könsrollerna. Går man tillbaka lite i historien har vi i Sverige haft precis samma problem som många länder fortfarande tillämpar. Före 1864 hade mannen laglig rätt att aga sin hustru och inte förrän 1872 fick kvinnan själv bestämma vem hon skulle gifta sig med. Men inte förrän 1982 blev det brottsligt att våldta den man var gift med. År 1935 fick kvinnor lika stor pension som män men det är en sanning med modifikation. Kvinnor får fortfarande lägre pension än män eftersom den beräknas på deras längre uppskattade livslängd.

ENGLISH:

Landscape image: Island full of low growth with few trees. Reed and buckthorn. Surrounded by sea with beautiful cliffs. 
Weather: Cloudiness 1/8, north-easterly 8 m/s 
Distance: 0 km 
Average distance: 32 km 
Total distance: 129 km 
Position: Lågskär 
Health/feelings: The forearm still aches but the swelling is not as bad. I have treated it with Voltaren lotion. 

I slept for a good long while. Stayed in the tent and read the magazine Friluftsliv published by Friluftsfrämjandet. It's as good as Outside and Utemagasinet and also I am on the cover. The ornithologists invited me on a walk around the island and we got to see all these birds: Sea skua, shrike, razorbill, black guillemot, tufted duck, eider, red-breasted merganser, sea swallow, house martin, redshank, plover, oystercatcher, willow warbler and velvet scoter. 
Amazingly educative to study birds with people who know so much. Dinner, wine, real Finnish firewood sauna and an ocean swim waited afterwards so I'm hardly in distress out here. There are lots of snakes too and you have to stomp a lot when using the outhouse restroom because they thrive extra well there. If you look down in the toilet hole you can see them slither away. I was bitten by an adder in the thumb a couple of years ago but I can imagine worse places to get bitten. A calm evening in the tent awaits. 

Thoughts about life: Do you only want to survive life or do you want to live life? Is life a struggle or a unique trip? Is it enough to just go to work to make money and then consume? Is it enough to just be sick and sit at home? There is so much to do even if you are sick or disabled, and all mistakes become new wisdom. For life to have a meaning you have to engage yourself and try to affect others and the world. Engage yourself in the matters of your heart, your passions. Surely you in particular have unique experiences and knowledge and can help to affect and create a better future. Your experience is valuable but only if you use it. If not they are lost to no use. All adversities in life are educative experiences. If life is just a fight for survival you are living it the wrong way and large changes are required. These changes can only be made by you. 

Equality: Every time laws or norms are changed for increased equality it has created loud protests, mostly from men but also from women. That happened for example when female suffrage was introduced in 1921 or when the first female news reader in Swedish radio did her first broadcast. People were yelling that we can't have it this way, can we? That it was unnatural. If you look at it today it can even seem comical but history repeats every time we shift the deeply rooted gender roles. If you go back a while in history, we in Sweden have had the exact same problems that many countries still have. Before 1864 men had legal right to beat their wife and not until 1872 did the woman get to decide for herself who to marry. But not until 1982 did it became criminal to rape your spouse. In 1935 women started getting as large a pension as men, but that is a modified truth. Women still get lower pension because it is calculated on their longer life expectancy.

------------------------------------------------------------

Dag 3/Day 3 (2014-06-09)

SVENSKA:

Landskapsbild: Ytterskärgård, öppna hav och vackra slipade hällar.
Väder: Molnighet 6/8, sydostlig 6 m/s
Distans: 44 km
Medeldistans: 43 km
Total distans: 129 km
Position: Lågskär

Hälsa/känslor: Underarmen har svullnat upp ännu mer, en del blåsor har spruckit. Värk i ljumskarna. Annars allt toppen! Kroppen begär vilodag. Bara att lyssna och lyda!

Stack iväg ut på öppet hav i fint väder. Massor av gråsäl som dyker upp och tar sig en titt. Tror de gillar roddbåten och frågar sig varför inte alla människor använder sådana istället för alla bullriga avgasluktande båtar. Ett enormt bymoln tornade upp sig och bjöd på magnifikt skådespel med åska och dunder, men jag kunde bara i godan ro betrakta det på avstånd. Efter lunch råkade jag slumra till och satte mig förskräckt upp och spanade av omgivningen efter fartyg. Efter många timmars rodd kom jag fram till Åland och träffade där ett gäng trevliga fågelskådare som bjöd på middag. Sedan bar det av till den vackra fyren som är öppen och erbjöd underbar utsikt. Nu dags för törnrosasömn. 

Tankar om livet: Alla styr själva sina liv och är den som är ansvarig för hur det ser ut. Ens liv är resultatet av de val man gjort och de val man gör. Ingen kan ändra ens liv åt en annan utan man beslutar själv hur det blir och ska se ut. Är du inte nöjd med hur det blivit finns alltid chansen att börja på nytt. Varje dag är första dagen i resten av ditt liv. Du är rorsman över ditt liv. Styr det i den riktning du vill komma. Givetvis påverkas det av yttre faktorer men det är bara sekundärt. 

Jämställdhet: Under vikingatiden var kvinnor mycket mer jämställda med männen. De kunde vara krigare, hövdingar och äga stor makt och rikedom. Asatron var också en jämställd religion med många framträdande och mäktiga kvinnogestalter. Nornorna med makt över allas liv, eller Hel härskare över dödsriket. Idun som styrde över evig ungdom. Sedan kom medeltiden. Männen satte sig ner och skapade lagarna som tog ifrån kvinnorna arvsrätten och gjorde dem helt beroende av männen. Kristendomen gjorde också sitt intåg under medeltiden. Kristendomen såg ner på kvinnan som något smutsigt och syndigt (Eva) och skapade alla normer för hur kvinnan skulle uppföra och bete sig. Så på ett sätt kan man säga att det var bättre förr. Långt förut...
Jag gillar kristendomen och den har även mycket gott i sig och är en fundamental livskälla för många, men det finns som sagt fördelar och nackdelar med allt och man får sålla bort det dåliga och ta till sig det goda. En religion är aldrig ond, det är upp till utövaren hur den väljer att tolka religionen.

ENGLISH:

Landscape image: Outer archipelago, open seas and beautiful cliffs 
Weather: Cloudiness 6/8, south-easterly 6 m/s 
Distance: 44 km 
Average distance: 43 km 
Total distance: 129 km 
Position: Lågskär 
Health/feelings: The forearm has swollen even more, some of the blisters have broken. My thighs ache. The body demands a day of rest. It's just to obey! 

I went out on open waters in nice weather. Lots of gray seals come up to have a look. I think they like the rowing boat and ask themselves why not all people use those instead of all the noisy, fuming, stinking motorboats. A huge storm cloud formed in the distance. and offer a magnificent spectacle with lightning and thunder, but I could safely watch from a distance. After lunch I accidentally fell asleep and sat up scared, scanning the area for vessels. After many hour's rowing I reached Åland and there I met a group of nice bird watchers who offered me dinner. Then I went to the beautiful lighthouse which is open and offered a wonderful view. Now it is time to sleep like Sleeping Beauty. 

Thoughts about life: Everyone runs their own lives and is responsible for what it looks like. Your life is the result of the choices you’ve made and the choices you make. No one can change life for someone else, you decide yourself how it should be. If you aren't happy with how it has turned out there is always the chance to start over again. Every day is the first day in the rest of your life. You are the steersman of your life. Steer it in the direction you want to go. Of course it is affected by outer factors but that is just secondary.

Equality: During the Viking age women were much more equal to men. They could be warriors, chieftains and own large territories and riches. The Norse religions was also an equal religion with many prominent and powerful female figures. Nornorna with their power of all life, or Hel, the regent of the realm of death. Idun who controlled eternal youth. Then came the middle ages. Men sat down and created laws that took away the right of inheritance from the women and made them completely dependant on the men. Christianity also made its entrance during the middle ages. Christianity looked down on the woman as something dirty and sinful (Eve) and created all the norms about how the woman should behave. So in a way you could say that it was better in the past. Long ago... 
I like Christianity and it also has a lot of good in it, and is a fundamental source of life for many, but there are as I said pros and cons with everything and you need to sift away the bad and take in the good. A religion is never evil, it is up to the performer how they choose to interpret the religion.------------------------------------------------------------

Dag 2/Day 2 (2014-06-08)

SVENSKA:

Landskapsbild: Ytterskärgård med vackra slipade hällar.
Väder: Molnighet 6/8, sydostlig 3 m/s
Distans: 49 km
Medeldistans: 44,3 km
Total distans: 85 km
Position:Väst om Stångskär

Hälsa/känslor: Allting värker, framför allt rygg, mage och ben. En muskel på höger underarm har svullnat upp. Händerna är redan fulla av blåsor (14 st). Precis så som det ska vara! Kroppen börjar ställa om sig och anpassar sig! Sjukt skönt och ligga nerbäddad i tältet.

Dagen började med strålande solsken och det blev till en början rodd i shorts och T-shirt. Sedan avlöste regnskurarna varandra med jämna mellanrum. När jag satt i godan ro i regnet mitt ute på en fjärd och lagade lunch kom en motorbåt ut. De trodde jag var i sjönöd och att båten sjönk. Jag förklarade att båten är rätt låg men att allt vatten åker ut av sig självt. Jag tackade för omtanken och började avnjuta lunchen. Regnet drog vidare och solen dök upp igen. Till kvällen dog vinden helt och en fantastisk solnedgång förgyllde kvällen. Ligger nu och lyssnar på en fågel som sjunger så vackert! 

Tankar om livet: Allt materiellt medför kostnader, tid och förpliktelser. Om man skalar ner det materiella och samtidigt skär i utgifterna får man någonting värdefullt. Nämligen det viktigaste av allt. TID. Vad är det för mening med att ha allt men aldrig ha någon tid över till att njuta, umgås och bara vara.

Jämställdhet: Någonting har gått väldigt fel när människor inte vill kalla sig feminister. När jämställdhetsministern vägrar kalla sig feminist. Vad har hänt? Varför är det negativt förknippat? Ett så viktigt ord måste vi återupprätta och stolt våga proklamera. Om fler vågar kalla sig feminister och samtidigt berätta vad det innebär kan det nog gå vägen. "En åsiktsriktning som strävar efter att förbättra kvinnans ställning i samhället och åtminstone uppnå jämställdhet med mannen." Svenska Akademiens ordbok. En feminist strävar enbart efter att kvinnan ska var jämställd med mannen och ha samma rättigheter. Hur kan någon påstå sig vara icke feminist och emot det påståendet?

ENGLISH:

Landscape image: Outer archipelago with beautiful cliffs 
Weather: Cloudiness 6/8, south-easterly 3 m/s 
Distance: 49 km 
Average distance: 44.3 km 
Total distance: 85 km 
Position: West of Stångskär 

Health/feelings: Everything aches, especially back, stomach and legs. A muscle on the right forearm has swollen up. The hands are already full of blisters (14 of them). Just like it should be! The body is starting to adapt! Extremely nice to lie tucked down in the tent. 

The day started with bright sunshine and for a start I rowed in shorts and t-shirt. Then the rains came and went periodically. When I sat in the rain in the middle of a bay cooking lunch, a motor boat came out. They thought I was in trouble and that the boat was sinking. I explained that the boat is rather low but that all the water gets out by itself. I thanked for the care and started enjoying my lunch. The rain passed and the sun came back. Come evening the wind died completely and an absolutely fantastic sunset awaited. I'm now lying listening to a bird who's singing beautifully! 

Thoughts about life: Everything material brings costs, time and duties. If you tone down the material and at the same time cut expenses you get something valuable. The most important of all. TIME. What is the point of having everything but never having time to enjoy, socialise and just exist? 

Equality: Something has gone terribly wrong when people don't want to call themselves feminists. When the minister of equality will not call themselves a feminist. What has happened? Why is it associated with something negative? We need to restore such an important word and be proud to use it. If more people dare calling themselves feminists and at the same time tell people what it means, it can probably work. "A point of view that strives to improving the situation of women in society and at least reach equality to men." From the Svenska Akademien dictionary. A feminist only strives for equality between sexes and for women to have the same rights as men. How can someone claim to be a non-feminist and against that vision?

 

------------------------------------------------------------

Dag 1/Day 1 (2014-06-07)

SVENSKA:

Landskapsbild: Innerskärgård
Väder: Molnighet 2/8, sydostlig 4 m/s
Distans: 36 km
Medeldistans: 36 km
Total distans: 36 km
Position: Ålön

Hälsa/känslor: Upprymd och så himla nöjd med hela dagen och att hela äventyret ligger framför en. Som en fredagskväll kändes när jag jobbade på kontor och längtade ut.

Hela dagen har varit extremt intensiv med så många intryck. Tidig uppgång och sedan iväg med familjen till Stockholm Outdoor. Ny friluftsfestival mitt i City. Blev först intervjuad av Friluftsfrämjandet och sedan av Outside. Många som vinkade av mig och jag fick blommor och jägarblandning av självaste skogsmulle i miniatyr! 500 meter senare bort från allt vimmel möter fru och dotter upp för ytterligare avsked. Sedan ut på böljan blå. Oskar Kihlborg som rott till Finland hade varnat mig i inte allt för glada ordalag för alla färjor som går i farlederna och jag kan instämma att det var helt kaotiskt med både färjor och snabbgående flytetyg. Tror inte jag såg så många båtar efter hela norska kusten. Men snart är det måndag och havet som gäller och då får man njuta att ensamheten och sinnesfriden. Strax efter Waxholm nappade en havsöring! Magiskt! Trots att halva Östersjön lider av bottendöd finns det kanske hopp om vi bara tar större ansvar för fisken. Catch&Release för hela slanten. Någon annan kan också få glädjen att kroka den öringen. På kvällen mojnade vinden och överallt där det går att gå iland finns bebyggelse. Fick leta natthamn i 2 timmar. Men den blev perfekt helt skyddad från svall. All mat jag har med är från 24hourmeals och hälften är frystorkat och hälften är mjuka konserver. Det godaste jag ätit och det säger jag inte för att jag är sponsrad . Packat för att kunna vara skild från civilisationen i 44 dagar!

Tankar om livet: Inga räkningar, inget ansvar, inga förpliktelser, inga möten, inga människor. Bara jag, naturen och en skönhet till roddbåt som jag idag döpt till Saga efter min dotters mellannamn. Snart kommer det meditativa tillståndet inträda. Brukar ske efter 3 dagars enskildhet. Balsam för själen. När jag paddlade norska kusten har jag aldrig mått så dåligt fysiskt men samtidigt aldrig mått så himla bra psykiskt.

Jämställdhet: Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden. Att vara jämställda med varandra. Vi bör istället för jämställdhet prata om ojämställdhet. Om vi hela tiden berättar och inriktar oss på allt bra vi gör i Sverige kring jämställdhet slutar vi sträva efter ökad jämställdhet utan nöjer oss med att vi är relativt bra. Men som föregångsland för resten av världen måste vi istället inrikta oss på vad som fortfarande är ojämställt och diskutera hur vi hela tiden kan bli bättre. Sverige måste vara ett föregångsland för att kunna lyftas fram som exempel och visa vägen för resten av världen. Vi har ett enormt ansvar i och med det. Skillnaden mellan könen är fortfarande allt för stor i Sverige och att påstå att det är värre i andra länder är knappast en ursäkt.

ENGLISH:

Landscape image: Inner archipelago
Weather: Cloudiness 2/8, south-easterly 4 m/s
Distance: 36 km
Average distance: 36 km
Total distance: 36 km
Position: Ålön
Health/feelings: Excited and so satisfied with the whole day and that the adventure lies ahead of me. Like a Friday night felt when I worked in the office and longed to get out.

The whole day had been extremely intense with a lot of impressions. An early rise and then away with the family to Stockholm Outdoor. A new outdoor festival in the middle of the city. First I got interviewed by Friluftsfrämjandet and then by Outside. There were many waving goodbye and I got flowers and a nut mix by "skogsmulle" himself in miniature! 500 metres later away from the crowd my wife and daughter meet me for another goodbye. Then out on the blue waters. Oskar Kihlborg who has rowed to Finland had warned me not too happily about all the ferries who run in the fairways and I can agree on that it was completely chaotic with both ferries and fast-going vessels. I don't think I saw as many boats along all of the Norwegian coast. But soon it is Monday and I will reach the ocean and then I get to enjoy the solitude and peace of mind. Just after Vaxholm I got a sea trout! Magical! Despite the fact that half the Baltic Sea suffers from a dead seabed there might be hope if we seize responsibility for the fish. will be doing Catch & Release all the way. Someone else should also have the joy of catching that trout. Come evening the wind died and everywhere where disembarking is possible there are houses. I had too look for a place to stay the night for two hours. But I found one perfectly protected from surges. All the food I have brought is 24 hour meals and half is freeze-dried and half is soft canned foods. It's the best I have eaten and I don't just say that because I'm sponsored ;-) . I've packed to be able to be away from civilisation for 44 days!

Thoughts about life: No bills, no responsibility, no duties, no meetings, no people. just me, nature and a beauty of a rowing boat which I today named Saga after my daughter's middle name. Soon I will reach the meditative state. It usually happens after three days' solitude. Like balm for the soul. When I paddled the Norwegian coast I have never felt so bad physically but at the same time never felt so good mentally.

Equality: Equality means that women and men have the same power to shape the society and their own lives. That means the same opportunities, rights and duties in all life's areas. To be equal to each other. We should instead of equality talk about inequality. If we all the time talk about all the good we do in Sweden around equality, we stop striving towards a greater equality and instead are content with being relatively good. But as a role model country for the rest of the world we instead need to aim for what is still unequal and discuss how we can better all the time. Sweden must be a role model country to be able to be mentioned as an example and show the way for the rest of the world. We have an enormous responsibility in that. The difference between sexes is still way too big in Sweden and to claim that it is worse in other countries is hardly an excuse.------------------------------------------------------------

SVENSKA: Förberedelser

Efter åtta månaders förberedelser börjar jag nu närma mig deadline, det vill säga starten på mitt nya äventyrsprojekt. Ännu en dröm att som kommer uppfyllas och avnjutas. Åter vara lika fri som fågeln och bara tillåtas att existera och konstant färdas framåt i naturen. Tillbaka till friheten i friluftslivet. Eftersom jag hela livet jobbat med projekt som arbetsform använder jag mig av tydliga deadlines att arbeta mot vilket underlättar så oerhört och för mig möjliggör realiseringen av ett äventyr. Det börjar med en dröm som sedan omformuleras till ett mål, en mening. Den meningen görs om till en trettio sidor lång projektplan som bland mycket annat innehåller tidsplan, aktivitetslista, utrustning, budget, analyser och fakta om platser, väderfenomen, natur, lagar och förordningar. När allt det är klart påbörjas träning, kosthållning, studier samt praktisk inlärning av det jag inte behärskar samtidigt som jag kontaktar alla intressenter på marknaden, både samarbetspartners och media. Allt kring själva båten (Vagabond 4.7 från Row Generation) är nu helt klara och nästan alla dekaler är på plats. Vid ett äventyr får man även ett medialt utrymme och en möjlighet att påverka via de som följer och läser om äventyret. Min personliga åsikt är att man då både har en skyldighet och stor möjlighet att bidra. Det ger en själv även ett större syfte än att bara förverkliga sina egna drömmar. Jag tycker inte att äventyret och budskapet behöver vara sammankopplat, men det är ju givetvis en fördel om de är det. I mitt fall väljer jag bara det som upprör/påverkar/berör mig mest.

Förra året paddlade jag för Östersjön som är världens mest förorenade hav. Att politiker slår sig på bröstet och erbjuder utländska besökare att dricka vattnet utanför Rosenbad. Att svensk fet Östersjöfisk innehåller så höga halter av miljögifter att export är förbjuden. Att vår landsbygdsminister Eskil Erlandsson driver igenom ett undantag i EU så Sverige kan sälja den giftiga fisken till sin egen befolkning för att surströmmingen har så stark tradition och vi inte klarar oss utan den. Att det inte står ett endaste dugg om det på förpackningen i mataffären. Att miljögifter bidrar till den anmärkningsvärda ökningen av cancer, allergier, utvecklingsstörningar, bokstavssjukdomar och fertilitetsproblem som gör att folk inte kan få barn. Att 50 procent av Östersjön är stendöd och utan syre och utan liv. Att giftiga slemmiga alger breder ut sig på stora områden sommartid vilket resulterar i förgiftningar och att det är hälsofarligt att bada. Att grunda vikar växer och geggar igen och tar död på miljontals yngel. Att farliga nivåer av tungmetaller som påverkar foster och barns hjärnor och nervsystem finns i all fisk i Östersjön. Att nyfödda barn som ammar har högre koncentration av miljögifter i kroppen eftersom de förs över från mamma till barn i bröstmjölken. Att vi nu ser nya miljögifter som vi inte har en aning om hur de påverkar oss. Att alla livsformer utom människan misstar plastbitar och plastpartiklar som föda och dör en långsam kvalfylld svältningsdöd. Att bara en liten bråkdel av fisken finns kvar i Östersjön. Att vi inte har klart fint vatten längre och att vi berövat våra barn möjligheten till ett friskt Östersjön. Men att ro på ytan går som sagt alldeles utmärkt. Bara man inte tittar ner under ytan. Det är bara att ta med mat som inte härstammar från Östersjön.

Årets äventyr handlar dock inte om miljön utan om hur Sverige fortfarande skiljer på män och kvinnor i rättssalen. Att det inte betyder något att säga nej om man blir våldtagen. Att vi i rättssalen fortfarande ställer befängda frågor som; varför släppte du in honom, varför drack du så mycket, hur var du klädd, hur är dina sexualvanor? Row to Russia for Equality handlar om att ro för lika rättigheter och skyldigheter och att ro iland Samtyckeslagen.

ENGLISH: Preparations

After eight months of preparation I am now nearing deadline, which is the start of my new adventure project. Yet another dream that will come true. To again be free as a bird and allowed to just exist and constantly go forward in nature. Back to the freedom of outdoor life. Because I have been working with projects as work form all my life, I use clear deadlines to work towards which make it so much easier for me and make the realisation of an adventure possible. It starts with a dream which is then reformed into a goal, a sentence. That sentence is remade into a thirty page long project plan that among other things contains a time plan, list of activities, equipment, budget, analyses and facts about places, weather phenomena, nature, laws and regulations. When all that is done I start the exercising, diet, studying and practical learning of what I can't already do, meanwhile contacting all interested parties on the market, both sponsors and media. Everything regarding the boat itself (Vagabond 4.7 from Row Generation) is now completely done and almost all decals are on their place. At an adventure you also get a medial space and an opportunity to make a difference through those who follow and read about the adventure. My personal opinion is that you then both have a duty and a great opportunity to contribute! It also gives you a greater purpose than just realising your dreams. I don't think the adventure and the message need to be connected, but it of course an advantage if they are. In my case I choose what upsets/affects/touch me the most.

Last year I paddled for the Baltic Sea which is the world's most contaminated sea. That politicians proudly offer people to drink the water outside Rosenbad in Stockholm. That Swedish fat Baltic Sea fish contains so high levels of environmental toxins that export is prohibited. That our agricultural minister Eskil Erlandsson drives through an exception in the EU so Sweden can sell the toxic fish to its own population because the fermented herring has such a strong tradition and we can't do without it. That there is nothing at all to read about this on the labels. That environmental toxins contribute to the remarkable increase in cancer, allergies, mental diseases, "letter diseases" like ADHD and fertility problems that make people unable to have children. That fifty percent of the Baltic Sea is dead and without oxygen. That poisonous and slimy algae spread out on large areas in the summer resulting in intoxications and making swimming a health hazard. That shallow bays get overgrown and millions of fry die. That dangerous levels of heavy metals that affect the brains ad nervous systems of foetuses and children can be found in all the Baltic Sea fish. That new-born babies who breast feed have a higher concentration of environmental toxins in their bodies because they get transferred from the mother through the milk. That we now see new toxins which we have no idea how they affect us. That all life forms except humans mistake plastics for food and die a slow and painful death by starvation. That just a small part of the original fish is left in the Baltic. That we no longer have clear and fresh water anymore and that we have bereft our children the possibility of a healthy Baltic Sea. But it is perfectly fine to row on the surface. As long as you do not look down below it. You just have to bring food that isn't from the Baltic Sea.

This year's adventure though is not about the environment, but about how Sweden still makes a difference between men and women in court. That saying no doesn't mean anything during a rape. That we, in court, still ask stupid questions like "why did you let him in", "why did you drink so much", "how were you dressed", "how are your sexual habits". Row to Russia for Equality is about rowing for equal rights and obligations, and for the enactment of the law of consent.

 

------------------------------------------------------------

----- Gå längst upp -----