"Raising awareness on the most pressing environmental issues of our time is more important than ever ."

Leonardo DiCaprio

----- Gå längst ned -----

SVENSKA:

Dag 11 (2015-06-14)

Landskapsbild: Stockholms innersta skärgård med överdådiga hus och massor av motorbåtar.
Väder: Molnighet 8/8, Nordväst 4 m/s
Distans: 43 km
Medeldistans: 22 km
Total distans: 261 km
Position: Stockholm city

Hälsa/känslor: Så himla trött, så himla nöjd, så himla härligt att träffa familjen, men saknar dottern som är på ridläger.

Upp tidigt klockan 05.00. Regnet öser ner men i övrigt vindstilla. Att det faller nederbörd i någon form är inget jag reflekterar över. Däremot är vinden högst intressant. Senare på dagen blir det motvind och därför är det viktigt att komma iväg så tidigt det bara går. Nere vid stranden hälsar en svan med två ungar oss godmorgon. Efter sex timmars konstant paddling upphör regnet och motvinden sätter fart. Vi har bestämt träff med Stockholms Universitet inne vid Nybrokajen klockan 17.00 och därför stångar vi oss fram genom motvinden. Svetten rinner i floder när plötsligt en båt närmar sig bakifrån då vi befinner oss vid Fjäderholmarna. Återigen är det Laird som överraskar med sin närvaro och eskorterar oss in sista biten. Väl framme vid Nybrokajen står alla samlade. Innan vi glider in de sista 50 meterna stannar vi till, tar paus och lyckönskar varandra. Vi klarade det! Väl iland möter frugan upp med en efterlängtad puss. Efter hjärtliga möten, intervjuer och packning av utrustning ger vi oss till slut av hemåt till en väntande festmåltid. Borta bra, men hemma bäst!

Tankar om livet: Du är i ditt liv centrum av universum. Universum kretsar runt dig och man kan säga att alla människor har ett eget universum eftersom alla uppfattar omvärlden på sitt eget sätt genom sina egna ögon. Ditt universum är unikt från alla andras universum och du skapar själv ditt eget universum. Livet blir till det man formar det till. Du är skaparen och förgöraren av ditt universum.

Mikroplaster: Det enda sättet att komma till rätta med den befintliga nedskräpningen som finns är faktiskt att börja städa! Att enbart frilufsa utan att skräpa ner räcker inte längre. Vi bör varje gång vi ger oss ut på tur samtidigt se till att vi får med oss mer skräp hem än vi kom dit med. Endast då och med gemensamma krafter går utvecklingen att vända till det bättre.

ENGLISH:

Day 11 (2015-06-14)

Landscape view: Stockholm’s inner archipelago with luxurious houses and lots of motorboats.
Weather: Cloudiness 8/8, north-western winds 4 m/s
Distance: 43 km
Average distance: 22 km
Total distance: 261 km
Position: Stockholm city

Health/feelings: Incredibly tired, incredibly satisfied, incredibly good to see the family. Missing the daughter though, she’s at a horse-riding camp.

Got up early at 6 AM. The rain is pouring down but otherwise windstill. That there is some sort of precipitation is nothing that even crosses my mind. The wind, though, is highly interesting. Later in the day there was going to be headwinds so it was important to start as early as possiblr. Down at the shore a swan with two kids said good morning to us. After six hours’ constant paddling the rain stops and the headwind catches on. We had set a meeting with Stockholm University at the Nybrokajen quay in Stockholm at 5 PM, and therefore we kept fighting against the wind. The sweat ran in rivers when suddenly a boat approached from behind at Fjäderholmarna. Once again it is Laird surprising with their presence and escorting us in the last bit. Arrived at Nybrokajen everyone stood gathered, waiting. Before we went in the last 50 metres, we stopped, took a break and congratulated each other. We did it! After landing my wife met me up with a highly awaited kiss. After heartfelt meetings, interviews and packing of the equipment we finally head home to a waiting feast. There is no place like home!

Thoughts about life: In your life, you are the centre of the universe. The universe gravitates around you and one can say that all people have their own universe because everyone looks at the world in their own way through their own eyes. Your universe is unique and different from all others’ universes and you create your universe yourself. Life becomes what you make of it. You are the creator and destroyer of your universe.

Microplastics: The only way to set the current littering problem right is to start cleaning! To only move in the open without littering isn’t enough anymore. We should every time we go out, at the same time make sure we bring more garbage home than we got there with. Only then and with mutual powers, can the trend be turned to the better.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 10 (2015-06-13)

Landskapsbild: Stockholms vackra mellan skärgård.
Väder: Molnighet 4/8, Sydväst 4 m/s
Distans: 0 km
Medeldistans: 22 km
Total distans: 218 km
Position: Krokholmen

Hälsa/känslor: En natts skön sömn inomhus i säng och en hel dags vila så försvann förkylningen.

Vilodag har det verkligen varit. Vilat, solat och läst i omgångar. Mot kvällen började det rycka lite i benen och därför paddlade jag ut och samlade in mikroplaster på Nämdö-fjärden. Sen en promenad runt ön. Man formligen känner hur kroppen återställer och reparerar sig själv.

Tankar om livet: Om man inte skiljs åt ibland får man aldrig heller tillfälle att sakna varandra. Saknaden är en skön känsla och belöningen så stor i återföreningen.

Mikroplaster: En enormt stor andel av skräpet i naturen är cigarettfimpar. Det kastas över en miljard fimpar per år i Sverige. Dels innehåller de miljögiftet Kadmium och massa andra skadliga ämnen. Dels är de gjorda av cellulosaacetat vilket är ett fintrådigt plastmaterial. Märkligt nog är det inte förbjudet att kasta fimpar på marken. Attityden att slänga fimpar på marken måste skyndsamt ändras.

ENGLISH:

Day 10 (2015-06-13)

Landscape view: Stockholm’s beautiful middle archipelago
Weather: Cloudiness 4/8, south-western winds 4 m/s
Distance: 0 km
Average distance: 22 km
Total distance: 218 km
Position: Krokholmen

Health/feelings: One night’s sleep indoors in a bed and a whole day’s rest, and the cold is gone.

It has truly been a resting day. Rested, sunbathed and read in periods. Towards the evening my legs started twitching a bit so therefore I paddled out and collected microplastics on the Nämndö bay. Then I took a walk around the island. One can really feel how the body recovers and repairs itself.

Thoughts about life: If you don’t separate sometimes you never get a chance to miss each other either. Missing someone is a nice feeling and the reward is so great in the reunion.

Microplastics: A huge share of the litter in nature is cigarette butts. Over a billion butts are thrown away per year in Sweden. Not only do they contain the toxic chemical element cadmium, they are also made of cellulose acetate which is a fine-threaded plastic material. Strangely enough it isn’t illegal to throw cigarette butts on the ground. The attitude of throwing butts on the ground must hurriedly change.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 9 (2015-06-12)

Landskapsbild: Vackra kal blankslipade klippor
Väder: Molnighet 2/8, Sydväst 9 m/s
Distans: 30 km
Medeldistans: 27 km
Total distans: 218 km
Position: Krokholmen

Hälsa/känslor: Efter gårdagens eskapad så har nu förkylningen brutit ut för fullt. Men vad gör det när man nu befinner sig i Stockholms vackra skärgård.

Även om vi inte somnade förrän vid två-tiden så har man en tendens att vakna i tält när solen ligger på. Upp klockan 08.00 och fixade med morgonbestyren. Mikael från Laird dök åter igen upp och med sig hade han det största frukostbuffé jag skådat i fält. Fyra olika sorters juice! Det var omöjligt att ens äta upp hälften så vi åt frukost även till lunchen. Den knappa sömnen och förkylningen tvingade mig till reträtt och jag sov därför vidare till 15.00. Nyvaken frågade jag så Oskar genom tältduken. Ska vi paddla idag? Oskars storebror har nämligen ett sommarställe utanför Nämdö och vi tyckte båda det kändes lockande att ta oss dit. Sagt och gjort. Sex timmar senare gled vi in till ön och efter snabb dusch intogs sen middag. Nu ligger vi nedbäddade i varsin säng och imorgon står det vilodag på schemat.

Tankar om livet: Förlåt dig själv för allt det som tidigare varit. Det är förgånget. Går inte att ändra på och är bara att acceptera. Du föds på nytt varje dag och kan bara påverka vad du gör med ditt liv just idag. Se på varje dag som en chans till ett nytt liv och resten av ditt liv.

Mikroplaster: Ett forskningsprojekt på Gotland där man studerar abborre och gäddyngel visar att mikroplaster påverkar fiskynglen negativt.
"Gifterna i mikroplasterna påverkar nervsystemet och ynglen får heller inte någon riktig näring. Det gör att de blir väldigt långsamma och heller inte svarar på rovdjurens dofter och signaler. Följden blir att de inte gömmer sig utan blir uppätna snabbt", säger Oona Lönnstedt.

ENGLISH:

Day 9 (2015-06-12)

Landscape view: Beautiful bare polished cliffs
Weather: Cloudiness 2/8, south-western winds 9 m/s
Distance: 30 km
Average distance: 27 km
Total distance: 218 km
Position: Krokholmen

Health/feelings: After yesterday’s escapade the cold has really broken out. But I don’t really mind now that I’m in Stockholm’s beautiful archipelago.

Even though we didn’t fall asleep until around 2 AM, one has a tendency to wake up in a tent when the sun comes out and shines on it. Went up at 8 and did the morning chores. Mikael from Laird showed up again and with him he brought the biggest breakfast buffet I’ve seen out in the open. Four different kinds of juice! It was impossible to eat even half of it so we had breakfast for lunch too. The poor sleep and my cold forced me to retreat and as such I slept until 3 PM. Newly awake I asked Oskar through the tent cloth: Should we paddle today? Oskar’s big brother has a summer house outside Nämndö and we both thought it felt enticing to go there. Said and done. Six hours later we arrived at the island and after a quick shower dinner was had. Now we are tucked down in beds and tomorrow will be a resting day.

Thoughts about life: Forgive yourself for all that has been. It is in the past. It can’t be changed and you just have to accept it. You are reborn every day and can only affect what you do with your life today. Look at every day as a chance to a new life and the rest of your life.

Microplastics: A research project on Gotland where perch and pike fry are being studied, shows that microplastics affect them negatively.
“The toxins in the microplastics affect the nervous system and the fry don’t get the proper nutrition. That makes them slower and unresponsive to the smells and signals of predators. The consequence is that they don’t hide, but get eaten quickly,” says Oona Lönnstedt.


------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 8 (2015-06-11)

Landskapsbild: Vatten, vatten vågor och fri horisont 360 grader.
Väder: Molnighet 1/8, Sydväst 8 m/s
Distans: 85 km
Medeldistans: 24 km
Total distans: 188 km
Position: Huvudskär

Hälsa/känslor: Totalt slutkörd och ont precis överallt. Går knappt att gå framåt. Frusen och trött men euforisk vid fast mark under fötterna.

Alarmet ringde klockan 07.00. Prio ett är att kontrollera om vädret ändrats under natten. Prognosen var inte den man helst önskat sig. Först svag motvind för att sedan få 8 sekundmeter rakt in från sidan vid huvudskär. Det finns ju ingen styranordning på brädan så det är till att paddla som en vettvilling på ena sidan som gäller för att hålla tänkt kurs. Att falla av och fortsätta 40 km till mot sandhamn kändes inte alls bra. Vi pratade sinsemellan och diskuterade även med Claus och det var ändå det absolut bästa väderfönstret. Till sist togs beslutet. Nu kör vi. I den svaga nordliga motvinden gick vi först västerut för att vinna mark mot sydostvinden. Efter ett par timmar blev det stiltje och vi svettades. Öste Östersjöns 9 gradiga vatten över huvudet. Innan vi förlorade täckningen fick vi en ny väderprognos av Claus med mer sydliga vindar under dagen. Taktiken med jämn, lugn överfart med regelbundna vilopauser och 1 timmes sömn på brädan byttes snabbt ut. Nu var det paddla maximalt så länge det gick i den sydliga vinden innan den vred sig för långt åt väst. Med fyra timmar kvar till Huvudskär vred sig vinden till slut och vi kämpade på för att nå ända fram. Det var på håret att vi lyckades hålla upp så mycket. För varje grad på kompassen man föll av mot vinden ökade distansen. Vågorna gick höga och vi trillade av brädorna då och då. Oskar fick för sig att leka titt-ut bakom vågorna. De sista timmarna var kalla. Glädjen och euforin att kliva iland på fast mark är svår att återge. High-fives, glädjetjut och kramar. Till vår överraskning väntade på Huvudskär vår SUP-sponsor Laird med kaffe och bullar. Även två varma overaller som vi tacksamt drog på oss. Sjukt trötta och nöjda gick vi sen och lade oss. Jag struntade i att borsta tänderna... Vi räknade med att överfarten skulle ta mellan 20 till 30 timmar. Det tog 16 timmar!

Tankar om livet: Dalai Lama definition på meningen med livet är att göra andra människor lyckliga. Det är helt klart en aspekt på meningen med livet. Gör man andra lyckliga blir man själv lycklig. Ett riktigt bra win-win koncept. Framgångs receptet för att själv bli lycklig. Men som sagt. Bara en aspekt. Det finns så mycket annat som spelar in och att bara vara lycklig är inte tillräckligt för mig.

Mikroplaster: I Baltic Eyes rapport om mikroplaster kan man läsa att ett växande antal vetenskapliga studier visar att mikro- plast kan orsaka stor skada i den marina miljön. När till exempel plankton får i sig plastpartiklar istället för riktig föda uppstår en ”mättnad” som kan leda till att de inte söker annan föda. Andra studier visar att partiklarna kan skada djurens inre organ, orsaka inflammation och ha negativ påverkan på energilagring och reproduktion.

ENGLISH:

Day 8 (2015-06-11)

Landscape view: Water, water, waves and 360 degrees’ free horizon
Weather: Cloudiness 1/8, south-western winds 8 m/s
Distance: 85 km
Average distance: 24 km
Total distance: 188 km
Position: Huvudskär

Health/feelings: Completely exhausted and everything hurts. Can barely walk forward. Freezing and tired but euphoric about having hard ground under my feet.

The alarm went off at 7 AM. Priority number one was to check if the weather conditions had changed overnight. The forecast wasn’t the most desirable. First a weak headwind, and later on 8 meters per second straight from the side av Huvudskär. There’s no steering mechanism on the boards so we’d have to paddle like crazy on one side to be able to stay on course. To fall off and continue another 40 km to Sandhamn didn’t feel good at all. Vi talked with each other and discussed with Claus too, and it still was the best weather we were going to get. Finally we made the decision. Let’s go. In the weak northern headwind we first went west to gain ground on the south-eastern wind. After a couple of ours the wind calmed and we started sweating. Poured the 9 degree Baltic Sea water over our heads. Before we lost our phone reception we got a new forecast by Claus that said more southern winds during the day. The strategy of an even, calm crossing with regular one hour sleep intervals on the board, was soon replaced. Now it was just to paddle maximally as long as we could in the southern wind before it turned too far to the west. With four hours left to Huvudskär, the wind finally turned and we struggled to reach all the way. It was really close that we didn't managed to keep up. For every degree on the compass that we fell off to the wind, the distance increased. The waves went high and we fell off our boards now and again. Oskar got the idea to play peekaboo behind the waves. The last few hours were cold. The joy and euphoria of stepping down on hard ground is difficult to describe. High fives, shouts of happiness and hugs. To our surprise our SUP sponsor Laird waited for us on Huvudskär with coffee and buns, as well as two warm overalls which we gratefully put on. Incredibly tired and satisfied we then went to bed. I didn’t even brush my teeth.. Vi counted on the crossing taking between 20 and 30 hours. It took us only 16!

Thoughts about life: Dalai Lama’s definition of the meaning of life is to make other people happy. It is clearly one aspect of the meaning of life. If you make others happy you get happy yourself. A really good win-win concept. The success formula for happiness. But as I said: only one aspect. There is so much more that plays in and just being happy is not enough for me.

Microplastics: In Baltic Eyes’s report about microplastics one can read that an increasing amount of scientific studies show that microplastics can cause great harm in the marine environment. When for example planktons ingest plastic particles instead of real food, a sense of fullness appears that can lead to them not looking for food. Other studies show that the particles can harm the animals’ inner organs, cause inflammations and have a negative influence on energy storage and reproduction.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 7 (2015-06-10)

Landskapsbild: Underbar unik fauna och böljande sandstränder finner man på Gotska Sandön
Väder: Molnighet 8/8, Sydväst 8 m/s
Distans: 0 km
Medeldistans: 15 km
Total distans: 103 km
Position: Gotska Sandön

Hälsa/känslor: Sovit gott hela natten. Har dock dragit på mig en förkylning vilket resulterat att jag snarkat som ett ånglok hela natten.

Vi planerar att ge oss ut på havet imorgon bitti för den största och svåraste passagen. Siktet är inställt på huvudskär och vi räknar med tjugo timmars paddling utan uppehåll. Är vinden och avdriften för stor faller vi av mot Sandhamn eller Horssten och då tar det ännu längre tid. Claus Lindström sitter i Stockholm och detaljstuderar vindarna inför morgondagen. Vi är otroligt tacksamma för hans professionella hjälp. Följ vår rutt live här: http://www.gsattrack.com/anonymous/sarinfo001
Dagen har ägnats åt förberedelser och packning så att vi har minimalt att göra när vi vaknar.
Vi var tvungna att bege oss ut och titta på Bredsand. En sanddyn som sträcker sig ut i havet och ändrar karaktär år till år. Under en timmes vandring lyckades vi fylla en hel sopsäck med skräp trots att tillsyningsmännen regelbundet samlar skräp längs med Gotska Sandöns stränder. Ikväll släcker vi lampan redan klockan 20.00 för att förhoppningsvis vara riktigt utvilade inför morgondagen. Nu är dagen inne som man längtat efter under lång tid.

Tankar om livet: Tanken på vad jag gör här och hur jag kom till har alltid fascinerat mig. Som alla människor har jag haft medgångar och motgångar. Sorg och lycka. Det är viktigt för mig att det finns en mening med livet och jag är som sagt på jakt efter den. Jag tror att meningen med livet är att finna sin sanna identitet. Att känna sig som ett med omvärlden och universum. Meningen med livet är för mig idag att hitta tillbaka till min sanna identitet eftersom man gång på gång förlorar den när man väl hittat den. Man förändras och då stämmer helt plötsligt inte sin identitet med sig själv längre. Den är föränderlig eftersom vi hela tiden förändras. Du är knappast samma person idag som när du var tio år. Vem är jag? Jag är den jag är, och den jag är, är jag..., men jag förändras hela tiden. Aforismerna, tankarna om livet speglar mina värderingar och i den bemärkelsen hjälper de mig att se klart och leda mig genom livet.

Mikroplaster: Hur undviker man då att köpa och bidra till att produkter med mikroplaster fortsätter produceras. Kolla efter Svanen-märkningen. De har nu inkluderat mikroplaster som förbjudet för att erhålla Svanen. Annars går det bra att kontrollera innehållsförteckningen. Om du ser ordet "poly" eller förkortningen "PE" i innehållsförteckningen så har den mikroplaster i sig. Slutar konsumenterna köpa dessa produkter fasas mikroplasterna snabbt ut.

ENGLISH:

Day 7 (2015-06-10)

Landscape view: Wonderful unique fauna and rolling shores can be found on Gotska Sandön
Weather: Cloudiness 8/8, south-western winds 2 m/s
Distance: 0 km
Average distance: 15 km
Total distance: 103 km
Position: Gotska Sandön

Health/feelings: Slept well all night. I have unfortunately gone down with a cold though, so I’ve been snoring like a steam-engine all night.

We’re planning to head out at sea tomorrow morning for the greatest and toughest stretch. Our goal is set on Huvudskär and we’re counting on twenty hours’ paddling without pause. If the wind and drift is too great, we will aim towards Sandhamn or Horssten and then it will take even more time. Claus Lindström is sitting in Stockholm, studying in detail the winds for tomorrow. We are incredibly grateful for his professional help. Follow our route live here: http://www.gsattrack.com/anonymous/sarinfo001
The day has been spent on preparations and packing so that we’ll have a minimal amount of things to do when we wake up. We had to get out and look at Bredsand. A sand dune that stretches out in the sea and changes character from year to year. During one hour’s paddling we managed to fill a whole bag with garbage despite the fact that the overseers regularly collect trash along the shores of Gotska Sandön. Tonight we turn the lights off as early as 8 PM to hopefully be really well-rested for tomorrow. Now the day has come that I’ve been longing for so long.

Thoughts about life: The thought of what I’m doing here and how I came to be has always fascinated me. As all people I’ve had both fortunes and misfortunes. Sorrow and happiness. It is important to me that there’s a meaning with life and as I’ve said I’m still chasing it. I think the meaning of life is to find your true identity. To feel like one with the world and the universe. The meaning of life for me is to return to your true identity because time and time again, you lose it just when you’ve found it. You change and then suddenly your identity doesn’t fit with yourself anymore. It is changing because we change all the time. You are hardly the same person as you were when you were ten years old. Who am I? I am who I am, and who I am, is me… but I change all the time. Aphorisms, thoughts about life reflect my values and in that sense they help me see clearly and lead me through life.

Microplastics: How then to avoid buying and contributing to the continuation of products with microplastics? Look for the Swan Label. They have now included microplastics as prohibited to be able to claim the Swan. Otherwise checking the contents label works fine. If you see the word “poly” or the abbreviation “PE” (polyethylene), it means the product contains microplastics. If the consumers stop buying these products, the microplastics will quickly be phased out.
------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 6 (2015-06-09)

Landskapsbild: Underbar unik fauna och böljande sandstränder finner man på Gotska Sandön
Väder: Molnighet 0/8, Nordväst 2 m/s
Distans: 0 km
Medeldistans: 17 km
Total distans: 103 km
Position: Gotska Sandön

Hälsa/känslor: Utsövd och vid god vigör.

Vaknade sent framåt 10-tiden. Tog lång tid på mig med morgonbestyren. Oskar tog med sig en bok och gav sig av mot stranden. Själv passade jag på att krypa tillbaka in i tältet och gå igenom de beskrivningar som finns över naturreservatet.
Man behöver nog en vecka på sig för att hinna med allt som finns att se och upptäcka här innan man lärt känna ön. Kanske det var därför vi valde att inte ge oss av idag trots att det nog hade varit görligt med rådande väder. 
Sedan begav jag mig iväg till museet här på Gotska. Så mycket historia det finns kring denna ö! Jag spenderade en timme där vandrandes mellan olika händelser i tiden. Väl tillbaka i lägret mötte jag på Oskar som istället för att läsa hade hjälpt tillsyningsmännen att måla om båthuset.
Klockan 17.00 började en historisk och kulturell guidning av Petter som berättade en fascinerande och levande berättelse om ön. 
Om prosten som smet iväg och tog färjan till fastlandet i sista sekund och lämnade hundratalet invigningsgäster inblåsta på ön. 
Om hur fyrbiträdet arsenikmördade fyrvaktaren. Om otaliga skeppsförlisningar. 
Om kyrkogården och de ryska kanonerna.
Om hur baltflyktingarna sökte nödhamn på ön 1944. Och sist men inte minst alla rykten och sägner om Gottberg. 
Vi gick återigen förbi den begravda elefanten och idag tog jag en bild på den. Sedan besökte vi Sveriges största Idegran som finns just här. 
Efter guidningen blev Oskar och jag inbjudna på grillafton. Där fick vi än djupare inblick i sägnerna om Sandön. Många är det som avslutat sitt liv på ett tragiskt sätt och det spökar på i stort sätt hela ön. Ger man sig ut och vandrar på ön efter mörkrets inbrott vandrar man aldrig ensam. En historia vi fick höra var om två fyrvaktare som låg längst uppe i fyren och bevakade ljuset i fyren. De hörde någon gå alla trappstegen upp till fyrens topp men när de öppnade dörren för att släppa in personen fanns ingen där. Fyrmästaren bestämde då att ön måste sökas igenom och mycket riktigt fann de en död sjöman infrusen i isen. De snickrade ihop en kista och lade spikarna till kistlocket i fönstersmygen i avvaktan på att isen skulle smälta så de kunde hämta kroppen. En tid senare såg pigan hur en vit hand knackade på fönstret där spikarna låg. Då begav de sig iväg till kroppen och isen hade släppt sitt grepp.
Nu har vi blivit så goda vänner med tillsyningsmännen att vi efter middagen blev erbjudna logi inne i deras tjänstemannabostäder. Ljuvligt skönt att avsluta kvällen i en skön varm säng.

Tankar om livet: Kväv inte dig själv, Håll inte tillbaka dig själv och den du är. Offra inte dig själv. Följ din magkänsla och våga satsa allt på det du innerst inne tror på och vet är det enda rätta.

Mikroplaster: En annan avsevärd källa till mikroplaster kommer från tvättmaskinen. Fleece och andra material som är tillverkade av plast är också en bidragande orsak. En enda fleece-tröja släpper vid varje tvätt ifrån sig cirka 1900 mikroplastpartiklar som följer med avloppsvattnet ut i havet.

ENGLISH:

Day 6 (2015-06-09)


Landscape view: Wonderful unique fauna and rolling shores can be found on Gotska Sandön
Weather: Cloudiness 0/8, northwestern winds 2 m/s
Distance: 0 km
Average distance: 17 km
Total distance: 103 km
Position: Gotska Sandön

Health/feelings: Well-slept and at good vigour.

Woke up late, around 10. I took quite a long time with the morning chores. Oskar took a book and headed to the beach. Myself I crept back into the tent and went through the descriptions of the nature reserves.
One probably needs a week to have time for everything that’s to be seen and discover here, before one has gotten to know the island. Maybe that was why we chose to not leave today even though it probably would be possible with the current weather.
Later I went to the museum here at Gotska. There’s a lot of history about this island! I spent an hour there wandering between different events in time. Back in the camp I met Oskar who instead of reading had helped the overseers to re-paint the boathouse.
At 5 PM a historical and cultural guiding started by Petter, who told us a fascinating and living story about the island.
About the dean who ran away and took the ferry to the mainland in the last second, and left about a hundred guests locked in on the island.
About how the lighthouse assistant murdered the lighthouse guard with arsenic. About countless shipwrecks.
Äbout the graveyard and the Russian cannons.
About how the Baltic refugees looked for a safe haven on the island in 1944. And last but not least. all the rumours and tales about Gottberg.
We once again walked past the buried elephant and today I took a picture of it. Then we visited Sweden’s biggest yew tree that stands here.
After the guide Oskar and I were invited on a grilling eve. There we got an even deeper look into the tales about the island. There are many who have ended their lives in a tragic way and basically the whole place is haunted. If you take a walk outside after dark, you never walk alone. One story we got to hear was about two lighthouse keepers who lay at the top of the lighthouse watching over the light. They heard someone climb all the steps up to the top but when they opened the door to let the person in, there was no one there. The Lighthouse master then decided that the island must be searched through and then they found a dead sailor frozen into the ice. They built together a coffin and put the nails to the lid in the windowsill while waiting for the ice to melt so they could fetch the body. Some time later the maid saw how a white hand knocked on the window where the nails were. Then they went to the body and the ice had released its grip.
We have now become such good friends with the overseers that we after dinner got offered accommodation inside their worker’s housing. It’s lovely to finish the night in a warm cozy bed.

Thoughts about life: Don’t suffocate yourself. Don’t hold back yourself and who you are. Don’t sacrifice yourself. Follow your gut and dare to risk everything on what you believe and know in your heart is the only right thing.

Microplastics: Another considerable source of microplastics is the washing machine. Fleece and other materials that are made of plastics are also a committing reason. One single fleece jacket releases about 1900 microplastic particles every time it’s washed, that then go with the sewage water out into the sea.


------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 5 (2015-06-08)

Landskapsbild: Underbar unik fauna och böljande sandstränder finner man på Gotska Sandön
Väder: Molnighet 4/8, Nordväst 5 m/s
Distans: 0 km
Medeldistans: 21 km
Total distans: 103 km
Position: Gotska Sandön

Hälsa/känslor: För lite sömn, trött och glad.

Kaffet kvällen innan visade sig vara ett riktigt misstag. Somnade inte förrän 04.00. Vid 8-tiden väckte Oskar mig och meddelade att tillsyningsmännen här på Gotska erbjöd oss frukost i deras hus. Väl där möttes vi av ett fulldukat bord. Tillsyningsmännen Petter, Mattias och Oskar går skift två veckor i stöten året runt och tar hand om ön. Dagen kunde knappast börjat bättre. Himla trevliga, hjälpsamma och snälla killar. Vi berättade att vi skulle ner till havet och paddla runt lite för att samla in mikroplast med håvarna. Stor-Oskar erbjöd Lill-Oskar att testa på att paddla och därför begav vi oss alla ner till havet. Till en början ramlade Lill-Oskar i gång på gång, men efter en halvtimme började han tillbringa mer tid på brädan än i vattnet. 
Petter tog sig tid att leta rätt på myrlejon som jag läst skulle finnas rikligt här. Sen stack vi ut på havet och samlade mikroplaster.
Trött som tusan med den snålt tilltagna sömnen begav jag mig tillsammans med Mattias för guidning av kapellet, en begravd elefant och Gottbergs lada. Gottberg levde här tillsammans med sina döttrar tidigt 1800-tal. Han lurade in skepp att gå på grund. Erbjöd sen besättningen husrum och mat för att sedan låsa porten och skjuta ihjäl dem genom små gluggar i väggarna. Till sist plundrade han skeppen. Mattias hade en hel del att förtälja och alla killarna är otroligt kunniga om ön. Lill-Oskar tog över guidningen och förevisade norra fyren. Vid det här laget var jag så trött att jag nödgades gå att lägga mig en timme. Men sedan blev jag väckt av Stor-Oskar eftersom vi nu blivit inbjudna till bastubad med havsdopp.
Det går knappast någon nöd på oss här ute. Bästa tänkbara plats att vara inblåst på. Ärt-törnen blommar för fullt och likaså skogsviolen och strandvialen.

Tankar om livet: Har man ett tydligt mål spelar det ingen roll hur snabbt eller långsamt man tar sig dit. Bara man inte viker av från den utstakade vägen eller går vilse, så kommer man fram i sinom tid.

Mikroplaster: Tyvärr tillverkas mikroplast kulor för att användas i kosmetik och kroppsvårdsprodukter så som tvål, tandkräm, duschkräm, smink m.m. Det är slipeffekten som plastkulorna ger man vill få till i produkten. I vissa produkter kan hela fem procent vara plastpartiklar. Det tragiska i kråksången är att sand som är helt ofarligt ger exakt samma effekt och lika gärna skulle kunna användas. Vissa tillverkare använder sand men merparten använder plastkulorna.

ENGLISH:

Day 5 (2015-06-08)

Landscape view: Wonderful unique fauna and rolling shores can be found on Gotska Sandön
Weather: Cloudiness 4/8, northwestern winds 6 m/s
Distance: 0 km
Average distance: 21 km
Total distance: 103 km
Position: Gotska Sandön

Health/feelings: Too little sleep, tired and happy.

The coffee I had the night before turned out to be a real mistake. Didn’t fall asleep until 4 AM. Around 8 in the morning Oskar woke me up and told me that the overseers here on Gotska Sandön offered us breakfast in their house. There we were met by a fully set table. The overseers Petter, Mattias and Oskar work shifts of two weeks at a time all year, and take care of the island. The day could hardly being in a better way. Really nice, helpful and kind guys. Vi told them that we were going down to the sea and paddle around a bit to collect microplastics with the nets. “Big Oskar” offered “Little Oskar” to try on paddling and therefore we all headed to the sea. In the beginning Little Oskar fell in time after time, but after half an hour he started spending more time on the board than in the water.
Petter took time to find antlions which I’d read there would be a lot of here. Then we went out on the sea and collected microplastics.
Tired like hell with the little sleep I got, I went together with Mattias for a guide of the chapel, a buried elephant and Gottberg’s barn. Gottberg lived here together with his daughters in the early 19th century. He tricked ships to run aground. He then offered the crew housing and food, just to lock the gate and shoot them to death through little holes in the walls. Finally he looted the ships. Mattias had a whole lot to tell me and all the guys are very knowledgeable about the island. Little Oskar took over the guide and showed me the northern lighthouse. By that time I was so tired that I had to go to bed for an hour. But then I got woken up by Big Oskar because we now had been invited to a sauna bath with a swim in the sea.
We are hardly in any distress out here. It’s the best thinkable place to be stranded on because of the wind. The common gorse is in full bloom and so is the common dog-violet and the sea pea.

Thoughts about life: If one has a clear goal it doesn’t matter how fast or slow one reaches it. As long as one doesn’t stray from the set path or gets lost, one will get there eventually.

Microplastics: Unfortunately microplastic balls are made to be used in cosmetics and body care products such as soap, toothpaste, shower cream, makeup and so on. It is the polishing effect of the plastic balls that makes them desirable for these products. In some products as much as five percent can be plastic particles. The tragic part is that sand which is completely harmless gives the exact same effect and could be used just as well. Some producers use sand but the majority uses the plastic balls.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 4 (2015-06-07)

Landskapsbild: Underbar unik fauna och böljande sandstränder finner man på Gotska Sandön
Väder: Molnighet 2/8, Sydväst 9 m/s
Distans: 0 km
Medeldistans: 26 km
Total distans: 103 km
Position: Gotska Sandön

Hälsa/känslor: Kroppen ännu stel och mör.

Hans och Johanna väckte mig som utlovat kl 07.00. Oskar slumrade vidare. Vi begav oss till Gotskas enda vattenhål där fåglarna samlas för att dricka. Egentligen ska man vara där redan i soluppgången men det visade sig fungera ypperligt även vid 8-tiden. Det formligen vimlade av Korsnäbbar, Bofinkar och Grönsiskor.
Vid 10-tiden var vi tillbaka vid lägerplatsen och jag kröp till kojs igen. Nyvaken för andra gången följde vi Hans och Johanna bort till sälkolonin där 8 gråsälar låg och solbadade. Där skiljdes våra vägar då de tog turbåten tillbaka till vardagen. Oskar och jag korsade ön och besökte Gamla gården och Madame Söderlunds stuga. En kvinna som levde ensam på ön med sina två barn i 60 år på 1800-talet i största armod samlandes skräp på stränderna.
Åter vid lägerplatsen hade det redan hunnit bli kväll. En till vilodag i vandringens tecken. Till vår glädje fann vi att de som tagit turbåten hem efterlämnat både mjölk och kaffe. Efter två stora muggar kaffe är det nu en aning svårt att somna in.

Tankar om livet: Frivilliga krav är något helt annat. Det föds och ges naturligt med både kärlek och glädje. Såsom de krav som kommer med familj och kärleksrelationer.

Mikroplaster: En betydande mängd av mikroplasterna är tyvärr så små att de passerar igenom reningsverken och rätt ut i havet. Uppemot 40 ton mikroplaster sköljs varje år ut i Östersjön. Desto mindre mikroplasten är desto farligare blir den då de kan tränga in i celler och vävnader där de skadar immunförsvar och organ.

ENGLISH:

Day 4 (2015-06-07)

Landscape view: Wonderful unique fauna and rolling shores can be found on Gotska Sandön
Weather: Cloudiness 2/8, west-southwest winds 6 m/s
Distance: 0 km
Average distance: 26 km
Total distance: 103 km
Position: Gotska Sandön

Health/feelings: Body is still stiff and sore.

Hans and Johanna woke me as promised at 7 AM. Oskar slept on. We headed to Gotska Sandön’s only water hole where birds gather to drink. Ideally one should be there at sunrise but it turned out to work perfectly around 8 too. It practically swarmed of crossbills, chaffinches and siskins.
Around 10 AM we were back at the camping site and I went back to bed. When I woke for the second time we followed Hans and Johanna to the seal colony where eight grey seals were sunbathing. There our ways parted as they took the tour boat back to everyday life. Oskar and I crossed the island and visited Gamla Gården (“the old farm”) and Madame Söderlund’s cottage. A woman who lived alone on the island with her two children for 60 years in the 19th century, collecting garbage at the shores in her poverty.
Back at the camping site it had become evening already. Another resting day full of wandering. To our delight we found that the ones who had taken the tour boat home left behind both milk and coffee. After two large mugs it is now a bit hard to fall asleep.

Thoughts about life: Voluntary demands is something different. They are born and given naturally with both love and happiness. Such as the demands that come with family and relationships.

Microplastics: A significant amount of the microplastics are unfortunately so small that they pass right through the water treatment plants and straight out in the ocean. Up to 40 metrical tons of microplastics are washed out in the Baltic Sea every year. The smaller the microplastics are, the more dangerous they get as they can penetrate cells and tissues where they damage the immune system and organs.------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 3 (2015-06-06)


Landskapsbild: Underbar unik fauna och böljande sandstränder finner man på Gotska Sandön
Väder: Molnighet 6/8, Syd 13 m/s
Distans: 0 km
Medeldistans: 34 km
Total distans: 103 km
Position: Gotska Sandön

Hälsa/känslor: Fortfarande öm i kroppen men humöret på topp.

Lagom stela i kroppen vaknade vi upp på stenstranden. Vi tog med oss en del av utrustningen och vandrade ned till Fyrbyn där man får tälta. Där finns även mulltoaletter, vatten samt el. Så nu känns det som man bor riktigt lyxigt. Täckning för mobilen finns det också. Väl där träffade vi på vårt support team beståendes av Johanna och Hans. De hade nämligen med sig hela fem dagars proviant åt oss. Nu börjar nämligen "the waiting game". Vi måste ligga här och trycka på Gotska och be om rätt vindar för att ta oss över till fastlandet. Inte helt enkelt då det blåser 75 procent sydvästliga vindar i Sverige. Men hoppet är det sista som lämnar en.
Vi begav oss sedan tillbaka till brädorna som vi tänkt paddla ner till Fyrbyn. I den hårda sydliga vinden hade dock bränningarna in mot stranden växt sig oroväckande stora. Ingen stor risk om man befunnit sig hemma, men nu har vi knappast råd med att ens riskera en skadad bräda och därför valde vi att istället bära brädorna samt kvarvarande utrustning ner till Fyrbyn. Ett oerhört ansträngande uppdrag vilket resulterade att dagens vandringsetapp slutade någonstans över 20 km. En vilodag med väldigt lite vila. 
Hans är inbiten ornitolog och därför nödgas jag gå upp klockan 07.00 imorgon. Han har utlovat att jag då kommer få se en kornäbb vilket jag verkligen inte vill missa. De vackra blommorna på bilderna heter fältsippa och getrams.

Tankar om livet: Ofrivilliga krav kommer från många håll. Bara den som kan säga nej kan ge ett riktigt ja. Ekonomiska skulder ger krav från banken. Överflödiga materiella tillgångar ger krav på ständig inkomst. Även moral, onödig bekvämlighet, religion, kultur kan ställa onödiga krav och därför bör man anpassa dessa efter sin ren person och inte andras påtryckningar. Vill man uppnå sann frihet bör man sträva efter oberoende. Det gör man alldeles själv genom att välja bort de delar som framkallar dessa icke önskvärda krav från sitt liv. Man beslutar själv vilka krav man vill ha i sitt liv.

Mikroplaster: Mikroplaster som flyter runt i havet fungerar olyckligtvis som magneter för både bakterier och miljögifter. De får helt enkelt något att fästa sig på. När så mikroplasten hamnar i olika magsäckar släpper de och tar sig vidare in i kroppen.

ENGLISH:

Day 3 (2015-06-06)

Landscape view: Wonderful unique fauna and rolling shores can be found on Gotska Sandön
Weather: Cloudiness w/8, west-southwest winds 6 m/s
Distance: 0 km
Average distance: 34 km
Total distance: 103 km
Position: Gotska Sandön

Health/feelings: Still sore but my mood is great.

We woke up with quite stiff bodies on the stone shore. We brought some of the equipment and walked down to Fyrbyn where camping is allowed. There are also earth-closets (toilets), water and electricity. So now it feels like we’re living in luxury. There’s coverage for the phone too. Well there we met our support team consisting of Johanna and Hans. They had brought with them fem days’ supplies for us. Now “the waiting game” starts. We must stay here and wait at Gotska and pray for the right winds to get across to the mainland. Not so simple since 75 percent of the winds in Sweden are south-western. But one must not abandon hope.
We headed back to the boards that we thought we were going to paddle down to Fyrbyn. In the rough southern wind the waves in towards land had become worryingly big though. Not a big risk of we had been home, but now we can hardly afford even the risk of damaging a board, and therefore we chose to carry them along with remaining equipment down to Fyrbyn. An extremely strenuous task which resulted in a daily walk of roughly 20 km. A resting day with very little rest.
Hans is an inveterate ornithologist and therefore I’ll have to get up at 7 AM tomorrow.He has promised me that I will get to see a crossbill then, something I wouldn’t want to miss.The flowers in the pictures are called field sip and Salomon Seal.

Thoughts about life: Involuntary demands come from many directions. Only the one who says no can give a real yes. Economical debt creates demands from the bank. A superfluous of material assets demand a steady income. Morals, unnecessary comfort, religion, culture can put unnecessary demands on us too and therefore one should adapt their life after their own person and not after others’ opinions and pressure. If one wants to reach true freedom one should striive for independence. That is done by oneself through sorting away the parts which produce these unwanted demands in one’s life. It’s up to each and every one of us what demands we want in our lives.

Microplastics: Microplastics floating around in the sea unfortunately work as magnets for both bacteria and toxins. They simply get something to stick to. When the microplastics then end up in different stomachs, they release and move on into the body.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 2 (2015-06-05)

Landskapsbild: Riktigt mycket fri horisont.
Väder: Molnighet 2/8, Västsydväst 6 m/s
Distans: 56 km
Medeldistans: 52 km
Total distans: 103 km
Position: Gotska Sandön

Hälsa/känslor: Känner mig riktigt mörbultad och slutkörd i kroppen. Belöningen i form av sömn och vila är så stor och påtaglig att det knappt kan beskrivas.

Eftersom sömnen inte infann sig förrän vi 03.00 natten innan vaknade vi inte förrän 10-tiden. Ägaren av huset vi fått husera oss i hade lämnat korv och risotto i kylskåpet. Tack! Alltså började vi morgonen med en stadig lunch. Initialt hade vi tänkt gå uppför kusten mot Fårö och därmed få en kortare distans upp till Gotska Sandön men den västsydvästliga vinden gjorde att vi istället valde att gå direkt från Hallshuk. När jag så packade brädan fick jag sällskap av hela tre vackra snokar som låg och solbadade. De skilde sig markant från sina artfränder på fastlandet då de gula markeringarna på nacken lyste klart orange istället.
Dags att kasta loss och ge sig ut på den första långa överfarten. Eftersom vi i princip hade sidvind resulterade det i att man var tvungen att enbart paddla på högersidan för att hålla upp kursen mot Gotska. Viss kramp och spänningar i nack och axelmusklerna. Fyra gånger tappade jag balansen och föll ner i havet. Samma sak var det igår. Bara att kravla sig upp på brädan och fortsätta. Middag avklaras på 10 minuter. Vi äter 24HourMeals våta middags förpackningar och värmer maten med deras heatpacks. Man vill inte driva längre österut än nödvändigt. Dessutom stoppar vi i oss någon energybar, choklad eller nötter med jämna mellanrum. I avsaknad av sälar och tumlare satte vi på lite musik. Jag lyssnade på klassisk och Oskar på Jimi Hendrix.
Efter 11 timmars oavbruten paddling när så solen gått ner och månen gått upp hörde vi dånet från när bränningarna slog in mot Gotska Sandön. Med viss motvilja paddlade jag närmre då jag ogärna går in på lovart sidan. Oskar stod redan i vattnet med sin bräda och lyckades bära iland den utan missöden. Sedan kom han tillbaka och hjälpte mig med min bräda. Klockan slog exakt midnatt och vi stod på Gotska. I fem års tid har jag haft en dröm att någon gång ta mig till Gotska för egen maskin. Inte kunde jag ana att det skulle bli på en SUP.
Eftersom det är tältnings förbud på Gotska utom på anvisad plats intog vi en snabb nattmåltid och lade oss helt sonika på stenstranden och somnade snabbt. Innan jag somnade irrade jag runt en hel del i skogen för att leta täckning till mobilen och få iväg denna dagsrapport. Hittade bara en stor kors-spindel.

Tankar om livet: Att öka sina tillgångar både materiellt och ekonomiskt resulterar endast i ökade krav, tillsyn samt skötsel av detsamma. Krav står i klar kontrast till frihet och inskränker friheten. Undantaget är friluftsprodukter. Det hör man dessutom enkelt på själva ordet. 
Henry David Thoreau skrev redan på 1850-talet att det värsta som kunde drabba en människa var att hen ärvde en gård. Genom hela livet får man då skjuta 60 tunnland jord framför sig.

Mikroplaster: Plast hittar vi idag överallt. Det spelar ingen roll vilken strand, vilken skog, vilket fjäll, vilket hav man kommer till så nog kan man vara säker på att hitta plast. Plasten i sig är ett fantastiskt material men det får absolut inte hamna i naturen då det orsakar så stora skador för både djur och miljö. Ibland glömmer man eller tappar något av olyckshändelse vilket givetvis är förlåtligt men att medvetet slänga plast, göra ballongsläpp eller skjuta upp fyrverkerier med plast i borde vara oförlåtligt. Jag har svårt att förstå hur man medvetet och med avsikt kan bidra med ännu mera plast i naturen.

ENGLISH:

Day 2 (2015-06-05)

Landscape view: A whole lot of free horizon
Weather: Cloudiness w/8, west-southwest winds 6 m/s
Distance: 56 km
Average distance: 52 km
Total distance: 103 km
Position: Gotska Sandön

Health/feelings: I feel quite bruised and my body is exhausted. The reward, in the form of sleep and rest, is so huge and palpable that I can barely describe it.

Since we didn’t fall asleep until 3 AM the night before, we didn’t wake up until around 10. The owner of the house we got to stay in had left sausages and risotto in the fridge. Thanks! So, we started the morning with a steady lunch. Initially we were going to go up the coast towards Fårö and thereby get a shorter distance up to Gotska Sandön, but the wet-southwestern wind resulted in us going directly from Hallshuk. When I packed the board I got company from three grass snakes who were out sunbathing. They were noticeably different from their relatives on the mainland in that the yellow spots on their necks were clearly orange instead.
Time to cast off and head out on the first big crossing. Since we basically had sidewind it meant we had to paddle solely on the right side to stay on course towards Gotska. Some cramps and tension in the shoulder muscles followed. Four time I lost my balance and fell into the water. Same thing yesterday. It’s just to crawl back up and keep going. Dinner was eaten in 10 minutes. We eat 24HourMeals’s wet dinner packs and warm the food with their heat packs. We don’t want to drift off further east than necessary. We also eat some energy bars, chocolate or nuts routinely during the day. In the absence of seals and porpoises, we turned on some music. I listened to classical and Oskar to Jimi Hendrix.
After 11 hours’ uninterrupted paddling, when the sun had set and the moon stood high, we heard the roar from when the waves hit Gotska Sandön. I paddled closer with some reluctance, as I’d rather not land on the windward side. Oskar already stood in the water with his board and managed to carry it ashore without any misfortune. Then he came back and helped me with my board. The clock turned exactly midnight and we stood at Gotska Sandön. For five years’ time I’ve had a dream that at some point I’d get to Gotska Sandön under my own power. I couldn’t have guessed it would be on a SUP.
Since there is a tent prohibition on Gotska apart from marked-out sites, we ate a quick meal and just lay down right on the stony shore and fell asleep quickly. Before I slept I ran around quite a bit in the woods trying to find reception for my phone. All I found was a large cross spider.

Thoughts about life: To increase your material and economical assets only results in more demands, supervision and maintenance of the things you get. Demands are in clear contrast with and restrict freedom. The exception is outdoor life products, of course.
Henry David Thoreau wrote as early as in the 1850’s that the worst that could happen to a person was that they inherited a farm. Through your entire life you then get to take care of 60 acres of dirt.

Microplastics: Plastics can today be found everywhere. It doesn’t matter what shore, forest, mountain or ocean you get to, you can always be sure to find plastics. The plastics in themselves are fantastic materials but they must absolutely not end up in nature as they cause great harm on both animals and the environment. Sometimes one forgets or accidentally loses something which of course is forgivable but to consciously throw plastics, release balloons or shoot up fireworks containing plastics should be unforgivable. I have trouble understanding how someone consciously and on purpose can contribute to more plastics in nature.------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 1 (2015-06-04)

Landskapsbild: 
Väder: Molnighet 0/8, västsydväst 6 m/s
Distans: 47 km
Medeldistans: 47 km
Total distans: 47 km
Position: Hallshuk

Hälsa/känslor: Frihetskänslan och euforin att vara ute på äventyr igen känns fantastisk. Det känns roligt att få dela ett äventyr med Oskar.

Det blev en sen start på Stand Up Paddle äventyret. Vindarna blåste fel och vi fick avvakta bättre väder. Klockan 14.00 anlände vi till Visbys småbåtshamn och både radio Gotland och Gotlandsposten mötte upp. Ömsom packa brädor och ömsom svara på frågor innan vi till slut satte kurs mot hamnens utlopp. Vi släppte ner de håvar vi fått från Stockholms universitet som ska samla in och mäta förekomsten av mikroplaster längs vår rutt.
Väl ute på havet möttes vi av både Sillgrisslor och Tordmular. Känslan var att här kommer gamla vänner och välkomnar mig tillbaka ut till havet igen. Dessa hav som har en sån dragning på mig. Snabbt kommer man in i det meditativa, transliknande tillstånd som paddeltagen ger.
Oskar som förutom är äventyrare även är professionell fotograf vilket snabbt tar en tillbaka till verkligheten då han ser fotomotiv nästan överallt. Själv har jag lite svårt för kameran då jag alltid tyckt den inkräktat på stundens andakt. De finaste bilderna finns nog i minnet, men Oskars är nära inpå. 
Den sena starten resulterade att vi aldrig gick iland utan paddlade på 10 timmar nonstop. Solen försvann ner i havet och fullmånen steg upp på himlavalvet. Sent omsider gled vi in i en skyddad hamn. Oskar som känner de flesta kände någon även här. Ett samtal senare så kunde vi logera i en vacker sommarstuga med lika underbar soffa.

Tankar om livet: Den totala frihetskänslan infinner sig verkligen när man får möjlighet att släppa allt annat och bara befinna sig i nuet. Sinnena mångdubblas i känslighet och närvaro. Kroppen skriker efter vila och återhämtning efter 10 timmars paddling och belöningen att ligga ner och ge kroppen just den vilan släpper fram floder av njutning. När kontrasten mellan ansträngning och vila är som störst känner man sig som mest levande.

Mikroplaster: Plast bryts inte ned. Det bara faller sönder i mindre och mindre delar tills det slutligen blir till mikroplast. Knappt synligt för blotta ögat. Plast i olika storlekar misstas ofta för mat av djur, fåglar, fiskar etc. Av vissa arter hittar man plast i 99 procent av populationen. Egentligen alla livsformer utom människan, till och med plankton, kan ha halva matsäcken full med mikroplaster. Resultatet är ett oerhört lidande med massor av följdsjukdomar. Tänk dig själv om du hade halva matsäcken full av plastskräp.

ENGLISH:

Day 1 (2015-06-04)

Landscape view:
Weather: Cloudiness 0/8, west-southwest winds 6 m/s
Distance: 47 km
Average distance: 47 km
Total distance: 47
Position: Hallshuk

Health/feelings: The euphoria and feeling of freedom from being out on an adventure again is fantastic. It feels fun to get to share an adventure with Oskar.

We got a late start on the Stand Up Paddle adventure. The winds w´blew the wrong way and we had to wait for better weather. At 2PM we arrived to Visby’s small boat harbour and both Radio Gotland and local newspaper Gotlandsposten met us. We spent the time partly packing our boards and partly answering questions before finally setting off towards the harbour’s outlet. We let down the nets we recieved from Stockholm University which we will use to collect and measure the amount of microplastics along or route.
While out on the sea we met both common murres and razorbills. The feeling was that they were old friends coming to welcome me back to the ocean.These oceans that have such an attraction on me.
One quickly reaches the meditative, trance-like state that the paddle strokes bring.
Oskar, in addition to being an adventurer, is also a professional photographer, which quickly brings you back to reality as he keeps spotting photo motives everywhere. Me myself tend to have problems with the camera as I’ve always thought it interferes with the spirit of the moment. The most beautiful pictures are probably in your mind, but Oskar’s photos are close enough.
The late start resulted in us never landing, instead we paddled ten hours non-stop. The sun disappeared into the sea and the full moon rose up in the sky. It was quite late that we glided into a protected little port. Oskar who knows most people knew someone here too, and one talk later it was decided that we could spend the night in a beautiful summer house with a just as wonderful sofa.

Thoughts about life: The feeling of complete freedom really comes upon you when you get the opportunity to just exist in the present. The senses really multiply in sensitivity and presence. The body screams for rest and recovery after ten hours’ paddling and the reward - to lie down and give the body its rest - releases figurative rivers of pleasure. When the contrast between work and rest is at its largest is when you feel the most alive.

Microplastics: Plastics do not degrade They just fall apart in smaller and smaller parts until they finally become microplastics. They are barely visible to the naked eye. Plastics in different sizes are often mistaken for food by animals, birds and fish. In some species as much as 99 percent of the population contains plastics. Really, all life forms except humans, even plankton, can have half their stomach full of microplastics. The result is an extreme suffering with lots of diseases as a consequence. Imagine youself if you had half your belly full of plastic garbage.

 


------------------------------------------------------------

----- Gå längst upp -----