"Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever."

Mahatma Gandhi

 

Några tankeställare...

Prioritering av samhällsinsatser? I Sverige använder sig hälso- och sjukvården av behandlingsmetoder som kan kostar upp till 50 000 Euro per vunnet levnadsår. I det statliga trafiksäkerhetsarbetet sätts värdet till ett vunnet levnadsår till ca 100 000 euro. För hälsofrämjande åtgärder, är samhällets betalnings-vilja betydligt mer återhållsam. Varför?

Särskilt när det står klart att psykisk ohälsa blir allt vanligare, även långt ner i åldrarna. Vällevnads­sjukdomarna fortsätter att dominera hos en åldrande befolkning och kostnader för sjukvård och äldreom­sorg väntas stiga kraftigt fram till 2050.

Genom den låga prioriteringen av hälsofräm-jande åtgärder uppstår en hälsoskuld för samhället och en förlust av hälsa hos befolkningen. Alla är förlorare, såväl befolkningen med sämre hälsa som våra skatte-finansierade institutioner som får ökade kostnader till följd av ohälsa.

Att satsa på naturen i ett förebyggande hälsopers-pektiv kan bidra avsevärt till förbättrad folkhälsa. Om vi renodlar friluftslivet till en ren hälsoresurs, ett vitaminpiller med kraftfull verkan så kanske budskapet blir tydligare? Natur och folkhälsa hör ihop.

80 % av hjärt- och kärlsjukdomarna och diabetes typ 2 kan förebyggas och 40 % av cancernförekomsten.
Årligen dör 35 miljoner människor världen över av livsstilssjukdomar så som hjärt- kärl, diabetes, cancer, fetma eller psykisk ohälsa. 1,3 miljarder människor lider av övervikt.

Det moderna livet och våra basala behov går inte hand i hand. Det har uppstått ett gap mellan människans biologiska, sociala och psykologiska behov på ena sidan och den moderna livsföringen på den andra. Gapet får allt tydligare konsekvenser för såväl hälsa, samhälle och miljö.

Den mentala ohälsan är ett stort problem världen över. Självmord är en vanligare dödsorsak än trafikolyckor i Europa. Dessutom är det alarmerande att unga personers (15-25 år) självmordsbenägenhet har ökat dramatiskt.
Övervikt och fetma har fördubblats på 30 år i Sverige och liknande siffror finns i de övriga nordiska länderna och i EU i stort. Trenden är tydlig!

Studier visar att det är viktigt att ”fånga upp” barnen innan 12 års ålder Därefter är det svårare att få dem intresserade av naturbaserade aktiviteter och därmed även miljöfrågor. De som är miljöengagerade idag har oftast varit mycket ute som barn.

Friluftsliv till äldre lönar sig. Äldre personer med god hälsa har ofta en livsstil med stort inslag av friluftsliv. När en grupp inaktiva, över 75 år, aktiveras fysiskt, minskar hälskost-naderna med en tredjedel.(13) Äldres koncentra­tionsförmåga förbättrades efter en timmes vila utomhus.

”Vi är inaktiva 62 % av vår vakna tid visar en Norsk studie, i Australien finns siffror på 71%. Redan nu kan forskarna se att ton-åringars stillasittande kommer få konsekvenser för deras framtida hälsa.
Vi har en generation på oss. Tiden är inte på vår sida. Om vi inte ”räddar” den kommande generationen nu, så finns det långt färre kvar som kan vägleda unga människor ut i naturen och förstå dess värde.

Denna text härör från det nordiska projektet ”Frisk i naturen” vars arbete är uppdelat i fyra fokusområden: Promotion/Prevention, Psykisk hälsa, Utomhuspedagogik och Grönområden. Broschyren kan läsas i sin helhet här. Ett nordiskt samarbete kring naturen som resurs för folkhälsa och en hållbar samhällsutveckling är intressant och viktigt med tanke på de nordiska ländernas gemensamma förutsättningar och traditioner. Vi bör tillsammans ta krafttag i dessa frågor. Nordens natur och friluftstradition gör att vi har en helt unik möjlighet till att ändra inaktivitetstrenden.