"Learn to get in touch with the silence within yourself, and know that everything in life has purpose. There are no mistakes, no coincidences, all events are blessings given to us to learn from."

Elisabeth Kubler-Ross

SVENSKA: Dag 30 (2016-07-04)

Väder: Molnighet 7/8, nederbörd 3 mm, vind 9 m/s, temp 12 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Åter mot civilisationen med överflöd av allt man kan tänka sig. Så underbart!

Väckt av väckarklockan för första gången under äventyret, men vi hade stämt träff med båten som ska frakta oss och hästar tillbaka till Strandmoa hästgård vid högvattnet. Wilma ville dessutom gå upp extra tidigt för att hinna med en sista ridtur på ön. Red gjorde vi ända fram tills båten gled in i viken. De hade haft rejäl sjö på ditvägen och båten hade krängt riktigt ordentligt så Wilma och Bente vandrade med hästarna till norra sidan av ön som låg i lä för vinden. Överfarten tillbaka till fastlandet gick utan problem då hästarna hade sina mular nerkörda i två hinkar med kraftfoder.

Efter packning och surrning av all utrustning kom vi så fram till Strandmoa hästgård. En hästgård som har det mesta.
Femton islandshästar, en shetlandsponny, ett föl, två kattungar, två bordercollies varav en valp och en massa får. Nästa sommar har vi bestämt att Wilma kommer hit och bor hos Bente och Stig en vecka samtidigt som jag och min fru Andrea paddlar ut i Steigens underbara arkipelag på tu man hand.

Vid middagsbordet pratades det nya hästäventyr. Wilma har nämligen blivit inbiten äventyrare och vill genast kasta sig på nästa hästäventyr. Självklart ska det då bli med hästar från Strandmoa!

Så var det då dags för den avgörande Yatzy matchen och Bente, Stig och deras son Jacob spelade med. Gissa vem som vann?

Jag såklart 

Nyduschade, kläderna tvättade, proppmätta av en utsökt måltid med massor av glass till efterrätt (jag är glassoman) och riktigt trötta kryper vi nu ner i en nybäddad säng extremt nöjda.

Nu är det dags att fara hem, pussa på frugan, snabbt packa om för 10 dagars paddling på Grönland med Trackers bland isberg och valar. Med mig följer också min gode vän Pelle Stafshede från Melker Kayaks  
// Sören Kjellkvist

Detta var helt klart en livsdröm värd att uppfylla och jag har redan en annan livsdröm som jag klurar på, men den får vänta några år. Det allra roligaste med äventyret var att simma med hästarna och ramla av 
// Wilma Kjellkvist

Tankar om livet: Allting är möjligt och livet består av massor med möjligheter för vem som helst att förverkliga. Att ta tag i sina livsdrömmar och helt enkelt förverkliga dem var det viktigaste budskapet jag ville ge Wilma under detta äventyr. Det finns bara en sak som är mer meningsfullt än att förverkliga sina livsdrömmar och det är att följa med och förverkliga någon annans livsdröm. Att få ha haft ynnesten att vara med på Wilmas livsdröm har varit helt fantastiskt och underbart även för mig.
Jag har föresatt mig att livet är kort och om jag vill förverkliga så många livsdrömmar som möjligt. Både mina egna och andras. Minst ett äventyr om året fram tills dess jag lämnar denna jord. Nu är det med stor spänning jag ser fram emot nästa äventyrsprojekt. Outsides förra chefsredaktör Glenn Mattsing som jag lärt känna väl ringde mig en dag och berättade om sin livsdröm. Den lät magiskt vacker, helt fantastisk, utmanande och väldigt lockande så det blev att hoppa på tåget till honom och direkt börja med planeringen. Antagligen blir det nästa äventyr, men om allt inte går i lås har jag flera spännande på lager..., vi får avvakta och se 

Frisk i naturen: Egentligen är det väldigt enkelt. Alla mår oerhört bra i naturen och det finns en helande och livsbejakande kraft där. Tyvärr har en hel generation nu blivit lidande av att sitta inomhus och framför skärmar. Inte så konstigt att psykisk ohälsa och bokstavskombinationer bland ungdomar skenar iväg. Ansvaret ligger hos oss vuxna som har kunskapen om friluftsliv att lära ut den till våra ungdomar.

ENGLISH: Day 30 (2016-07-04)

Weather: Clouds 7/8, precipitation 3 mm, wind 9 m/s, temp 12 degrees
Position: Lauvøya
Health/feelings: Back to civilisation with its excess of everything imaginable. So wonderful!

Got woken up by the alarm for the first time during this adventure, but we had decided to meet with the boat that would get us and the horses back to Strandmoa horse farm when the flow came. On top of that Wilma wanted to get up extra early to have time for a final ride on the island. We kept riding up until the boat entered the bay. They had had quite some waves on their way here and the boat had shaken some, so Wilma and Bente walked with the horses to the northern side of the island which was protected from the wind. The overpass back to the mainland went without problems as the horses had their muzzles in two buckets of feed.

After packing and tying up all the equipment we arrived to Strandmoa horse farm. A farm that’s got pretty much everything:
Fifteen Icelandic horses; one Shetland pony; one fowl; two kittens; two border collies, one of which is a puppy; and a lot of sheep. Next summer we have decided that Wilma will come here and live at Bente and Stig’s for a week, while me and my wife Andrea paddle out in Steigen’s beautiful archipelago on our own.

At the dinner table we talked about the next horse adventure. Wilma has become an inveterate adventurer and immediately wants to get along with the next horse adventure. Of course with horses from Strandmoa!
So it was time for the deciding Yahtzee game and Bente, Stig and their son Jacob played with us. Guess who won? I did of course 

Newly showered, clothes washed, stuffed full with a delicious dinner with lots of ice crea for dessert (I’m an ice cream maniac) and really tired, we’re now tucking ourself into a newly made bed extremely satisfied. Now it’s time to go home, kiss my wife, and quickly repack for ten days’ paddling in Greenland with Trackers among icebergs and whales. With me will also be my good friend Pelle Stafshede from Melker Kayaks 
//Sören Kjellkvist

This was absolutely a life dream worth fulfilling and I have already another life dream that I’m thinking about, but it’ll have to wait a couple of years. The most fun thing with the adventure was swimming with the horses and falling off 

Thoughts about life: Everything is possible and lif consists of lots of opportunities for anyone to realise. Grabbing hold of your life dreams and simply realising them was the most important message I wanted to give Wilma during this adventure. There is only one thing that is more meaningful than realising your dreams and that is to go along and realising someone else’s. To have had the honour of coming along on Wilma’s life dream has been amazing and wonderful for me too.

I have told myself that life is short and I want to realise as many life dreams as possible. Both mine and others. At least one adventure a year until I leave this world. Now it is with great excitement that I am looking forward to the next adventure project. The former editor in chief of Outside Glenn Mattsing, who I’ve götten to know well, called me one day and told me about his life dream. It sounded magically beautiful, amazing, challenging and very tempting so I’ll just have to hop on the train to him and immediately start the planning. It will probably be my next adventure, but if things don’t work out I have several exciting ones in store…. We’ll just have to wait and see 

Healthy in nature: It’s really very simple. Everyone feels very well in nature and there is a healing and life-affirming force their. Unfortunately a whole generation has now become suffering from sitting indoors and in front of screens. Not so strange that mental illness and “letter combination” syndromes are getting very common among young people. The responsibility lies with us adults who have the knowledge of outdoor living, to teach it to the next generation.


------------------------------------------------------------

SVENSKA: Dag 29 (2016-07-03)

Väder: Molnighet 6/8, nederbörd 4 mm, vind 9 m/s, temp 12 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Vemod, längtan och avsked präglar dagen.

Vi sov länge idag då det regnade till klockan fyra. När så solen tittade fram lockades vi ut från tältet och nu var det dags att packa ihop hela lägret utom vårt Bergans Helium tält där vi ska sova sista natten. Bättre och rymligare tält har jag aldrig sovit i. Faktiskt aldrig sovit i ett tremannatält eller större förut och det är riktigt lyxigt. Primus Bifrost sexmanna som vi haft som förråds och matlagningstält med full ståhöjd känns gigantiskt. Jag brukade sova i ett litet enmannatält och då hade jag oftast min schäfertik Daxa med i tältet. Kan få lite problem att få Wilma att vilja gå ner i tältstorlek efter den här ribban. En ridtur hann vi såklart med och vi har idag tagit adjö av denna bedårande vackra ö i lika vackra Steigen.

Sent blev vi klara med all packning, men det blev en omgång Yatzy innan sovdags. Ställningen nu är 16-16 och avgörandet sker imorgon.

Tankar om livet: Meditation är endast en teknik för att bli självmedvetet närvarande i nuet och det finns många olika meditationstekniker. Själv tillämpar jag fem olika meditationstekniker eftersom de lämpar sig olika i samband med olika situationer. Den som ständigt identifierar sig och lever med den tjattrande apan och som enbart hoppar från en aktivitet till nästa är fångad i tankarna och lever inte fullt ut. Din riktiga identitet finns bakom dina tankar i det stilla metvetandet och tror man att man är sina tankar kan man varken styra dem utan lever blint efter reaktioner som baseras på tankarna. Egentligen väldigt enkelt när man väl kommer på att tankarna är sekundära och man behöver inte agera på dem.

Frisk i naturen: Befolkningen blir allt äldre. Den psykiska hälsan försämras och livsstilssjukdomarna belastar sjukvård och samhälle allt mer. Det går heller inte att bortse från att mental ohälsa och den kroppsliga (somatiska) ohälsa ofta är intimt förknippade med varandra. Urpo Kiiskinen har granskat kostnader av bristande motion i Finland år 2008 och han säger att det motsvarar ca 2.5% av hälsovårdens totala kostnader, dvs. 200-250 miljoner euro. Norska beräkningar visar att om 10 000 människor går 10-15 minuter extra varje dag, kommer det innebära en välfärdsvinst på 250 miljoner NOK årligen.

ENGLISH: Day 29 (2016-06-03)

Weather: Clouds 6/8, precipitation 4 mm, wind 9 m/s, temp 12 degrees
Position: Lauvøya
Health/feelings: Melancholy, longing and goodbyes set the tone of the day.

We slept for a long while today as it rained until 4 PM. When the sun came out we were lured out from the tent and now it was time to pack down the whole camp, except for our Bergans Helium tent where we will sleep the last night. I’ve never slept in a better and more spacious tent. I’ve actually never slept in a three people tent or bigger before and it’s really luxurious. The Primus Bifrost six people tent which we’ve had as a supply and cooking tent with its full standing height feels gigantic. I used to sleep in a small one man’s tent and then most often with my German Shepherd Daxa with me. Getting Wilma to go down in tent size after this might be problematic. Of course we had time for a ride and today we have said goodbye to this stunningly beautiful island in the equally beautiful Steigen.

We got done with our packing late, but we made time for a round of Yahtzee before bedtime. The score is now 16-16 and the deciding game will be played tomorrow.

Thoughts about life: Meditation is only one technique to become self-aware in the present and there are many different meditation techniques. I apply five of them because they are fitting in different situations. One who constantly identifies with the chattering monkey and sho solely jumps from one activity to the next is trapped in their thoughts and doesn’t live fully. Your real identity is behind your thoughts in the still conscience and if you believe that you are your thoughts, you can't control them, and instead you live blindly for reactions based on thoughts. It’s actually quite simple when you’ve only realised that thoughts are secondary and you don’t need to act on them.

Healthy in nature: The population is getting older. Mental health is deteriorating and lifestyle diseases are putting a heavy load on healthcare and society. It can’t be ignored that mental and bodily illness often are tightly connected to each other. Urpo Kiiskinen has examined the costs of lacking exercise on Finland in 2008 and he says that it represents about 2.5 percent of the healthcare’s total budget - that is about 200-250 million Euros. Norwegian calculations show that if 10,000 people walk 10-15 minutes extra each day, it will mean a welfare profit of 250 million Norwegian kroner per year.


------------------------------------------------------------

SVENSKA: Dag 28 (2016-07-02)

Väder: Molnighet 5/8, nederbörd 3 mm, vind 3 m/s, temp 13 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Vi börjar förbereda oss för hemfärd både mentalt och praktiskt.

Dagen började i långsamt tempo med spel, yoga och gymnastikövningar, men mest för Wilma då jag skyllde på ont i ryggen. När Wilma går ner i brygga tror jag nästan hennes rygg ska gå av. Förstår inte hur hon lyckas! Sen var det dags att bygga hoppbana mellan olika grynnor och Stulka/Wilma är väldigt duktig på att hoppa.

Imorgon kommer det blåsa upp varvid vi nu var tvungna att säkra fiskebeståndet äventyret ut om vi inte enbart ska äta bröd. Under hela äventyret har jag tjatat om hur fantastiskt underbart god och fet makrillen är och många gånger har vi hoppats på att fånga dem. Jag har sagt till Wilma att de smakar hamburgare  Dock så vandrar makrillen norrut under sommaren och det var mycket osäkert om den skulle hinna komma. När jag hade sittbrunnen full med sej och begav mig hemåt fick jag så ett sista hugg. Helt sanslöst otroligt om det inte sitter en makrill på kroken! Wilma tyckte den var mycket god men det enda som påminde om hamburgare var konsistensen tyckte hon.

Tankar om livet: Kontraster i livet mellan Yin och Yang är det som berikar livet mest av allt. Jag kan verkligen känna den känslan under mina äventyr och nu har även Wilma fått uppleva den. Att ta bort alla självklar lyx i det vardagliga livet och även överflödet av mat som finns sätter saker i perspektiv och ger längtan och belöning. Wilma drömmer om så många saker nu så som dusch, varmvatten, toalett, frukt, choklad, rena kläder, mamma och kompisar. Läran om Yin och Yang anser jag vara min egen största personliga styrka eftersom jag enbart tänker på den mångfalt större belöningen som komma skall, desto större misär jag genomlider. Tänk om alla kunde betrakta misär på det sättet, då skulle ingen någonsin klaga...

Frisk i naturen: Tätortsnära natur stimulerar näringsliv/turism, minskar kriminalitet och vitaliserar bostadsområden, motverkar ojämlik hälsa med dess negativa sociala och ekonomiska konsekvenser.

ENGLISH: Day 28 (2016-07-02)

Weather: Clouds 5/8, precipitation 3 mm, wind 3 m/s, temp 13 degrees
Position: Lauvøya
Health/feelings: We’re starting to prepare for going home, both mentally and practically.

The day started in a slow pace with games, yoga and gymnastic exercises, though mostly for wilma as I as I complained about back pains. When Wilma goes up in a bridge I almost think her back will snap. I don’t understand how she does it! After that it was time to build a jumping track between different shallows and Stulka/Wilma are very good at jumping.

Tomorrow will we windy so now we had to secure our fish supplies for the rest of the adventure if we don’t want to eat solely bread. During the whole adventure I have talked about how amazingly good and fat the mackerel is and many times we’ve hoped to catch one. I have todl Wilma that they taste like hamburgers  They wander north during the summer though, and it was very uncertain whether or not it’d arrived here in time. When I had the sitting area of the kayak full of saithe and went home I got one last catch. And lo and behold, unbelievably enough there was a mackerel on the hook! Wilma thought it was very good but that the only thing that reminded her of hamburgers was the texture.

Thoughts about life: Contrasts in life between Yin and Yang are what enrich life most of all. I can really feel that during my adventures and nwo Wilma too has götten to experience it. Removing all the given luxuries in everyday life as well as the excess of food, puts things in perspective and results in longing and rewards. Wilma is dreaming about so many things now such as showers, hot water, toilet, fruits, chocolate, clean clothes, mother and friends. The study of Yin and Yang I claim is my own greatest personal strength because I only think more of the manyfold bigger reward that is to come, the greater the misery I experience. Imagine if everyone could see misery from that perspective, then no one would ever complain...

Healthy in nature: Nature in proximity to urban areas stimulates businesses/tourism, reduces criminality and vitalises populated areas, counteracts inequal health with its negative social and economical consequences.
------------------------------------------------------------

SVENSKA: Dag 27 (2016-07-01)

Väder: Molnighet 5/8, nederbörd 5 mm, vind 4 m/s, temp 13 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Vi längtar hem nu, samtidigt som vi försöker hinna med de saker vi ännu inte prövat eller upplevt. 30 dagars friluftsliv är en ganska lång tid för en 13-åring, men Wilma har inte klagat en enda gång trots den rika fiskdieten.

En lugn dag med mycket ridning. Början av dagen ägnades åt lägervård så som att städa, diska och sätta upp en ny beteshage åt hästarna. Stulka är i väldigt fin form, men Breyting börjar bli riktigt tjock med allt överflöd av grönbete som finns här på ön. Jag gissar att hon får gå på diet när hon kommer hem till Strandmoa hästgård.

Vi tog ut hästarna på en riktig offroad ritt med mycket upp och ner för klipporna och hästarna blev svettiga trots att vi bara skrittade fram. Sedan red vi ner på stranden och Wilma hoppade med både Stulka och Breyting (mest Stulka, Breyting tycker det hela är ett onödigt påfund).

Kvällen spenderades med sällskapsspel och Wilma hade ett lååångt samtal med mamma på telefon vandrandes över klipporna. När hon var klar hade vattnet i viken återvänt.

Tankar om livet: Alla religioner syftar egentligen på samma sak. Från naturfolkens tro på andar, mytologier och de religioner vi har idag. Det som syftas på är livskraften som strömmar fram i alla livsformer och som vi faktiskt kan förnimma i allt levande. Är man troende så har man respekt och värdesätter allt levande. Kallar man sig troende och saknar denna respekt samt rättfärdigar sina negativa handlingar genom sin tro är man inte troende utan bara en simpel vilsen idealist. Man tror på en idé och tror att man ska tyda allt bokstavligt. Men det är aldrig bokstavligt man ska tyda religionerna utan de försöker bara överföra visdom och respekt för det själsliga. Andra människor avfärdar religion som nonsens och sagor, men det är det underliggande budskapet man ska fokusera på.

Frisk i naturen: Med ökad naturkontakt kan vi förvänta oss ett förbättrat hälsoläge hos befolkningen. Därmed uppnås positiva effekter på samhällsnivå i form av förbätt- rade studieresultat hos unga, ökad produktivitet och sysselsättning samt en dämpad kostnadsutveckling för vård och omsorg. Genom att stärka den tätortsnära naturens ställning i samhällsplaneringen uppstår därtill en rad andra hållbarhetseffekter kopplade till detta.

ENGLISH: Day 27 (2016-07-01)

Weather: Clouds 5/8 , precipitation 4 mm, temp 13 degrees
Position: Lauvøya
Health/feelings: We’re missing home now, all the while trying to make time for the things we haven’t yet tried or experienced. 30 days’ outdoor living is a pretty long time for a 13-year-old, but Wilma hasn’t complained a single time despite the fish-rich diet.

A calm day with a lot of riding. The start of the day was spent caring for the camp with things like cleaning, doing dishes and set up a new pasture for the horses. Stulka is in very good shape, but BReyting is starting to get really fat with all the excess greenery here on the island. I’m guessing that she’ll have to go on a diet when she gets home to Strandmoa horse farm.

We took out the horses on a real off road ride with lots of going up and down the cliffs and the horses got sweaty despite us keeping walking speed. After that we rode down on the beach and Wilma jumped with both Stulka and Breyting (mostly Stulka, BReyting thinks it’s a very unnecessary thing to do).

The evening was spent with games and Wilma had a looong phone call with her mother, walking across the cliffs. When she was done the water in the bay had returned.

Thoughts about life: All religions really refer to the same thing. From nature people and their spirits, to mythologies and the religions we have today. What is referred to is the life force which flows through all life forms and that we can actually feel in all that lives. If you are religious you have respect and value all living things. If you call yourself a believer and lack this respect and justify your negative actions through your faith, you aren’t a believer, but just a simple lost idealist. You believe in an idea and think you should take everything literally. But you should never try to take the religions literally, they just try to transfer wisdom and respect for the spiritual. Other people dismiss religion as nonsense and fairy tales, but it is the underlying message that you should focus on.

Healthy in nature: With increased contact with nature we can expect an improved health state among the population. Thereby positive effects are achieved on a social level in the shape of improved study results among young, increased productivity and employment as well as a lowered cost of health care. Through strengthening the status of nature in proximity to urban areas in planning our societies, we thereto achieve a bunch of other sustainability effects connected to that.

------------------------------------------------------------

SVENSKA: Dag 26 (2016-06-30)

Väder: Molnighet 1/8, nederbörd 0 mm, vind 1 m/s, temp 20 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Högsommarvärmen och strålande solsken samt bleke på vattnet är här!

Så varmt så vi nästan får värmeslag. Återstod bara ett alternativ. Vi gick ner i havet och badade. Pigga och fräscha efter doppet så släppte vi hästarna på lösbete samtidigt som vi höll uppsikt på dem när vi spelade Yatzy. Sen hoppade vi upp barbacka på hästarna för att även de skulle få sig ett svalkande dopp. Wilma som alltid drömt om att få simma ut med en häst i vattnet, tyckte att nu var det dags att prova. Vi visste inte om de skulle våga gå så långt ut så de inte bottnade, men båda två simmade faktiskt några meter innan Breyting bestämde sig för att galoppera upp ur vattnet varvid Wilma ramlade av och fick sig ett extradopp. Dock så märkte man av att även de njöt av att få svalka av sig i hettan då vi upprepade proceduren.

Vi behövde införskaffa lite ny fisk och jag tog kajaken ut på fisketur medan Wilma stannade i viken på StandUpPaddle brädan. Sej som fanns i överflöd igår nappade inte idag, men mycket torsk blev det och jag sparade två stora fina torskar.

Kvällen spenderades senare i tältet med mera sällskapsspel.

Tankar om livet: Vad har man för ansvar i livet? Bara en enda sak.., sitt eget själsliga självbefinnande, det vill säga att man mår bra i själen. Hur ens självbefinnande gestaltar sig påverkar i sin tur all ens påverkan på vår jord och våra relationer, det vill säga om vi sprider positiv eller negativ energi omkring oss genom våra handlingar. Svårare än så är det inte och det är en omöjlig uppgift att ta på sig ansvar för all jordens orättvisor, katastrofer, miljöförstöring och alla relationer.

Frisk i naturen: Avståndet till grönområdet från bostaden är viktig för besökfrekvensen och framför allt de regelbundna besöken. Man ser en nedgång i besök redan vid 100 meter avstånd men det blir särskilt tydligt vid 600 meter. Då minskar antal dagliga besök ytterligare. Förutom avståndet till grönområdena där man bor är det även viktigt med deras kvaliteter och innehåll. Det mest väsentliga är storleken (helst över 5 hektar, dvs. ”klassiska” parker), bra stigar och leder med god belysning, vackra utsikter, många stora träd, vatten, lugn och ro och känslan av trygghet.

ENGLISH: Day 26 (2016-06-30)

Weather: Clouds 1/8, precipitation 0 mm, wind 1 m/s, temp 20 degrees
Position: Lauvøya
Health/feelings: Real summer warmth, with shining sun and still waters, is here!

So warm, we are almost getting a heatstroke. It left us with only one option. We went down to the sea for a swim. Energised and fresh after the dip we released the horses to roam freely and kept an eye on them while playing Yahtzee. Then we hopped up bareback on the horses so they too could get a cooling bath. Wilma who has always dreamt about swimming out with a horse in the water, thought that now it was time to try. We didn’t know if they would dare go so far out that they couldn’t stand, but both actually swam a couple of metres before Breyting decided to gallop out of the water, whereby Wilma fell off and got an extra bath. It was clear though that they also enjoyed getting to cool off in the heat as we repeated the procedure.

We needed to stock up on fish and I took the kayak out fishing while Wilma stayed in the bay on the Stand Up Paddleboard. Saithe, which there was loads of yesterday, were nowhere to be found today, but I caught lots of cod and saved two big ones.

The evening was spent in the tent with more games.

Thoughts about life: What responsibility does one have in life? Only one single thing… one’s own spiritual well-being; that you are healthy in the soul. How your spiritual well-being appears in turn affects all your influence over our planet and our relationships; that is, if we spread positive or negative energy around us through our actions. It isn’t harder than that and it is an impossible task to claim responsibility for all the planet’s injustices and pollution as well as all relationships.

Healthy in nature: The distances to green areas from one’s home is important for the visit frequency and above all the regular visits. A decline in visits can be seen already at 100 metres’ distance but it gets especially clear at 600 metres. Then the number of daily visits decrease further. Apart from the distance to the green areas where you live, their quality and contents are also important. The most important thing is size (preferably over 5 hectares, which is the size of “classic” parks), good paths and trails with proper lighting, beautiful views, many big trees, water, calm and serenity and a feeling of safety.------------------------------------------------------------

SVENSKA: Dag 25 (2016-06-29)

Väder: Molnighet 5/8, nederbörd 0 mm, vind 4 m/s, temp 11 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Nu börjar det kännas att äventyret närmar sig sitt slut och att vi inte kommer vara här för evigt.

Hälleflundran tog slut igår och nu var vi riktigt sugna på något annat än bröd. Valet föll på att fridyka efter musslor som det finns hur mycket som helst av 3-6 meter ner i vattnet. Så vackert med otrolig sikt, anemoner, sjöborrar och sjöstjärnor spridda över havsbotten. Vi kokade två omgångar musslor och njöt till fullo. En gammal skröna är att man inte ska äta de musslor som inte öppnar sig men det stämmer faktiskt inte. Man har bara kokat dem för kort tid eller så håller helt enkelt deras muskel fortfarande ihop skalen.

Mätta och med nya krafter paddlade vi ut och fiskade. Nu finns det hur mycket sej så havet nästan kokar och det är bara att slänga i fiskeriggen så är det napp. Vi tog upp tre stora sejar och släppte tillbaka tre små vi fångat tidigare. En av dem var död och låg upp och ner på vattenytan. Strax därpå glider två havsörnar in och den ena kommer ner nära oss och griper sejen i klorna och flyger tillbaks till vår ö Lauvøya där den har sin boplats.

Midnatt närmade sig snabbt och vi tog en härlig ridtur på de kalkvita havsbotten som ligger öppen vi ebb. Wilma byggde ett hinder av drivved och hoppade med Stulka. Breyting var inte lika begeistrad och gick istället fram och rev hindret när hon fick möjlighet. Efter en fullspäckad dag så somnar Wilma ifrån mig som vanligt och jag ligger här och lyssnar på allt fågelljud och vinden som prasslar lätt i tältduken.

Tankar om livet: Nu har vi ätit Hälleflundra så det står ut ur öronen. Kilopriset är nästan 1000 kr. De andra fiskarterna och musslorna är inte heller så billiga. Vi har det så fantastiskt bra här och spenderar inte en krona under tiden. Visst kostar friluftsutrustning, men när den väl är införskaffad och tillsammans med vår underbara allemansrätt ger den en frihetskänsla och möjlighet till helt fantastiskt otroliga upplevelser tillgänglig för alla. Norge har också allemansrätt men precis som i Sverige måste man fråga markägaren om lov vid längre vistelse.

Frisk i naturen: Grönområden har stor betydelse för hälsan. Forskningen visar att de som har tillgång till grönområden inom en kilometers radier lever längre och håller sig friskare. Detta samband är ännu tydligare när det gäller socioekonomiskt svaga grupper och barn.

ENGLISH: Day 25 (2016-06-29)

Weather: Clouds 5/8, precipitation 0 mm, wind 4 m/s, temp 11 degrees
Position: Lauvøya
Health/feelings: We’re starting to feel now that the adventure is nearing its end and that we won’t be here forever.

The halibut run out yesterday and now we really wanted something else than bread. The choice fell on free diving for mussels which there are tons of 3-6 metres down in the water. So beautiful with incredible viewing distances, anemones, sea urchins and starfish spread across the seabed. We boiled two rounds of mussels and enjoyed them fully. An old saying is that you shouldn’t eat mussels that haven’t opened but that is actually not true. You’ve just boiled them too short a time or their muscles are simply still keeping the shells together.

Well-fed and with new powers we paddled out to fish. Now there is so much saithe so the sea is almost boiling and you’ll catch something as soon as you throw in the hook. We took up three big saithes and let back three smaller ones we caught earlier. One of them was dead and floated upside down on the surface. Soon after two white-tailed eagles sailed in and one of them came down close to us and grabbed the saithe with its claws, and flew back to our island Lauvøya where it apparently lives.

Midnight was approaching quickly and we took a lovely ride on the white seabed which is open at ebb. Wilma built a jumping obstacle out of driftwood and did some jumping with Stulka. Breyting wasn’t fully as enthusiastic and instead went forth and tore down the obstacle when she could. After a day full of activities Wilma fell asleep before me as usual and I’m lying here listening to all the bird sounds and the wind which rustles lightly in the tent canvas.

Thoughts about life: Now we have eaten halibut so it almost comes out our ears. The price is almost 1000 kr per kilogram. The other fish species and the mussels aren’t so cheap either. We are having it so amazingly good out here and aren’t spending a penny doing it. Sure, outdoor equipment costs money, but once it is bought and together with our wonderful freedom to roam it gives a feeling of freedom and opportunity to completely amazing experiences accessible by everyone. Norway also has a freedom to roam but just like in Sweden you have to ask the grounds owner for permission if you want to stay for a longer time.

Healthy in nature: Green areas are of great importance for health. Research shows that those who have access to green areas within a one kilometre radius live longer and stay healthier. This connection is even clearer when it comes to socioeconomically weak groups and children.

------------------------------------------------------------

SVENSKA: Dag 24 (2016-06-28)

Väder: Molnighet 8/8, nederbörd 15 mm, vind 3 m/s, temp 13 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Regnet är åter men vinden är stillsam. Skön dag med mycket sällskapsspel.

Trots att vi lade oss tidigt igår så fick nog Wilma en riktig sockerkick av chokladkakan igår för hon babblade oavbrutet till klockan 02 på natten. Skakade liv i henne vid lunchtid och ett litet lamm bräkte intensivt efter flocken. Vi fick en rejäl morgonpromenad men när vi kom fram sprang hon iväg till sin nyfunna flock.

Länge pysslade vi om hästarna idag och kammade både man och svans. Wilma flätade en vacker fläta på Stulka. Vi tog en lång ridtur idag i brant terräng och det är verkligen fascinerande att se hur de tar sig fram. Vid en vik hörde vi två havsuttrar som lät riktigt högt. Vad de hade för sig var svårt att se men antingen så var det kärlek eller två rivaler. Nu är i princip allt avbockat på önskelistan och det som återstår är att se val och fånga lite fina makrillar.

En skön kväll med sällskapsspel i tältet fick avrunda dagen och ställningen i Yatzy just nu är 11-10 till mig!

Tankar om livet: Hemligheten bakom alla relationer är att inte ha några förutfattade förväntningar på hur relationen ska gestalta sig. Att istället acceptera den andra personen för den hen är med både positiva och negativa sidor. Att inte försöka anpassa eller förändra något utan i stället hjälpa personen att nå sin fulla potential och sina drömmar i livet.

Frisk i naturen: Naturen ger färre sjukdagar i skolan och redan 1998 visste vi att: 5-25 timmars vistelse i lärmiljön utomhus ger 7 sjukdagar/år medan mindre än 5 timmars utomhus ger 37 dagars sjukfrånvaro.

ENGLISH: Day 24 (2016-06-28)

Weather: Clouds 8/8, precipitation 15 mm, wind 3 m/s, temp 13 degrees
Position: Lauvøya
Health/feelings: The rain is back but the wind is still. Nice day with lots of games.

Despite going to bed early yesterday, Wilma probably got a real sugar kick from the chocolate cake because she talked non-stop until 2 AM. I shook her to life around lunch and a little lamb was bleating intensely for the herd. We got a proper morning walk but when we reached it she ran away to her newfound flock.

We spent a long time caring for the horses today and combed both tails and manes. Wilma made a pretty braid on Stulka. We took a long ride today in steep terrain and it is really fascinating seeing how they move forward. At a bay we heard two sea otters being really loud. What they were doing was hard to see but either it was love or two rivals. Now basically everything is checked off on the wish list and what remains is probably to catch some nice mackerels.

A nice evening with games in the tent finished the day and I’m currently in the lead in Yahtzee with 11 wins to 10!

Thoughts about life: The secret behind all relationships is not having any preconceptions about how the relationship should be. Instead accepting the other person for who they are with both positive and negative sides. Not trying to adapt or change anything, but instead help the person reach their full potential and dreams in life.

Healthy in nature: Nature gives fewer sick days in school and already in 1998 we knew that 5-25 hours outdoors in school gives 7 sick days per year, while fewer than five hours result in 37 days.------------------------------------------------------------

SVENSKA: Dag 23 (2016-06-27)

Väder: Molnighet 2/8, nederbörd 3 mm, vind 3 m/s, temp 20 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Skön behaglig dag med strålande som och riktigt sommarväder.

Vi vaknade tidigt av att det var stekhett inuti tältet. Vinden var ostlig från land och temperaturen var hela 20 grader ute och givetvis mycket högre inne i tältet. Därför började vi dagen med uppfriskande bad i 8 graders vattentemperatur och sedan låg vi och solade på klippan. När vi så låg där så fick vi syn på en familj tumlare som gång på gång bröt vattenytan med sina ryggfenor.

Lite senare när vi låg i tältet och spelade Yatzy så såg vi tre personer vandra emot oss. Det visade sig vara Laila som sköter om fiskecampen Steigen Sjöhus som kom på besök med sina två döttrar. Laila hjälpte till att ordna med ön vi är på och även inkvartering när jag paddlade Norska kusten för tre år sedan. Med sig i ryggsäcken hade de kaffe och chokladkaka samt även en kall öl! Lyckan var gjord. Hästarna som gick lösa runt tältet hade försvunnit så vi fick leta en bra stund innan vi fann dem. När vi fångat in dem red allihopa i omgångar och det var riktigt länge sedan Laila suttit på en hästrygg.

Trötta kröp vi till kojs redan klockan 21 och nu kanske vi lyckas vända tillbaka dygnet.

Tankar om livet: Man kan se att människor som ständigt lever i tankekedjor och hela tiden byter aktivitet mot ny aktivitet har lättare att skingra sina tankar med kontakt med djur. Sinnets närvaro smittar nämligen av sig och eftersom djur inte tänker tankar överförs det till människor i nära kontakt. Att umgås med djur är som balsam för själen och bidrar till mer självmedveten närvaro.

Frisk i naturen: Naturen bidrar till en mer genusneutralt lekplats och studier visar att pojkar och flickor leker mer lika lekar i skogen så som att hoppa på stenar, bygger kojor och klättrar i träd.

ENGLISH: Day 23 (2016-06-27)

Weather: Clouds 2/8, precipitation 3 mm, wind 3 m/s, temp 20 degrees
Position: Lauvøya
Health/feelings: Nice comfy day with shining sun and real summer weather.

We woke up early from it being scorching hot inside the tent. The wind was eastern from the mainland and the temperature was as much as 20 degrees outside, and of course much higher in the tent. Therefore we started the day with a refreshing bath in 8 degree water and then we lay sunbathing on the cliffs. When we lay there we spotted a family of porpoises who time and again broke the water surface with their fins.

A bit later when we were in the tent playing Yahtzee we saw three persons walking towards us. It turned out to be Laila who cares for the fishing camp Steigen Sjöhus who came to visit with her two daughters. Laila helped getting us the island we are on and also gave me accomodation when I paddled the Norwegian coast three years ago. With them in their backpacks they had coffee and chocolate cake as well as a cold beer! Fortune was made. The horses who were loose outside the tent had disappeared so we had to look for a good while before we found them. When we’d caught them everyone took turns riding and it was really long ago that Laila was on a horseback the last time.

Tired we went to bed as early as 9 PM and now we might manage to normalise our sleep cycles.

Thoughts about life: It’s clear that people who constantly live in chains of thought and all the time switch one activity for another have an easier time dispelling their thoughts when in contact with animals. The mind’s presence is contagious and because animals don’t think thoughts it gets transferred to people in close contact. Spending time with animals is like balm for the soul and contributes to a more self-aware presence.

Healthy in nature: Nature contributes to a more gender neutral playground and studies show that boys and girls play more equally in the woods, doing things like jumping on rocks, building treehouses and climbing trees.

------------------------------------------------------------


 

SVENSKA: Dag 22 (2016-06-26)

Väder: Molnighet 3/8, nederbörd 0 mm, vind 2 m/s, temp 13 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Ryggskottet börjar ge med sig och idag är min födelsedag.

Under hela äventyret så har Wilma fått bestämma dagens aktiviteter då det är hennes drömäventyr. Men idag är min födelsedag och Wilma tyckte jag skulle få välja. Mina blickar vändes direkt mot topparna på berget och vi har bara bestigit en av tre. Alltså gav vi oss iväg och det gick i snigelfart på grund av ryggskottet, men förvånansvärt snabbt kommer den fantastiska utsikten som belöning. Vi följde fårens upptrampade stigar då de nästan tar sig fram som bergsgetter om man bortser från när de hamnar på rygg med benen sprattlandes i luften. Nära toppen lyfter en havsörn och seglar ut under oss.

Eftersom vi nu har så mycket hälleflundra att sätta i oss blir det hälle till alla måltider. Smakar helt underbart och det är nu svårt att tänka sig att Wilma knappt åt fisk innan äventyret. Om man bara tar bort alla ben så äter hon med förtjusning. 
- Man måste bara vara riktigt hungrig innan, så smakar det jättegott, säger Wilma.

Med bara en vecka kvar på äventyret försöker vi så sakteliga vända tillbaka dygnet. Klockan 15.00 är lite sent att äta frukost och idag kom vi upp redan 13.30 

Idag blev det en behaglig barbackaritt med hästarna innan vi mycket nöjda med dagen kröp in i vårt sköna tält.

Tankar om livet: Människor känner sig obekväma när de får eller blir erbjudna hjälp och vill så fort som möjligt erbjuda något i gengäld för att få bort de negativa känslorna. Att ge hjälp är lätt och ger dig positiva känslor. Att ta emot hjälp däremot är svårt och kan resultera i negativa känslor. Alltså är det mest osjälviska man kan göra är att låta någon ge dig hjälp och visa tacksamhet varvid du egentligen hjälper den människan. Lustigt att det är precis tvärtom mot vad de flesta tror. På ett sätt är tiggaren på gatan den mest givmilda av alla som utsätter sig för att ta emot hjälp istället för att ge. Deltagaren i Äventyrliga Dagen ger mig mycket mer än jag ger deltagaren.

Frisk i naturen: Naturen förbättrar elevernas prestationsförmåga och detta har visats sig i standardiserade kunskaps- tester i språk och matematik. Antisocialt beteende minskar såsom våld, mobbing, skadegörelse och nedskräpning samt att man kan se en nedgång i sjukfrånvaron.

ENGLISH: Day 22 (2016-06-26)

Weather: Clouds 3/8, precipitation 0 mm, wind 2 m/s, temp 13 degrees
Position: Lauvøya
Health/feelings: The lumbago is starting to wear off and today is my birthday.

During the whole adventure Wilma has gotten to decide the days’ activities as it is her dream adventure. But today is my birthday and Wilma thought that I should get to choose. My gaze immediately turned to the three mountaintops out of which we’ve only climbed one. So we headed off and it went in slow motion because of the lumbago, but surprisingly quickly the amazing view came as a reward. We followed the sheep’s marked-out paths as they almost climb as well as mountain goats, apart from when they end up on their backs with the legs in the air. Near the top a white-tailed eagle lifted off and sailed out underneath us.

Because we now have so much halibut to eat, we had it for all meals today. It tastes wonderful and it is now hard to imagine that Wilma barely ate fish before this adventure. If only all bones are removed she eats with good appetite.
“You have to be really hungry before, then it tastes really good,” says Wilma.
With only a week left on the adventure we are trying to slowly but steadily flip back our sleep cycle. 3 PM is a bit late for breakfast and today we got up as early as 1 PM 

Today we did a comfortable bareback ride with the horses before we, quite pleased with the day, crept into our comfy tent.

Thoughts about life: People feel uncomfortable when they receive or get offered help and want to as soon as possible offer something in return to get rid of the negative feelings. Giving help is easy and gives you positive feelings. Receiving help, though, is hard and can results in negative feelings. Therefore, the most unselfish thing you can do is letting someone give you help and showing appreciation, wherein you are actually helping that person. Funny that it is quite the opposite of what people normally think. In a way the beggar on the street is the most generous of us all, because they expose themselves to receiving help instead of giving. The participants of Adventurous Day give me much more than I give the participants.

Healthy in nature: Nature improves students’ performance and this has been seen in standardised knowledge test in languages and mathematics. Antisocial behaviour is reduced such as violence, bullying, vandalisation and littering, and a reduction in sick leave time has been noticed.

------------------------------------------------------------

SVENSKA: Dag 21 (2016-06-25)

Väder: Molnighet 3/8, nederbörd 0 mm, vind 2 m/s, temp 13 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Händelserik dag med många härliga intryck och upplevelser.

Vi vaknade tidig eftermiddag efter att ha legat och dragit oss riktigt länge, sent omsider går Wilma ut tältet och ropar sedan på mig. Tre havsörnar kretsar på låg höjd och ett får ligger på rygg på marken och kan inte komma runt. Som en skalbagge på rygg kämpar hon och man ser att hon är vettskrämd. Jag tog tag i den tjocka pälsen och vände på henne varvid hon i ilfart sprang ikapp flocken. Om inte Wilma hade sett henne så hade nog havsörnarna fått sig ett riktigt skrovmål.

I många dagar nu har jag berättad för Wilma hur fantastiskt god nyfångad makrill är. Vi har gjort upp planer, satt på rätta fiskeriggen och tittat ut de bästa platserna på kartan. Dock så är vi inte helt säkra på att makrillen har kommit ännu, men vi tänkte ge det ett rejält försök. Wilma tyckte det var läskigt när hon sist fick bottennapp och därför släpade bara jag min fiskeriggen efter kajaken och Wilma paddlade tätt inpå så vi kunde prata samtidigt.
- Vänta Wilma, jag har fått bottennapp, säger jag.
Lugnt bromsar jag in kajaken samtidigt som rullen viner av att linan åker ut. Jag tar tag i spöt och känner till min förvåning att det ju rycker i linan. Mer lina forsar ut.
- Wilma, jag har napp och det är stort, kom hit!, säger jag.
- Jag vet inte om jag vågar, hur stor kan den vara, säger Wilma?
Efter en hel del kämpande så ser jag något stort röra sig upp mot kajaken, det är en hälleflundra. Jag försöker lyfta in den i sittbrunnen men håller på att gå runt då den sprattlar till och jag får släppa i den igen. Wilma får komma upp och hålla i min kajak samtidigt som jag med viss svårighet får ner hälleflundran i sittbrunnen mellan benen. Vi som tänkt ta en lång fisketur har nu redan efter en halvtimme mat för flera dagar! Vi paddlar tillbaka mot ön och råkar komma in i ett stort torskstim. När man släpper ner draget känner man att draget dunsar i flera torskryggar på sin väg ner och nappet kommer direkt. Djupet är inte mer än några meter och vi drar upp och sätter tillbaka fisk tills stimmet rör sig bort från oss. Väl tillbaka är jag lite orolig att hälleflundran inte ska hålla minimimåttet på 80 centimeter, men till min glädje så är hon hela 84 centimeter.

Vi lägger några tjocka bitar hälleflundra filé på Muurikkan och det smakar väldigt gott. Redan midnatt men vi är ändå lockade av en stilla midnattsritt och det får avsluta en väldigt lyckat dag.

Tankar om livet: Varken dåtid eller framtid existerar. Det enda som existerar är nutid! Man kan aldrig befinna sig i vare sig dåtid eller framtid, bara i nuet. Därav är det endast slöseri med energi att älta och gräma sig över det förflutna, lika lite som det är helt onödigt att känna oro eller ångest inför framtiden. I nuet finns aldrig några problem eftersom alla problem är tänkta situationer i framtiden. I nuet kan det bara uppstå situationer som behöver ögonblicklig handling för att minimera negativa konsekvenser. Samma sak gäller vid målfokusering. Att paddla hela Norska kusten med 3 miljoner paddeltag framför sig kan kännas övermäktigt. Men ett enda paddeltag i nuet är inte så svårt.

Frisk i naturen: Naturen hjälper barn med diagnosen ADHD och barn som leker på gröna förskolegårdar med bra lekpotential är både lugnare och friskare än de som leker på en mer enformig och naturfattig förskolegård. Barnen fungerade bättre efter vistelse, lek och promenader i naturen. Ju mer naturlik lekmiljö desto lindrigare blev graden av uppmärksamhetsstörning.

ENGLISH: Day 21 (2016-06-25)

Weather: Clouds 3/8, precipitation 0 mm, wind 2 m/s, temp 13 degrees
Position: Lauvøya
Health/feelings: Eventful day with many lovely impressions and experiences.

We woke up in the early afternoon after staying in bed really long. After a good while Wilma exits the tent and then calls for me. Three white-tailed eagles are circling on low height and a sheep is on its back on the ground and can’t get back on its feet. Like a beetle on its back she fought and you could see that she was terrified. I grabbed hold of the thick fur and turned her around, after which she in record speed ran away to the rest of the herd. If Wilma hadn’t seen her, the eagles would have gotten a real feast.

For many days now I have told Wilma how amazingly good fresh-caught mackerel tastes. We have made plans, put on the right bait and found the best spots on the map. Though we aren’t completely sure that the mackerel is here yet, but we thought we’d give it a proper try. Wilma thought it was scary when she got stuck in the bottom before, and therefore I only let my bait drag after the kayak and Wilma paddled close by so we could talk at the same time.
“Wait Wilma, I think I’m stuck,” I said.
I calmly slowed down the kayak while the line was flying off the roll faster and faster. I grabbed the fishing rod and to my surprise I felt that the line was twitching. More line flies out.
“Wilma, I’ve caught something and it’s big, come here!” I said.
“I don’t know if I dare, how big can it be?” said Wilma.
After a whole lot of fighting I saw something big move up towards the kayak. It’s a halibut. I tried lifting it into the sitting area but almost turned over when it started flopping and I had to let it go again. Wilma came up and held my kayak while I with some difficulty managed to bring the halibut into the kayak between my legs. We had planned to take a long fishing trip and now after half an hour we already had food for days! We paddled back towards the island and happened upon a big school of cods. When we let down the hooks we could feel them hitting the backs of several cods, and the catch came immediately. The depth isn’t more than a couple metres and we pulled up and let go of fish until the school moved away from us. Back on the island I was a bit worried that the halibut wouldn’t pass the minimum measure of 80 centimetres, but to my joy it’s as much as 84.

We put some thick pieces of halibut on the Muurikka and it tasted very good. Already midnight but we are still tempted by a still midnight ride and that gets to round off a very successful day.

Thoughts about life: Neither the past nor the future exist. The only thing that exists is the present! You can never be in the past or the future, only in the present. Therefore it’s only a waste of energy to dwell on the past, as much as it is completely unnecessary to be worried or anxious about the future. In the present there are never any problems because all problems are imaginable situations in the future. In the present there can only be situations that need momentary actions to minimise negative consequences. THe same thing goes for goal focusing. Paddling the entire Norwegian coast with 3 million paddle strokes ahead of you can seem overwhelming. But one single stroke in the present isn’t so hard.

Healthy in nature: Nature helps children with ADHD and children who play in green schoolyards with good playing potentials are both calmer and healthier than those playing in a more uniform and nature-poor yard. The kids work better after spending time, playing and walking in nature. The more nature-like the playing environment, the less severe the degree of attention deficiency.------------------------------------------------------------

SVENSKA: Dag 20 (2016-06-24)

Väder: Molnighet 2/8, nederbörd 0 mm, vind 2 m/s, temp 15 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Firande av midsommar på ett alldeles eget härligt vis.

Så skönt att midsommar i år inte består av en massa måsten och krav. Idag så kände vi efter vad vi ville göra och det resulterade i att knyta kransar, så vi begav oss ut och plockade blommor. Så härligt att sitta i lugn och ro, knyta kransar tillsammans och prata om ditt och datt.

Resten av dagen ägnade vi tillsammans med hästarna och varje gång vi rider ner till stranden infinner sig en smått magisk känsla. Vi hade hoppats på krabba till middag, men i krabburen fanns bara slemmiga kungssniglar, eremitkräftor och till Wilmas stora glädje en vacker sjöstjärna.

Härligt väder och stiltje så fick även Wilma möjlighet till att sätta på sig klänning dagen till ära. En riktigt skön, lugn och stillsam midsommarafton, men framförallt bedårande vacker.

Tankar om livet: Ofta infinner det sig en massa inbillade krav från omvärlden vid högtider. Att de ska vara på ett visst sätt och att man måste göra vissa saker. Men alla dessa krav är just inbillade, det enda som betyder något är faktiskt att man har mysigt och umgås samt rår om och uppmärksammar varandra.

Frisk i naturen: Naturen förbättrar motoriken och barn som vistas i en naturrik miljö visade sig vara friskare och mer motoriskt utvecklade än de som 
vistades i en mer naturfattig miljö, vilket i sig också ger starkare muskler.

ENGLISH: Day 20 (2016-06-24)

Weather: Clouds 2/8, precipitation 0 mm, wind 2 m/s, temp 15 degrees
Position: Lauvøya
Health/feelings: Celebration of midsummer in our own little way.

So nice that midsummer this year doesn’t consist of any musts or demands. Today we felt what we wanted to do and it resulted in tying wreaths, so we went out and picked flowers So nice to sit calmly tying the wreaths and talking about anything.

The rest of the day we spent with the horses and every time we ride down to the beach a slightly magical feeling appears. We had hoped for crab for dinner but in the crab cage there were only slimy snails, hermit crabs and to Wilma's great joy a beautiful starfish.

Nice weather and still winds so Wilma got an opportunity to put on a dress in honour of the day. A really calm, cozy and serene midsummer eve, but mainly astonishingly beautiful.

Thoughts about life: Often holidays are associated with lots of imagined demands from others. They’re “supposed” to be in a certain way and you “have to” do certain things. But these demands are just that; imagined. The only thing that means something is that you actually have a good time and spend time with, take care of and pay attention to each other.

Healthy in nature: Nature improves motor skills and children who spend time in a nature-rich environment appear to be healthier and more developed motorally - which in itself also gives stronger muscles - than children who spend time in a more nature-poor environment.------------------------------------------------------------

SVENSKA: Dag 19 (2016-06-23)

Väder: Molnighet 5/8, nederbörd 5 mm, vind 2 m/s, temp 13 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Extremt ont i ryggen, men det finns en hel del positivt. Wilma sköter de flesta småsysslor och gett mig en extremt skön ryggmassage. Dessutom så blir man lite rolig av morfin som jag har med för extrem smärta.

En man och flicka kan inte leva av bröd och vatten allena så jag tog en rejäl dos smärtstillande och begav mig ut på havet. Orolig om jag skulle kunna paddla med ryggskottet. Dessutom så ska jag åka till Grönland om två veckor som färdledare för Trackers på deras 10-dagars paddelresa och jag måste kunna paddla då. Det vill man verkligen inte missa då vi förra året såg världens tre största valarter; blåval, sillval och knölval. Fisket gav rejäl utdelning med stora sejar och en fin långa. Wilma fick hjälpa mig med rensningen av fisken. Rensat fisk har hon kunnat sen hon var 3 år gammal. Långa hade hon aldrig rensat förut och hon tyckte den var lite väl slemmig. Eftersom vi inte fått någon krabba ännu beslutade vi att lägga i den andra krabburen på norra sidan av ön och red därför dit. Wilma fick syn på en 40 centimeter stor sjöstjärna när vi lade dit buren. Sikten i vattnet är helt otrolig. Nu regnar det igen, men jag älskar ju smattret mot tältduken och vi lyssnar på vår favoritsångerska Adele, myser och har det underbart!

Tankar om livet: Det finns så mycket att vara tacksam för och att göra en tacksamhetslista då och då är både roligt och man blir glad av det. Jag är tacksam för..., att jag lever i denna magiskt vackra värld, att ryggontet inte hindrar mig att utföra alla roliga friluftsaktiviteter här, att Wilma är här med mig och vi kan dela denna fantastiska upplevelse, att jag har relationer där jag kan ge kärlek, att jag fick massage av Wilma, att ligga här i sovsäcken och kunna ligga på rygg ikväll.

Frisk i naturen: Naturen bidrar till mindre konflikter bland barn och relationen mellan lärare och elev förbättras. Barnen blir mer sociala, lärklimatet förbättras och benägenheten att samarbeta ökar. Glädjen att gå i skolan förstärks och ljudnivåerna blir lägre.

ENGLISH: Day 19 (2016-06-23)

Weather: Clouds 5/8, precipitation 5 mm, wind 2 m/s, temp 13 degrees
Position: Lauvøya
Health/feelings: Extreme back pains, but there is a bunch of positive things. Wilma does most of the little chores hand has given me an incredibly nice back massage. Also I’m getting a little funny on the morphine that I brought against extreme pain.

A man and a girl cannot live off bread and water alone so I took a hefty amount of painkillers and went out at sea. I was worried if I’d be able to paddle with the lumbago. On top of it I’m going to Greenland in two weeks as a trip leader for Trackers on their 10 day kayak trip and I have to be able to paddle then, I really do not want to miss it because last year we saw the world’s three biggest species of whale: blue whale, fin whale and humpback whale. The fishing gave great results with big saithes and a nice ling. Wilma got to help me cleaning the fish. She’s known how to since she was three years old. She’s never cleaned out a ling before and she thought it was a bit slimy. Since we haven’t gotten any crab yet we decided to put in the other crab cage on the northern side of the island and therefore we rode there. Wilma spotted a 40 centimetre big starfish when we put in the cage. The viewing distances in the water are amazing. Now it’s raining again, but I love the pattering on the canvas and we’re listening to our favourite singer Adele, cuddling and having a wonderful time!

Thoughts about life: There is so much to be grateful about and to make a gratitude list sometimes is both fun and makes you happy. I am grateful for… being alive in this magically beautiful world, not being hindered by my back pain to do all the outdoor activities here, that Wilma is here with me and that we can share this amazing experience, that I have relationships where I can give love, that I got a massage from Wilma, that I’m lying here in the sleeping bag able to sleep on my back tonight.

Healthy in nature: Nature contributes to fewer conflicts among children and the relationship between teachers and students improves. Children become more social, the learning climate improves and the will to cooperate increases. The joy of going to school is strengthened and there is less noise.

------------------------------------------------------------


 

SVENSKA: Dag 18 (2016-06-22)

Väder: Molnighet 8/8, nederbörd 25 mm, vind 7 m/s, temp 11 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Nattsömnen funkar inte något vidare då det är smärtsamt att ligga ner på grund av ryggskottet. Vi har båda haft en del sömn att ta igen och dagen får nog räknas som vilodag.

Lång tid tog det innan vi kom upp på morgonen. Resning av Primustältet och städning och organisering av utrustning. När vi var färdiga med allt var det redan sen eftermiddag och vi tog en tupplur. Vaknade igen gjorde vi inte förrän 21.00 och har nu varit med hästarna och ridit till sent inpå natten. Vi har nu nästan helt råkat vända på dygnet. Men vad gör det när solen lyser dygnet runt. Dessutom är ju de enda reglerna att sova när vi är trötta och äta när vi är hungriga. Som tur är gör det inte ont i ryggen när jag rider och det gick till och med bra att galoppera.
// Sören Kjellkvist

Idag blev jag lite förvånad och jätteglad över att min store bror Wiktor ringde mig och pappa och ville snacka lite😄 Puss till dig Wiktor!
// Wilma Kjellkvist

Tankar om livet: Det finns alltid två sidor av samma mynt och inställningen till hur man ser på saker har en enorm inverkan på livet. Det går i princip alltid att finna ut positiva sidor med allt man genomgår i livet. Alla prövningar ger en alltid enormt med livserfarenhet och visdom. Dessutom en chans att vara tacksam till allt man faktiskt har i livet i form av relationer och kärlek. Om man sen tar i beaktande alla underbara upplevelser i vår enastående natur inser man att paradiset finns här ibland oss. Vi behöver bara inse att det räcker med att iaktta omvärlden precis där vi står för att finna lyckan. Sluta söka efter lycka, öppna bara ögonen...

Frisk i naturen: Naturen förbättrar inlärnings förmågan och inlärning genom alla de fyra sinnena ger en mer ihållande kunskapsinhämtning.
Naturen förbättrar även minneskapacitet och koncentrationsförmågan.
Barn som vistas i naturpräglad variationsrik utom- husmiljö är bättre på att koncentrera sig än de barn som vistas i en mer naturfattig miljö.

ENGLISH: Day 18 (2016-06-22)

Weather: Clouds 8/8, precipitation 25 mm, wind 7 m/s, temp 11 degrees
Position: Lauvøya
Health/feelings: Sleeping doesn’t work se well as it is painful lying down because of the lumbago. We have noth had some sleep to catch up on and today’s got to count as a resting day.

It took a long time before we got up in the morning. We rose the Primus tent and did some cleaning with organising of equipment. When we were done with everything it was late afternoon already and we took a nap. We didn’t wake up again until 9 PM and have now been riding the horses until late at night. We have now almost completely flipped our day rhythm around. But what difference does it make when the sun shines all hours of the day. Additionally, the only rules are to sleep when tired and to eat when hungry. Luckily my back doesn’t hurt while riding and even galloping went fine.
// Sören Kjellkvist

Today I got a bit surprised and very happy when my big brother Wiktor called me and dad and wanted to talk a bit 😄 Kisses to you Wiktor!
// Wilma Kjellkvist

Thoughts about life: There are always two sides to a coin and your view on things has an enormous effect on life. Positive sides can be found in basically everything you go through in life. All challenges always give a huge amount of life experience and wisdom. It’s also a chance to be grateful for everything you actually have in life in the shape of relationships and love. If you then take into consideration all the wonderful experiences in our amazing nature, you realise that paradise is here among us. We just need to realise that it’s enough to watch the world around us right where we stand to find happiness. Stop looking for it, just open your eyes ...

Healthy in nature: Nature improves the capability to learn, and learning through all the four senses gives a more sustainable knowledge base.
Nature also improves memory capacity and concentration.
Children who spend time in a variation-rich natural outdoor environment are better at concentrating than children who spend time in a more nature-poor environment.------------------------------------------------------------

SVENSKA: Dag 16 (2016-06-20)

Väder: Molnighet 5/8, nederbörd 10 mm, vind 1 m/s, temp 8 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Sista dagen med mamma Andrea och bästa kompisen Amanda.

Jag och Andrea ordnade en ny beteshage till hästarna så de får lite nytt fräscht gräs. Nu har vi dem precis bredvid tälten och Breyting är väldigt nyfiken på vad som försiggår i tältet. 
Idag är första dagen med stiltje på vattnet så Wilma och Amanda tog kajakerna och stack ut och fiskade. Torsk och sej som vanligt, men vi hade lovat musslor till lunch. Alltså ordnade jag och Andrea det under tiden som tjejerna fiskade. Trots högvatten fick vi tag i många stora musslor.

Mer ridning blev det på eftermiddagen och alla red i omgångar utom jag som idag känner av ömhet i revbenen efter gårdagens fall.

Hela kvällen spenderades i Primustältet och inatt sover vi allihopa här inne så att Wilma verkligen ska kunna gosa med mamma hela natten. Först var vi dock tvungna att invänta midnattssolen på självaste sommarsolståndet! Tjejerna höll på att kamma, fläta, fixa och trixa med varandras hår i timmar kändes det som. Mycket trötta somnade sen alla rekordsnabbt.

Tankar om livet: Om man känner till att ens sinne och ens tankar inte identifierar vem man är så blir man mer objektivt inställt till sina tankar. Kommer en negativ tanke kan förhålla sig neutral till den. Bara observera att den kom och sedan släppa iväg den utan att den lämnar några spår efter sig i form av negativa känslor eller negativa tankekedjor. Man kan avbryta mönstret och på så vi ta kontrollen över sina tankar.

Frisk i naturen: Det finns begränsat men positiv vetenskapligt stöd för användning av trädgårdsterapi och annan grön rehabilitering och omsorg. Den visar att grön rehab minskar social isolering, förbättrar den mentala hälsan, underlättar återgång i arbete, ökar välbefinnandet och förbättrar individens sociala situation.

ENGLISH: Day 16 (2016-06-20)

Weather: clouds 5/8, precipitation 10 mm, wind 1 m/s, temp 8 degrees
Position: Lauvøya
Health/feelings: Last day with Andrea and Amanda.

Andrea and I arranged a new pasture for the horses so they’ll get some new fresh grass. Now we have them right next to the tent and Breyting is very curious about what’s going on inside.

Today is the first day with still waters so Wilma and Amanda took the kayaks and went out fishing. Cod and saithe as usual, but we had promised mussels for lunch. Therefore Andrea and I fixed that while the girls were fishing. Despite the high water we got many big mussels. More riding in the afternoon and everyone took turns riding, except me because I am a bit sre in the ribs after yesterday’s fall.

All the evening was spent in the Primus tent and everyone will sleep in here tonight so that Wilma can really cuddle with her mother all night. First, though, we had to wait for the midnight sun on the very day of the summer solstice! The girls spent what felt like hours combing, braiding and fixing each other's hair. Very tired everyone then fell asleep in record time.

Thoughts about life: If you know that your mind and thoughts do not identify who you are, you become more objective towards your thoughts. If a negative thought appears, you can take a neutral stance on it. Just observe that it came and then let it go without leaving any trace behind it in the shape of negative feelings or thought chains. You can break the pattern and thereby take control of your thoughts.

Healthy in nature: There is limited but positive scientific support for the use of garden therapy and other green rehabilitation and care. It shows that green rehab reduces social isolisation, improves mental health, eases returning to work, increases well-being and improves the individual’s social situation.

------------------------------------------------------------

SVENSKA: Dag 15 (2016-06-19)

Väder: Molnighet 8/8, nederbörd 15 mm, vind 10 m/s, temp 8 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: En riktigt härlig dag, tiden flyger fram och det är så roligt att få visa Andrea och Amanda den vackra ön.

Imorse vaknade jag av att Andrea bjöd på kaffe i sängen. Skönt att ligga kvar i sovsäcken och njuta av rykande varmt kaffe. Faktiskt en väldigt trevlig vana som jag även är bortskämd med hemma. Ungarna ville dra sig i sitt tält en aning längre så vi tog det ganska lugnt på morgonen. Direkt efter frukost begav sig tjejerna ut till hästarna och försvann iväg på långtur. Jag och Andrea satte oss i kajakerna för att ordna fisk till middag. Många torskar blev det, men vi var inriktade på sej och när vi hade en till oss var styrde vi tillbaks mot vår ö. Andrea som inte är helt van vid att fiska och paddla samtidigt fick en del trassel och bottennapp som jag fick hjälpa henne ordna upp.

Efter middagen var det nu dags för Andrea och mig att ta en ridtur på tu man hand. Helt fantastiskt var det att skritta runt på havsbotten tack vare ebben och även rida ut i vattnet. Sedan var det dags för tölt och galopp över beteshagarna. Andrea galopperade iväg först på Breyting och Stulka satte fart för att hinna ikapp. När hon så galopperat förbi Breyting gjorde hon ett tvärt kast åt vänster och jag for av hästryggen som en liten vante. Jag landade med en duns och tappade andan för ett ögonblick, men efter någon minut var jag uppe i sadeln och fattade ny galopp. Första gången jag ramlat av en häst och nu måste jag bjuda alla på tårta när jag kommer hem som sig bör.

Ytterligare en kväll i tältet med Yatzy och en massa mys. Andrea överraskade med popcorn och kvällen var fulländad. Klockan ett på natten skickade vi till slut iväg ungarna till sitt tält för lite välbehövlig vila.

Tankar om livet: Många människor identifierar sitt jag med sina tankar, sitt sinne eller den tjattrande apan. Fösta steget till självmedveten närvaro är att man inte är sina tankar. Tankarna definierar inte vem du är. De kan vara helt irrationella och destruktiva. Jaget finns bakom tankarna som ett medvetande av rymd och frid. Där finner man sitt inre och sitt sanna jag. Där finner man sin intuition, kärlek, behov och känslor. Eftersom lidandet är läraren har personer som upplever mycket lidande lättare att ta sig ur illusionen att det är tankarna som definierar vem man är. Därav kan man ofta se personer som borde vara olyckliga faktiskt är medvetet närvarande och lyckliga. Av samma anledning kan rika människor som borde vara väldigt lyckliga istället vara djupt deprimerade och olyckliga. En buddistisk munk sade en gång. "Ge mig mera lidande så att jag bättre kan förstå och uppskatta lycka"

Frisk i naturen: Grönområden i sig själva är kopplade till minskad kriminalitet, aggression och våldsutövande. Bostadsområden blir tryggare och mer familjära.

ENGLISH: Day 15 (2016-06-19)

Weather: clouds 8/8, precipitation 15 mm, wind 10 m/s, temp 8 degrees
Position: Lauvøya
Health/feelings: A really nice day, time flies and it is so fun showing Andrea and Amanda the beautiful island.

This morning I woke to Andrea giving me coffee by the bed. It’s nice to stay in the sleeping bag and enjoy smoking hot coffee. Actually a really nice habit that I’m spoiled with having at home as well. The kids wanted to stay in their tent a while longer. So we had quite a calm morning.

Immediately after breakfast the girls went out to the horses and dissaperaed on a long ride. Me and Andrea boarded the kayaks to fetch fish for dinner. Got many cods, but we had our sights set for saithe and when we had one each we steered back to our island. Andrea who isn’t very used to fishing and paddling at the same time got a bit tangled and her hook stuck in the bottom, so I helped her clear that up.

After dinner it was time for Andrea and me to take a ride, only us two. It was quite amazing to walk around on the seabed thanks to the ebb and also ride out in the water. Then it was time for tölt and gallop over the pastures. Andrea galloped away first on Breyting and Stulka set away to catch up. When she’d galloped past Breyting she did a sharp jerk to the left and I flew off the horseback like a glove. I landed with a thud and lost my breath for a moment, but after a couple minutes I was back up in the saddle and started a new gallop. It’s the first time I’ve fallen off a horse and now I have to buy everyone cake when I get home, as one should.

Another evening in the tent with Yahtzee and lots of cuddles. Andrea surprised us with popcorn and the evening was complete. Around 1 AM we finally sent the kids to their tent for wome well-needed rest.

Thoughts about life: Many people identify themselves with their thoughts, their mind or the chattering monkey. The first step to self-aware presence is that you don’t become your thoughts. The thoughts do not define who you are. They can be completely irrational and destructive. Your identity is behind the thoughts as a conscience of space and peace. There you will find your inner and true self. There you will find your intuition, love, needs and feelings. Since suffering is the teacher, people who experience much suffering have easier to leave the illusion of the thoughts defining who you are. Therefore you can often see that people who should be unhappy are actually self-aware in the present and happy. For the same reason rich people who should be very happy, can instead be deeply depressed and unhappy. A Buddhist monk once said: “Give me more suffering so that I better can understand and appreciate joy.”

Healthy in nature: Green areas in and of themselves are associated with decreased criminality, aggression and violence. Populated areas become safer and more familiarly.

------------------------------------------------------------

SVENSKA: Dag 14 (2016-06-18)

Väder: Molnighet 8/8, nederbörd 30 mm, vind 8 m/s, temp 9 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Lyckligare Wilma har jag knappt sett. Klingande skratt och fniss hela dagen trots ihållande regn och blåst. Vi kanske stannar här för evigt!

Alarmet ringde klockan åtta och det var med råge den tidigaste uppstigningen hitintills. Trötta åt vi lite bröd och gjorde iordning hästarna. Efter uppvärmning på stranden galopperade vi över till norra sidan för att möta mamma Andrea och bästa kompisen Amanda. Wilma kastade sig av hästen och kramkalaset påbörjades. Strax anslöt 5-åriga Alexandra och vi bjöd henne på en ny ridtur. Sen var det dags för Amanda att hoppa upp i sadeln. Snart försvann ungdomarna iväg galopperandes bort över horisonten. Jag och Andrea fick gå två kilometer tillbaka med packningen.
Tillbaka i lägret åt vi en av Wilmas favoriter från 24HourMeals mjukkonserver, nämligen chili con carne. Stärkta av maten gick vi sedan en rundtur på ön för att visa dem omgivningarna och jag lockade med Andrea upp på topptur så hon kunde se hela den fantastiska arkipelagen samt Lofotenväggen.

Blåst och regn till trots tog Wilma och Amanda en ny ridtur ner på stranden och ut i vattnet. När de kom tillbaka var de både frusna och blöta varvid kvällen ägnades åt mys i tältet och Yatzy. Wilma vann överlägset med hela 327 poäng! Vi bakade bröd till middag och Wilma formligen gick i extas på alla olika pålägg hon nu hade tillgång till. Men snart är de slut i den takt som de går åt!

Andrea övertalade mig att försöka laga primuslyktan som driver ut fukten och ger mysig värme. Det lilla, lilla munstycket för gasen var igentäppt och jag har ingen rensnål med mig. Men Andrea föreslog att jag skulle ta ett strå från en tandborste. Jag skakade på huvudet, jag hade nämligen försökt allt i en timmes tid, men vet ni vad..., det funkade!

Ungarna gick över till sitt tält och Andrea och jag fortsatte mysa. Finns inget bättre än att sätta ihop sovsäckarna och ligga tillsammans i en stor..., mer detaljer än så blir det inte.

Andrea som bara sov fyra timmar inatt sover nu som en stock trots regnet som öser ner och vinden som rister i tältduken.

Tankar om livet: Efter min roddtur till Ryssland i en liten öppen roddbåt (Row Generation Vagabond 4.7) från Stockholm så mötte jag stillheten. Eftersom Andrea inte kunde hämta mig förrän till helgen rodde jag fram till en liten ö. Den var inte mer än 10 meter i diameter, hade en sten och ett träd. Varje detalj på den ön är insvetsat i medvetandet. Fyra dagar tillbringade jag där och gjorde absolut ingenting. En djup resa in i min egen själ och medvetande. Jag önskar att alla människor kunde ta sig tid till självreflektion. Många vågar inte möta sig själv, eller klarar helt enkelt inte av att bara vara utan aktiviteter. Dessa fyra dagar betydde mer för mig, och lärde mig mer om mig själv än hela rodden över till Ryssland!

Frisk i naturen: I naturen finns något spirituellt, den anknyter till vårt inre och skapar sammanhang i tillvaron, samtidigt som man får ett intryck av att vara del av något större. Naturen kan ge själslig styrka och friluftsliv kan ge perspektiv på livet i såväl vardag som i svårare stunder av sorg eller kris.

ENGLISH: Day 14 (2016-06-18)

Weather: clouds 8/8, precipitation 30 mm, wind 8 m/s, temp 9 degrees
Position: Lauvøya
Health/feelings: I’ve barely ever seen a happier Wilma. Laughter and giggling all day despite persistent rain and wind. Maybe we’ll stay here forever!

The alarm rang at 8 AM and it was by far the earliest wake up so far. Tired we ate some bread and prepared the horses. After a warm-up on the beach we galloped over to the northern side to meet mother Andrea and best friend Amanda.Wilma threw herself off the horse and the hugfest began. Soon 5-year-old Alexandra joined and we gave her another ride. Then it was time for Amanda to hop up in the saddle. Soon the kids disappeared away galloping across the horison. Me and Andra had to walk back two kilometres with the baggage.

Back in camp we ate one of Wilma’s favourites from 24HourMeals’ canned food: chili con carne. Strengthened by the food we then took a walk around the island to show them the surroundings and I lured Andrea up on the mountaintop so she could see the whole fantastic archipelago as well as the Lofoten wall.

Despite wind and rain Wilma and Amanda took another ride down on the shore and out in the water. When they came back they were both cold and wet, and therefore the evening was spent cozily in the tent with Yahtzee. Wilma won by far with 327 points! We baked bread for dinner and Wilma was in total ecstasy about all the different toppings she now had access to. But they will soon have run out with the speed that they are now consumed!

Andrea convinced me to try and fix the primus lantern which drives out the moisture and gives a cozy warmth. The tiny, tiny nozzle for the gas was clogged up and I didn’t have a cleaning needle with me. But Andrea suggested that I’d take a straw from a toothbrush. I shook my head, I had tried everything for an hour, but you know what… it worked!

The ids went over to their tent and Andrea and I continued out cuddling. There’s nothing better than putting together the sleeping bags and lie together in one big… you won’t get more details than that.
Andrea who only slept four hours tonight is now sound asleep despite the puring rain and the howling wind tearing in the canvas.

Thoughts about life: After I rowed to Russia in a small open rowboat (Row Generation Vagabond 4.7) from Stockholm, I met stillness. Since Andrea couldn’t pick me up before the weekend, I row out to a small island. It wasn’t more than 10 metres in diameter, had a small rock and a tree. Every detail of that isle is etched into my mind. Four days I spent there and did absolutely nothing. A deep trip into my own soul and consciousness. I wish that everyone could take time for self-reflection. Many do not dare meet themselves, or they just can’t be completely without activities. Those four days meant more for me, and taught me more about myself, than the whole rowing over to Russia!

Healthy in nature: In nature there is something spiritual, it connects to our inner selves and creates context in our existence, all the while giving the impression of being part of something greater. Nature can give strength for the soul and outdoor activities can give perspective on life, both for everyday living as well as in moments of sorrow or emergency.

------------------------------------------------------------

SVENSKA: Dag 13 (2016-06-17)

Väder: Molnighet 3/8, nederbörd 0 mm, vind 8 m/s, temp 10 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Stor förväntan präglar dagen för Wilma. Allt det hon längtat så efter kommer nämligen hit till ön imorgon!

Mamma Andrea och Wilmas bästa kompis Amanda reser idag upp hit och kommer ut till ön vid tio-tiden imorgon. De kommer att stanna i hela tre dagar. Alltså har vi varit tvungna att storstäda lägret, tvätta ännu mer kläder samt gjort oss och hästarna extra fina. Wilma är väldigt orolig att mamma och hennes bästa kompis inte kommer uppskatta besöket här, eftersom det kommer både blåsa och regna under deras vistelse.

Wilma har även skrivit en önskelista med det hon saknar allra mest i matväg här på ön och under tre dagar får vi nu lite mer variation i kosten.

Wilmas önskelista:
200g chokladkaka marabou oreo 2 st, liten vattenmelon, 24HourMeals lasange 2 st, 24HourMeals chili con carne 2 st, 24HourMeals äpple och kanel gröt 4 st, ost, smör, körsbärstomater, nutella, bananer och hallonsylt.
Den här listan är bara saker till oss så ni får också ta med er vad ni vill ha. Ni får också ta med er 2 kilo mjöl. Dessa grejor ovanför är bara saker för njutning. Så vi kommer äta de vanliga måltiderna här fast med grejorna på listan som tillbehör och mellanmål. 
Puss o kram // Wilma

Till kvällen var vi klara med alla förberedelser och stack ut på en underbar ridtur. Vi galloperande över till norra sidan där museumet finns och även två sommarstugor. Ut ur en av sommarstugorna kommer en femårig flicka springandes mot oss som heter Alexandra. Så riktigt helt öde är inte ön. Hon berättade att hon sett hästhovsavtryck i sanden. Jag hoppade av min häst och frågade om hon ville rida? Hon nickade jakande, så vi red runt med Alexandra både i skritt och tölt under en halvtimme och återbördade henne sedan där vi plockat upp henne. Hennes sista fråga var. När kommer ni tillbaka?
Imorgon svarade vi. Vill du rida då också?

Vi red hem till södra sidan och avslutade kvällen vid en eld på stranden. Nu räknar Wilma timmarna tills mamma och hennes bästa kompis kommer hit. Det är ju faktiskt Wilmas drömäventyr och Wilma ser fram emot att få visa dem allt som finns här på ön!

Tankar om livet: Ofta kan man med väldigt små medel förgylla någons dag. Att ge den personen sin odelade uppmärksamhet och på så vi skapa god karma. Karma som fortplantar sig genom den personen och skapar ytterligare god karma. "Pay it forward" som dessutom är en väldigt bra film som beskriver konceptet och faktiskt är det enda sättet för att göra avtryck till att skapa en bättre värld. Samma koncept som används i Friluftsfrämjandets och Bergan of Norways välgörenhetssatsning Äventyrliga Dagen. Jag är nämligen helt övertygad att deltagarna kommer att genomföra sina egna Äventyrliga dagar på något sätt i sina framtida liv.

Frisk i naturen: Barn som är ute mycket om dagarna sover längre om natten än barn som är mer inomhus. Ju mer solljus som träffar tallkottskörteln desto lägre blir melatonin halten i blodet under dagen. När mörkret faller strömmar melatonin ut i kroppen. Melatonin är kroppens eget sömnmedel som också används som läke- medel. Barn behöver troligen sova mer än de gör idag. För lite sömn kan också ge ökad vikt hos barn och vuxna. Under de senaste 10 åren har barns sömntid per dygn minskat.

ENGLISH: Day 13 (2016-06-17)

Weather: Clouds 3/8, precipitation 0 mm, wind 8 m/s, temp 8 degrees
Position: Lauvøya
Health/feelings: They day is filled iwth anticipation for Wilma. Everything she longs for will come to this island tomorrow!

Mother Andrea and Wilma’s best friend Amanda are travelling up here today and will reach the island around 10 AM tomorrow. They will stay for three whole days. So we’ve had to clean the camp, wash even more clothes as well as making ourselves and the horses look extra nice. Wilma is very worried that her mum and her best friend will not appreciate the visit here, because it will be both windy and rainy during their stay.

Wilma has also written a wishlist with what she misses the most in terms f food here on the island and for three days we will now have some more variation in our diet.
Wilma’s wishlist:

“Two 200 g Marabou Oreo chocolate bars, one small watermelon, two 24HourMeals lasagna, two 24HourMeals chili con carne, four 24hourMeals apple and cinnamon porridge, cheese, butter, cherry tomatoes, nutella, bananas and raspberry jam.
This list is just things for us so you can also bring what you want. You may also bring 2 kg flour. This stuff above are just things for pleasure. We will still eat the regular meals but with the things on the list as snacks.
Hugs and kisses //Wilma”

Come evening we were done with all the preparations and went out on a wonderful ride. We galloped over to the northern side where the museum is as well as two summer cabins. Out from one of the cabins a five-year-old girl came running towards us, her name is Alexandra. So the island isn’t completely deserted after all. She told me she had seen hoof marks in the sand. I got off my horse and asked her if she wanted to ride. She nodded, so we rode around with Alexandra in both walking speed and tölt for about half an hour, and then returned her where we’d picked her up. Her last question was: When will you return?
“Tomorrow,” we answered. “Do you want to ride then too?”

We rode home to the southern side and finished the night by a fire on the beach. Now Wilma is counting the hours until her mum and her best friend arrive. It is after all Wilma’s dream adventure and Wilma is looking forward to showing them all there is to show on this island!

Thoughts about life: Often you can make someone’s day with very small meas. Giving the person undivided attention and in that way creating good karma. Karma which spreads through the person and creates additional good karma. “Pay it forward” which also is a very good film which describes the concept; it’s actually the only way to make an effort in creating a better world. The same concept that is used in Friluftsfrämjandet and Bergans of Norway’s charity project Adventurous Day. I am fully convinced that the participants will implement their own Adventurous Days in some way in their future lives.

Healthy in nature: Children who are out a lot in the day sleep longer in the night than children who are indoors. The more sunlight that hits the pineal gland, the lower the melatonin levels get during the day. When night comes melatonin surges out in the body. It is the body’s own sleeping substance which is also used for healing. Children probably need to sleep more than they do today. Too little sleep can also result in increased weight among children and adults. During the last ten years children’s sleep time per day has decreased.------------------------------------------------------------

SVENSKA: Dag 12 (2016-06-16)

Väder: Molnighet 3/8, nederbörd 3 mm, vind 8 m/s, temp 10 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Skön vilodag, Wilma börjar känna längtan nu. Hon längtar efter mamma, sina kompisar, milkshakes samt olika bakverk.

Jag vaknade redan vid niotiden. Skönt att ligga i sovsäcken och dra sig. Wilma sover väldigt länge och djupt här. Inte förrän klockan var 13 vaknade hon till! Nu var det hennes tur att ligga och dra sig i sovsäcken som hon säger att hon älskar. 
- Krypa ner i sovsäcken är det skönaste som finns och jag har nog världens bästa liv, säger Wilma.
Vi låg några timmar till i tältet och spelade olika spel. Jag vann alla omgångar utom den sista 

Eftersom det var soligt och relativt varmt bestämde vi oss för att det var dags att tvätta våra kläder och hänga upp dem på tork. Jag tog även det första doppet i havet utan våtdräkt och passade på att tvätta håret. Åtta grader i vattnet gör att det inte blir en långvarig simtur. Nu känner man sig som ny. Wilma ville avvakta tills imorgon. Ska bli kul att se 

Kvällen ägnades åt fiske och till middag fick vi nu lite omväxling med sej som jag föredrar framför torsk. Sejen både smakar godare och saknar mask!

Tankar om livet: Att vi möjligheten till att längta och sakna, talar om för dig vad som verkligen betyder något här i livet. Jag tror att Wilma kommer ha en helt annan uppskattning till mat när vi kommer hem, och att det inte är så självklart att bara kunna gå till ett kylskåp för att stilla sitt minsta begär. Att värdesätta det man har och inte så förvånande kommer relationer med på saknalistan. Jag saknar dig också nu Andrea, även fast jag trivs så himla mycket här ute i Steigens natur. Antagligen på den vackraste platsen i Norden!

Frisk i naturen: Tankarna klarnar i naturen, vi upplever mer ”spontan uppmärksamhet” och kopplar bort den ”riktade uppmärksamheten” som kräver mental energi och stör vårt undermedvetna. Spontan uppmärksamhet stimuleras av mjuka sinnesintryck som skänker vila och återhämtning.

ENGLISH: Day 12 (2016-06-16)

Weather: Clouds 3/8, precipitation 3 mm, wind 8 m/s, temp 10 degrees
Position: Lauvøya
Health/feelings: Nice resting day. Wilma starts to feel longing now. She misses her mother, her friends, milkshakes and different kinds of pastry.

I woke up already around 9 AM. It’s nice to stay in the sleeping bag and lounge about. Wilma sleeps very long and deeply out here. It wasn’t until 1 PM that she started to wake! Now it was her time to lounge in the sleeping bag, which she says that she loves.
“Crawling into the sleeping bag is the best feeling there is and I probably have the best life,” says Wilma.

We spent some more hours in the tent playing different games. I won all the rounds except the last 
Since it was sunny and relatively warm we decided it was time to wash our clothes and put them up to dry. I also took the first swim in the sea without wetsuit and took the opportunity to wash my hair. Eight degrees in the water results in a not too long swim. Now I feel like new. Wilma wanted to wait until tomorrow. Will be fun to see 

The evening was spent fishing and for dinner we got some variety with saithe which I prefer over cod. The saithe both tastes better and is worm-free!

Thoughts about life: Having the opportunity to feel longing tells you waht is really important in life. I think Wilma will have a completely different appreciation of food when we get home, and that it isn’t so granted that you can just go to the fridge to still your smallest desire. To value what you have. Not so surprisingly relationships end up on the longing list. I miss you too now Andrea, even though I am very happy out here in the Steigen nature. Probably the most beautiful place in the Nordics!

Healthy in nature: Thoughts get clearer in nature, we experience more “spontaneous attention” and disconnect the “directed attention” which craves mental energy and disturbs our subconscious. Spontaneous attention is stimulated by soft sensory impressions which give rest and recovery.------------------------------------------------------------

SVENSKA: Dag 10 (2016-06-14)

Väder: Molnighet 3/8, nederbörd 0 mm, vind 5 m/s, temp 10 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Vi båda mår hur bra som helst och har väldigt skoj tillsammans. Nu är vi dock väldigt trötta efter många aktiviteter på samma dag.

Yrvaken klev jag ur tältet för att tömma blåsan. Väldigt förvånad blev jag när Johannes Poignant stod och filmade det hela 30 meter bort. Jag visste att han skulle dyka upp idag, men det blev ändock en smärre chock. Johannes är här för att föreviga vårt äventyr genom att filma en 10 minuters dokumentärfilm. Han stannar drygt ett dygn och filmar det mesta. Wilma gillar honom och jag kan bara instämma. Han är en riktigt trevlig, lättsam och rolig kille. Lite rädd för hästar är han dock och det tänkte vi åtgärda genom att få upp honom i sadeln imorgon. Som vanligt började vi dagen med en ridtur på stranden och avslutade med snabb galopp längs med de gröna beteshagarna.

Johannes är även utbildad klätterinstruktör och då var vi bara tvungna att plocka fram klätterutrustningen och gav oss upp i ravinen mellan två toppar. Johannes gav Wilma en kort kurs i firning och sedan bar det utför sluttningen. Wilma klarade det galant och hade inga som helst problem med sin höjdrädsla.

Maten var slut (förutom mjöl som vi har massor, men lite tråkigt i längden) så vi tog kajakerna och stack ut och fiskade. Fem torskar fick vi upp, men tre lyckades sprattla av kajaken och ner i vattnet igen. Det räckte ändå till middag. Till kvällen tände vi en brasa vid stranden, lagade mat över öppen eld och kom inte i sängs förrän efter midnatt. När jag nu tänker på det så är det som så att vi nästan aldrig kommer till sängs förrän efter midnatt.

Johannes hade aldrig sett en Kelly Kettle förut varvid jag visade hur den fungerade. Det är en vattenkokare som man inte behöver annan bränsle än lite kvistar. Alltså en väldigt finurlig och framförallt miljövänlig friluftsutrustning eftersom man inte behöver ta med sig gas för vattenkokning.

Tankar om livet: Buddha var bara en vanlig människa som fann och kunde stanna i självmedveten närvaro (Nirvana). Han lärde också ut och berättade om sina insikter. Guru betyder helt enkelt lärare. Lärare är ett av hjälpmedlen för att lära sig självmedveten närvaro precis som meditation är en annan. Många var det som följde hans lära om självmedveten närvaro som de övade genom meditation för att slippa lidande. Allt lidande sitter i sinnet (tjattrande apan) och stillar man sinnet, så stillar man lidandet. Han förbjöd dock sina efterföljare att avbilda honom i någon form då han kände till människans svaghet för idoldyrkan och ikonisering. Människan följde hans påbud i 300 år... Jag undrar hur många Buddha statyer det finns idag och om de på något vis liknar honom?

Frisk i naturen: Utomhus i naturen blir vi mindre sjuka på grund av att luftburna 
smittämnen får svårare att spridas. En annan orsak till färre infektioner är solens UVB- ljus som producerar D-vitamin i huden som i sin tur involveras i 
processer som gör immunförsvaret starkare. Låga nivåer av vitamin D hör också ihop med fetma. Jag har verkligen märkt att detta stämmer då jag aldrig varit sjuk under mina äventyr och alltid gått ner i vikt  

ENGLISH: Day 10 (2016-06-14)

Weather: Clouds 3/8, precipitation 0 mm, wind 5 m/s, temp 10 degrees
Position: Lauvøya
Health/feelings: Vi are both feeling great and are having so much fun togehter. Now we are quite tired though after many activities in the same day.

A bit dazed I stepped out of the tent to empty my bladder. I got very surprised when Johannes Poignant stood filming it all on 30 metres’ distance. I knew that he’d show up today, but it still came as a minor shock. Johannes is here to film a 10 minute documentary. He will stay for roughly a day and film most things we do. Wilma likes him and I can only agree. He is a really nice, easygoing and funny guy. A bit scared of horses though and we are planning to fix that by putting him in the saddle tomorrow. As usual we started the day with a ride along the shore and finished with a fast gallop on the green pastures.

Johannes is also a certified climbing instructor and then we felt like we just had to get out the climbing equipment and headed for the ravine between two mountaintops. Johannes gave Wilma a quick course and then we headed out along the slope. Wilma did brilliantly and had no problems at all with her fear of heights.

We’d run out of food (apart from flour which we have lots of, but its a get boring in the long run) so we took the kayaks and went out fishing. We got five cods, but three managed to flop off the kayak and back into the water. It was still enough for dinner. In the evening we lit a fire by the beach, cooked over open fire and didn’t get to bet until after midnight. When I think about it we almost never get to bed until after midnight.

Johannes had never seen a Kelly Kettle before so I showed how it works. It’s a water boiler which doesn’t need any other fuel than a couple of twigs. Therefore a very practical and primarily environmentally friendly piece of outdoor equipment because you don’t need to bring gas to boil water.

Thoughts about life: Buddha was only a regular human being who found and could stay in self-aware presence (Nirvana). He also taught and told people about his insights. Guru simply means teacher. Teaching is one of the tools to learn self-aware presence just like meditation is another. Many followed his practice of self-aware presence which they practiced through meditation to minimise suffering. All suffering is in the mind (chattering monkey) and if you calm the mind, you calm the suffering. Though he forbade his followers to picture in in any form as he knew the human’s weakness for idolisation and iconisation. People followed his commandment for 300 years. I wonder how many Buddha statues there are today and if they resemble him in any way?

Healthy in nature: Outdoors in nature we don’t get sick as often because airborne pathogens have a harder time spreading. Another cause of fewer infections are the UVB rays of the sun which produces vitamin D in the skin, which in turn takes part in processes which strengthen the immune system. Low levels of vitamin D are also associated with obesity. I have really noticed that this is true as I’ve never been ill during my adventures and I’ve always lost weight ------------------------------------------------------------

SVENSKA: Dag 9 (2016-06-13)

Väder: Molnighet 7/8, nederbörd 15 mm, vind 6 m/s, temp 7 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Tyckte redan innan att vår pappa/dotter relation var väldigt bra. Trots det blir det flera nya nivåer som vi finner tillsammans.

Regnet smattrar mot tältduken när vi vaknar och det är nog mitt favoritljud. En stilla ridtur på morgonen längs med stranden och sedan galopp bort till norra sidan av ön där vi mötte upp Stig från Strandmoa hästgård. Stig satte snabbt på Breyting tappskon och nu kan vi rida upp på berget igen. Tillsammans med stig kom en reporter och en av öns ägare Knut som även sköter om öns museum och kan allt om öns historia. Eftersom vi till viss del undvikit norra sidan visste vi inte ens om att det fanns ett museum. Det är en anrik ö med historia tillbaka till 800-talet. Det ska även finnas en vikingasten på ön men vi har inte funnit den..., ännu.
År 1821 byggdes en gård och handelsbod på ön som en gång var själva navet i trakten. Knut var vänlig nog att visa runt oss på den gamla gården och startade även upp den äldsta grammofonspelare jag sett.

Wilma hade beställt sin favoriträtt till middag och trots vind, regn och kyla döks det efter musslor. De smakar verkligen himmelskt och är så stora. Vi plockade även ett par sjöborrar som man öppnar och äter könsorganen råa. Jag tycker det smakar ganska gott, men Wilma tyckte det var hemskt. Påminner lite om Ostron i smak och konsistens. Resten av kvällen ägnades åt att mysa i tältet och långa samtal om precis allt mellan himmel och jord.

Tankar om livet: Det heter human beings, men det borde heta human doers. Allt som oftast tänker jag på myrstackar när jag ser på civilisationen. Alla bara köper, installerar, bygger, underhåller, fixar och trixar. Aldrig njuter av det de redan har utan det ska alltid startas ett nytt projekt så fort det senaste är avslutat. Konstant tänker sinnet på nästa aktivitet och är inte närvarande i den aktuella aktiviteten. Den enda tillfredsställelsen i livet består av avbockade aktiviteter eller nyligen införskaffade materiella ägodelar. Till och med barnen är nu från riktigt tidig ålder med paddor och mobiler inlärda att det inte går att vara. Bara hoppandet från en aktivitet till nästa. Prestation, prestation, prestation. Avskyr det ordet nästan lika mycket som ordet perfekt.
Hemligheten som tydligen undgår majoriteten är att bara VARA. Ingenting av detta är beständigt och det enda som betyder något i livet är relationer, upplevelser och självmedveten närvaro i nuet!

Ta en kopp te och sätta sig på en härlig plats och helt enkelt bara existera utan tankar. Observera allt som sker runt omkring och insupa atmosfären av allt liv omkring sig. Det är en meditationsteknik, men det finns många andra...

Frisk i naturen: Friluftsliv är den aktivitet som lättast motiverar människor till ökad fysisk aktivitet. Är man utomhus finns det så många intryck och lockelser av olika upplevelser som helt enkelt skapar ökad rörelse och gör att man rör sig mer.
Vid samma typ av aktivitet inomhus rör man sig mer utomhus.

ENGLISH: Day 9 (2016-06-13)

Weather: Clouds 7/8, precipitation 15 mm, wind 6 m/s, temp 7 grader.
Position: Lauvøya
Health/feelings: I already thought that our father-daughter relationship was good. Despite that there are several new levels that we are finding together.

The rain was pattering on the tent canvas when we woke up and it is probably my favourite sound. A still ride in the morning along the shore and then gallop over to the northern side where we met Stig from Strandmoa horse farm. Stig quickly put on the shoe on Breyting and now we can ride up the mountain again. Together with Stig came a reporter and Knut, one of the island’s owners. Who also runs the island’s museum and knows everything about its history. Since we had partly avoided the northern side we didn’t even know there was a museum. It is a storied island island with a history back to the 9th century. There’s also supposed to be a viking stone on the island but we haven’t found it… yet.

In 1821 a farm and trading shop were built on the island, which once was the very hub of the area. Knut was kind enough to show us around on the old farm and also started the oldest gramophone player I’ve ever seen.

Wilma had ordered her favourite food for dinner and despite wind, rain and cold we dove quite a lot for mussels. They really taste heavenly and are so big. We also picked a couple of sea urchins which you can open and eat the genitals raw. I think it tastes quite good, but Wilma thought it was horrible. Somewhat resembles oysters in taste and texture. The rest of the evening was spent crawled up in the tent with long conversations about precisely everything between heaven and earth

Thoughts about life: It’s called “human beings” but it should be called “huma doers”. Quite often I think about anthills when I see civilisation. Everyone just buys, installs, builds, maintains, fixes and tinkers. Never do they stop to cherish what they already have; instead they always have to start a new project as soon as the last one is finished. The mind constantly thinks of the next activity and isn’t present in the current activity. The only satisfaction in life consists of checked off activities or newly bough material property. Even the children are now from really early ages, with tablets and phones, taught that just being doesn’t do. Only jumping from one activity to another. Accomplishment after accomplishment after accomplishment. I hate that word almost as much as the word perfect.

The secret that is clearly unknown to the majority is to just BE. Nothing of this stuff is lasting and the only things that matter in life are relationships, experiences and self-aware existence in the present! Have a cup of tea and sit down in a nice place and simply exist without thoughts. Observe all that goes on around you and draw in the atmosphere of all the life. That is one meditation technique, but there are others…

Healthy in life: Outdoor living is the thing that most easily motivates people to increased physical activity. If you’re outdoors there are so many impressions and temptations of different experiences that simply create increased physical engagement and stimulates motion.
For the same type of activity that can be done indoors, you’ll move more if you do it outdoors.

 

------------------------------------------------------------

SVENSKA: Dag 8 (2016-06-12)

Väder: Molnighet 7/8, nederbörd 0 mm, vind 5 m/s, temp 8 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Kan inte bli mycket bättre än så här!

Eftersom det är söndag drog vi oss kvar länge i tältet och gick inte upp förrän tolvslaget. Vi började dagen med att se över lägret och hagen. Vi gjorde iordning en till beteshage så hästarna kan variera lite. Wilma som är noga med städningen och ogillar gräs och sand i tältet, och eftersom det mesta är på min sida städades det ur och allting skakades.

I flera dagar har jag försökt få med Wilma på topptur och idag var det dags. En knapp timme senare stod vi på toppen och utsikten var fantastisk med Lofotenväggen ute till havs och alla andra ståtliga fjälltoppar till lands. Wilma var förvånad över hur snabbt det gick och uppskattade att hon blivit övertalad till topptur. Vi spenderade en stund på toppen och bara njöt av den 360 graders utsikten.

Riktigt hungriga så tänkte vi pröva att äta kongesnegle som tydligen ska gå att äta. Rejält stora sniglar som finns överallt på havsbotten med mycket vackra skal. Trots att vi stekte dem i olivolja och citronpeppar var det en otrevlig och slemmig upplevelse som vi gärna avstår framöver.

En härlig ridtur på eftermiddagen med mycket tölt och utforskande av nya platser på ön. Stulka har en snabb galopp och ibland känns det som det går lite för snabbt. Breyting har tappat en sko och därför kommer Stig från Strandmoa hästgård ut imorgon och slår fast en ny. Antagligen ridandet över alla klippor som resulterat i tappskon.

Att bara äta bröd till middag lät inte så lockande så kvällen ägnades åt fiske från kajaken. Wilma valde att stanna i lägret och pyssla med hästarna. Fisket resulterade i en fin torsk och en uer. En knallröd djuphavsfisk som liknar abborre en aning. Givetvis stack jag mig på ryggfenan.

Tankar om livet: Lycka i livet föregås alltid av ett tyst sinne (tjattrande apa). Kanske så kort som femton sekunder men ändock tystnad, inga tankar. När man känner lycka tänker man inte, man bara är i nuet. Som idag med toppturen. Man kommer upp till toppen och bara står där och insuper utsikten och atmosfären. Lugn, frid, eufori och lycka. Samma sak kan man lära sig genom självmedveten närvaro. Lära sig välja och styra över sina tankar och ta bort allt onödigt tjatter från apan. Så himla enkelt men så få som faktiskt praktiserar det. De flesta är helt upptagna och fångade i sina tankemönster. Varje tanke ersätts direkt med en ny i en aldrig avslutande tankekedja.

Frisk i naturen: Bara åsynen av natur kan leda till att patienter mår bättre, oroar sig mindre, upplever mindre smärta och tillfrisknar snabbare. Kan vara så enkelt som en fondvägg med naturmotiv. Kan vara bra att tänka på när man utformar den arbetsmiljö och skolmiljö man vistas så många timmar i.

ENGLISH: Day 8 2016-06-12)

Weather: clouds 7/8, precipitation 0 mm, wind 5 m/s, temp 8 degrees
Position: Lauvøya
Health/feelings: Doesn’t get much better than this!

Since it is Sunday we stayed extra long in the ent and didn’t get up until noon. We started the day with looking over the camp and the pasture. We prepared another pasture so the horses can get some variation. Wilma likes to clean very carefully and doesn’t like grass and sand in the tent, and because most of it is on my side it got cleaned out and we shook everything.

For several days I have tried getting Wilma with me on a tip to the mountaintop and today it was time. Just under an hour later we were on the top and the view was fantastic with the Lofoten wall out at sea and all the other majestic mountaintops at land. Wilma was surprised that it went so fast and appreciated getting tricked into the trip. We spent some time on the top and enjoyed the 360 degree view.

Really hungry we decided to try eating kongesnegle (“king’s snail”) which apparently is edible. Really big snails that can be found everywhere on the seabed with very beautiful shells. Despite frying them in olive oil and lemon pepper it was an unpleasant and slimy experience that we gladly refrain from in the future.
A nice ride in the afternoon with lots of tölt (a gait that only Icelandic horses can do) and exploration of new places on the island. Stulka has a fast gallop and sometimes it feels like it’s a bit too fast. Breyting has lost shoe and therefore Stig will come from Strandmoa horse farm tomorrow and give him a new one. It’s probably the riding over all the cliffs that resulted in the lost shoe.

Just eating bread for dinner didn’t sound so tempting so the evening was spent fishing from the kayak. Wilma chose to stay in camp and look after the horses. The fishing resulted in a nice cod and a redfish. A bright red deep sea fish that looks a bit like bass. Of course I got stung on its back fin.

Thoughts about life: Joy in life is always preceded by a quiet mind (chattering monkey). Maybe as short as fifteen seconds but silence still, no thoughts. When you feel joy you don’t think, you just exist in the presence. As today with the trip to the mountaintop. You reach the top and just stand there and draw in the view and the atmosphere. Calm, peace, euphoria and joy. Same thing can be learned through self-aware presence. Learn your will and control your thoughts and remove all unnecessary chatter from the monkey. So incredibly easy but so few who actually practice it. Most are simply busy and trapped in their thought patterns. Every thought is immediately replaced by a new one in a never ending thought chain.

Healthy in nature: Just the sight of nature can lead to patients feeling better, worrying less, experiencing less pain and getting well quicker. It can be as simple as a background wall with nature motifs. It can be good to think about when shaping the work and school environments that you spend so many hours in.
------------------------------------------------------------

SVENSKA: Dag 7 (2016-06-11)

Väder: Molnighet 1/8, nederbörd 0 mm, vind 5 m/s, temp 9 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Nu har vi landat i tillvaron och livet här. Varje dag bjuder på så många nya upplevelser för oss båda och vädret är även det njutbart med sol och svaga vindar.

Varje morgon när vi vaknar ligger vi kvar i tältet och piggnar sakta till. Fullt med fågelsång och ljud från vinden är det enda som hörs. Springer hästarna i hagen känner man vibrationerna i marken genom madrassen. Vi plockar fram Yatzy och tar en omgång. Hitintills har Wilma vunnit varje gång. Hoppas bara hon inte förblir obesegrad under hela äventyret.

En promenad bort till krabburen men där fanns bara eremitkräftor och kungssniglar. Frukost bestod av torsk och till min förvåning tyckte Wilma nu att det smakade riktigt gott! Som min mormor alltid sa så är hunger den bästa kryddan.

Idag red vi bort till norra sidan av ön och försökte vada över till en vacker liten ö femtio meter ut i vattnet. Vi fick återvända men ska försöka igen då vattnet står lägre då den verkligen lockade med sin fägring. Det gå aldrig att tröttna på att rida fram i vattnet med dessa kritvita sandstränder och turkosblå klara vatten.
Efter ett par timmars ritt kände vi oss ändå hyggligt möra, så vi kröp in i tältet, ner i våra sovsäckar och tog en eftermiddagstupplur. Sova när man är trött och äta när man är hungrig är enda reglerna här!

När vi på nytt vaknade till var det högvatten och jag gav Wilma ytterligare en lektion i StandUpPaddle. Så vackert att tyst glida fram på en bräda och se ner i vattnet. Redan iklädda torrdräkter bytte vi till kajak och drog ut på fisketur. Vi fick upp många små torskar, men ingen som höll måttet, varvid jag istället fick samla ihop en kastrull vitplister (liknar brännässlor) som vi tillsatte i brödbaket och gav en god smak och tillskott på vitaminer.

Tankar om livet: Medvetandet är ditt jag och din inre frid. Ditt sinne är dina tankar som ofta gestaltar sig som den tjattrande apan som aldrig är tyst. Genom meditation och andra tekniker för ökat medvetande kan man tysta sinnet för att spendera mera tid i medvetandet där man utan tankar istället förlitar sig på intuition och känslor. Därav att man alltid ska sträva efter att följa sin magkänsla (medvetande) istället för sitt sinne (tjattrande apan).

Frisk i naturen: Naturen har lugnande inverkan på oss, stress- hormonerna går ner och återhämtningen är effektiv. Även korta naturmöten på 4-5 minuter hjälper. Kronisk stress är skadligt för oss och kan leda till livsstilssjukdomar såsom hjärt- kärl sjukdomar, diabetes, depression, demens och cancer.

ENGLISH: Day 7 (2016-06-11)

Weather: clouds 1/8, precipitation 0 mm, wind 5 m/s, temp 9 degrees
Position: Lauvøya
Health/feelings: We have really landed in life here now. Every day offers so many new experiences for us both and the weather is also enjoyable with sun and mild winds.

Every morning when we wake up we stay in the tent and recover slowly. Lots of birdsong and the sound of the wind are all that can be heard. If the horses tun around in pasture you can feel the vibrations in the ground through the mattress. We take out the Yahtzee and play a game. So far Wilma has won every time. I only hope that she won’t remain unbeaten for the entirety of the adventure.

Took a walk over to the crab cage but there we only found hermit crabs and snails. Our breakfast consisted of cod and to my surprise Wilma now thought that it tasted really good! As my grandmother always said, hunger is the best spice.

Today we rode off to the northern part of the island and tried wading over to a beautiful little isle fifty metres out in the water. We had to go back, but we’ll try again when the water is lower as it was really tempting with its beauty. One never gets tired of riding forth in the shallows with these white sandy beaches and the turquoise clear water.

After a couple of hours’ riding we felt a bit sore, so we crept into the tent, down into our sleeping bags and took an afternoon nap. Sleep when you’re tired and eat when you’re hungry are the only rules here!

When we woke up again it was highwater and I gave Wilma another lesson in Stand up paddling. So beautiful to quietly glide forward on a board and look down in the water. Already dressed in our drysuits we switched to kayaks and went out fishing. We caught many small cods, but none that were big enough, so I instead had to collect a pan of white nettle (similar to stinging nettle) which we added to the bread baking, giving it a good taste and a does of vitamins.

Thoughts about life: Consciousness is your identity and inner peace. Your mind is your thoughts which often manifest as the chattering monkey that never gets quiet. Through meditation and other techniques for increased consciousness you can silence the mind to spend more time in consciousness where you without thoughts instead trust in intuition and emotions. Tehrefore you should always strive to follow your gut (consciousness) instead of your mind (the chattering monkey).

Healthy in nature: Nature has a calming effect on us, stress hormone levels go down and the recovery is effective. Even short nature encounters on 4-5 minutes will help. Chronic stress is harmful for us and can lead to lifestyle illnesses such as cardiovascular diseases, diabetes, depression, dementia and cancer.------------------------------------------------------------

SVENSKA: Dag 6 (2016-06-10)

Väder: Molnighet 1/8, nederbörd 0 mm, vind 8 m/s, temp 8 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Allt är helt perfekt och vi njuter i stora drag. Kvalitetstid med dottern där man kan ägna just henne obegränsat med uppmärksamhet är otroligt värdefull tid.

Vi började dagen med att plocka ihop en himla massa skålsnäckor. Havsörn har vi sett flera dagar nu och det är inte så konstigt då Steigen har världens största bestånd av dem. Efter frukost tog vi en långritt där vi vadade ut med hästarna i havet. Senare red vi upp för berget, men det blev för brant för Wilmas höjdrädsla och vi fick leda ner hästarna igen. Vi avslutade ritten med galopp över betesfälten och hästarna var rejält svettiga när vi släppte in dem i hagen.

Eftermiddagen ägnade vi åt att dyka ner efter musslor och vi fick ihop till en riktig festmåltid. Sikten i vattnet är helt fantastisk och det finns så mycket att se! Krabburen ligger i och vi hoppas på lite omväxling i kosten. Vattentemperaturen ligger på runt 8 grader och vi har Mares 8 mm våtdräkter på oss vilket gör det uthärdligt. Kallt bara i början när vattnet sipprar in.

På kvällen tog jag kajaken och stack ut och fiskade en timme. Wilma föreslog att hon skulle stanna i lägret och ha lite egentid. Vi har faktiskt spenderat varje minut tillsammans i en veckas tid och jag förstår henne. Fem torskar nappade nästan direkt inklusive ett dubbelnapp och jag återvände med den största. Wilma mötte upp vid stranden och vi filéade torsken tillsammans. Jag visade Wilma hur man håller upp filéerna mot solen för att kunna se om torken är angripen av mask och vi hittade hela fem maskar som vi avlägsnade. En otrevlig parasit som resulterar i tre veckors illamående om man råkar få i sig.

Tankar om livet: Alla skönhets och natur upplevelser kan upplevas genom intuitionen lika väl som genom fakta. Vissa människor fastnar i att uppleva och se hela världen enbart genom den fakta och kunskap som finns om det man upplever. Det är inte nödvändigt och förminskar samtidigt själva upplevelsen. Säg att man besöker en katedral eller en sanslöst vacker skogsglänta. Vem har störst behållning? Den som använder sin intuition och bara insuper atmosfären och samtidigt förnimmer alla känslor platsen ger och utstrålar, eller den som följer efter en guide lyssnandes på alla fakta från tidernas begynnelse fram till nutid om platsen?

Frisk i naturen: ”Vi är inaktiva 62 % av vår vakna tid visar en Norsk studie, i Australien finns siffror på 71 %. Redan nu kan forskarna se att tonåringars stillasittande kommer få konsekvenser för deras framtida hälsa.
Vi har en generation på oss. Tiden är inte på vår sida. Om vi inte ”räddar” den kommande generationen nu, så finns det långt färre kvar som kan vägleda unga människor ut i naturen och förstå dess värde.

ENGLISH: Day 6 (2016-06-10)

Weather: clouds 1/8, precipitation 0 mm, wind 8 m/s, temp 8 degrees
Position: Lauvøya
Health/feelings: Everything is perfect and we are really enjoying it. Quality time with my daughter where I can give just her unlimited attention is incredibly valuable.

We started the day with picking lots of limpets. We’ve seen white-tailed eagles several days now and it’s not so strange considering that Steigen has the world’s largest population of them. After breakfast we took a long ride where we waded out with the horses in the sea. Later we rode up the mountain, but it got to steep for Wilma’s fear of heights and we had to lead the horses back down. We finished the ride with a gallop over the fields and the horses were really sweaty whe we let them into the pasture.

We spent the afternoon diving down for mussels and collected enough for a real feast. The view in the water is incredible and there’s so much to see! The crab cage is in the water and we hope to get some change in our diet. The water temperature is around 8 degrees and we have Mares’ 8 mm wetsuits on, which makes it tolerable. Only cold in the beginning when the water seeps in.

In the evening I took the kayak and went out fishing for an hour. Wilma suggested that she’d stay in the camp for some alone time. We have actually spent every minute together for a week’s time and I understand her. I got five cods almost immediately, including two on the same throw, and I returned with the biggest one. Wilma met me on the beach and we filleted the fish together. I showed her how to put the fillets up to the sun to see if the cod is infested with worms, and we found five of them which we cleared out. An unpleasant parasite which results in three weeks’ nausea if eaten.

Thoughts about life: All beauty and nature experiences can be done through intuition as well as through facts. Some people get stuck in experiencing and seeing the world solely through the facts and knowledge there are about the things you experience. It isn’t necessary and it only lessens the experience itself. Say that you visit a cahtedral or an extremely beautiful forest grove. Who has the greatest gain? The one who uses their intuition to breathe in the atmosphere and at the same time senses all the emotions radiating from the place, or the one who follows a guide, listening to all the facts of the place ,from the start of time to present day?

Healthy in nature: We are inactive 62 percent of our time awake, a Norwegian study shows; in Australia the numbers are a s high as 71 percent. Already now scientists can see that all the sitting still among teenagers will get consequences for their future health.
We have one generation on us. Time is not on our side. If we do not “save” the coming generation now, there will be considerably fewer left who can guide young people out in nature and understand its value.

------------------------------------------------------------

SVENSKA: Dag 5 (2016-06-09)

Väder: Molnighet 4/8, nederbörd 0 mm, vind 6 m/s, temp 6 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Imponerad över att Wilma inte har några som helst invändningar mot matsituationen. Jag har ju faktiskt tagit med henne ut på en öde ö i 30 dagar med enbart vatten och bröd som medhavd proviant!

Vinden mojnade några timmar på förmiddagen och vi kunde nu lägga i kajakerna för att fiska. Prövade några olika ställen söder om ön och vi fick upp fem torskar. Vi behöll en torsk då det är tillräckligt med mat för idag. Kajakerna driver snabbt i vinden som tilltog. För att fiskelinan ska stå rakt ner mot botten måste man paddla mot vinden och fiska samtidigt vilket inte är det enklaste för Wilma. Jag löste det med att fästa Wilmas kajak i bogserlinan så kunde jag hålla båda kajakerna mot vinden och på samma position.

Wilma som i vanliga fall inte tycker fisk är gott, tyckte idag att det var förvånansvärt smakligt. Nu har vi även agn till krabburen så ska försöka få i den imorgon.

I vanliga fall så brukar jag sköta hygienen genom att gå ner i havet och tvaga mig med tång. Brukar ta ungefär 10 minuter...
Wilma däremot vill enbart ha sötvatten och dessutom ljummet i temperaturen så hennes tvagning av kroppen tog nästan hela eftermiddagen i anspråk bärandes sötvatten, kokning av vatten, massa konstiga flaskor och krämer. Jaja, det gör jag så gärna.

Skålsnäckorna som var en succé under gårdagen resulterade i ett nytt födosök och vi plockade en rejäl samling och avnjöt till middag. Igår tillagad med citronpeppar, idag med allroundkrydda. Riktigt smarrigt!

Tankar om livet: Om man är observant och känner inåt förnimmer man sin Qi inom sig som en stor sfär av inre frid eller litet klot av ångest och lidande. Man kan även urskilja den hos andra genom deras kroppshållning och beteende och förhållningssätt till omvärlden. Man kan urskilja när den växer och när den krymper. Vissa refererar när den minskar till "klump i magen" eller " tyngd över axlarna". Lär dig förnimma, känna till och observera din Qi och din inre kraft för att på så sätt veta när du behöver låta den växa, eftersom man försakat att ta hand om sig själv och sin psykiska hälsa. Det är lätt att genomföra tester och kontroller på den fysiska statusen, men desto svårare på den psykiska/mentala statusen vilket oftast är den viktigaste. Först när man själv mår bra kan man sprida positiv karma till sin omgivning. Alltså har man en skyldighet gentemot sina medmänniskor att vårda sin egen livskraft.

Frisk i naturen: Mellan 2009-2011 skapades ett nordiskt samarbetsprojekt kallat "Frisk i naturen". Ett nordiskt samarbete kring naturen som resurs för folkhälsa och en hållbar samhällsutveckling är intressant och viktigt med tanke på de nordiska ländernas gemensamma förutsättningar och traditioner. Vi bör tillsammans ta krafttag i dessa frågor. Nordens natur och friluftstradition gör att vi har en helt unik möjlighet till att ändra inaktivitetstrenden.
http://www.norskfriluftsliv.no/frisk-i-naturen/

ENGLISH: Day 5 (2016-06-09)

Weather: clouds 4/8, precipitation 0 mm, wind 6 m/s, temp 6 degrees
Position: Lauvøya
Health/feelings: I’m impressed that Wilma doesn’t have any complaints at all about the food situation. I mean I have brought her to a deserted island for 30 days with only water and bread as only brought supplies!

The wind died for a couple of hours in the morning and we could put out the kayaks for fishing. Tried some different places south of the island and we quickly caught five cods. We kept one of them as that is enough food for today. The kayaks drift easily in the wind which grew in strength. For the fishing line to go vertically towards the bottom you have to paddle against the wind and fish at the same time which isn’t the easiest thing for Wilma. I solved it by tying her kayak to the towing line so I could keep both kayaks against the wind and at the same position.
Wilma who usually doesn’t think fish is very good, thought today that it was surprisingly tasty. Now we also have bait for the crab cage so we’ll try to catch some tomorrow.

Usually I do my hygiene business by walking down to the sea and washing with seaweed. Takes about ten minutes…
Wilma on the other hand only wants sweet water and on top of that lukewarm temperature so her washing of the body took almost all afternoon of carrying sweet water, boiling it, lots of strange bottles and lotions. Oh well, I don’t mind at all.

The limpets that were such a winner yesterday resulted in a new feeding attempt and we picked a sizeable amount for dinner. Yesterday cooked with lemon pepper, to day with all round seasoning. Really tasty!

Thoughts about life: If you are observant and direct your senses inward you can feel Qi within you as a large sphere of inner peace, or a little ball of anxiety and suffering. You can also discern it in others through their posture and behaviour and approach to the world. You can discern when it shrinks and when it grows. Some call the shrinking a “lump in the stomach” or a “weight on their shoulders”. Learn to perceive, know and observe your Qi and your inner power to in that way know when you need to let it grow, because you then have forgone to take care of yourself and your mental health. It is easy to perform tests and checks of the physical status, but harder still for the mental status, which often is the most important. Only when you are at good health yourself you can spread positive karma to your surroundings. Therefore you have a duty towards your fellow people to care for your own life force.

Healthy in nature: Between 2009 and 2011 a Nordic cooperation project was created called “Healthy in nature.” A cooperation around nature as a resource for the people’s health and a sustainable development of society is interesting and important, considering the Nordic countries’ common conditions and traditions. We should tackle these questions together with vigour. The Nordic nature and outdoor tradition gives us a unique opportunity to change the inactivity trend of today.
http://www.norskfriluftsliv.no/frisk-i-naturen/------------------------------------------------------------

SVENSKA: Dag 4 (2016-06-08)

Väder: Molnighet 6/8, nederbörd 15 mm, vind 16 m/s, temp 6 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Allting är på topp trots det blåsiga, kalla och regniga vädret, men vi har läst att det är ännu värre väder i norra Sverige.

Vinden bara tilltog under natten och det riste rejält i tälten. Eftersom jag var orolig för Bifrost tältet så låg jag vaken nästan hela natten och tittade ut genom Bergans tältet som vi har som sovtält. Wilma sov dock som en stock och märkte ingenting. Flera gånger gick jag ut för att justera Bifrosts tältlinor, men eftersom det är så stort blir det rejäla krafter som tar tag i det. Vid en rejäl vindby hörde jag skrammel från tältet och möttes till min förvåning av att Muurika pannan hängde i taket på tältet. Pannan hade fastnat i en krok i taket när tältet neg mot vinden.

Nattens eskapader resulterade i sen uppstigning och vi var båda sugna att komma upp på hästryggen. Båda hästarna ligger gärna ner i hagen och det är ett tecken på att de trivs. Inga insekter finns på ön som besvärar varken hästar eller oss själva. Att sen galoppera fram över ängar och sandstränder med vackra fjälltoppar runt omkring är en en smått surrealistisk och magisk upplevelse som hästarna nog uppskattar lika mycket som vi gör.
Vi red så över till Norra delen av ön och mötte upp Emma Larsson & Emma Mattson som tagit sig hit för att skriva reportage om äventyret. Under några timmar hann vi med både paddling, SUP och visa upp den underbara ön samt berätta om våra upplevelser hitintills. Tror att de förstod precis hur underbart vi har det! När de lämnat ön kröp vi in i tältet för en eftermiddagslur och vaknade igen vid niotiden. Tiden har faktiskt ingen betydelse här då det är sol dygnets alla timmar. Vi begav oss ut för att samla ihop till middagsmålet och vi samlade rejält med skålsnäckor som jag åt så mycket av när jag paddlade Norska kusten. De smakade alldeles utsökt!

Tankar om livet: Med självmedveten närvaro är man medveten om sina tankar, känslor och allt som försiggår och som finns omkring sig i form av natur och andra livsformer. När man befinner i detta tillstånd styr man själv både sina tankar och känslor. Detta tillstånd är Nirvana, svårt att upprätthålla och befinna sig i längre stunder men med hjälp av meditation kan man stanna längre och längre där. De flesta har upplevt det om än flyktigt. När Världen helt plötsligt stannar upp och man är totalt medveten om allt som händer och sker. Man ser skönheten i skapelsen och kan uppleva den och nästan ta på den...

Frisk i naturen: Friluftsfrämjandets I Ur och Skur koncept för förskolor är ett föredöme för utomhuspedagogik! Förskoleverksamhet utomhus ger färre infektioner, bättre motorik, ökad koncentrationsförmåga och en djupt rotad känsla för vår miljö. Ytterligare en bonuseffekt är friskare pedagoger, vilket innebär färre vikarier och bättre kontinuitet i verksamheten. Många andra förskolor tar efter konceptet och Friluftsfrämjandets koncept fungerar därmed även som en ledstjärna som visar vägen. Jag hoppas det kommer ett liknande koncept för skolor, för behovet är skriande om vi ser till de ungas psykiska hälsa!

ENGLISH: Day 4 (2016-06-08)

Weather: clouds 6/8, precipitation 15 mm, wind 16 m/s, temp 6 degrees
Position: Lauvøya
Health/feelings: Everything is top notch despite the windy, cold and rainy weather, but we have read that the weather’s even worse in northern Sweden.
The wind kept growing in strength during the night and the tents shook quite a lot. Since I was worried for the Bifrost tent I lay awake almost the whole night and looked out through my Bergans tent in which we sleep. Wilma was sound asleep though and noticed nothing. Several times I went out to adjust the tent support strings of the Bifrost, but because it’s so big the wind grabs it with considerable force. When one great gust came I heard clatter from the tent and found to my surprise that the Muurikka pan was hanging from the tent’s ceiling. It had got stuck in a hook when the tent bowed to the wind.
The escapades of the night resulted in a late rise for us and we were both eager to get back on the horses. Both horses prefer to lie down in the pasture and that is a sign that they are comfortable here. There are no insects to trouble neither the horses nor ourselves. To then gallop forth across meadows and sandy beaches with beautiful mountain tops all around is a slightly surreal and magical experience which the horses probably appreciate just as much as we do.
We rode over to the northern part of the island and met Emma Larsson and Emma Mattsson who have come out here to write an article about the adventure. During a couple hours we made time for both paddling, SUP and showing them the wonderful island, as well as tell them about our experiences so far. I think they understood just how wonderful we have it! When they’d left the island we crept into the tent for an afternoon nap and woke up again around 9 PM. Time doesn’t actually matter here as the sun is up 24 hours a day. We headed out to collect food for dinner and picked loads of limpets which I ate so much of during my paddling of the Norwegian coast. They tasted delicious!

Thoughts about life: With self-aware presence you are aware of your thoughts, feelings and everything going on around you in the shape of nature and other life forms. When you are in this state you fully control both your thoughts and feelings. This state is Nirvana, hard to maintain and stay in for longer periods of time but with the help of meditation you can stay in it longer and longer. Most have experienced it, if only glancingly. When the world suddenly stops and you are fully aware of everything that happens. You see the beauty in creation and can experience and almost touch it…

Healthy in nature: Friluftsfrämjandet’s “Ur och Skur” concept for preschools is a role model for outdoor education! Preschooling outside gives fewer infections, better motor skills, increased concentration and a deeply rooted feel for our environment. Another bonus effect is healthier teachers, which means less substitutes and better continuity in the schooling. Many other preschools are taking after the concept and Friluftsfrämjandet’s initiative therefore also works as beacon to lead the way. I hope there will come a similar concept for actual schools, because there is a great need for it if we care about the mental health of our young!------------------------------------------------------------

SVENSKA: Dag 3 (2016-06-07)

Väder: Molnighet 7/8, nederbörd 10 mm, vind 9 m/s, temp 6 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Vi längtar efter det varma vädret som mötte oss när vi först kom hit.

Jag gick upp tidigt för att kunna plocka musslor till frukost. Trots ebb så finns de nu på en halvmeter djup och man får vada ut. Efter frukost så byggde vi en träställning för att ha en plats att knyta fast hästarna när vi gör iordning dem. Sedan red vi ut på tur och utforskade en ny strand och givetvis en massa galopperande över ängarna. Jag upplevde för första gången något som kallas korsgalopp vilket blev mycket skumpigt. Wilma som är en mycket bättre ryttare än jag själv, fungerar faktiskt som en lärare och det är en fantastisk känsla när det blir omvänd situation.

Eftersom det ska blåsa upp rejält inatt har vi ägnat mycket tid av dagen att stormsäkra både lägret, hästhagen, StandUpPaddle brädorna samt kajakerna. 
Inatt blir det till att ställa klockan och ta en tur för att se att allt ser ut som det ska. Primus Bifrost tältet är rejält stort och tar mycket vind och jag vet inte hur hon kommer tackla det.

Tankar om livet: Qi har inte någon direkt översättning i den västerländska världen men betyder livskraft, själslig kraft eller psyke. Den kan liknas med kondition eftersom man konstant måste underhålla och träna den och den fluktuerar snabbt. Buddismen menar med reinkarnation att alla livsformer är livskraft som antagit en viss form. När livskraften lämnat formen förmultnar den och livskraften återgår för att uppstå i någon annan livsform. Allting i världen bildar kretslopp och varför skulle inte livskraft ingå i ett naturligt kretslopp. Alla kan se att en död person saknar livskraft och alla kan förstå att det är något som finns i en levande livsform. Det är helt enkelt livskraft i avsaknad av ett riktigt ord.

Frisk i naturen: Psykisk ohälsa blir allt vanligare och kryper längre ner i åldrarna och har nått både hög och mellanstadiet i skolan. Rapporter visar att så många som 20-50 procent upplever att de mår psykiskt dåligt. Det moderna livet fungerar inte i samklang med våra behov All den tid vi spenderar inomhus, vilket ger avsaknad av natur är nog den största bidragande orsaken. Skolan har här ett enormt ansvar som de inte lever upp till. All forskning visar att utomhuspedagogik är bättre både för inlärning, resultat och hälsa! Ändå sker nästan all undervisning inomhus sittandes i stolar, nästan bara lyssnande eller läsande... Jag är övertygad om att Wilma lär sig mer här under dessa 30 dagar än under ett helt skolår.

ENGLISH: Day 3 (2016-06-07)

Weather: Clouds 7/8, precipitation 10 mm, wind 9 m/s, temp 6 degrees
Position: Lauvøya
Health/feelings: We long for the warm weather that met us when we first arrived.

I went up early to pick mussels for breakfast. Despite the ebb tthey are now on half a metre’s depth and you have to wade out. After breakfast we built a wooden scaffolding to have somewhere to tie the horses when we make them ready. Then we rode out and explored a new shore and of course did lots of galopping over the meadows. For the first time I experienced something that is called cross gallop which was very bumpy. Wilma who is a much better rider than me, actually works as a teacher and it is amazing feeling when the roles are reversed. Since the wind will grow considerably tonight we have spent much time to secure both the camp, the pasture, the stand up paddleboards and the kayaks.
Tonight we will set the alarm and take a tour around to see that everything is as it should be. The Primus Bifrost tent is large and takes a lot of wind, and I don’t know how it will tackle it.

Thoughts about life: Qi doesn’t have any direct translation in the western world but it means life force, soul energy or psyche. It can be compared to fitness because you must constantly maintain and exercise it and it fluctuates quickly. Buddhism means that, through reincarnation, all life forms are life force which has taken a certain shape. When that life force leaves the shape it rots and the life force returns to take a new shape. Everything in the world forms a cycle and why wouldn’t life force do so too. Everyone can see that a dead person lacks life force and everyone can understand that it is something that is prevalent in a living being. It is simply life force for the lack of a real word.

Healthy in nature: Mental illness becomes steadily more common and creeps down in lower ages, and it has reached the younger years of primary school. Reports show that as many as 20 to 50 percent experience that they are mentally unwell. The modern life does not work i nharmony with our needs. All the time we spend indoors, which creates a lack of nature, is probably the greatest contributing factor. School has here a great responsibility that they do not live up to. All research shows that outdoor teaching is better both for learning , results and health! And yet almost all education happens indoors sitting in chairs, almost purely listening and reading… I am almost convinced that Wilma will learn more out here during these 30 days than during a whole school year.------------------------------------------------------------

SVENSKA: Dag 2 (2016-06-06)

Väder: Molnighet 8/8, nederbörd 5 mm, vind 7 m/s, temp 8 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Kallt och lite blött, men samtidigt helt underbart!

Wilma vaknade först och möttes av de lösgående fåren som finns här på ön när hon steg ur tältet. När jag så vaknat till liv låg vi kvar i våra sköna sovsäckar och spelade Yatzy. Jag vet inte riktigt hur, men jag förlorade trots att jag slog Yatzy hela två gånger och Wilma ingen. På något sätt är det helt omöjligt att vinna i det där spelet. Efter musselplockning och frukost paddlade vi ut i det kyliga vädret för fiske men beslutade att vända om eftersom vinden tilltog och vågorna byggdes upp.

Då vi på något sätt missat att ta med tyglar till Breyting och det provisoriska snöret som tjänstgjorts under gårdagens ridtur inte riktigt funkade, så flätade Wilma helt enkelt nya tyglar till Breyting. Det tog lång tid men känns nu nästan som att hålla i riktiga tyglar.

En lång kvällsritt med mycket galopperande över långa öppna betesfält förgyllde verkligen dagen. Fantastiskt att kunna rida runt på sandig havsbotten runt grynnor och grund. Stulka tyckte det var lite märkligt att kliva på tångbäddarna.
// Sören Kjellkvist

Idag så tycker jag att det bästa var på kvällen när vi stack ut och red. Vi tog en tur på havsbotten nu när det var ebb och red oxå ut en bit i vattnet. Jag fick då bekräftat till min förtjusning att Breyting inte längre är rädd för vatten. Hon verkade faktiskt gilla det. Sedan red vi ut på den öppna betesmarken som finns på ön och tog flera gallopfattningar. Det var så fantastiskt och det är det som jag älskar med att rida. Att bara skjuta iväg i full fart och höra vinden susa. Sen är det oxå en fantastisk syn när jag sedan kollar bort mot pappa och Stulka som galopperar brevid mig och ser Stulkas LÅNGA man fladdra i luften.
// Wilma Kjellkvist

Tankar om livet: Meditation är den i särklass överlägsna tekniken för att träna upp självmedveten närvaro och nå snabba framsteg tätt följt av, Yoga, Tai Chi och Qigong, vilka alla använder sig av de tre grundpelarna som alla bör vara närvarande vid genomförandet: Meditation, andning och rörelsemönster! På tredje plats kommer andra vanligare tekniker så som all typ av FRILUFTSLIV, men även löpning, vedhuggning och andra monotona träningsformer.

Frisk i naturen: Jag tränar inte, men jag idkar väldigt mycket friluftsliv brukar jag svara. I perioder går jag faktiskt på gym, men det är antingen för att träna upp kroppen inför ett äventyr eller återhämta kroppen efter ett äventyr. Inomhusträningen stjäl nämligen tid från mitt friluftsliv och jag känner att min fysiska kapacitet visserligen höjs, men min psykiska kapacitet sjunker alltid när jag inte prioriterar friluftslivet. Friluftslivet ger mig en utomordentlig chans att träna både min fysiska och psykiska nivå för att hitta den perfekta balansen. När jag känner att jag snabbt behöver höja min psykiska nivå tränar jag Meditation och Qigong vilket jag även håller kurser i.

ENGLISH: Day 2 (2016-06-06)

Weather: clouds 8/8, precipitation 5 mm, wind 7 m/s, temp 8 degrees
Position: Lauvøya
Health/feelings: Cold and a bit wet, but at the same time wonderful!

Wilma woke up first and was met by the loose sheep who live here on the island, when she exited the tent. When I had woken to live we stayed in our comfy sleeping bags and played Yahtzee. I don’t really know how, but I lost despite getting Yahtzee twice and Wilma none. Somehow it is impossible to win in that game. After picking mussels and eatign breakfast we paddled out in the cold weather to fish, but decided to turn around because the wind grew instrangth and the waves started building up.
Since we somehow had missed to bring reins for Bryting and the provisional string that we had used the day before didn’t really work, Wilma decided to simply braid new reins for Bryting. It took a long time but now it feels almost like holding real reins.
A long evening ride with lots of galloping over long open pastures really made our day. Amazing to be able to ride around on sandy seabeds around shallows and reefes. Stulka thought it was a bit weird to step on the seaweed.
//Sören Kjellkvist
Today I think the best was in the evening when we went out riding. We took a trip on the seabed now when it was ebb and also rode a bit out in the water. I then got it confirmed to my delightment that Breyting no longer is afraid of water. She actually seemed to like it. Then we rode out on the open pastures on the island and did several gallops. It was so amazing and what I love most about riding. To just shoot away in full speed and hear the wind blowing. It’s also an amzing sight when I then look over at dad and see Stulka’s LONG mane fluttering in the air.
//Wilma Kjellkivst

Thoughts about life: Meditation is by far the dominant technique for training your self awareness in the present and to reach quick milestones, soon followed by yoga, tai chi and qigong, which all make use of the three major pillars which should all be present while doing it: Meditation, breathing and motion patterns! On third place are other more regular techniques such as all kinds of OUTDOOR ACTIVITIES, but also running, woodcutting and other monotone forms of exercise.

Healthy in nature: I don’t work out, but I do a lot of outdoor activities, I usually say. In periods I actually go to the gym, but that is either to build up my body for an adventure or to recover from a completed one. Indoor training otherwise steals time from my outdoor life and I feel that my physical capacity certainly goes up, but my mental capacity falls every time I don’t prioritise outdor activities. Outdoor living gives me a remarkable chance to both exercise my physical and mental level to find the perfect balance. When I feel that I quickly need to raise my mental state I practice meditation and qigong which I also teach courses in.

 ------------------------------------------------------------

SVENSKA: Dag 1 (2016-06-05)

Väder: Molnighet 1/8, nederbörd 0 mm, vind 2 m/s, temp 15 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Trötta efter en lång fantastisk dag!

En överdådig frukost väntade oss när vi vaknade och det blev vår sista civiliserade måltid. Innan vi lämnade hästgården Strandmoa skickade Bente med oss en stockfisk att ha som nödproviant. Vi lastade sedan utan problem på hästarna och begav oss ut till Steigen Sjöhus för att möta upp lastbåten som skulle forsla oss ut till Lauvøya. Även denna lastning gick över förväntan. Breyting visade dock att hon hade vissa invändningar mot att färdas över havet genom att skrapa med framhoven i skrovet. Vi nådde så fram till ön och den överträffade mina högsta förväntningar i skönhet. Så himla vackert! En av öns ägare var även där med sin 5-åriga dotter för att hälsa oss välkomna.

Jag och Wilma ägnade ett par timmar att få lägret iordning och Bente och Stig satte upp hagen till hästarna. En liten bäckfåra rinner rakt genom hagen och den rymmer även en skogsdunge där hästarna kan finna svalka och skydd. Alltså inget vatten som behöver bäras till hästarna.

På eftermiddagen var så allt klart och vi tog avsked. Väldigt hungriga började vi vårt första brödbak. För mycket olivolja i den degen! 
Vi tog en kort fisketur med kajakerna och Wilma drog upp en liten torsk. Eftersom den understeg minimåttet fick den gå tillbaks ner i djupet, men Wilmas glädje över napp bestod, främst över att hon vann "första fångsten".

Skillnaden mellan ebb och flod är här hela 3 meter vilket innebar att vi fick lyfta ner kajakerna från strandkanten drygt 100 meter till vattnet.
- Nästa gång paddlar vi ut när det är högvatten pappa, sa Wilma.
Vi fann dock både blåmusslor och hjärtmusslor liggandes på sandbotten vilket smakade utsökt. Wilma älskar nämligen musslor och skaldjur, men är inte alls glad i fisk. 
- Imorgon ska vi plocka minst 40 musslor var, sa Wilma när hon förtjust åt upp sina musslor.

Redan sen kväll, men både ryktas och ridas häst skulle promt hinnas med innan läggning. Därav en ritt i falnande midnattssol och en del utforskande av vår nya hemvist. Nu sover Wilma som en stock, omöjlig att väcka! Aldrig tidigare har jag sett någon somna så snabbt. Hon får väl slippa tandborstningen ikväll...

Tankar om livet: Jag anser mig inte vara troende för Buddism är ingen religion. Desto mer jag studerar det desto mer övertygad blir jag. Buddism är helt enkelt läran om självmedveten närvaro i nuet och om lidandet. Lidandet ÄR den yttersta läraren och rycker oss ständigt tillbaka för att gång på gång åter bli självmedveten i nuet.

Frisk i naturen: Fullt övertygad är jag även över friluftslivets livsbejakande och hälsofrämjande påverkan på oss människor. Om alla idkade övervägande och regelbuden tid i naturen tror jag faktiskt att vi inte skulle ha några psykiska sjukdomar som faktiskt knappast existerar hos naturfolk. Denna övertygelse fick mig att grunda välgörenhetssatsning Äventyrliga Dagen för ungdomar tillsammans med Friluftsfrämjandet och Bergans of Norway.

ENGLISH: Day 1 (2016-06-05)

Weather: Clouds 1/8, precipitation 0 mm, wind 2 m/s, temp 15 degrees
Position: Lauvøya
Health/feelings: Tired after a long amazing day!

A lavish breakfast awaited us when we woke up and it became our last civilised meal. Before we left the horse farm Strandmoa, Bente gave us a stockfish to eat in case of emergency. We then loaded the horses without any problems and went out to the Steigen Sjöhus to meet the transport boat that would bring us out to Lauvøya. Loading the horses on the boat went above expectations. Though Breyting did show displeasement with being out at sea by scraping with the hooves in the hull. We eventually reached the island and it exceeded my greatest expectations in terms of looks. So incredibly beautiful! One of the owners of the island was there too with their five-year-old daughter to welcome us.
Me and Wilma spent a couple hours to set up camp and Bente and Stig made a pasture for the horses. A small stream of water runs right through it and there’s also a grove where they can find shade and shelter. So we won’t need to carry water for the horses.
In the afternoon everything was done and we said goodbye. Very hungry we started our first bread bake. Too much oil in that dough!
We made a short fishing trip with the kayaks and Wilma caught a small cod. Since it was too small it was returned into the depths, but Wilma’s joy about the catch remained, mainly because she got “first catch”.
The difference between ebb and flow here is as much as three metres which means that we had to carry down the kayaks from the shore roughly 100 metres to the water.
“Next time we’ll go out in the highwater, dad” said Wilma.
Though we found both blue mussels and cockles lying on the shore bottom, which tasted delicious. Wilma loves mussels but isn’t that much at all for fish.
“Tomorrow we will pick at least 40 mussels each” said Wilma when she delightedly ate hers.
Evening was here already, but Wilma insisted that we both brush and ride the horses before bedtime. Therefore we rode in falling midnight sun and did some exploration of our new home. Ow she sleeps like a log, impossible to wake! Never before have I seen someone fall asleep so fast. She can skip brushing her teeth tonight…

Thoughts about life: I don’t view myself as religious because Buddhism isn’t a religion. The more I study the more convinced I get. Buddhism is simply the teachings of self-awareness in the presents and about suffering. Suffering IS the most important teaching and constantly takes us back to time and time again become self-aware in the present.

Healthy in nature: I’m also fully convinced about the life-affirming and healthy effects of outdoor life on us people. If everyone regularly spent considerable time in nature I actually think that we wouldn’t have any mental illness, which actually hardly exist at all among indigenous people. This conviction made me found the charity project Äventyrliga Dagen for young peopl together with Friluftsfrämjandet and Bergans of Norway.------------------------------------------------------------

SVENSKA: Förberedelser

Äventyret "Min dotters drömäventyr" startar den 5 juni och daglig blogg med text och bilder finner ni här.

Jag frågade helt enkelt min 13-åriga dotter Wilma vad hennes drömäventyr skulle vara. Om hon fick önska sig precis vad som helst, vad skulle hon då vilja göra? Efter en stunds funderande sade hon att hon skulle vilja vara på en öde ö tillsammans med mig och att vi skulle rida varje dag. Min nästa fråga var hur hon ville att vi skulle göra med maten under äventyret?
- Vi ska inte ha med oss någon mat alls utan finna allt i naturen, sade Wilma. 
Eftersom jag har viss erfarenhet av att äventyra utan mat och hur tufft det faktiskt kan bli så kom vi fram till en kompromiss. Vi kommer därför ta med oss mjöl, olivolja och kryddor vilket ger oss både fett och kolhydrater. All annan mat måste vi finna på ön och i havet.
- Jag fixar det här Wilma. Jag ska se till att det här blir verklighet och att vi kan realisera den här livsdrömmen tillsammans. Livet är fullt av möjligheter och i år sticker du och jag ut på äventyr tillsammans!

Vi har nu fått tillstånd att tillbringa 30 dygn på ön Lauvøya ute i Norska havet. En ö söder om Lofoten (Steigen) i det område jag upplevde som absolut vackrast när jag 2013 paddlade längs utmed hela Norska kusten. Från Norr till söder är ön 2 km. På ön finns ett sommarhus men ägaren kommer inte vara på ön under den tid vi är där, så vi har ön helt för oss själva.
Strandmoa Gård som bedriver uppfödning och turridning med islandshästar fraktar ut och förser oss med varsin islandshäst under hela äventyret. En stor del av ön  av ön är en fjälltopp och därför tar vi även med oss klätterutrustning. Norra delen av ön är relativt flack och nästan överallt kommer vi kunna ta oss fram till häst. Bra betesmarker finns det gott om och även ett rinnande vattendrag.

Som förrådstält och matlagningstält använder vi ett Primus Bifrost, sova kommer vi göra i ett Bergans Helium tremannatält. För att kunna utforska den fantastiska arkipelagen kommer vi paddla havskajak. Jag tar med Melker Kayaks nya expeditionskajak Ulvön och Wilma kommer paddla deras allroundkajak Väderö. För att höja säkerheten, känna oss trygga och ha möjlighet att utmana oss själva kommer vi paddla i torrdräkter från Ursuit. Från kajakerna kommer vi även bedriva allt havsfiske ifrån och hoppas sätta några nya personliga fiskerekord.
Sikten i Steigens turkosblå vatten är uppemot 30 meter och påminner om ett tropiskt akvarium med enorma kelpskogar. I Norge får man dessutom jaga med ljuster under vattenytan vilket innebär att vi kommer fridyka en hel del och förhoppningsvis fånga fisk med ljuster. Eftersom den övervägande delen av maten befinner sig mellan 4-12 meter ned i vattnet måste vi lära oss att dyka ned till dessa djup. På dessa djup hoppas vi kunna plocka olika skaldjur, sjöborrar, blå- och pilgrimsmusslor samt kungssniglar. I maj far vi därför ner till Göteborg och lär oss fridyka tillsammans med Annelie Pompe som slog världsrekord i fridykning när hon tog sig ner till hela 126 meter. Vem bättre än Annelie som instruktör när man ska lära sig fridyka! Temperaturen i vattnet kommer vara 8 grader så Sportextremes varma våtdräkter gjorda för nordiskt klimat och deras övriga fridykningsutrustning är en förutsättning för lyckat jakt under vattnet. För att snabbt ta oss ut på vattnet och förflytta oss till olika dykplatser i närområdet kommer vi färdas på varsin StandUpPaddle Board från Laird. Samma brädor som jag paddlade från Visby till Stockholm tillsammans med Oskar Kihlborg.

Havsfiskeutrustning och en hel del annan friluftsutrustning från Outdoorexperten tar vi också med för att göra livet så bekvämt och enkelt som möjligt och för att minimera vår påverkan på naturen.
Alla kläder blir så klart från Bergans of Norway som är Friluftfrämjandets officiella klädpartner. Något de inte hade kunnat uppnå om de inte lagt sin fokus på funktionaliteten av produkterna, hänsyn till miljön och ett stort samhällsansvar. Visste ni till exempel att Bergans bygger skolor och förskolor i Nepal!
Friluftsfrämjandet som betytt så mycket för mig i mitt liv och gett mig oerhört mycket kunskap. Nu är det dags att förvalta det arvet och på riktigt föra det vidare till Wilma. Samma underbara känsla som när jag introducerar ungdomar till friluftslivet genom välgörenhetssatsningen Äventyrliga Dagen får jag nu möjlighet att visa Wilma att man faktiskt kan förverkliga sina livsdrömmar.
Självklart kommer jag varje dag blogga så ni kan följa äventyret, men nytt för i år är att även Wilma kommer blogga när lusten faller på. Filmaren och fotografen Johannes Poignant kommer någon dag under äventyret ut till oss för att filma en 10 minuter lång dokumentärfilm. 

Det absolut viktigaste arvet jag kan lämna efter mig och förmedla till min 13-åriga dotter Wilma är att livet är fullt av möjligheter och alla ens livsdrömmar faktiskt kan besannas.
”Min dotters drömäventyr” är realiseringen av hennes livsdröm som den ser ut idag, att tillbringa 30 dygn på en öde ö och rida varje dag. En av de många förberedelser tillsammans med Wilma där alla handlingar långsamt leder fram till äventyrsstarten den 5 juni var att besöka hästgården Strandmoa i Steigen för att välja ut de två hästar som ska följa med ut till ön. En fantastisk upplevelse där vi blev hjärtligt välkomnade av ägarna Bente och Stig Ludvigsen. Valet föll på Stulka och Breiting. Två helt underbara islandshästar med helt olika personligheter. Stulka (17 år, mörkbrun) är mer mogen, lugn och trygg men samtidigt exploderar av kraft i galoppen längs med sandstranden, med enormt vacker och lång man. Breyting (5 år, fux) som är ung och oerfaren, men med en enorm iver och nyfikenhet på livet, mycket samarbetsvillig och pigg.

Bente och Wilma fann verkligen varandra och det var med nöd och näppe som jag fick med mig Wilma hem igen. Hon hade nog helst stannat där bland ståtliga fjäll, milsvida utsikter över havshorisonten och hästar överallt. När så alla praktiska detaljer inför äventyret avklarats runt middagsbordet så kröp vi upp på höloftet ute i ladan för att sova tillsammans med hästars gnäggningar och vindens susande…, behöver väl knappast tillägga att Wilma längtar nu!
30 dygn som fylls med härliga aktiviteter så som ridning, kajak, StandUpPaddle, fridykning, klättring och havsfiske i underbart vackra Steigen precis söder om Lofoten i Norge!


ENGLISH: Preparations

“My daughter’s dream adventure” starts on the fifth of June and you will find a daily blog with text and pictures here.
I simply asked my thirteen-year-old daughter Wilma what her dream adventure would be. If she could wish for anything at all, what would she want to do? After a moment’s thinking she said she would like to be on a deserted island with me and that we would go riding every day. My next question was how she wanted us to do with food during the adventure.

“We won’t bring any food at all”, said Wilma.

Since I have some experience of adventuring without food and know how tough it actually can be, we agreed to a compromise. We will therefore bring flour, olive oil and spices which will give us both fats and carbs. Everything else is up to us to find on the island and in the sea.

“I can fix this, Wilma. I will make sure that this becomes reality and that we can realise this dream together. Live is full of opportunities and this year you and I will adventure together!”

We have now been permitted to spend thirty days on the island of Lauvøya out in the Norwegian Sea. An island south of Lofoten (Steigen) in the area that I foun the most beautiful during my 2013 paddle along the the whole Norwegian coast. From north to south the island is two kilometres long. On the island there’s a summer cabin but the owner won’t be there while we are, so we have the island entirely to ourselves.
Stradmoa Gård, a farm that breeds and arranges riding tours with Icelandic horses, will transport and supply us with one Icelandic horse each during the whole adventure. A large portion of the island is a mountaintop and therefore we will also bring climbing equipment. The north part of the island is relatively flat and we will be able to get through by horse almost everywhere. There is plenty of good pasture land, and also a stream of running water.

As a supply and cooking tent we will use a Primus Bifrost, and sleep we will do in a Bergans Helium three men tent. For exploration of the fantastic archipelago we will paddle sea kayaks. I will bring Melker Kayak’s new expedition kayak, Ulvön, and Wilma will be paddling their allround kayak Väderö. For increased safety and security and to be able to challenge ourselves we will be paddling in dry suits from Ursuit. From the kayaks we will also be doing all the fishing and we hope to set some new personal records.
The view into Steigen’s turquoise water is up to thirty metres and reminds you about a tropical aquarium with enormous kelp forests. In Norway it is also allowed to hunt with spears underwater which means we will be freediving a whole lot, and hopefully catch some fish with spears. Since the majority of food is on a depth of between four and twelve metres, we must learn to dive down to those depths. There we hope to pick different kinds of shellfish, sea urchins, blue and pilgrim mussels as well as snails. In May we will go to Gothenburg to learn how to freedive together with Annelie Pompe who took the world record in freediving when she dove down to an impressive 126 meters. Who better than her as instructor when you want to learn freediving! The temeprature in the water will be eight degrees so Sportextreme’s warm wet suits made for Nordic climate and their other freediving equipment is a prerequisite for successful hunting underwater. To quickly get to the deep waters and move to different diving spots in the area, we will each use a Stand up paddle board from Laird. The same boards that I paddled from Visby to Stockholm on together with Oskar Kihlborg.

Sea fishing equipment and a whole lot of other outdoor equipment from Outdoorexperten will also go along on the adventure, to make life as comfortable and easy as possible and to minimise our influence on nature.
All clothes of course come from Bergans of Norway which is Friluftsfrämjandet’s official clothing partner. Something the wouldn’t be able to achieve if they hadn’t put so much focus on functionality of their products, combined with respect for the environment and a great responsibility towards society. Did you know, for example, that Bergans builds schools and daycare centres in Nepal!
Friluftsfrämjandet has meant so much for me in my life and given me an incredible amount of knowledge. Now it is time to take care of their heritage and move it on to Wilma for real. With the same wonderful feeling as when I introduce youth tooutdoor life through the charity project Äventyrliga Dagen, I now have the opportunity to show Wilma that it is actualy possible to realise your life dreams.
Of course I will be blogging daily so you can follow the adventure, but new for this year is that Wilma will also be blogging when she feels like it. Filmmaker and photographer Johannes Poignant will wome day during the adventure be coming out to film a ten minute long documentary.
The absolutely most important heritage I can leave behind and move on to my thirteen-year-old daughter Wilma is that life is filled with opportunities and that all your life’s dreams actually can come true.

“My daughter’s dream adventure” is the realisation of her life dream as it is today, to spend thirty days on a deserted island and go horse riding every day. One of the many preparations together with Wilma, where all actions slowly lead to the start of the adventure on June 5th, was to visit the horse farm Strandmoa in Steigen to pick the two horses who will follow us out to the island. A fantastic experience where we got a hearty welcome from the owners Bente and Stig Ludvigsen. The choice fell upon Stulka and Breiting. Two wonderful Icelanders with completely different personalities. Stulka (17 years, dark brown) is more mature, calm and safe but at the same time explosive in the gallop along the beach, with a wonderfully beautiful and long mane. Breiting (5 years, fux), is young and inexperienced, but with a great curiosity for life, very cooperative and alert.
Bente and Wilma really found each other and it was barely that I got Wilma home with me again. She had probably preferred to stay there among majestic mountains, milewide views over the sea horison and horses everywhere. When all the practical details for the adventure had been cleared around the dinner table, we crept up onto the hayloft out in the barn to sleep together with neighing horses and the whistling of the wind…, I hardly think I need to add that Wilma is really excited now! Thirty days filled with lovely activities such as riding, kayaks, Stand up paddling freediving, climbing and fishing in wonderfully beautiful Steigen just south of Lofoten in Norway!

 

------------------------------------------------------------

----- Gå längst upp -----