"Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes."
Mahatma Gandhi

SLU - Artdatabanken
ArtDatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper – en länk mellan forskare, naturvårdare och allmänheten. ArtDatabanken arbetar för ett rikt växt- och djurliv i Sverige och internationellt. De tar fram Rödlistan. Rödlistan är en redovisning av hur det går för Sveriges djur, växter och svampar. Rödlistan tar upp vilka arter som riskerar att försvinna från Sverige och varför arterna är hotade. Rödlistan ligger tilll grund för beslut om fridlysning av arter. I boken Fridlysta växter och djur i Sverige får man reda på vilka arter som berörs.

Strandskyddsdelegationen
Strandskyddet är en förutsättning för allemansrätten och en kostnadsfri interaktiv webbutbildning om strandskyddet för allmänheten erbjuds på deras hemsida. Strandskyddsdelegationen vill bidra till att stärka kompetensen hos dem som arbetar med och kommer i kontakt med frågor som rör strandskyddet. Målet är att harmonisera och effektivisera tillämpningen av strandskyddsreglerna, och i förlängningen öka legitimiteten för regelverket – samt främja tillväxt och attraktivt boende i hela landet.

 

Allemansrätten - Ett skört kulturarv värt att värna om

Allemansrätten är vårt kulturarv, en sedvänja och ingen lag, men den står nedskriven i grundlagen och är skyddad av densamma. Enkelt uttryckt kan man säga att det är Allemansrätten som gäller då det saknas lagar, förordningar och andra bestämmelser som det till exempel finns i nationalparker och naturreservat. Allemansrätten är unik i sin utformning och otroligt viktig för oss svenskar. Men värnar vi den inte kan den begränsas och inskränkas. Det är av yttersta vikt att vi respekterar och efterlever de skyldigheter den innebär och inte bara nyttjar och hävdar rättigheterna.

Med jämna mellanrum lämnas in motioner till riksdagen för att lagstadga och begränsa Allemansrätten så är den självklart hotad. Hitintills har dessa motioner alltid röstats ned men desto fler konflikter som uppstår där markägare blir både störda och får sin mark förstörd samt nedskräpad desto starkare blir rösterna för förändring. Allemansrätten sammanfattas med orden INTE STÖRA - INTE FÖRTÖRA. När markägarna blir så upprörda att de anmäler företag och drar dem inför domstol för skador på sin mark och företagen i sin tur försvarar sig med allemansrätten har man redan där totalt negligerat allemansrättens ledord. Allemansrätten är dessutom utformad med den enskilde personen i fokus. Tar markägaren kontakt med dig för att diskutera har man faktiskt redan misslyckats med ledordet INTE STÖRA och bör då diskutera fram hur man i fortsättningen kan förbättra sitt agerande eller i förväg kontakta markägaren för samråd. De flesta konflikter som uppstår kring Allemansrätten skulle kunna undvikas med en god kommunikation med markägaren. Vem markägaren är finner man på Lantmäteriet.

Överallt där jag färdas hittar jag skräp och nedsmutsad natur. Om Allemansrätten följdes och efterlevdes av alla skulle det rimligtvis inte existera något skräp i naturen. Allemansrätten fungerar i sin utformning och är vårt finaste kulturarv men den måste efterlevas av alla för att behållas i sin nuvarande form. Ökad kunskap om Allemansrätten och dess värderingar för djur och natur behövs och Allemansrätten bör därför föras in i skolans utbildningsplan. I dagsläget är det de ideella organisationerna som framför allt lär ut om Allemansrätten. I dagsläget räcker det inte att bara ta med sitt eget skräp hem utan vi bör varje gång vi är ute på tur samtidigt ta med oss en del av det skräpet vi påträffar under färd.

När jag paddlade längs Norska kuste trodde jag att Nordnorge skulle bli svårast att stiga iland på grund av den branta klippiga strandlinjen. Döm av min förvåning då det var lika svårt i södra Norge eftersom det låg tomter och hus ända ner till stranden vilket gjorde det mycket svårt att finna landstigningsplatser. Samma sak råkade jag ut för inne i Finska viken. I normala fall studerar man kartan för att finna bra övernattningsplatser men eftersom det i praktiken alltid stod ett hus uppställt där fick man istället studera kartan efter riktigt dåliga och utsatta platser för att finna natthamn. Att bevara strandskyddet är en förutsättning för friluftslivet samt allemansrätten.

När man färdas i grupp är det ledaren av gruppen som är ansvarig och skadeståndskyldig för att deltagarna följer allemansrätten. Dessutom kan det vara så att om en enskild rör sig över marken blir det ingen påverkan men om hela gruppen rör sig blir den samlade påverkan på naturen så stor att den skadas. Organisatören har därför en skyldighet att utbilda ledaren om allemansrätten för att ledaren i sin tur ska kunna informera deltagarna och göra riktiga beslut kring vägval och övernattning.

Allemansrätten är ett unikt privilegium, en skör förmån som måste förvaltas väl enligt ledorden Inte störa - Inte förstöra.

Historia och bakgrund

Allemansrätten kan härledas ända tillbaka till när Magnus Eriksson stiftade landskapslagarna i början av medeltiden år 1350 då begrepp som "allir maen" och "de tillkomma alle män" nyttjades. I sin nuvarande form myntades allemansrätten i fritidsutredningen 1940.

Vad innebär allemansrätten

Många är osäkra på vad allemansrätten innebär. Svensk lagstiftning nämner bara allas tillgång till och ansvar för naturen på ett övergripande sätt. Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten. Naturvårdsverket har tagit fram skrifter för vad som gäller för allemansrätten vid olika aktiviteter ute i naturen. (Klicka för att se vad som gäller för just den aktivitet du är intresserad av.)

Friluftsfrämjandets samhällsansvar och ståndpunkter

Tack vare Allemansrätten kan Friluftsfrämjandet bedriva organiserat friluftsliv. Som förespråkare av friluftslivet vill Friluftsfrämjandet hjälpa till att sprida kunskap om den unika förmån som Allemansrätten innebär.

Allemansrätten är knuten till den enskilde individen, inte till gruppen. Därför har vi som tillhandahåller organiserat friluftsliv ett särskilt ansvar att informerar deltagarna om vilka förhållningssätt som gäller. Allemansrätten kan bäst beskrivas som en vägledning i rörelsefrihet mellan flera andra lagar som t.ex. Miljöbalken, Jaktlagen och Brottsbalken.

En god kunskap om vad Allemansrätten innebär är avgörande för hur vi bedriver vår verksamhet i naturen. Skydds- och försiktighetsåtgärder för såväl djur, natur och människa är inte bara din allemansrättsliga skyldighet, utan dessutom Friluftsfrämjandets ledord inom sina utbildningar. Det behöver väl knappast sägas att en grupp människor kan verka mer störande än en enskild individ? Fast å andra sidan kan en enskild individ med bristande kunskaper ställa till mer skada än en hel grupp med god kunskap om allemansrätten.

Även om Allemansrätten anses gälla på individuell nivå, så betyder det inte att man inte kan utföra aktiviteter i grupp på privata markområden. Däremot kan man klassa gruppen som en enhet där du som ledare bär huvudansvaret för hur gruppen rör sig i naturen.

Många av Friluftsfrämjandets ledare har ofta stor kunskap om området de vistas i. De har också kännedom om vilka områden som hyser känsliga växter eller vilka marker som det lätt lämnas spår i av aktiviteten och undviker dessa. Men det finns tyvärr också för många tillfällen där t ex eldstäder kvarlämnats som en stenring i landskapet. Inte störa - inte förstöra betyder ju att området ska lämnas i det naturliga skick man fann det, och man får ju förmoda att en stenring är tecken på mänsklig aktivitet!

Om man däremot inte har stor kännedom om platsen man vill vistas på rekommenderar vi kontakt med markägaren i förväg. Det brukar uppskattas och har man tur kanske det redan finns eldstäder utplacerade som kan användas.

Trycket på allemansrätten i skärgårdar och längs kuster har ökat då satsningen på turism i Sveriges skärgårdar gett resultat. Havet, sjöar, vattendrag och stränder är mycket attraktiva friluftsmiljöer, och rent vatten är en väsentlig kvalitet för friluftslivet. Strandskyddet är en för friluftslivet viktig och ovärderlig nationell tillgång. Möjligheten att närma sig strand och klippor från såväl land som hav med utrymme för bad, tilläggsplats för kanot/kajak eller med skridskor etc. är en viktig del av allemansrätten.

Friluftsfrämjandet värnar om strandskyddet och anser att dispenser från strandskyddet bör ges restriktivt och kontrolleras samt att den olagliga spontanprivatisering såsom eget murade grillar, flaggstänger och badhytter vid strandkant förhindras.

Skogen är den till ytan största friluftslivsmiljön i Sverige. Bland sina skiftande skrudar återfinns bokskogen, barrskogen, gammelskogen och trollskogen etc. Naturupplevelserna är oräkneliga och friluftslivets intressen bör tillvaratas i enlighet med miljömålen.
Jord- och skogsbruk i strandnära områden bör ta särskild stor hänsyn till friluftslivets intressen, då det bland annat handlar om att behålla artrikedom och framkomlighet, samt att undvika föroreningar till vattnet.

Odlingsbygden bjuder på ett öppet och attraktivt landskap med öppna ytor, stor artrikedom och kulturminnen. Ur friluftslivets synvinkel är de betade ängs- och hagmarkerna de mest intressanta i odlingslandskapet, eftersom de är allemansrättsligt tillgängliga på hela sin yta året om. Friluftsfrämjandet stöder förslag om minskade läckage/utsläpp av näring och bekämpningsmedel till omgivande natur samt till skyddszoner och dammar etc.
För att öka framkomligheten till områden lämpliga för friluftsliv bör fler så kallade beträdor, passeringsremsor längs åkrarna, anläggas. Detta bör kunna samordnas med odlingsfria kantzoner. Att gå över planteringar är enligt allemansrätten inte tillåtet.

Jordbruket måste även ges förutsättningar att kunna hålla djur på ett hållbart och uthålligt sätt. Djurhållningen skapar goda förutsättningar för att bevara naturbetesmarker med sin artrika flora och de är också en stor del av vårt kulturhistoriska arv.

Fjällen bjuder på en av de allra vackraste tänkbara miljöer och Friluftsfrämjandet anser att fjällnaturens kvaliteter är av väsentligt värde och därför bör skyddas och bevaras för hela Sveriges befolkning. Dess känsliga ekosystem kräver stora hänsyn. Friluftsfrämjandet värnar om ett hållbart friluftsliv med bevarad orördhet men med behovet av framkomlighet tillgodosett.

Rennäringen är ett värdefullt inslag i fjällnaturen med lång historisk tradition. Den måste ges möjlighet att utvecklas på ett uthålligt sätt. Renar är vid bete i stort behov av lugn för att kunna tillgodogöra sig näringen i födan. Enligt allemansrätten har du rätt att vistas i dessa områden, och betrakta dem gärna, men i tystnad och på avstånd. (vid ofredande eller oaktsamhet riskerar du faktiskt till och med böter).
Friluftsfrämjandet uppmanar staten och rennäringen att tillsammans utveckla alternativa lösningar för att komma till rätta med det ökade problemet med överbetning i fjälltrakterna.

Ett av Frilufstfrämjandets mål är att förmedla kunskapen om hur viktigt det är att känna till begreppen i allemansrätten och hur det egna beteendet i naturen sätter sina tydliga spår om vi missköter oss. Friluftsfrämjandet skall vara en stark aktör inom friluftsmiljö och en självklar beskyddare av allemansrätten.

Texten på denna sida kommer uppdateras löpande fram tills äventyret börjar...

 


Referenser och källor:
Allt om Allemansrätten - Ett svenskt kulturarv
skriven av Ingemar Ahlström
Naturvårdsverket
Friluftsfrämjandet