“Wilderness is not a luxury but a necessity of the human spirit.”

Edward Abbey

----- Gå längst ned -----

SVENSKA:

Epilog Överleva vildmarken (2015-09-27)

Hälsa/känslor: Så fantastiskt otroligt skönt att vara tillsammans med familjen igen. Idag har jag nog ätit lika mycket som de senaste två veckorna sammanslaget. När vi startade äventyret vägde jag 75,2 kilo och Daxa 32,8. Invägning hemma idag blev 61,9 för mig och 29,2 för Daxa. Det innebär att jag gått ner 18 procent och Daxa 11 procent.

Min morfar var spanjor och stred först mot Franco fascismen. När inbördeskriget i Spanien var förlorat anslöt han sig istället till franska motståndsrörelsen. Efter flera lyckade attentat mot nazismen blev han till slut tillfångatagen och skickad till koncentrationslägret Bergen-Belsen. Efter krigsslutet klev han ut i friheten och vägde då endast 37 kilo. Det är svårt för mig nu att föreställa mig hur oerhört undernärd han måste varit. Aldrig i mitt vuxna liv har jag vägt så lite och varit mig så svag som idag. Dock är det absolut ingenting mot vad min morfar gick igenom.

Dagen har inneburit total extas och lycka. Aldrig tidigare har jag njutit så mycket av allt överflöd som vi så ofta ser som en självklarhet. Smaksensationerna och tillvaron med familjen är helt enkelt för enorm för att på ett enkelt sätt beskriva och ge uttryck för. Vi har bastat, skålat, badat, grillat och avnjutit en sagolik god middag med utsökt efterrätt. Nu sitter jag i min mormors gungstol i ett varmt vardagsrum tillsammans med familjen. Tänk vad mycket vi har att vara tacksamma för.

Inför nästa äventyrsprojekt 2016 vill jag förverkliga min 13-åriga dotters drömäventyr. Jag frågade helt enkelt vad hon helst av allt i hela världen skulle vilja göra. Svaret kom direkt och spontant.

"Jag skulle vilja att bara du och jag befann oss på en öde ö tillsammans med varsin häst och vi kunde rida varje dag...", berättade hon. Vi får se vad det utmynnar i när den riktiga planeringen sätter igång nu under vintermånaderna.

Ett stort tack vill jag rikta till alla samarbetspartners för Överleva vildmarken!
Classic vapen, Swarovski, Exclusive Adventure, Primus, Brunton, Kängspecialisten, Scandinavian safe, Leech och Fishline, Anariset.

// Sören Kjellkvist
Ambassadör för Friluftsfrämjandet, Bergans of Norway och 24Hour Meals, medgrundare till välgörenhetssatsningen Äventyrliga Dagen.

ENGLISH:

Epilogue for Surviving the Wilderness (2015-09-27)

Health/feelings: Feels so incredibly great to be with the family again. Today I’ve probably eaten as much as the last two weeks combined. When we started the adventure I weighed 75.2 kilograms and Daxa 32.8. At home today the scales showed 61.9 for me and 29.2 for Daxa. That means that I’ve lost 18 percent and Daxa 11.

My grandfather was Spanish and first fought against the Franco fascism. When the civil war in Spain was lost he instead joined the French resistance. After several successful attacks on the nazism he was eventually captured and sent to the concentration camp Bergen-Belsen. After the war was over he stepped out into freedom and only weighed 37 kilos. It is hard for me now to imagine how incredibly malnourished he must have been. Never in my grown life have I weighed as little and felt as weak as today. And yet it is nothing compared to what my grandfather went through.

This day has been total ecstasy and joy. Never before have I enjoyed all the abundance that we take for granted, as I’m enjoying it today. The taste sensations and the time spent with the family is simply too much to describe or express in a simple way. We have sat in the sauna, we have toasted, bathed, grilled and enjoyed a heavenly dinner with a delicious dessert. Now I’m sitting in my grandmother’s rocking chair in a warm living room with my family. Think about how much we have to be grateful for.

For next year’s adventure I want to realise my thirteen year-old daughter’s dream adventure. I simply asked her what she would like to do most of all in the entire world. The answer came immediately and spontaneously: “I would like for you and me to stay on a deserted island together with one horse each and that we could ride every day…”, she told me. We will see what that idé results in when the real planning starts now during the winter months.

I want to direct a great thank you to all my sponsoring partners for Surviving the Wilderness!
Classic vapen, Swarovski, Exclusive Adventure, Primus, Brunton, Kängspecialisten, Scandinavian safe, Leech och Fishline, Anariset.

//Sören Kjellkvist
Ambassador for Friluftsfrämjandet, Bergans of Norway and 24HourMeals, cofounder of the charity project Äventyrliga Dagen (the Adventurous Day).

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 50 (2015-09-26)

Landskapsbild: Vacker ringlande fors med lövskog i höstskrud.
Väder: Molnighet 7/8, Nederbörd 5 mm
Dygn i enskildhet: 45
Föda: Abborre, hallon och blåbär
Position: Exclusive Adventures marker
Hälsa/känslor: Förväntansfull och nyfiken på att träffa folk och civilisation igen.

Enskildheten är idag bruten då Erika Willners från Friluftsfrämjandet egen tidning Friluftsliv kom ut under dagen för intervju och fotografering. Jag var i färd med att grilla abborre utan kryddor då de sedan några dagar är helt slut. Men en god rökig smak fick den ändå. Vi ägnade en timme åt fotografering och sedan försökte hon intervjua mig. Det blev ingen intervju om äventyret. Det blev istället ett långt samtal framför lägerbrasan om livet, vad som verkligen betyder något och om våra familjer. När Erika begav sig av tog jag en kanottur och liksom insöp hela den jämtländska atmosfären och naturen en sista gång. Ett avsked men absolut inget farväl eftersom Anarisfjällen nu har en självklar plats i mitt hjärta. Vilade en stund i tältet för att invänta tolvslaget och slutet på äventyret. Strax innan tolvslaget dyker en reporter från Östersunds-Posten upp och underbara Peter från 24HourMeals har ordnat så att han har med en matlåda full med deras goda mat. Med vördnad öppnar jag paketet för att se vad det döljer. Den nygrillade abborren skänker jag i sin helhet till Daxa! Jag äter givetvis alldeles för mycket, men kan inte hejda mig. Fyra utsökta energybars och sedan en Chicken Korma Potata. Till dessert torkat biffkött. Nu ligger jag så återigen i tältet och har vissa problem att andas. Men ack så gott det var! Nu är det bara familjen och kaffe som saknas...

Tankar om livet: Att bemöta andra så som man själv vill bli bemött. Enda sättet att bemöta andra är med empati och försök till förståelse. Att sätta sig själv i samma sits och försöka se livet ur den andras ögon. Att känna in den andras lidande och smärtor. Först då kan du bemöta den personen på det sätt du själv skulle vilja bli bemött. Fråga dig själv hur just du skulle känna om du var i den utsattas position. om du gick i hens skor. Alla har en historia och många en mycket mer smärtsam än din egen. Vill du verkligen inte bemöta den personen med respekt, ödmjukhet och en hjälpande hand. Tänk om det var du...

Allemansrätten: Om man vill få ett helhetsgrepp och lära sig mer om allemansrätten så rekommenderar jag verkligen Ingemar Ahlströms bok "Allt om allemansrätten - ett svenskt kulturarv". Jag upplevde att när jag började studera allemansrätten så var det svårt att få en bra och tydlig överblick, men när jag läste Ingemars bok så föll alla pusselbitar på plats. Otroligt välskriven och fungerar utmärkt även som kursmaterial. Tack Ingemar för din insats för bevarandet av allemansrätten.

Hjälp till att bevara, sprida kunskap och bemöta allemansrätten med ödmjukhet och respekt! Alla vi som rör oss i naturen är ambassadörer för allemansrätten och måste värna om densamma!

ENGLISH:

Dag 50 (2015-09-26)

Landscape view: Beautiful coiling stream with autumn-coloured deciduous trees.
Weather: Clouds 7/8, precipitation 5 mm
Days alone: 45
Food: Pike, raspberries and blueberries
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Expectant and curious to meet people and civilisation again.

The time of solitude was broken today when Erika Willners from Friluftsfrämjandet’s own magazine came out during the day for interview and photographing. I was in the process of grilling pike without seasoning as they have run out since a couple of days back. But it got a nice smoky taste anyway. We spent an hour photographing and then she tried to interview me. It didn’t become an interview about the adventure. It instead became a long conversation at the campfire about life, what really matters and about our families. When Erika left I took a canoeing trip and imbibed the whole Jämtland atmosphere and nature one last time. A goodbye but absolutely no farewell because the Anaris mountains now have a given place in my heart. I rested for a while in the tent awaiting midnight and the end of the adventure. Just before 12 a reporter from Östersundsposten newspaper showed up and the wonderful Peter from 24HourMeals has arranged so that he brought a food box full with their good foods. With veneration I opened the package to see what it contained. The newly grilled pike I gave as a whole to Daxa! I of course ate way too much, but I couldn’t stop myself. For delicious energy bars and then a Chicken Koma Potata. For dessert some dried beef meat. Now I’m in the tent again with some trouble breathing. But oh how good it was! Now the only things missing are the family and coffee...

Thoughts about life: The treat others as you want to be treated yourself. The only way to trat others is with empathy and attempt at understanding. Putting yourself in the same situation and trying to see life through the other person’s eyes. Feeling the other’s suffering and pains. Only then can you treat the person in a way you’d like to be treated yourself. Ask yourself how you would feel if you were in the other person’s situation, if you were in their shoes. Everyone has a history and many have a much more painful one than your own. Do you really not want to treat that person with respect, humility and a helping hand? Imagine if it were you...

Freedom to roam: If you want to get a complete overview and learn more about the freedom to roam, I really recommend Ingemar Ahlström’s book “Allt om allemansrätten - ett svenskt kulturarv” (“Everything about the freedom to roam - a Swedish cultural heritage”). I noticed that when I started studying the freedom to roam it was hard to get a good and clear overview, but when I read Ingemar’s book everything fell into place. Incredible well-written and works great as course material. Thank you Ingemar for your contribution to preserving the freedom to roam.
Help preserving, spreading knowledge about and treating the freedom to roam with humility and respect! Everyone moving around in nature is an ambassador for it and has to care for it!

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 49 (2015-09-25)

Landskapsbild: Vacker ringlande fors med lövskog i höstskrud.
Väder: Molnighet 5/8, Nederbörd 10 mm
Dygn i enskildhet: 45
Föda: Öring, hallon och blåbär
Position: Exclusive Adventures marker
Hälsa/känslor: Nedkyld då det blåste upp och regnade under min fisketur på sjön. Svårt för kroppen att generera värme då energi inte finns för hög kroppsbelastning. Nu varm och skönt trött nedbäddad i sovsäcken med varm vattenflaska.

Skönheten i naturen här är nästan bländande. En tanke jag hade innan var att få se fjällens skiftning in i höstskrud och det är obeskrivligt vackert. Daxa och jag gick på upptäcksfärd och hittade ett hallonsnår. Tyvärr stöter vi nu även på mycket sopor som jag samlade med mig. Det är lite konstigt att man medvetet skräpar ner i sådan vacker natur, men nu är det rent iallafall här. Eftersom det är fiskeförbud i strömmande vatten fick jag paddla ut på sjön. Oturligt nog blåste det upp och började regna, men jag fick upp två abborrar vilket säkrade mat inför morgondagen. Rejält nedkyld kom jag tillbaka till lägret. Kokade sista biten öring och varmt vatten. Somnade som en stock när jag kröp in i tältet. Nu ligger man här och kan inte somna om.

Tankar om livet: Lika mycket som du kommer älska och uppleva lycka, lika mycket kommer du få uppleva sorg och lidande. Det är den naturliga gången men yin och yang. Vid första riktiga mötet med sorg eller lidande kliver försvarsmekanismer in som manar till tillbakadragande och att man sluter sig inom sig själv. Sorg och lidande är dock priset vi måste betala för att få uppleva så vackra ting som kärlek och lycka. Livet är för kort för ett stängt hjärta och kärlek är en av meningarna med livet. Våga bejaka känslorna fullt ut. Hellre ett liv med mycket känslor än inga känslor alls. Kasta dig ut för klippan och in i det okända. Någon kommer ta emot dig...

Allemansrätten: Barnen bör få lära sig om allemansrätten i förskola och skola, vilket tyvärr inte ingår i skolplanen idag. Samhället bör stödja utepedagogik och miljöfostran redan i unga år. Härvid är Friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik en utmärkt förebild som lätt kan anammas av andra förskolor.

Jag vill även passa på att rikta ett stort tack till Göran Andersson (Sakkunnig Organisation Friluftsmiljö hos
Friluftsfrämjandet) som var vänlig att agera bollplank inför upplägget om allemansrätten i och med detta äventyr.

ENGLISH:

Day 49 (2015-09-25)

Landskapsbild: Vacker ringlande fors med lövskog i höstskrud.
Väder: Molnighet 5/8, Nederbörd 10 mm
Dygn i enskildhet: 45
Föda: Öring, hallon och blåbär
Position: Exclusive Adventures marker

Landscape view: Beautiful coiling stream with autumn-coloured deciduous trees.
Weather: Clouds 5/8, precipitation 10 mm
Days alone: 45
Food: Trout, raspberries and blueberries
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Kind of frozen as it got windy and rained during my fishing trip on the lake. Hard for the body to generate heat, as the energy isn’t there for high levels of activity. Now I’m warmly and tiredly tucked down in the sleeping bag with a warm bottle of water.

The beauty of the nature here is almost blinding. A thought I had before was to get to see the shift into autumn colours, and it is incredibly beautiful. Daxa and I went exploring and found a thicket of raspberries. Unfortunately we found a bunch of garbage which I gathered with me. It is strange that people litter consciously in such beautiful nature, but now it’s at least clean here. Because there is a fishing prohibition on streaming water, I had to paddle out on the lake. Unluckily it got windy and started raining, but I caught two pikes which secured food for tomorrow.
Quite cooled down I returned to camp. Boiled the last piece of trout and hot water. I fell asleep almost instantly upon entering the tent. Now I’m lying here and can’t sleep.

Thoughts about life: As much as you will love and experience happiness, so will you experience sorrow and suffering. It is the natural balance of yin and yang. Upon the first real encounter with grief or pain, defensive mechanisms kick in that encourage withdrawal into yourself. Grief and suffering is the price that we have to pay to experience such beautiful things as love and joy. Life is too short for a closed heart and love is one of the meanings of life. Do not be afraid to affirm and express your feelings fully. Rather a life with lots of feelings, than no feelings at all. Throw yourself off the rock and into the unknown. Someone will catch you....

Freedom to roam: Children should learn about the freedom to roam in kindergarten and school, something that unfortunately isn’t included in the curriculum today. Society should support outdoors education and environmental teaching already from the young years. For this, the “Ur och Skur” initiative from Frliuftsfrämjandet is an excellent model which can easily be embraced by other preschools.
I also want to take the time to send a great thank you to Göran Andersson (expert in the Organisation of Environment at Friluftsfrämjandet) who was so kind as to let me bounce ideas with him for this adventure.------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 48 (2015-09-24)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 5/8, Nederbörd 5 mm
Dygn i enskildhet: 44
Föda: Öring och blåbär
Position: Exclusive Adventures marker
Hälsa/känslor: Slutkörd idag då jag paddlat långt för att ta mig tillbaks till närhet till grusväg och civilisation.

Vaknade upp till mer sol och alla batterier är nu återigen fulladdade. Väntade ut solen och så fort den gick in i ett massivt molntäcke bröt jag lägret. Nästa gång blir det för hemfärd. Jag har nu tagit mig till den position som ligger närmast grusväg och det var tvunget att ske idag då vädret så tillät. Nu börjar jag ta avsked av denna storslagna och vackra natur som jag lärt känna. Så många frågetecken som nu fått svar. Så mycket man försökt läsa sig till och undrat över. Så mycket som jag har fått lära mig om mig själv. Så otroligt fantastiskt att få dela denna tid med Daxa. Nu tror jag faktiskt att även hon tycker det ska bli skönt att återvända hem. Hem ljuva hem, men fortfarande två dagar kvar..., men jag kommer sakna stillheten.

Tankar om livet: Att be om förlåtelse är helt nödvändigt för bestående relationer. Det första man måste göra är att erkänna sitt beteende eller handling. Det andra är att verkligen vilja ändra på sitt beteende. Först då kan man ge ett ärligt menat förlåt. Förlåtelse är även en bekräftelse på ett felaktigt beteende. Förlåt är en handling, inte ett ord. Det är även ett förtydligande för den man säger förlåt till att man handlat fel, och om man samtidigt förklarar varför man betedde sig på ett visst sätt kan man ge förståelse. Minst lika viktigt är det att förlåta sig själv. Förlåt är inte ett ord som ska läras ut, så som man kan höra föräldrar tvinga ur sina barn. Förlåt är läran om empati. Att förstå hur den andra mår, känner och reagerar på beteendet. Förlåt är dessutom något som min fru brukar säga att jag är väldigt dålig på, men man lever för att utvecklas och jag blir ständigt bättre.

Allemansrätten: Naturvårdsverket har publicerat massor av publikationer om allemansrätten som direkt vänder sig till olika målgrupper och aktiviteter som gratis kan laddas ner eller beställas i tryckt form från sin hemsida. Till exempel allemansrätten på lätt svenska, i teckenspråk och en massa andra språk eller för alla tänkbara olika aktiviteter så som paddling, cykling, eldning o.s.v. En fantastisk skatt bara ett musklick bort. http://www.naturvardsverket.se/…/Allemansra…/Det-har-galler/

ENGLISH:

Day 48 (2015-09-24)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 5/8, precipitation 5 mm
Days alone: 44
Food: Trout and blueberries
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Quite exhausted today as I’ve paddled far to get close to a gravel road and civilisation.

I woke up to more sun and all the batteries are now fully recharged. Waited out the sun and as soon as it went behind a massive cloud cover, I broke camp. Next time I do that it will be to go home. I have now come to the position which is closest to a road and it had to happen today while the weather permitted it. Now I’m starting to say farewell to this grand and beautiful nature which I’ve gotten to know. So many questions that have now been answered. So much that I’ve tried to learn through reading, and that I’ve wondered over. So much that I’ve gotten to learn about myself. So incredibly amazing to get to share this time with Daxa. Now I actually think that she too thinks it will be nice to return home. Home sweet home, but still two days left… but I will miss the silence.

Thoughts about life: Asking for forgiveness is completely necessary for lasting relationships. The first thing you have to do is to recognise your behaviour or actions. The second thing is to really want to change your behaviour. Only then can you give an honest apology. Forgiveness is also a confirmation of an incorrect behaviour. “I’m sorry” is an action, not a word. It is also a clarification for the one you apologise to that you’ve acted wrongly, and if you at the same time explain why you behaved the way you did, you can create understanding. It is just as important to forgive yourself. “I’m sorry” is not a word that should be taught, as you can hear parents trying to force it from their children. “I’m sorry” is the practice of empathy. To understand how the other person feels and reacts to a behaviour. Apologising is also something that my wife tends to tell me I’m quite bad at, but you live to learn and develop and I’m steadily becoming better.

Freedom to roam: The Environmental Protection Agency has published lots of papers about the freedom to roam that are directly targeted at different groups and activities, and these can be downloaded for free in simple Swedish, sign language and bunch of other languages, and for all kinds of activities such as paddling, biking, making fires etc. A fantastic treasure just a click away. http://www.naturvardsverket.se/…/Allemansra…/Det-har-galler/------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 47 (2015-09-23)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 5/8, Nederbörd 5 mm
Dygn i enskildhet: 43
Föda: Öring och blåbär
Position: Exclusive Adventures marker
Hälsa/känslor: Mycket energi tillbaks i kroppen. Skönt att kunna aktivera sig igen utan att bli helt utmattad.

Solen och livsandarna är tillbaka. Mobiltelefonen är fulladdad och dagen började med en stor bit öring. Allting torkade upp och Daxa och jag tog en lång bärplockar promenad och riktigt njöt av både vädret och naturen. Långa stunder har vi tillbringat vid strandkanten avkopplandes i solgasset. En tur på sjön blev det också och sedan skön eftermiddagslur. Nu ligger vi nedkurade i tältet och riktigt myser lyssnandes på regnet som åter smattrar på tältduken. En minnesvärd härlig dag.

Tankar om livet: Man måste inte leva sitt liv efter samhällets och andra människors förutfattade meningar och normer. Livet är kort, med det är helt och hållet ditt och det är endast du som är kapten och styr skutan som är just ditt liv. Ta vara på det. Snart är vi alla döda och begravna. Vad är det då som är så oerhört viktigt, knappast lika viktigt som det ter sig ut idag. Lev livet medan du lever det. När man är död blir det så mycket svårare.

Allemansrätten: Eftersom allemansrätten inte finns i andra länder utom Norge och Finland måste vi svenskar ta reda på vad som gäller för just det land där vi tänkt tillbringa tid i naturen. Även i Norge och Finland skiljer sig allemansrätten från den svenska och är mer begränsad. Åland har en väldigt begränsad allemansrätt och det var inte ens tillåtet att tälta där för ett par år sedan. Men i de flesta länder finns det någon form av sedvänjor, lagar och regler vilka givetvis är bra att känna till på förhand så att vi alla kan agera goda förebilder utomlands. England fick till exempel år 2000 något som heter Countryside and Rights of Way Act vilket öppnat upp naturen för engelsmännen på ett helt annat sätt än tidigare.

ENGLISH:

Day 47 (2015-09-23)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 5/8, precipitation 5 mm
Days alone: 43
Food: Trout and blueberries
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Lots of energy in the body again. It feels good to be able to be active again without getting exhausted.

The sun has returned and so has the life spirit. The mobile phone is fully charged and the day started with a big piece of trout. Everything dried up and Daxa and I took a long berry picking walk, and really enjoyed both the weather and the nature. We’ve spent long moments at the shoreline relaxing in the sunshine. Did a trip on the lake too and then a nice afternoon nap. Now we’re tucked down in the tent and having it really cosy, listening to the rain that once again is pattering on the tent canvas. A memorable and lovely day.

Thoughts about life: You don’t have to live your life after the bias and norms of society and other people. Life is short, but it is yours completely and it is only you who’s captain and pilot of the ship that is your life. Make the most of it. Soon we are all dead and buried. What is it then that seems so important; it’s hardly as important as it seems today. Live life while you are still alive. When you’re dead that gets so much more difficult.

Freedom to roam: Since the freedom to roam doesn’t exist in other countries outside Sweden, Norway and Finland, we Swedes must find out what rules apply in the country where we’ve planned to spend time in nature. Even the Norwegian and Finnish versions of the freedom to roam are different than ours, and more limited. Åland has a very limited one and it wasn’t even allowed to camp in a tent there a couple of years ago. But in most countries there are some kinds of customs, laws and rules which of course are good to know in advance so that we can act as good role models abroad. In 2000, England got something called the Countryside and Rights of Way Act, which has opened up nature for the Englishman in a whole other way than before.------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 46 (2015-09-22)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 8/8, Nederbörd 10 mm
Dygn i enskildhet: 42
Föda: Öring
Position: Exclusive Adventures marker
Hälsa/känslor: Proppmätt och nu varmt nedbäddad i tältet. Toppendag!

Nästan stiltje idag och jag beslutade att lägga allt fokus på fiske. Regnet strilade ner och slutade inte förrän på eftermiddagen. Efter fem långa timmar utan tendens till hugg började jag paddla tillbaks mot tältet. Då händer det! Det rycker till i spöet och min förvåning är stor. Är det verkligen fisk? Det är napp Daxa, utbrister jag. Kan knappt tro mina ögon. Bara nu den inte släpper... Vevar in och lyckas även få in den fina öringen i kanoten. Dagen och hela veckan är räddad! Så som jag har misströstat och kämpat med hungerssmärtorna. Kvickt iland och lagar till öringen som givetvis smakar gudabenådat. Känner energin strömma ut i kroppen. Proppmätt (magsäcken är som ett russin) ger jag mig med förnyade krafter ut för mer fiske. Efter fem minuter nappar en till lika fin öring som snabbt bärgas. Hinner knappt börja paddla igen innan det rister till i wobblern. Den här är det bra motstånd i. Nära kanoten gör han ett hopp på nästan en meter upp i luften och efter ytterligare tio minuters uttröttning bärgas den tredje och största öringen. Fiskelyckan ler mot mig igen! Så himla underbart att få somna mätt ikväll.

Tankar om livet: Att få förmånen att kunna och få hjälpa andra människor som har en motgång eller svår fas i livet ger faktiskt hjälparen mer än mottagaren. Den känsla av lycka och meningsfullhet som infinner sig är obeskrivbar. Att få ge, ger tiofalt mer tillbaka än man ger av sig själv. Det svåra är inte att ge här i livet. Det svåra är att be om hjälp. Att hjälpa sin nästa är ett win-win scenario som alla bör och kan ägna sig åt.

Allemansrätten: Allemansrätten är en nationalsymbol i jämlikhetens tecken. Den innefattar precis alla att på lika villkor nyttja naturen oavsett nationell, etnisk eller religiös tillhörighet. Precis likadant är det med Friluftsfrämjandet. Denna underbara organisation som nu växer igen efter många års sjunkande medlemsantal. Friluftsfrämjandet som spelar en sån stor och antagligen avgörande roll i bevarandet av allemansrätten och som i princip lär ut allemansrätten till folket genom Mulle och sina ideella ledare. Synd är dock att staten inte lär ut allemansrätten till nyanlända invandrare. Tur är det då att Friluftsfrämjandet uppmärksammar detta problem och aktivt försöker åtgärda det genom olika satsningar så som nu senast med sitt projekt "Mångkulturella unga ledare".

ENGLISH:

Day 46 (2015-09-22)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 8/8, precipitation 10 mm
Days alone: 42
Food: Trout
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Completely full and warmly tucked down in the tent. Great day!

Almost windstill today and I decided to focus completely on fishing. The rain sprinkled all day, didn’t stop until in the afternoon. After five long hours without even a hint of gettign anything, I started paddling back to the tent. Then it happened! The rod starts twitching and my surprise is great. Is it really a fish? “I’ve caught something, Daxa!” I exclaim. I can barely believe my eyes. If only it doesn’t get loose… I reel it in and manage to get the nice trout into the canoe. The day and the whole week is saved! As I have despaired and fought with the hunger pains. Got to land quickly and cooked the trout which of course tasted divine. I felt the energy flowing out in my body. Stuffed (my stomach is big as a raisin) I go out with renewed forces for more fishing. After five minutes, another just as nice trout grabs the hook, and I quickly get it onboard. I barely have time to start paddling again before the wobbler starts twitching again. This time there’s a good resistance. Close to the canoe it makes a jump of almost three metres straight up and after another ten minutes of fatiguing, the third and biggest trout is caught. The fishing gods are smiling upon me again! So wonderful to get to sleep well-fed tonight.

Thoughts about life: To get the benefit of being able and allowed to help other people who are experiencing a tough period in life, actually gives the helper more than the receiver. The feeling of joy and meaningfulness that you get is indescribable. Giving gives ten times more in return than you give of yourself.The hard part in life is not giving. The hard part is asking for help. Helping the people around you is a win-win scenario that everyone should and can engage in.

Freedom to roam: The freedom to roam is a national symbol in the colours of equality. It includes precisely everyone to use nature on equal terms regardless of nationality, ethnicity or religion. The same thing applies to Friluftsfrämjandet. This wonderful organisation which plays such a big and probably crucial role in the preservation of the freedom to roam and which in principle teaches the freedom to roam through “Mulle” and their non-profit leaders. It’s such a shame, though, that Sweden doesn’t teach the freedom to roam to newly arrived immigrants. It’s good, then, that Friluftsfrämjandet observes this problem and actively tries to solve it through different investments such as their latest project “Multicultural young leaders”.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 45 (2015-09-21)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 8/8, Nederbörd 20 mm
Dygn i enskildhet: 41
Föda: Blåbär, lingon, björktrast, enbär, skägglav och vildmarkste
Position: Exclusive Adventures marker
Hälsa/känslor: Riktigt orkeslös idag. Vilat en stor del av dagen.

Regn, regn och åter regn. Solsken skulle uppskattas, då både mina inte och yttre batterier skulle gynnas av det. Prognosen visar fortsatt regn fram till fredag. Blåsten har iallafall bedarrat och jag begav mig ut på en paddeltur för att fiska. Trött och nedslagen tog jag mig tillbaka till tältet för återhämtning. Lite senare gick vi istället på en lång bärplockartur och till min glädje lyckades jag skjuta en björktrast. Smaken av kött kokat ihop med enbär var sensationell. Vilken moralhöjare! Sen somnade jag in och vaknade inte förrän kvällen.

Tankar om livet: Det viktigaste i livet är natur och skönhetsupplevelser samt kärlek och vänskapsrelationer. Natur och skönhetsupplevelser är lätt och nära tillgängligt. Relationer kan vara svårare att få till. Den viktigaste ingrediensen i relationer är ärlighet och gemensamma värderingar. Har man det kommer respekt, förtroende, trygghet och en livslång relation naturligt. Är man oärlig raserar man snabbt även den bästa relation och man får ångra sig bittert. Med andra ord. Ärlighet varar längst och det som bygger varaktiga relationer både till vänner och familj.

Allemansrätten: Organiserad bärplockning är en stor faktor när det gäller konflikter med markägare. Organiserad bärplockning är idag tillåtet enligt allemansrätten, men grundtanken med allemansrätten från början var att man kan plocka till husbehov. Samtidigt är det synd att bären ruttnar i skogen och ekonomiska värden slösas bort och det är nog anledningen till att organiserad bärplockning är tillåten. Dock så skadas allemansrätten då bärplockare hävdar sin bestämda rätt att vara på marken, stör jakt, skräpar ner och skadar naturen med sina fordon. Enda sättet att komma till rätta med problemet är genom att i förväg komma överens med markägaren och respektera markägarens åsikter. Organisatören är skyldig att:
Skaffa god kunskap om allemansrätten 
Informera deltagarna om allemansrättens stora fördelar men också det ansvar som följer med den.
Genomföra skydds- och försiktighetsåtgärder för att undvika skador och andra besvär. 
Välja lämplig plats för verksamheten. 
Vid risk för skador eller påverkan på naturmiljön måste man göra en anmälan om samråd till länsstyrelsen eller kommunen.

ENGLISH:

Dag 45 (2015-09-21)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 8/8, precipitation 20 mm
Days alone: 41
Food: Blueberries, lingonberries, fieldfare, juniper berries, beard lichen and wilderness tea.
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Really out of energy today. Rested for a major part of the day.

Rain, rain and more rain. Sunshine would be appreciated,as both my inner and outer batteries need charging. The forecast says that the rain will continue until Friday. The wind has at least died and I went out on a paddle trip to fish. Feeling tired and blue I went back to the tent for recovery. A bit later we instead went on a long berry picking walk and to my joy I managed to shoot a fieldfare. The taste of boiled meat together with juniper berries was sensational. What a morale raiser! After that I fell asleep and didn’t wake up until evening.

Thoughts about life: The most important things in life are nature and beauty experiences as well as love and friendship. Nature and beauty are easy and close by. Relationships can be harder to get. The most important ingredient in relationships is honesty and common values. If you have that, respect, trust, safety and a lifelong relationship will come naturally. If you’re dishonest, even the best relationship will soon be razed to the ground and you’ll regret it bitterly. In other words: honesty lasts the longest and is that which builds lasting relationships both with friends and family.

Freedom to roam: Organised berry picking is a big factor when it comes to conflicts with the freedom to roam. It is allowed today, but the base thought with the freedom to roam was that you’re allowed to pick for household needs. At the same time it’s a shame if the berries go rotten in the forest and economical values are wasted, and that is probably the reason that organised berry picking is allowed. Though the freedom to roam is hurt when berry pickers claim their absolute right to be on the grounds, disturb hunting, litter and damage the nature with their vehicles. The only way of overcoming the problem is through agreeing with the grounds owner in advance and respect their opinions. The organiser is obliged to:
Get good knowledge about the freedom to roam
Inform the participants about the great advantages of the freedom to roam, but also the responsibility that follows with it.
Perform protective measures to avoid damage and other trouble.
Choose a suitable location for the activity.
At risk of damage or effects on the natural environment one has to file a request of consultation with the county government or municipality.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 44 (2015-09-20)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 8/8, Nederbörd 10 mm
Dygn i enskildhet: 40
Föda: Lingon, blåbär, skägglav och vildmarkste
Position: Exclusive Adventures marker
Hälsa/känslor: Trött och matt, sover mycket mer nu.

Det dåliga vädret fortsätter med regn, blåst och mulet väder. Eftersom jag är beroende av sol har jag sedan några dagar fått ransonera elförbrukningen. Sover mer då ansträngning nu kräver mer vila. Idag plockar jag för första gången mer lingon än blåbär och jag kan faktiskt känna skillnaden i kroppen då lingon innehåller lite mer energi än blåbären. Som tur är har jag inte haft någon frost ännu vilket inte hade varit bra för bären. Tog mig tillbaka till tjärnen idag och fiskekniven låg kvar där jag lämnat den. Fiskade inget idag då jag var orolig att det fortfarande skulle finnas folk i närheten.
Strax innan avfärden för detta äventyr kom min mor ut till mig när jag packade det sista. Hon insisterade på att det inte räckte med enbart citronpeppar och tryckte ner en liten burk grillkrydda bland packningen. Idag läste jag innehållsförteckningen. Förutom olika kryddor innehåller den mest majsmjöl och druvsocker! Så nu kryddar jag allt vatten jag dricker. Tack mamma!

Tankar om livet: Vid kritik och negativ återkoppling/feedback måste man först och främst inte koppla det till sin egen person. Det betyder inte på något sätt att man ska se sig själv som en värdelös person eller se ner på sig själv. Om det är bra kritik försöker personen som utdelar den hjälpa dig att utvecklas och är kopplat till en viss prestation eller beteende. Här finns ett utmärkt tillfälle att analysera och ta till sig de förslag på förbättring som erbjuds. Däremot är det faktiskt en själv som ska känna sig nöjd med prestationen/beteendet och inte motparten och därför kan man negligera allt som personen uttrycker av egenintresse. Det är i slutändan man själv som avgör hur man vill leva sitt liv och vilken sorts person man känner sig bekväm som.

Allemansrätten: Det är en själv som är ansvarig för att man följer allemansrätten och inte bryter mot lagarna i miljöbalken. Det gäller även om man följer med på arrangemang eller på en tur med företag eller organisationer så som Friluftsfrämjandet. Dock så har arrangören skyldighet att se till att deltagaren har nödvändig kunskap och information om vad som gäller där aktiviteten äger rum, till exempel i ett naturreservat. Brister arrangören i att informera deltagarna kan arrangören dömas till skadestånd för de skador deltagarna orsakat.

ENGLISH:

Dag 44 (2015-09-20)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 8/8, precipitation 10 mm
Days alone: 40
Food: Blueberries, lingonberries, beard lichen and wilderness tea
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Tired and weak, I sleep a lot more now.

The bad weather continues with rain, wind and clouds. Since i’m dependent on the sun I have since a few days back had to ration the power consumption. I sleep more as any kind of effort now demands more rest. For the first time today I picked more lingonberries than blueberries and I can actually feel the difference in the body, as the lingonberries contain a bit more energy. Luckily I haven’t had any frost yet, something that wouldn’t have been good for the berries. I went back to the tarn today and the knife was still where left it. I didn’t fish any today as I was worried that there would be people nearby.
Just before my departure for this adventure, my mother came out to me while I was packing the last things. She insisted that lemon pepper wasn’t enough and pushed down a small can of barbeque seasoning among my luggage. Today I read the contents. Apart from different spices it mostly contains maize flour and glucose! So now I season all the water I drink. Thanks mum!

Thoughts about life: Upon receiving criticism and negative feedback you must make sure to not connect it to your own persona. It doesn’t in any way mean that you should consider yourself a worthless person or look down on yourself. If it is good criticism, the person giving it is just trying to help you develop and it is connected to a certain performance or behaviour. Here is a perfect moment to analyse and embrace the suggestions of improvement that are offered. Though it is actually yourself who needs to feel satisfied with your performance/behaviour and not other people, and therefore you can neglect everything that the person expresses out of their own personal interests. In the end it is you who determine how you want to live your life and what kind of person you feel comfortable being.

Freedom to roam: It is every person’s own responsibility that they follow the freedom to roam and don’t break the laws in the environmental legislation. That also applies if you’re going along on events or on a trip with companies or organisations such as Friluftsfrämjandet. Though the organiser is obliged to make sure that the participant has the necessary knowledge and information about what rules apply where the activity takes place, for example in a natural reserve. If the organiser fails in informing the participants, they can be sentenced to economically repair the damages that the participants may have caused.------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 43 (2015-09-19)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 8/8, Nederbörd 10 mm
Dygn i enskildhet: 39
Föda: Blåbär, lingon, skägglav och vildmarkste
Position: Exclusive Adventures marker
Hälsa/känslor: Orkeslös, svårt att motivera sig, svårt att ta motgångar.

Kallt, blåsigt och regnigt. Börjar i princip varje dag utan fisk med att plocka rikligt med bär till jag känner mig mätt. Man blir lätt kall då kroppen har svårt att producera värme. Värmer allt vatten jag dricker. Magsäcken är nog rätt liten just nu. Styrkt av bären beslutade jag att vandra iväg till en liten tjärn fem hundra meter bort. Det tog en timme. Man rör sig i sengångartakt och pauserna är många. Uppförsbackar är inte uppskattade. Väl framme vid tjärnen binder jag fast Daxa i ett träd (annars skrämmer hon bort varenda fisk) och smyger fram till tjärnen. Kastar ut och spinnaren hinner knappt nudda vattenytan innan jag har napp! Fisken gör en stor saltomortal, sliter sig loss och är borta. Fortsätter fiska en hel timme, men tyvärr så händer ingenting. Återvänder nedslagen till lägret och kryper in i tältet och somnar. När jag på nytt vaknar märker jag att jag glömt min lilla fiskekniv vid tjärnen och återvänder därför med stor möda. På håll ser jag bilar och människor varvid jag slår till reträtt. Får se om kniven finns kvar vid senare tillfälle.

Tankar om livet: Meditation är verkligen fantastisk att ta till för att träna upp och underhålla sin mentala och psykiska nivå. Det finns dock något som slår till och med meditation och det är Qigong. Rötterna för Qigong sträcker sig 3000 år tillbaka från Kina och är rörelseterapi. Förutom olika rörelser ingår även andningsövningar och meditation. Qigong har alltså hela tre stycken grundpelare som man fokuserar på samtidigt. Rörelseterapi, andning och meditation. Närhelst man är i behov av lite psykisk energi är det bara att fokusera på en enkel qigongövning. Kan även utföras sittande eller liggande och kan därför praktiseras även av sjuka människor.

Allemansrätten: För att värna om allemansrätten måste vi praktisera ödmjukhet i vårt nyttjande. Blir det så att vi bestämt hävdar vår rättighet varje gång vi möter en markägare med synpunkter skadar det allemansrättens anseende. Allemansrätten är en unik skör förmån vi har som vi måste värna och vårda med ödmjukhet!

ENGLISH:

Day 43 (2015-09-19)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 8/8, precipitation 10 mm
Days alone: 39
Food: Blueberries, lingonberries, beard lichen and wilderness tea
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Out of energy, hard to get motivated, hard to handle adversities

Cold, windy and rainy. I start basically every fishless day with picking plenty of berries until I feel full. It’s quite easy to get cold as the body has trouble producing heat. I warm all water that I drink. My stomach is probably pretty small right now. Strengthened by the berries I decided to walk over to a small tarn five hundred metres from camp. It took an hour. I move in sloth speed and the breaks are many. Uphill slopes are not appreciated. Once arrived at the tarn I bound Daxa to a tree (otherwise she scares off every single fish) and sneaked towards the tarn. I threw out and the bait barely touched the surface before I got something on the hook! The fish made a big somersault, broke loose and disappeared. I kept fishing for an hour, but unfortunately nothing happened. Disheartened I returned to camp, crept into the tent and fell asleep. When I woke up again I noticed I forgot my knife at the tarn and therefore I go back there with great effort. In the distance I saw cars and people, at which I retreat. I’ll have to see if the knife is still there later.

Thoughts about life: Meditation is a really fantastic tool to use to exercise and maintain your mental level. There is something, though, that beats even meditation and that is Qigong. The roots for Qigong go 3000 years back to China, and is a sort of motion therapy. Apart from various movements, Qigong includes breathing exercises and meditation. So Qigong has as many as three key “pillars” that are focused on at the same time. Motion therapy, breathing and meditation. Whenever you’re in the need of some mental energy you just need to focus on a simple Qigong exercise. They can be done sitting or even lying down and can therefore be practiced by sick people as well.

Freedom to roam: To protect our freedom to roam we must practice humility when we use it. If we assert our rights in a decisive and strict way every time we meet a grounds owner with opinions, it damages the reputation of the freedom to roam. It is a unique and brittle benefit that we have to protect and care for humbly!

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 42 (2015-09-18)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 8/8, Nederbörd 10 mm
Dygn i enskildhet: 38
Föda: Blåbär, lingon, enbär, skägglav och vildmarkste
Position: Exclusive Adventures marker
Hälsa/känslor: Det snurrar en stund vid för kraftig ansträngning, men det var länge sedan jag kände av yrseln. Nu börjar mina höftben bli riktigt vassa.

Blåsig dag med uppemot tio sekundmeter. Trots det lyckades jag byta lägerplats och för att lyckas fick jag ta skydd bakom öar. Återvände till lägerplatsen där jag fick rikligt med abborre för att se om de kanske fanns kvar. Men icke! Tur att det är i slutet på äventyret denna fisketorka blir när jag nu kan räkna dagarna. Känns skönt att nu också vara på väg tillbaks mot civilisationen och familjen. Vid varje äventyrs slutfas är det delade känslor som råder. Längtan efter familjen (och mat) är riktigt stor nu. Samtidigt är det ett sådant enormt lugn och harmoni under vistelsen här. Kommer bli svårt att återanpassa sig till vardagen där det är så många intryck hela tiden. Man kommer saknar alla naturintryck och enskildheten.

Tankar om livet: Maslows behovshierarki är något fundamentalt som alla bör bekanta sig med. Högst upp ligger självförverkligande och inte många människor har möjligheten att nå dit. Jag skulle dock vilja lägga till ytterligare två trappsteg. När man nått självförverkligande så skapas önskan att även självförverkliga andra människor (och Daxa) i sin närhet. Vidare skapas också ett behov av att göra skillnad. Att skapa och lämna efter sig ett positivt avtryck på jorden. Samtidigt åker man också upp och ner för trappstegen. Bara för att man klivit upp en nivå innebär det inte att man inte lika snabbt kan ramla ner några trappsteg.

Allemansrätten: Att föra oväsen i naturen är inte en del av allemansrätten. Man har enligt gällande naturvårdslagstiftning en skyldighet att undvika oväsen som kan störa andras naturupplevelser. Därav kan man faktiskt ifrågasätta motorbåtar, vatten/snö skotrar och andra högljudda tings vardande i vår natur. Ett sätt att visa respekt för allemansrätten, djurlivet och andra människor är att dra ner på varvtal och ljudnivån när man rör sig i känsliga miljöer.

Eller varför inte byta upp sig till segelbåt eller kajak, helst då med Friluftsfrämjandets nya medlemskajaker!

ENGLISH:

Day 42 (2015-09-18)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 8/8, precipitation 10 mm
Days alone: 38
Food: Blueberries, lingonberries, juniper berries, beard lichen and wilderness tea
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Everything spins for a while after doing something physically demanding, but it was a long while ago that I felt the dizziness. Now my hip bones are starting to get real sharp.

Been a windy day with up to 10 metres per second. Despite that I managed to change camp site and to succeed I had to take cover behind islands. Returned to the camp where I got so much pike before, to see if they were still there. But no! I’m lucky that this “fish draught” is happening at the end of the adventure when I can count the days remaining. It feels good that I’ll soon finally be on my way back to civilisation and my family. There are always mixed feelings at the end of an adventure. The longing for my family (and food) is really great now. At the same time there’s been such a tremendous calm and harmony during my time here. It will be hard to readapt to everyday life with so many impressions all the time. Going to miss all the nature impressions and the solitude.

Thoughts about life: Maslow’s hierarchy of needs is something fundamental that everyone should get familiar with. At the top is self-realisation and not many people have the opportunity to reach there. I would like to add two more steps though. When you’ve reached self-realisation, you get the will to realise other people (and Daxa) as well. Furthermore a need to make a difference appears. To create and leave a positive impression on Earth. At the same time you always go up and down the steps. Just because you’ve reached a certain level, doesn’t mean that you can’t fall back a couple of steps just as fast.

Freedom to roam: Making noise in nature is not a part of the freedom to roam. One has, according to current nature conservation legislation, a duty to avoid noise that can ruin others’ nature experiences. Thereby it is actually valid to question the existence of motorboats, watercrafts, snowmobiles and other noisy things in our nature. One way of showing respect to the freedom to roam, the animal life and other people is to reduce the speed and sound levels when moving through sensitive regions.
Or why not switch to a sailboat or kayak, preferably with Friluftsfrämjandet’s member kayaks!------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 41 (2015-09-17)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 8/8, Nederbörd 40 mm
Dygn i enskildhet: 37
Föda: Blåbär, lingon, skägglav och vildmarkste
Position: Exclusive Adventures marker
Hälsa/känslor: Känner av energibristen mer och mer. Bären piggar upp för stunden och skägglaven är väldigt svår att få i sig.

Höstskruden är här och så även höstrusket. Regnat i princip hela dagen och har fått god användning av min Bivanorak som jag annars brukar mest för vinteraktiviteter. Inget napp idag heller trots många fisketips från min gode vän och tillika fiskeexpert Leif Kindlund. Men skam den som ger sig. En fisk ska jag iallafall minst dra upp! Han föreslog bland mycket annat att jag skulle mäska med hundmat, men jag tror knappast Daxa tycker det är en bra idé. Jag skulle vilja se hennes min om jag ställde mig vid strandkanten och kastade ut hennes mat i sjön. 
Lingonen är nu i princip färdiga och lyser vackert röda på marken. Blåbären har jag ätit upp alla där jag befinner mig så det är dags att byta lägerplats.

Tankar om livet: Att törsta efter känslor från andra människor så som kärlek, uppskattning, beröm och bekräftelse är en omöjlig och lönlös strävan som aldrig kan uppfylla ens behov. Det är lite som att springs runt i en stad full med vattenkranar, men man har ingen aning hur man sätter på dem. Då och då rinner det ut lite vatten ur någon kran, men man kan aldrig släcka törsten. Man vet inte heller ur vilken kran det ska komma lite vatten. Det finns dock en kran som man själv kan styra över och det är sin egen vattenkran och ur den kan man dricka hur mycket man vill. Man bestämmer själv också om man vill sätta på den när andra människor kommer förbi. Det är just sin egen vattenkran man ska vårda, lära känna och bli mästare över. Att ge känslor ger en själv så mycket mer än att få känslor. Det räcker faktiskt enbart att få ge kärlek till de man älskar även om det alltid är trevligt att även få tillbaka, vilket blir det naturliga förloppet när man ger. Så är det med alla goda känslor. Sluta sök, använd din alldeles egna vattenspridare!

Allemansrätten: Nedskräpningen som sker i tätorter och längs med vägnätet kostar varje år staten hundratals miljoner kronor eftersom man försöker städa upp och hålla efter. Pengar som istället skulle kunna läggas på att vårda naturskyddade områden och köpa in ny mark för naturskydd. Nedskräpning är faktiskt förbjudet och straffbart med böter, men fortfarande 2015 så vevar folk alltså ned vindrutan och kastar skräpet rakt ut. Skräp som skadar djuren när de antingen fastnar eller äter skräpet med stort lidande som följd.

ENGLISH:

Day 41 (2015-09-17)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 8/8, precipitation 40 mm
Days alone: 37
Food: Blueberries, lingonberries, beard lichen and wilderness tea
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: I can feel the lack of energy more and more. The berries refresh me for the moment and the beard lichen is very important to eat.

The autumn colours are here and with it the weather. It’s been raining for basically all day and I’ve gotten good use of my Bivanorak which I normally only use for winter activities. No fish today despite many fishing tips from my good friend and fishing expert Leif Kindlund. But shema on the one who gives up. I ought to be able to get at least one fish! He suggested among other things that I should try using dog food as bait, but I seriously doubt that Daxa thinks that’s a good idea. I would like to see her face if I’d stand at the shore throwing her food in the lake.
The lingonberries are now basically finished and are glowing beautifully red on the ground. I’ve eaten all the blueberries where I currently am, so it’s time to get a new campsite.

Thoughts about life: Thirsting after feelings from other people such as love, appreciation, praise and confirmation is an impossible and pointless quest that can never satisfy your needs. It’s a bit like running around in a city full of water taps, but having no idea how to turn them on. Now and then some water will pour out of a tap, but you can never quite quench the thirst. You don’t know out of which tap the water will come either. Though there is a tap that you can control yourself, and that is your own tap and through that you can drink as much as you want. You decide yourself if you want to turn it on when other people pass by too. It is your very own water tap that you should care for, get to know and become a master of. To give feelings gives you such more than receiving feelings. It’s actually enough to get to give love to the ones you care for even though it’s always nice getting it back - which is the natural result of giving. It’s like that with all good feelings. Stop searching, use your very own water sprinkler!

Freedom to roam: Littering in built-up areas and along roads cost hundreds of millions of kronor for the nation every year because they try to clean up and make it tidy. That’s money that instead could be put on caring for protected nature areas and buy new ground for nature protections. Littering is actually forbidden and punished through fining, but at the year of 2015 people still bring down their car window and throw the rubbish right out. Rubbish that hurt the animals when they either get stuck or eat the litter with great suffering as a result.------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 40 (2015-09-16)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 6/8, Nederbörd 10 mm
Dygn i enskildhet: 36
Föda: Blåbär, odon, skägglav och vildmarkste
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Måste börja kämpa mot apatin idag. Svårt att motivera sig att gå ur tältet. Kroppen vill inte göra av med energi.

Det mest slående jag lärt mig om överlevnad är valet av föda. Samma sak upplevde jag när jag paddlade Norska kusten. Det är att även om man känner till många olika örter, rötter, lavar, och andra saker som man kan äta, så äter man enbart den lättaste födan att få tag på, och i viss mån godaste. Man inriktar sig nästan uteslutande på just den födan och ratar allting annat. Jag vet att skägglaven innehåller mycket mer energi än blåbär. Ändå äter jag mycket mer blåbär än skägglav eftersom blåbären är så mycket godare. Dagen har varit väldigt vacker och himlen har bjudit på fantastiskt skådespel. Fick återigen uppleva en hel regnbåge och det är en lite magisk upplevelse tycker jag.

Tankar om livet: Det är vardagen och nuet vi måste ta vara på i livet. Inte tänka att jag ska njuta och göra allt det där man drömt om i framtiden. Att enbart leva för helgerna, fritiden, semestern och pensionen är ett fruktansvärt slöseri med tid. Trivs man inte här och nu i vardagen får man helt enkelt analysera hur ens vardag ter sig ut och hur man skulle vilja att den såg ut. Sedan påbörja förändringsarbetet. Det kan ta lång tid, men belöningen av en meningsfull och njutbar vardag är ovärderlig.

Allemansrätten: Att inte skräpa ner är en självklar skyldighet som vi människor som nyttjar allemansrätten måste leva upp till. 
Nedskräpningen är det tydligaste exemplet på att människor missbrukar och struntar i allemansrättens ledord INTE STÖRA, INTE FÖRSTÖRA. Överallt man rör sig i naturen idag hittar man skräp. Främst burkar, plast, toalettpapper och engångsgrillar. Man kan till och med förstå de markägare som vill hindra personer att vistas på deras mark när de tvingas se sin mark så full av skräp. Skräpets omfattning är nu så stor att det knappast längre räcker att inte skräpa ner. Enda sättet att komma till rätta med problemet är att börja städa efter andra. Att agera som goda föredömen, påpeka och sprida kunskap. Något som jag verkligen ogillar (nästan hatar) är fyrverkerier och ballongsläpp. Alltid i skog och mark hittar man skräp från dessa aktiviteter. Att skjuta eller kasta skräp rakt upp i luften som sedan faller ner var som helst! Folk tänker inte...

ENGLISH:

Day 40 (2015-09-16)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 6/8, precipitation 10 mm
Days alone: 36
Food: Blueberries, western blueberries, beard lichen and wilderness tea
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Have to start fighting apathy today. It’s hard to get motivated to leave the tent. The body doesn’t want to spend energy.

The most striking thing I’ve learned about survival is the choice of food. I experienced the same thing while paddling the Norwegian coast, which is that even though you know about lots of different herbs, roots lichen and other edible things, you almost solely eat the food that is easiest to get your hands on, and to some extent the best tasting food. You almost exclusively aim for that food and reject everything else. I know that the beard lichen contains much more energy than blueberries, and yet I eat much more blueberries than lichen because they taste so much better. The day has been very beautiful and the sky has offered a fantastic show. I once again got to see a full rainbow, and that is somewhat of a magical experience in my opinion.

Thoughts about life: It is the everyday life and the present that we have to seize and make use of in life. Don’t just think that you’ll do all those things you’ve dreamed about in the future. Only living for the weekends, spare time, holiday and retirement is a terrible waste of time. If you’re not satisfied with your everyday life you simply have to analyse what your life looks like and how you’d want it to look. Then start the changing process. It can take a long time, but the reward of a meaningful and enjoyable everyday life is priceless.

Freedom to roam: Not littering is a given duty and responsibility that we people who use the freedom to roam have to live up to.
Littering is the clearest example of people abusing and not caring about the watchwords DO NOT DISTURB, DO NOT DESTROY. Everywhere you move in nature today you can find rubbish. The extent of it is now so large that it hardly isn’t enough anymore to stop littering. The only way to fix the problem is to start cleaning up after others. To act like good examples, to point out and spread knowledge. Something that I really dislike (almost hate) is fireworks and releasing balloons. You can always find litter from these activities in our nature. Firing or throwing rubbish right up into the air, which then falls down anywhere! People just don’t think...------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 39 (2015-09-15)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 8/8, Nederbörd 5 mm
Dygn i enskildhet: 35
Föda: Blåbär, skägglav och vildmarkste
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Trött och matt idag. Energidepåerna är låga och det snurrar i huvudet vid ansträngning eller man ställer sig upp för snabbt.

Vinden ylar i trädkronorna och gässen går vita på sjön. Regnet strilar ner från och till. Eftersom energin går ner nu går även min nivå av ansträngning ner. Mycket beror nog också på att kroppen mentalt ställt in sig på att äventyret snart är slut och maten snart är inom räckhåll. Det märks att även Daxa har gått ner en hel del på hennes minimiranson hundmat även om hon alltid fått fisk av mig när den fanns i riklig tillgång. Den 1 september blev det förbjudet att fiska i inlopp och utlopp till sjön och nu den från och med idag är det förbjudet att fiska i allt strömmande vatten. Anledningen till att det är förbjudet är nog med största sannolikhet för att det är just där fisken är nu. Har därför inte fiskat idag utan mest samlat bär.

Tankar om livet: Krav på att prestera och prestationsångest lider nog var och varannan av. Krav från många olika håll så som samhället, sociala medier, arbete, media, träning, vikt, familj och vänner. Merparten av kraven är med största sannolikhet helt inbillade och skapade enbart av vår egen hjärna. Krav som vi tror måste uppfyllas för att bli accepterade och få bekräftelse. Total frihet är avsaknad av krav. Vi måste försöka utplåna alla inbillade krav och ett sätt att göra det är att tilldela och dela in vår egen tid. Bestämma hur och när vi vill disponera vår tid till att tillmötesgå de krav vi verkligen vill bejaka i våra liv.

Allemansrätten: Friluftsfrämjandet har verkligen varit den organisation som hållit facklan högst för både bevarandet av vår allemansrätt men även som kunskapsspridare av allemansrätten. Dels genom Mulle- och Ur och skur verksamheten men även genom de tusentals ideella ledare som varje år tar med medlemmar på fantastiska turer i friluftslivet. Samtidigt måste fler än Friluftsfrämjandet jobba för allemansrätten och då blir man verkligen glad när så även Håll Sverige rent gör en satsning för att också sprida kunskap om allemansrätten genom sin kampanj "Var rädd om din arena".

ENGLISH:

Day 39 (2015-09-15)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 8/8, precipitation 5 mm
Days alone: 35
Food: Blueberries, beard lichen and wilderness tea
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Tired and weak today. The energy depots are running low and my head spins when I do something that takes effort, or when I stand up too fast.

The wind is howling in the treetops and there’s white foam on the lake. The rain pours down now and again. Since the energy is low, so is my level of effort now. Much is probably also because the body’s mentally set on that the adventure soon is over and that food is soon within reach. I can noticed that Daxa too has lost a whole lot of weight on here minimal ration of dog food, even though she’s always gotten fish from me when I’ve had a lot of it. September 1st it became forbidden to fish in inlets and outlets from the lake, and from today it’s forbidden to fish in all streaming water. The reason for the prohibition is most probably that it is there that the fish are right now. I therefore haven’t fished today, I've mostly collected berries.

Thoughts about life: performance requirements and anxiety is something most people probably suffer from. Demands from different directions such as society, social media, work, regular media, workout, weight, family and friends. The majority of the demands are most probably completely imagined and created solely by our own brain. Demands that we think need to be fulfilled to get accepted and confirmed. Total freedom is the lack of demands and requirements. We must try to remove all the imagined demands and one way of doing that is to assign and divide our own time. Decide how and when we want to dispose or time to accommodate the demands we really want to fulfill in our lives.

Freedom to roam: Friluftsfrämjandet has really been the organisation that has held the torch the highest for both the preservation of our freedom to roam, but also as a spreader of knowledge about it. Partly through the Mulle and “Ur och skur” activities, but also through the thousands of nonprofit leaders who every year bring members on amazing trips in nature. At the same time more than Friluftsfrämjandet must work for the freedom to roam and then it is really pleasing that Keep Sweden Clean is also running a campaign to spread knowledge about the freedom to roam, called “Take care of your arena”.------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 38 (2015-09-14)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 8/8, Nederbörd 15 mm
Dygn i enskildhet: 34
Föda: Blåbär, skägglav och vildmarkste
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Trött och matt idag.

Regnat en stor del av dagen. Samlat mycket bär och ätit skägglav. Eftersom det regnade och Daxa var rätt så blöt kröp vi in i tältet redan på eftermiddagen. Har filosoferat och mediterat resten av dagen. Saker man ägnar alldeles för lite tid till hemmavid. Primus gaslyktan är helt underbar att ha i tältet då det snabbt blir både varmt och torrt. Märks att Daxa också uppskattar den då hon lägger sig lite väl nära. Ibland ringlar en liten rökstrimma upp i tältet och det luktar bränt hundhår. Daxa märker ingenting så jag får säga åt henne att lyktan är varm.

Tankar om livet: Hur fantastiskt är det inte att ha obegränsat med tid och verkligen landa i sig själv. Första gången jag upplevde detta var när jag var inblåst på en liten ö inte större än tio kvadratmeter i fyra dygn alldeles själv. Det var precis efter att jag rott fram till Ryssland i min Vagabond 4.7. Äventyret var över för denna gång, men i realiteten så fortsatte det fyra dygn med en inre resa. Det som slog mig var hur fantastiskt och underbart jag tyckte det var. Varenda sten, grästuva och träd på ön kommer jag ihåg i minsta detalj. En ö jag gärna återvänder till i minnet. Så testa gärna att slå läger på en liten ö i enskildhet och gör absolut ingenting i några dygn.

Allemansrätten: Det största hotet mot allemansrätten är när allemansrätten inte respekteras och efterlevs av oss som befinner sig i naturen. Det är då och enbart då som arga röster höjs. Man beskyller allemansrätten för problemen, störningarna, skadorna, nedbrända skogar eller nedskräpningen. Då lämnas motioner in till riksdagen där man både vill lagstadga och begränsa allemansrätten. Men allemansrätten ska inte beskyllas och fungerar utmärkt i sin nuvarande form. Om den respekteras och efterlevs! Det är människorna som inte följer allemansrätten som är den felande länken och största hotet mot just den allemansrätt som de bryter emot. Det är just därför jag i år valt allemansrätten som mitt budskap. Utan allemansrätten klarar jag mig inte! Hjälp till att sprida kunskap om vår fina allemansrätt! Något som alla ledare i Friluftsfrämjandet ser som en självklarhet och antagligen är dess största kunskapsspridare.

ENGLISH:

Day 38 (2015-09-14)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 8/8, precipitation 15 mm
Days alone: 34
Food: Blueberries, beard lichen and wilderness tea
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Tired and weak today.

It’s been raining the majority of the day. I’ve collected lots of berries and eaten beard lichen. Because it rained and Daxa was pretty wet, we crawled into the tent already in the afternoon. I’ve been philosophising and meditating for the rest of the day. Both things that I spend way too little time doing at home. The Primus gas lantern is wonderful to have in the tent as it wuickly gets both warm and dry. I can see that Daxa appreciates it as she lies down almost too close. Sometimes I see a little streak of smoke in the tent and it smells of burnt dog hair. Daxa doesn’t notice so I have to tell her that the lantern is hot.

Thoughts about life: How amazing isn’t it to have unlimited time and to really land in yourself. The first time I experienced this was when I was stuck due to the wind on a small island not bigger than ten square metres, for four days all alone. It was just after having rowed to Russia in my Vagabond 4.7. The adventure was over for that time, but in reality it continued for days further with an inner journey. What hit me was how amazing and wonderful I thought it was. Every rock, grass tuft and tree on the island, I can remember to every detail. An island I love returning to in my memory. So try by all means to make camp on a small island in solace, and do absolutely nothing for a couple of days.

Freedom to roam: The greatest threat to the freedom to roam is when it isn’t respected and complied to by us who are out in nature.It is then and only then that angry voices are raised. The freedom to roam is blamed for problems, disturbances, damage, burnt down forests or littering. Then motions are handed in to the parliament, with wishes to both legislate and limit the freedom to roam. But the freedom to roam shouldn't be blamed and it works excellently in its current form. If it’s respected and followed! It is the people who do not follow the freedom to roam who are the missing link and the greatest threat to the very rules they are breaking. It just out of that very reason that I’ve chosen the freedom to roam as this year’s message. Without it I can’t make it! Help spreading knowledge about our beautiful freedom to roam! Something that all leaders in Friluftsfrämjandet see as obvious and probably their biggest knowledge spreader.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 37 (2015-09-13)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 7/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 33
Föda: Gädda, blåbär och skägglav
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Känner mig lite knäckt över att fisken verkar ha simmat till någon annan sjö. Känns knappt som det är någon idé att fortsätta fiska. Behöver nog meditera! Annars är allt bra.

Återigen en dag som lagts på fiske utan fiskelycka. Lade ifrån mig fiskespöt och Daxa och jag plockade bär istället. Daxa går plötsligt in under en gran och skrämmer upp en orre. Innan jag fått av mig geväret från ryggen är den givetvis långt borta. Daxa är ingen fågelhund och jag har nog väldigt mycket att fortfarande lära mig om jakt. Men man lär så länge man lever och jag har lärt mig väldigt mycket under dessa dagar. Fulla med bär i magen återvände vi till lägret och grillade den sista biten gädda. Sen kröp vi ovanligt tidigt in i tältet och rår nu om varandra.

Tankar om livet: När man kör på för snabbt i livet och livet känns stressigt, påfrestande och man känner sig utmattad och vilsen. Då har man tre val: 
1. Man lägger in en ännu högre växel och kör på. Resultatet blir att man får mångfalt svårare att hitta tillbaka till sig själv och det liv man vill leva.
2. Man dövar sina sinnen och känslor med alkohol eller andra droger för att orka fortsätta i samma inkörda spår. Resultatet blir återigen att man skjuter allt framför sig och det blir ännu svårare att hitta tillbaka till sig själv.
3. Man bromsar in. Ställer sig frågor om hur man lever sitt liv och påbörjar förändringsarbetet till hur man vill leva, vem man är och vem man vill vara, samt lägger tid på sig själv i form av psykisk (meditation och friluftsliv) och fysisk träning (friluftsliv och alla andra former av uteaktiviteter).

Allemansrätten: Olika stängsel och staket är hinder som i praktiken hindrar allemansrätten. Det är dock alltid tillåtet att passera stängsel där allemansrätten råder bara man inte skadar stängslet. Man får alltså röra sig i hagar där boskap finns och markägaren är skyldig att ordna med grindar som han kan få ersättning för. Stängsel som enbart sätts upp för att hålla allmänheten ute får inte sättas upp. Givetvis är det av största vikt att inte stressa djuren eller lämna grinden öppen efter sig! INTE STÖRA, INTE FÖRTÖRA.

ENGLISH:

Day 37 (2015-09-13)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 7/8, precipitation 0 mm
Days alone: 33
Food: Pike, blueberries and beard lichen
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: I’m feeling a bit down because the fish seem to have swum to another lake. It feels like there’s hardly any idea to keep fishing. I probably need to meditate. Otherwise all is fine.

Another day spent on fishing without any luck. I put the rod away and Daxa and I picked berries instead. Suddenly Daxa went in under a pine tree and scared a grouse. Before I got the gun off my back, it was of course far away. Daxa is no bird dog and I probably have a lot left to learn about hunting. But you learn as long as you live and I have learned a lot during these days. Full of berries we returned to camp and grilled the last piece of pike. Then we crept into the tent unusually early and are now caring for each other.

Thoughts about life: When you go too fast in life and it feels too stressy, strenuous and you feel exhausted and lost, you have three choices:
1. Shift to an even higher gear and keep going. The result is that it will be many times harder to find back to yourself and the life you want to live.
2. You dull your senses with alcohol or other drugs to be able to keep going on the same track. The result is again that you just push everything ahead of you and it becomes even harder to find back to yourself.
3. You slow down. Ask yourself questions about how you live your life and start the changing process to how you want to live, who you are and who you want to be. Spend time on yourself in the shape of mental (meditation, outdoor living), as well as physical (different kinds of outdoor activities) exercise.

Freedom to roam: Different fences are obstacles that in reality hinder the freedom to roam. Though it is always okay to pass fences where the freedom to roam applies as long as you don’t damage the fencing. Thereby you are allowed to move in pastures where livestock is kept and the owner is required to put up gates which they can get compensation for. Of course it is utterly important to not stress the animals or leave the gate open! DO NOT DISTURB, DO NOT DESTROY.------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 36 (2015-09-12)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 7/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 32
Föda: Gädda, fårticka, blåbär och odon
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Känner mig helt ok. Ingen yrsel och vid gott humör. Matt i kroppen är jag, men det har jag ju räknat med att vara.

Stack direkt ut och fiskade men det var svårt då jag befinner mig i ett riktigt blåshål. Stack tillbaka till lägret och grillade gädda istället. Kontrollerade väderprognosen och beslutade mig för att förflytta lägret till bättre vindförhållanden. Förflyttningen tog resten av dagen i anspråk och Daxa vaggades till sömns av vågorna. Det hördes klart och tydligt på hennes snarkningar. När lägret var uppe igen satt vi framför brasan vid strandkanten tills mörkret lade sig. Nu ligger lägret helt perfekt och jag har till och med en egen sandstrand att dra upp kanoten på. Gott om blåbär och odon här också.

Tankar om livet: Nu har jag varit ute i fem veckor. Om två veckor är äventyret slut. Tiden har gått i en rasande takt samtidigt som det känns som man varit här i evigheter. Tiden är både uttänjd och komprimerad. När man tillbringar lång tid inom en begränsad radie börjar man få känslor för själva platsen. Annorlunda, lärorikt och trivsamt med ett stationärt äventyr. Man får så mycket tid att disponera. Det handlar inte om att ta sig en viss distans utan istället göra en resa här och nu och in i sig själv.

Allemansrätten: Som markägare får man inte sätta upp egna skyltar som avvisar människor att nyttja marken. Exempel på sådana skyltar kan vara "privat brygga/mark", "obehöriga äga ej tillträde" eller liknande. Inte heller får man sätta upp varningsskyltar så som "arga hundar", "varning för tjuren", "jakt pågår" eller annat när syftet är att skrämma bort besökare. Dessa skyltar får inte sättas upp utan tillstånd från kommunal nämnd eller förvaltning. Däremot får man sätta upp vilka skyltar man vill på sin egen tomt. Man får dock sätta upp skyltar utan tillstånd när det gäller verklig fara. Till exempel "jakt pågår", men då måste också jakt verkligen pågå just då och sedan tas skylten bort så snart jakten avslutas.

ENGLISH:

Day 36 (2015-09-12)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 7/8, precipitation 0 mm
Days alone: 32
Food: Pike, sheep polyporus, blueberries and western blueberries
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Feeling quite fine. No dizziness and a good mood. My body is tired, but I’ve counted on that.

I went out fishing first thing, but it was hard as I’m in a really windy place. WEnt back to camp and grilled some pike instead. I checked the weather forecast and decided to move the camp to a place with better wind conditions. Moving the camp took the rest of the day and Daxa was cradled to sleep by the waves. It could be heard loud and clearly on her snoring. When the camp was set up, we sat by the fire at the shore until it got dark. Now the camp is perfectly situated and I even have my own little beach to pull of the canoe on. There’s plenty of blueberries and western blueberries here too.

Thoughts about life: Now I’ve been out for five weeks. In two weeks’ time the adventure is over. Time has practically flown by, and at the same time it feels like I’ve been here for ages. Time is both stretched and compressed. When spending a long time within the same limited space you start getting feelings for the place itself. Different, educational and pleasant with a stationary adventure. You get so much time to dispose. It’s not about going a certain distance, but rather about making a journey here and now into yourself.

Freedom to roam: As a grounds owner you are not allowed to put up your own signs that reject people to use the area. Example on such signs can be “Private dock/grounds”, “unauthorized not allowed to enter” or similar. You’re not allowed to put up warning signs either, such as “Angry dogs”, “beware the bull”, “hunt ongoing” or other when the purpose is to scare off visitors. These signs cannot be put up without permission from a municipal board or administration. Though you are allowed to put up what signs you want on your own housing lot. You’re also allowed to put up signs without permission when it’s about a real danger. For example “hunt ongoing” when there really is a hunt going on right then, and then the sign must be removed as soon as it’s over.------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 35 (2015-09-11)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 1/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 31
Föda: Gädda, fårticka och blåbär
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Vilat och fiskat, men merparten lagd på vila. Njuter!

Tog det lugnt och skönt på morgonen. Går nästan varje dag upp i soluppgången. Dels för att få se den, men mest för att lägga Brunton solpanel i ett bra läge. Sen återvänder jag till tältet för mer sömn. När jag tröttnat på att sova (ordvits) makar jag mig ut för en ny dag. Egentligen behöver jag inte fiska idag då jag har gädda två dagar framåt, men det är härligt att stilla glida fram i kanoten och insupa fjällvärlden och fjällsjön. Begav mig upp till en tjärn idag för att pröva fiskelyckan, men det var bara otroligt vackert, stilla och helt tyst. Tillbaka i lägret grillade jag gädda på nytt och den smakar himmelskt. Äter aldrig gäddan hemmavid då den innehåller för mycket tungmetaller, men här känns det säkert. Gamla minnen som väcks till liv, då man nu åter kan äta gädda. Kryper in i tältet vid solnedgången som nu sker strax före åtta. Myser med Daxa och kliar henne på magen.

Tankar om livet: Givetvis saknar jag familjen och givetvis längtar jag efter allt ätbart som finns att förtära. Matfantasierna är aldrig långt borta. Samtidigt är det nyttigt och lärorikt att både få sakna och längta. Det är så lätt att ta saker och ting för givna och inte känna riktig uppskattning för dem. Detta äventyr har inneburit så mycket vila, kontemplation och återhämtning mentalt. Trots att jag är matt och trött fysiskt har jag nog aldrig känt mig så tillfreds med mig själv och mentalt utvilad.

Allemansrätten: Friluftsfrämjandet värnar inte bara om strandskyddet utan något som är lika viktigt för allemansrätten vilket är "gröna korridorer". Det är stråk av natur i stadsnära bebyggelse som är så viktig för att alla ska ha natur lätt tillgänglig. Många krafter vill gärna exploatera dessa attraktiva grönområden, och förtäta städerna för att tillgodose ökade behov. Men natur i staden är viktig inte minst ur pedagogisk synvinkel och för att uppfylla det svenska miljömålet god bebyggd miljö och människors livskvalitet.

ENGLISH:

Day 35 (2015-09-11)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 1/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 31
Föda: Gädda, fårticka och blåbär
Position: Exclusive Adventures marker

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 1/8, precipitation 0 mm
Days alone: 31
Food: Pike, sheep polyporus and blueberries
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Been resting and fishing, but mostly resting. Feeling good!

I took it nice and easy in the morning. Almsot every day I get up at sunrise. Partly to get to see it, but mostly to put out the Brunton solar panel in a good position. Then I return to the tent for more sleep. When I get tired of sleeping (pun), I crawl out for a new day. I don’t really need to fish today as I have pike for two days ahead, but it’s nice to glide forward in the canoe and absorb the mountain world around me and the lake. I headed up to a tarn today to try my fishing luck, but it was only incredibly beautiful, still and completely quiet. Back in camp I grilled pike again and it tastes heavenly. I never eat pike at home as it contains too many heavy metals, but here it feels safe. Old memories get brought back when I get to eat pike again. I crawl back into the tent at sundown which now is just before 8 PM. Cuddling with Daxa and scratching her on the belly.

Thoughts about life: Of course I miss the family and of course I long for all the edibles there are to eat. Food fantasies are never far off. At the same time it is good and educational for me to both get to miss and long for things. It is so easy to take things for granted and not feel true appreciation for them. This adventure has meant so much rest, contemplation and mental recovery. Despite being physically tired and faint, I have probably never felt this satisfied with myself, and mentally rested.

Freedom to roam: Friluftsfrämjandet does not just protect the shore protection, but something else too that is equally important for the freedom to roam: “green corridors”. They are sections of nature in urban areas which are so important for everyone to have easy access to nature. Many forces want to exploit these attractive green spaces and densify the cities to cater to increasing needs. But nature in the city is important not least out of educational purposes, and to fulfil the Swedish environment goals about good settled environments and people’s life quality.------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 34 (2015-09-10)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 1/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 30
Föda: Gädda och blåbär
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Mätt igen, extremt skön känsla!

Bröt lägret för att bege mig till bättre fiskeplatser. Helt vindstilla och hela sjön låg som en spegel. Massor av döende insekter på vattenytan och jag har sett massor av vak, men ingen fisk som var intresserad av vad jag hade att erbjuda. Så precis när jag funderar på att avsluta dagens fiske rister det till rejält i ena spöet. Känner direkt att en riktig baddare är på kroken. Jag halar sakta men säkert in den och väl framme rusar den in under kanoten. Då ser jag att det är en gädda. Den väger nog någonstans mellan tre och fyra kilo. Knappt så att den får plats i håven. Nu är allt frid och fröjd igen. Slår upp ny lägerplats och grillar en stor bit gädda.

Tankar om livet: Eftersom man faktiskt kan styra både sina tankar (inte den första, men väl den andra) och vissa känslor (genom meditation) så är vi faktiskt beslutsfattare över hur vi själva vill reagera på situationer. Likaväl som vi kan kliva ur oss själva och se på en konflikt vi har med någon ur tredje person. Genom att använda dessa tekniker kan man välja bort känslor så som arg och irriterad ur sitt liv, vilka är helt onödiga. Jag tror faktiskt att en buddistisk munk är oförmögen till just de två känslorna.

Allemansrätten: Strandskyddet är bland det viktigaste vi har för att kunna nyttja allemansrätten. Både när jag paddlade i södra Norge och när jag rodde längs Finlands kust blev jag häpen över hur svårt det var att finna platser att gå iland på. Strandskyddet sträcker sig 100 meter från strandlinjen. Ibland är det 300 meter när så krävs för att skydda strandskyddets syfte.
Syftet är att alla ska ha tillgång till stränderna för bad och friluftsliv, men också bevara goda livsvillkor för växt och djurliv. Det är i grunden förbjudet att uppföra byggnader eller anläggningar inom strandskyddet. Friluftsfrämjandets arbetar aktivt och värnar om och försvarar strandskyddet.

ENGLISH:

Day 34 (2015-09-10)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 1/8, precipitation 0 mm
Days alone: 30
Food: Pike and blueberries
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Well fed again, extremely good feeling!

Broke camp to head off to better fishing locations. Complete windstill and the whole lake was liek a mirror. Lots of dying insects on the surface and I saw many fish play at the surface, but no one was interested in what I had to offer. Then, just when I was thinking about quitting for today, one of the fishing rods started shaking quite heavily. I immediately feel that it's a big one on the hook. I haul it in slowly but steadily, and when it reaches me it rushes in under the canoe. I then see that it is a pike. It probably weighs around three to four kilograms. It barely fits in the net, Now everything is peace and joy again. I make camp anew and grill a large piece of pike.

Thoughts about life: Since you can actually control both your thoughts (not the first thought, but absolutely the second), and some emotions (through meditation), we are actually the decisionmakers in how we want to react to situations. As well as we can step out of ourselves and see a conflict with someone from a third person perspective. By using these techniques one can filter away feelings like anger and annoyance from one’s life, as they are completely unnecessary. I actually think that a Buddhist monk is incapable to those two particular feelings.

Freedom to roam: The shore protection is among the most important things we have to be able to practice the freedom to roam. Both when I paddled in southern Norway and when I rowed along the coast of Finland I was surprised at how hard it was to find places to disembark. The shore protection stretches 100 metres from the shoreline. Sometimes it’s 300 metres when it is required to protect the purpose of the protection. The purpose is that everyone should have access to the shores for swimming and outdoor activities, but also to preserve good living conditions for plants and animals. It is basically forbidden to construct buildings or other facilities within the shore protection area. Friluftsfrämjandet works actively to preserve and defend the shore protection.------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 33 (2015-09-09)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 2/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 29
Föda: Fårticka och blåbär
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Återhämtat mig från gårdagens strapats. Extremt hungrig, men som tur är fyller svampen ut magsäcken.

Gick inte upp förrän vid tolvslaget. Himlen var klarblå och vinden har äntligen mojnat. Nu måste jag bara få tag på en fisk så hela dagen ägnades åt fiske. Slutade inte fiska förrän solen började dala, men det var helt stendött. Men vad gör det när allt kommer kring. Vackrare solnedgång än den ikväll har jag nästan aldrig upplevt. Den blev bara mer och mer magisk desto längre solen vandrade nedåt. Tog ett kvällsdopp och tvättade håret så nu känner jag mig ren och fräsch. Det var länge sen jag tvättade mig och lukten var nog inte till min fördel. Avslutade dagen med ett lägerbål då det redan fanns en iordningställd eldstad här. Lagade åter till en stor portion Fårticka. Daxa åt också Fårticka med god aptit och jag fick knappt ha min portion ifred.

Tankar om livet: Perfektion ser jag som en styggelse. Att sträva efter perfektion är en aldrig avslutat kamp. Allt annat blir lidande och vi mår fysiskt och psykiskt dåligt. Allting kan alltid göras ännu lite bättre och jobbet blir aldrig avslutat. Bra är gott nog. När något är bra bör vi vara nöjda. Det finns alldeles för mycket annat i livet som är så mycket viktigare är perfektion.

Allemansrätten: Förutom nationalparker och naturreservat har vi även Natura 2000-områden. Mer än 4000 områden i Sverige som är skyddade genom miljöbalken och syftet är att rädda utrotningshotade arter och livsmiljöer. Här krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som kan påverka området. Sist men inte minst har vi naturminnen som skyddar enstaka objekt så som märkligt träd, flyttblock, jättegrytor osv.

ENGLISH:

Day 33 (2015-09-09)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 2/8, precipitation 0 mm
Days alone: 29
Food: Sheep polyporus and blueberries
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Recovered from yesterday’s little excursion. Extremely hungry, but luckily the mushrooms fill out the stomach.

I didn’t get up until around 12 PM. The sky was clear blue and the wind has finally died. Now I really have to get some fish so the entire day was spent fishing. Didn’t stop fishing until the sun started to set, but it’s been completely dead. But what difference does that make in the long run. I’ve almost never before experienced such a beautiful sunset as the one tonight. It just got more and more magical the further down the sun came. I took an evening bath and washed my hair so now I feel clean and fresh. It was long ago that I washed and my smell is probably not to my advantage. The day was finished with a campfire as there was a readymade fireplace already here. Cooked another large portion of sheep polyporus. Daxa ate it too with good appetite and I barely got to keep my share to myself.

Thoughts about life: I see perfection as a sort of abomination. To strive for perfection is a never ending battle. Everything else gets to suffer and we feel physically and mentally bad. Everything can be done just a bit better and the work is never finished. Good is well enough. When something is good, we should be satisfied. There is way too much else in life, that is so much more important than perfection.

Freedom to roam: In addition to national parks and natural reserves, we also have “Natura 2000” areas. More than 4000 areas in Sweden are protected through the environmental laws and the purpose is to save threatened species and habitats. Here certain permissions are required to be allowed to perform activities or do things that can affect the area. Last but not least we have the “natural memories” which are protected individual entities such as strange trees, boulders, natural potholes etc.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 32 (2015-09-08)

Landskapsbild: Kalfjället med sin vackra karghet.
Väder: Molnighet 7/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 28
Föda: Fårticka, blåbär, hallon.
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Trött och matt.

Idag hade jag målet inställt på ripjakt. De håller till uppe på kalfjället och ligger ungefär fem kilometer bort. Gick därför upp tidigt och började kämpa mig uppför sluttningarna. Långsammare tempo har jag aldrig varit med om. Var tvungen att ta många pauser, sätta mig ner och samla bär. Hittade stigar lite här och där som jag kunde följa. En stor tjäder lyfter en bit bort. Tyvärr flyger den vidare och jag får inte till något skott. På vägen ner för fjället ser jag en ung älgtjur stå bara femtio meter bort. Skottläget är helt perfekt och han har inte upptäckt mig. Dock så har jag enbart småviltsjakt i avtalet med jakträttsinnehavaren och älgtjuren får traska vidare. Omöjligt för mig att ta till vara på allt kött ändå. Åtta timmar senare och inga ripor tar jag mig tillbaka till lägret. Lagar till en massa Fårticka och äter mig proppmätt. Känslan av att vara mätt är otroligt skön, men svamp innehåller just ingen energi.

Tankar om livet: Jag hade denna vecka tänkt satsa på ripjakten på kalfjället, men får inse att de krafter för att ta sig upp på kalfjället inte finns. Att smygjaga efter småvilt i Jämtlandsfjällen är mycket svårare än jag förutsett. Men samtidigt är hela detta äventyr en brant inlärningskurva i både överlevnad, jakt och fiske. Varje gång jag misslyckas tänker jag att nya erfarenheter har gjorts och jag utvecklas. Det är endast genom mina misslyckanden som jag verkligen lär mig något i livet. Jag har aldrig kunnat bara ta någons ord på att något förhåller sig på ett visst sätt. Jag måste alltid lära mig den hårda vägen. Det är först då kunskapen sitter i!

Allemansrätten: Vi har 3800 naturreservat i Sverige. Naturreservaten är liksom nationalparkerna upprättade för att skydda och bevara naturen men skyddet är inte lika starkt. Också här kan det finnas begränsningar av allemansrätten, men den kan även vara utökad. Lättaste sättet att ta reda på vad som gäller för just det naturreservat man tänkt besöka är att noga läsa igenom informationstavlan man finner på de flesta stigar in eller gå in på respektive Länsstyrelses hemsida.

ENGLISH:

Day 32 (2015-09-08)

Landscape view: The bare mountain with its beautiful barrenness
Weather: Clouds 7/8, precipitation 0 mm
Days alone: 28
Food: Sheep polyporus, blueberries, raspberries.
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Tired and faint.

Today my goal was set on hunting grouse. They can be found up on the mountain which is about five kilometres away. I therefore got up early and started struggling my way up the slopes. I’ve never had a slower tempo before. I had to take many breaks, sit down and collect berries. Found some paths here and there which I could follow. A large capercaillie lifted off in the distance. Unfortunately it flew past and I couldn’t get a shot. On my way down the mountain I see a young elk bull just 50 metres away. I have a perfect shooting opportunity and he hasn’t noticed me. Unfortunately I’m only allowed to shoot small game in my deal with the grounds owner and the bull gets to walk onward. It’s impossible for me to take advantage of all the meat anyway. Eight hours later and no grouses, I return to camp. I cook a bunch of sheep polyporus and eat until I’m full. The feeling of fullness is wonderful, but mushrooms virtually contain no energy.

Thoughts about life: I’d planned to try grouse hunting this week up on the mountain, but now I’m forced to realise that the strength required to get up there simply doesn’t exist. Hunting for small game in the Jämtland mountains is much harder than I’d predicted. But at the same time this whole adventure is a steep learning curve in both survival, hunting and fishing. Every time I fail I think that new experiences have been had and that I “evolve”.It is only through my failures that I really learn something in life. I have never been able to only accept someone’s word about something being in a certain way. I must always learn the hard way. It is only then that the knowledge sinks in!

Freedom to roam: We have 3800 natural reserves in Sweden. The reserves are, like the national parks, established to protect and preserve nature, but the protection isn’t quite as strong. Here too there can be limitations to the freedom to roam, but it can also be extended. The easiest way to find out what applies for the reserve you’ve planned to visit, is to carefully read the information board that can be found on most trails, or to enter the webpage of the respective county government.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 31 (2015-09-07)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 8/8, Nederbörd 4 mm
Dygn i enskildhet: 27
Föda: Fårticka, blåbär, lingon och vildmarkste.
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Yrseln borta igen, men fortfarande matt.

Rejält blåsigt och kyligt idag. Fiske har varit svårt, men jag har försökt. Begav mig bort till ett inlopp, men ingenting nappade. Däremot hittade jag fårtickor som jag tillagade och de är nog min nya favoritsvamp. Riktigt fin i konsistensen med en fantastisk smak. Fårticka är faktiskt den svamp som de blandar ner i leverpastejen. Tryffel är lite för dyrt. Bär har jag som vanligt ätit i mängder. Något blåbär börjar bli övermoget och lingonen är alldeles strax klara. Höstfärgerna visar sig lite här och där. Inte långt kvar nu i dubbel bemärkelse.

Tankar om livet: Har du någon högre mening med ditt liv. Något du gör som inte gagnar din egen överlevnad eller din egen person. Något som gör att du känner att du faktiskt påverkar världen till en bättre plats. Fundera ett slag på saken. En enskild människa kan försätta berg bara man engagerar sig. Det är enfald att tro att lilla jag ändå inte kan göra någon skillnad. På köpet finner du ett syfte och en högre mening med just ditt liv. Och det är du själv som får mest behållning av din insats. Det ger så otroligt mycket tillbaka. Oavsett vad du väljer att engagera dig i. Alla är behövda...

Allemansrätten: Sverige har 29 nationalparker som är det starkaste form av skydd ett naturområde kan inneha och syftet är att bevara större sammanhängande landområden i sitt naturliga tillstånd. Allemansrätten är där begränsad och reglerad. Varje nationalpark har en skötselplan. Man får i förväg ta reda på vad som gäller för just den nationalpark man tänkt besöka. Ofta finns så kallade Naturum, vilket är som ett litet museum över nationalparken. Lättast hittar man informationen påwww.sverigesnationalparker.se

ENGLISH:

Day 31 (2015-09-07)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 8/8, precipitation 4 mm
Days alone: 27
Food: Sheep polyporus, blueberries, lingonberries and wilderness tea.
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Dizziness is gone again, but still feeling faint.

Really windy and chilly today. Fishing has been difficult, but I’ve tried. Headed off to an inlet, but I got nothing. Though I did find some sheep polyporus which I cooked and they are probably my new favourite mushroom. Really nice texture with a fantastic taste. Sheep polyporus is actually the mushroom that they put in the liverwurst. Truffle is a bit too expensive. I’ve eaten lots of berries as usual. Some of the blueberries are getting overripe and the lingonberries are soon done. The autumn colours are showing here and there. Not far left now, in double meaning.

Thoughts about life: Do you have a higher meaning with your life? Something you do that doesn’t benefit your own survival or your own person. Something that makes you feel liek you are actually affecting the world to become a better place. Think about it for a while. An individual can move mountains if they only get involved. It is dumb to think that “little me can’t make any difference.” In the process you find a point and higher meaning with your life in particular. And it is you yourself who gets the most profit out of your contribution. It gives so incredibly much back. No matter what you choose to get involved in. Everyone is needed…

Freedom to roam: Sweden has 29 national parks which is the strongest form of protection that a natural area can have, and the purpose is to preserve larger cohesive areas in their natural state. The freedom to roam is there limited and regulated. Every national park has its own care plan. You have to find out in advance what rules apply to the specific national park you’re going to visit. Often there are so called visitor centres, which are like little museums of the national park. The information could easily be found at www.sverigesnationalparker.se.------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 30 (2015-09-06)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 5/8, Nederbörd 5 mm
Dygn i enskildhet: 26
Föda: Öring, blåbär, hallon och vildmarkste.
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Lite låg idag då jag känner mig så matt och jag känt av yrseln igen.

Det är inte många morgnar jag orkat mig upp tidigt. Sömn är inte en bristvara under detta äventyr. Sov dock dåligt inatt, så jag gick och lade mig igen på eftermiddagen. Dagen har varit blåsig och kall. Samma prognos inför morgondagen. Eftersom jag känt mig matt i kroppen har jag mest plockat bär och vilat. Fisket gav tyvärr inget idag, men jag hade kvar Öring från igår. Tänker på mina Friluftsfrämjar kompisar som paddlar i Fjällbacka nu. De har det nog precis sådär underbart som vi brukar ha det och riktigt njuter av livet i all sin enkelhet. Något vi alltid brukar göra är att alla lägger sig raklånga ner på marken mitt i natten. Där ligger vi en lång stund och blickar upp i universums gåtor.

Tankar om livet: Att i goda vänners lag bege sig ut på tur (gärna paddeltur) i Sveriges vackra natur måste vara det enklaste och billigaste formen av lycka som går att uppbringa. I alla fall om man gör det i Friluftsfrämjandets regi där alla ledare arbetar ideellt enbart för glädjens skull. Den allra finaste organisationen som har gett mig så mycket livskvalitet.

”Friluftsfrämjandet är en riksorganisation som har till ändamål att främja en aktiv fritid genom skidåkning och annat friluftsliv och därigenom verka för folkhälsa och livsglädje”

Vision: ”Världens bästa friluftsupplevelser guidade av Sveriges mest eftertraktade ledare”

Allemansrätten: Kartor och ledbeskrivningar kan ha en negativ påverkan på slitaget för marken. Eftersom dessa kanaliserar ett stort antal människor till samma platser. Var därför inte rädd att gå utanför ledbeskrivningarnas förslag och hitta dina egna pärlor i vår underbara natur. Vill Man ändå bege sig just dit är det med extra stor hänsyn till allemansrätten så att man inte belastar den för mycket.

ENGLISH:

Day 30 (2015-09-06)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 5/8, precipitation 5 mm
Days alone: 26
Food: Trout, blueberries, raspberries and wilderness tea
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: A bit low today as I feel so faint and a bit dizzy again.

The mornings where I’ve been up early aren’t many. There is no shortage of sleep on this adventure. I slept bad tonight though, so I went back to bed in the afternoon. The day has been windy and cold. Same forecast for tomorrow. BEcause I’ve been feeling faint and weak I have mostly picked berries and rested. Fishing gave nothing today unfortunately, but I had some trout left from yesterday. I’m thinking about my friends in Friluftsfrämjandet who are paddling in Fjällbacka right now. They are probably having it as wonderful as we always do and are really enjoying life in its simplicity. Something we always do is that everyone lies down on the ground in the middle of the night. There we lie for a long while and gaze up at the riddles of the universe.

Thoughts about life: To in the company of good friends head out on a trip (like a paddling trip) in Sweden’s beautiful nature must be the simplest and cheapest form of happiness that can be achieved. At least if it’s done with Friluftsfrämjandet where all leaders work non-profit solely for the joy of doing it. It’s the finest of organisations and it’s given me so much quality in life.
“Friluftsfrämjandet is a national organisation which aims to promote an active spare time through skiing and other outdoor activities and thereby work towards public health and happiness.”
Vision: “The world’s best outdoor experiences guided by Sweden’s most sought-after leaders.”

Freedom to roam: Maps and track directions can have a negative effect on the wear on the ground, because these channel a large amount of people to the same place. Therefore you shouldn’t be afraid of going outside the suggested path and finding your own treasures in our wonderful nature. If you want to go to a specific place anyway, you should do it with extra regard to the freedom to roam so that you don’t put too much stress on the location.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 29 (2015-09-05)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 8/8, Nederbörd 20 mm
Dygn i enskildhet: 25
Föda: Öring, odon, blåbär och hjortron.
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Lyckad är gjord och Öring är tillbaks på menyn.

När jag sent omsider vaknat till liv begav jag mig ut på en blåsig sjö och trotsade vågorna. Ally kanoten fungerar hur bra som helst trots relativt hård motvind. Upp till 6-7 sekundmeter utan problem. Daxa lägger sig ner direkt när det blir vågigt. Hon förstår det där med låg tyngdpunkt. Först högg en Öring som jag tyvärr tappade precis vid relingen, men kort därefter högg en annan och nu fick jag äta riktig mat idag och halva har jag kvar till imorgon. Öring smakar godare än Harr och Röding tycker jag så det gör inte så mycket att det framför allt är den som hugger. Hela eftermiddagen och kvällen ägnades åt jakt men utan resultat. Mycket bär blev det som vanligt. Hjortrona är nu övermogna. Hittade en plätt med Odon vilket var gott och lite annorlunda.

Tankar om livet: Tänk att få vara frisk och ha hälsan. Vilken välsignelse är inte det. Tänk att också kunna äta sig mätt av all tänkbar mat som finns. Tänk att ha familj och vänner som håller av en. Tänk att ha ett eget hem som man kan känna sig trygg i. Tänk att ha all den tid som är resten av ens liv framför sig. Tänk alla drömmar som kommer förverkligas. Tänk om man inte tog allt detta för givet. Tänk vad mycket man har att vara tacksam för. Tänk om vi kunde tänka mer på våra medmänniskor som inte har allt det i texten ovanför.

Allemansrätten: Högsta domstolen slog fast i en dom 1996 att allemansrätten är en rätt för den enskilde att nyttja annans mark. Allemansrätten kan även nyttjas kommersiellt och organiserat, men om ett sådant nyttjande innebär påtaglig skada eller olägenhet får inte längre allemansrätten åberopas på det viset, konstaterade Högsta domstolen. De företag och organisationer som ändå gör så kan dömas att vid vite upphöra eller begränsa verksamheten.

ENGLISH:

Day 29 (2015-09-05)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 8/8, precipitation 20 mm
Days alone: 25
Food: Trout, western blueberries, blueberries and cloudberries
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: I’m happy as trout has returned to the menu.

When I woke up quite late I went out on a windy lake and defied the waves. The Ally canoe works really well despite relatively strong headwinds. up to 6-7 metres per second without any problem. Daxa lies down immediately when there’s waves. She understands the point of a low centre of gravity. At first a trout grabbed the hook, but I unfortunately lost it right at the edge of the boat. Soon thereafter another one grabbed it and now I got to eat real food, and I’ve saved half for tomorrow. Trout tastes better than grayling and char in my opinion, so I don’t mind that it is primarily trout that I get. All afternoon and evening was spent hunting but without results. Ate a lot of berries as usual. The cloudberries are now overripe. I found a patch of western blueberries which were nice and a bit different.

Thoughts about life: Imagine being free from illness and being healthy. What a blessing that is. Imagine also being able to eat until satisfied from all food imaginable. Imagine having friends and family that cares for you. Imagine having your own home to feel safe in. Imagine having all the time that is the rest of your life ahead of you. Imagine all the dreams that will get realised. Imagine if you didn’t take all this for granted. Imagine how much you have to be grateful for. Imagine if we could think more of those fellow people who don’t have all that I have listed above.

Freedom to roam: The Swedish Supreme Court decreed in judgement in 1996 that the freedom to roam is a right for the individual to use others’ grounds The freedom to roam can be used commercially and organised too, but if such activities mean palpable damage or inconvenience, the freedom to roam cannot be invoked in that way anymore, the Supreme Court stated. The companies and organisations that do so anyway can be judged to under penalty cease or limit their activities.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 28 (2015-09-04)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 8/8, Nederbörd 15 mm
Dygn i enskildhet: 24
Föda: Mjölkört, skägglav, kråkbär, blåbär och hallon.
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Har ätit sanslösa mängder bär idag. Lärt mig att man inte ska äta mer än två liter om dagen och idag kan jag ha spräckt det intaget.

Fiskelyckan har övergivit mig och nu är förrådet av fisk slut. Har länge lyckats ha en fisk i skafferiet inför morgondagen, men nu är det tillbaks till skägglaven. Den undviker man mer än gärna. Den faller inte riktigt på läppen och man får äta den i små mängder och ofta. Då är hallonen så utsökta. Struntar att kolla efter hallonmasken. Den får slinka med. Gick en timme idag på en skogsväg och känslan att ha plan mark under fötterna var härlig. Man ville bara fortsätta gå och gå. Det meditativa i att sätta ena benet framför det andra utan att behöva titta var man sätter fötterna var underbart.

Tankar om livet: Att inte ta med någon mat på äventyret är ett sätt att återupptäcka och sätta värde på all den fantastiska mat vi har inom armlängds avstånd. Maten tappar sitt värde och även sin smakupplevelse när allt vi tänkas kan vilja ha alltid finns så lätt tillgängligt. Det finns något dolt och värdefullt i att inte kunna eller få tag på det vi så gärna eftertraktar. Den längtan jag nu har efter allt det jag önskar mig har aldrig varit större. Vilket crescendo det kommer bli när jag återvänder efter 50 dygn.

Allemansrätten: Sportfiske med handredskap är tillåtet utmed kusterna och våra fem största sjöar. Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön. Undantaget är laxfiske utmed Norrlandskusten. Annars behöver man betala fiskekort där sådana saluförs där pengarna går till att förvalta och sköta om sjöns fiskebestånd.

ENGLISH:

Day 28 (2015-09-04)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 8/8, precipitation 15 mm
Days alone: 24
Food: Fireweed, beard lichen, crowberries, blueberries and raspberries
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: I have eaten incredible amounts of berries today. I’ve learned that you shouldn’t eat more than two litres a day and today I might have exceeded that limit.

My luck with fishing has abandoned me and now the fish storage has run out. I have long managed to keep fish stored for the next day, but now it’s back to the lichen, something that you’d love to avoid if possible. It is quite difficult to get it down and I have to eat in small amounts and often. In comparison the raspberries are delicious. I don’t bother checking for raspberry worms. They can slip down with the berries. I walked on a forest road for an hour today and the feeling of flat ground under my feet was lovely. I wanted to just keep walking. The meditative feeling of putting one foot in front of the other without needing to look where you put them was wonderful.

Thoughts about life: Not bringing food on the adventure is a way of rediscovering and putting value on all the fantastic food we have within arm’s reach. The food loses its value and also its taste experience when everything we can possible want always is so accessible. There is something hidden and valuable in not being able to get what you so desperately desire. The desire I now have for all I want has never been greater. What a crescendo it will be when I return after 50 days.

Freedom to roam: Sports fishing with handheld tools is allowed along the coasts and in our five biggest lakes Vänern ,Vättern, Mälaren, Hjälmaren and Storsjön. The exception is salmon fishing along the Norrland coast. Otherwise you need to pay for fishing cards where such are sold, where the money goes to managing and caring for the lake’s fishing stock.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 27 (2015-09-03)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 5/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 23
Föda: Harr, blåbär, hallon
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Njuter av att känna mig helt frisk igen. Det tar alltid på psyket när man är sjuk på något sätt och inte befinner sig på toppen av Maslows trappa.

Kände mig piggare än på länge och stack ut på en riktigt lång fisketur. Oturligt nog är det både nordliga vindar och sjunkande lufttryck vilket mina fiskevänner sagt att det då är lika bra att strunta i att fiska. Men man vet ju aldrig. Men efter en hel dags fiske kan jag bara instämma. Grillade Harren jag fångade igår och den smakade givetvis utsökt. Daxa är riktigt nöjd att få krypa in i tältet och gosa ner sig bredvid mig. Jag bäddar in henne i mina kläder så att hon ska få det riktigt varmt och skönt. Hon har redan börjat snarka.

Tankar om livet: Mår man själv bra och är tillfreds med livet sprider man god karma omkring sig och till sina medmänniskor. Enda sättet att uppnå detta är att vara sann mot sig själv. Enda sättet att vara sann mot sig själv är att lära känna sig själv och sina värderingar. Att bejaka sig själv och förverkliga sig själv och sina livsdrömmar. Inte offra sig själv, vilket resulterar i att man istället sprider dålig karma omkring sig.
Jag ser det som min främsta skyldighet att först ta hand om mig själv så att jag på ett positivt sätt, så att god karma spiller över till mina medmänniskor och jag kan verka för det goda. Kan uppfattas som egoism av de som inte förstår, men är faktiskt det som får mig att fungera som en god människa.

Allemansrätten: När det är eldningsförbud är all öppen eld förbjuden. Även i iordninggjorda eldstäder. Dock får man fortfarande använda kolgrillar och fältkök, men givetvis med yttersta försiktighet. Den som av ovårdsamhet startar en skogsbrand kan dömas för allmänfarlig vårdslöshet.

ENGLISH:

Day 27 (2015-09-03)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 5/8, precipitation 0 mm
Days alone: 23
Food: Grayling, blueberries, raspberries
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Enjoying feeling completely healthy again. It always tears on the psyche when you’re ill in any way and aren’t on top of Maslow’s hierarchy of needs.

Felt more alert than in a long while and went out on a really long fishing trip. Unluckily enough there are both northern winds and a sinking air pressure, conditions during which my fishing friends have told me you might as well not go fishing at all. But you never know. But after a whole day’s fishing I can only agree. I grilled the grayling I caught yesterday and it of course tasted deliciously. Daxa is really pleased with crawling into the tent and snuggling down beside me. I tuck her into my clothes so that she’ll get real warm and cozy. She has already started to snore.

Thoughts about life: If you’re feeling well yourself and are satisfied with your life, you spread good karma around you and to your fellow people. The only way to reach this is being true to yourself. The only way to be true to yourself is getting to know yourself and your values. Affirming yourself and realising yourself and your life dreams. Not sacrificing yourself, which results in instead spreading bad karma around you.
I see it as my foremost duty to take care of myself in first hand so that I in a positive way can spread good karma to people around me and I can work for what’s good. It could be seen as egoism by people who don’t understand, but it is really what makes me work as a good person.

Freedom to roam: When there is a fire prohibition, all open fire is forbidden. Even in readymade fireplaces. You’re still allowed to use coal grills and field kitchens, but of course with utmost carefulness. A person who out of carelessness starts a forest fire can be convicted for publicly hazardous inadvertence.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 26 (2015-09-02)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 8/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 22
Föda: Öring, blåbär, hallon
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Yrseln nästan helt borta idag. Mår riktigt bra och inte behövt vila så mycket.

Sov riktigt länge inatt. Ungefär femton timmar bortsett från några trötta tumlanden ut ur tältet för att lätta på blåsan (börjar bli gammal). När jag så till sist vaknade till, så var yrseln i princip borta. Otroligt skön känsla. Långa bärpromenader och fiskeutflykter. Grillat och njutit framför elden. Kylan har dragit in och inatt blir det bara 4 grader. Slipper mygg och knott nu.

Tankar om livet: Relationer med andra människor är bland det viktigaste i livet och det som folk på dödsbädden nämner som en av meningarna med livet. Både kärleks och vänskapsrelationer. Relationer till djur tror jag är minst lika betydelsefulla och det är med sorg jag nu ser att Daxa blivit en gammal dam. Därför känns det så otroligt roligt och betydelsefullt att vi nu får umgås så här nära varandra och på riktigt dela det här äventyret. Varje kväll kryper vi tätt intill och ger varandra värme. Har aldrig förr haft en så nära relation med något djur.

Allemansrätten: Eldning är nog det som skiljer de nordiska ländernas allemansrätt mest. I Norge får man endast elda vid stränderna och på högfjället. I Finland får man inte elda alls. Varje år har vi i Sverige åtskilliga skogsbränder som tyvärr uppstår på grund av slarvigt eldande. Mycket pengar som bokstavligen går upp i rök för markägarna. Ska vi få ha kvar detta privilegium och viktiga ingrediens för vårt friluftsliv kräver det ett ansvarsfullt hanterande av just eld.

ENGLISH:

Day 26 (2015-09-02)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 8/8, precipitation 0 mm
Days alone: 22
Food: Trout, blueberries, raspberries
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Dizziness is almsot gone today. Feeling really well and haven’t had to rest so much.

Slept really long tonight. About fifteen hours except for some tired tumblings out of the tent to empty my bladder (I’m getting old). When I finalyl woke up, the dizziness was basically gone. Incredibly good feeling. Took long berry picking walks and fishing trips. Grilled and enjoyed myself by the fire. The cold has come and tonight it will only be 4 degrees. I’m free from mosquitoes and gnats now.

Thoughts about life: Relationships with other people are among the most important things in life and what people on their deathbed mention as one of the meanings with life. Both romantic relationships and friendships. Relationships to animals I think are just as important and it is with grief that I see that Daxa now has become an old lady. Therefore it feels incredibly great and meaningful that we now get to spend time together this close to each other and for real share this adventure. Every night we lie close together and give each other warmth. I have never before had such a close relationship to any animal.

Freedom to roam: Fires are probably what marks the greatest differences between the Nordic countries’ freedom to roam rules. In Norway you’re only allowed to light fires at the shore and on the high mountains. In Finland it is completely forbidden. Every year in Sweden we have plenty of forest fires that unfortunately start because of carelessness with fireplaces. A lot of money that literally goes up in smoke for the grounds owners. If we are to keep this privilege and important ingredient for our outdoor living, a responsible handling of fire is required.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 25 (2015-09-01)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 8/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 21
Föda: Björktrast, öring, blåbär, hallon och lingon
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Yr och vimmelkantig idag också. Trots att jag druckit massor av vatten. Annars mår jag bra.

En stor milstolpe är nådd! Halvvägs igenom äventyret. Gick upp och firade genom att grilla öring och plocka bär. Tror jag nu gått ner nästan tio kilo. Nyfiken på det nya området gav jag mig iväg på en kanottur. Efter ett par timmars paddling ser jag en björktrast i en talltopp. Vi hoppar iland och med ett pang singlar han död ner. Daxa snokar snabbt rätt på fågeln i blåbärsriset. Rensar snabbt ut bröstfileerna och det är en sorglig syn. Inte mycket för min hungriga mage. Vi beger oss tillbaka till lägret och en öring hugger igen. Fiskelyckan står mig verkligen bi vilket är en välsignelse, då jaktlyckan inte erbjuder så mycket på bordet. Dagen avslutas med ett jaktpass där jag vandrar rätt in i en massa vildhallon. Ny smakexplosion i munnen. Inte många färdiga, men en massa omogna hallon så hit måste jag återvända om någon vecka. Lingona börjar få färg och några av löven börjar bli gula.

Tankar om livet: Daxa har inte heller så rolig kost. Minimiranson av hundfoder och fiskrester från mig. Ett litet hundben får hon faktiskt också varje dag. Hemma får hon alltid rester och lite annat smått och gott. Jag kan se att även hon gått ner i vikt. När vi kommer hem ska jag baka en tårta till henne. Leverpastej istället för grädde och köttbullar istället för jordgubbar. Slänger nog in salami och skinka emellan tårtskivorna också.

Allemansrätten: Plockning för husbehov av bär, svamp, mossa och icke fridlysta växter har länge varit en del av allemansrätten. Kommersiell organiserad plockning av bär och svamp anses idag också ingå i allemansrätten, men många markägare blir upprörda då allemansrättens ledord inte åtföljs och helt enkelt är omöjlig att leva upp till när det sker i så stor skala. En långsiktig lösning behöver arbetas fram, vilket Naturvårdsverket är i färd med. Kommunikation och uppgörelse med berörd markägare är här nog en tvungen åtgärd för att allemansrätten ska kunna fortgå utan begränsning.

ENGLISH:

Day 25 (2015-09-01)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 8/8, precipitation 0 mm
Days alone: 21
Food: Fieldfare, trout, blueberries and lingonberries
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Dizzy and giddy today as well, despite drinking lots of water. Otherwise I’m fine.

A great milestone is reached! Halfway through the adventure. Went up and celebrated by grilling trout and picking berries. I think I’ve lost almost ten kilograms now. Curious about the new area I headed out on a canoe trip. After a couple of hours’ paddling I see a fieldfare in the top of a birch. We go ashore and with a bang he falls dead to the ground. Daxa quickly finds the bird in the blueberry bushes. I rinse out the breast fillets and it is a sad sight. Not much for my hungry stomach. We head back to camp and get a trout again. The fishing really goes in my favour which is a blessing, as the hunting doesn’t offer much to put on the table. The day is finished with a hunting trip where I walk straight into a bunch of wild raspberries. New taste explosion for the mouth. Not many ripe ones yet, but lots of unfinished ones so I must return here in a couple of weeks. The lingonberries are getting red and some of the leaves are turning yellow.

Thoughts about life: Daxa’s diet isn’t much to cheer for either. Minimal ration of dog food and fish rests from me. She does get a small dogbone every day too. At home she always gets rests and a few other goodies. I can see that she too has lost weight. When we get home I’m gonna bake a cake for her. Liverwurst, instead of cream and meatballs instead of strawberries. I’ll probably throw in some salami between the cake layers too.

Freedom to roam: Picking berries, mushrooms, moss and non-protected plants for household use has long been part of the freedom to roam. Commercial picking of berries and mushrooms is today also considered part of it, but many grounds owners get upset when its watchwords aren’t followed and are simply impossible to live up to, when it is done in such a large scale. A long term solution needs to be made, which the Environmental Protection Agency is busy with right now. Communication and settlement with the affected grounds owner is here probably a forced course of action, for the freedom to roam to be able to continue without limitation.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 24 (2015-08-31)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 6/8, Nederbörd 15 mm
Dygn i enskildhet: 20
Föda: Öring, blåbär och kråkbär
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Fortfarande rejält yr. Måste nog ändå vara vätskebrist så nu får jag verkligen se till att jag dricker ännu mera.

Gick upp och rev lägret. Då ser jag en svart fågel som flyger genom skogen. Kan det vara en Orre? Jag smyger efter den och efter en halvtimme har jag den i kikarsiktet. Men tyvärr var det en Spillkråka som gäckat mig. Har inte sett någon skogsfågel hitintills. Antagligen beror det på det dåliga bäråret. Tillbaka i lägret packar jag ner allt i Ally kanoten och beger mig iväg. Slänger ut ett skeddrag som får släpa efter kanoten och efter två timmar hugger det en Öring. En av dessa kämpar som bjuder på akrobatiska flygkonster. Lite senare hugger ytterligare en Öring. Jag glider förbi en inbjudande sandstrand med egen fors och där slår jag upp lägret på nytt. Gör upp en eld och njuter av utsikten tills regnet kommer. Kryper in i tältet och somnar tidigt.

Tankar om livet: Exclusive Adventure har nu skjutit två björnar på två dagar i markerna jag tillbringar mitt äventyr på. Pratar man om ekologiskt kött så måste nog svenskt viltkött vara den allra renaste formen av ekologiskt. När man dessutom själv nedlägger viltet har man en helt annan respekt för djuret och köttet. Tror inte det finns något matsvinn på viltkött på grund av jägarens respekt för djuret. Det normala matsvinnet är annars hiskeliga trettio procent i Sverige.

Allemansrätten: Allemansrätten gäller inte inom skyddsområden. Där är det ett lagbrott att gå iland med dryga böter som följd. Dessa områden är de militära, fågel och sälskydds områden. Fågelskydden varierar i längd beroende av vilka fåglar som häckar där. Även öar där det inte är fågelskydd, men som man tydligt kan se att fåglar häckar bör man ej gå iland på enligt allemansrättens ledord INTE STÖRA, INTE FÖRSTÖRA.

ENGLISH:

Day 24 (2015-08-31)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 6/8, precipitation 15 mm
Days alone: 20
Food: Trout, blueberries and crowberries
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Still really dizzy. Must be dehydration so now I really have to make sure that I drink even more.

Got up and broke camp. Then I saw a black bird flying through the woods. Could it be a grouse? I sneaked after it and after half an hour I had it in my scope. But unfortunately it was a woodpecker who’d fooled me. Haven’t seen any forest birds so far. It’s probably because the bad berry year. Back in camp I pack everything into the Ally canoe and head off. Throw out a spoon lure that I drag behind the canoe and after two hours a trout grabs the hook. It’s one of those champs that put on a flying acrobatic display. A bit later I get another trout. I glide past an inviting sandy beach with its own stream and there I make camp. I start a fire and enjoy the view until the rain comes. Crawl into the tent and fall asleep early.

Thoughts about life: Exclusive Adventure has now shot two bears in two days on the grounds where I’m spending my adventure. When talking organic meat, Swedish wild game must be the purest form of organic. When you also put down the game yourself you have a whole other kind of respect for the animal and the meat. I don’t think any food from wild game goes to waste, because of the hunters’ respect for the animal. The normal food waste level is otherwise a frightful 30 percent in Sweden.

Freedom to roam: The freedom to roam does not apply within protected areas. There it is a crime to go ashore with great fines as a consequence. These areas are military, bird and seal protection areas. The bird protection areas vary in length depending on what birds nest there. Even islands where there is no bird protection, but where you can clearly see that birds are nesting, you shouldn’t disembark according to the freedom to roam’s DO NOT DISTURB.------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 23 (2015-08-30)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 6/8, Nederbörd 15 mm
Dygn i enskildhet: 19
Föda: Öring, blåbär och kråkbär
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Hela dagen har jag haft yrsel vilket är mindre roligt. Har druckit mer än vanligt och ätit upp en hel fisk. Känns bättre men fortfarande yr.

Klev ur tältet tidigt då jag behövde lätta på blåsan. Upphoppande på en trädstam dyker det upp en nyfiken Hermelin. De tittar storögt på både mig och Daxa och försvinner ned igen. Nyfikenheten gör dock att han gång på gång återvänder för fler nyfikna blickar. Första gången jag ser en Hermelin i det vilda så det är en stor upplevelse. Riktigt vacker och pigg krabat.
Eftersom jag inte mår helt bra åt jag dubbel matranson öring idag. Ingen lycka med fisket idag, men det får man nog räkna med då jag fick två igår. Grillat är nog godast ändå.

Tankar om livet: Varje gång jag blir dålig antar jag det värsta. Slutet är nog nära! Tror min fru kan intyga att jag nog är en aning hypokondrisk. Samtidigt har jag nog nytta av min hypokondri eftersom jag tror varje år är just mitt sista. Det innebär även att jag lever mitt liv så som om det var mitt sista år i livet. Det kan faktiskt vara så också. Varje nyårsafton blir jag lika förvånad över att fortfarande vara vid liv.

Allemansrätten: 1994 infördes allmänt förbud mot vattenskoter eftersom den inte kunde leva upp till allemansrättens ledord om att INTE STÖRA. Men i och med EU var vi tvungna att anpassa lagen och det är numera tillåtet att använda vattenskoter. Men den får bara framföras på allmänna farleder och av Länsstyrelsen anvisade områden. Ett tips! Byt in vattenskotern mot en kajak.

ENGLISH:

Day 23 (2015-08-30)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 6/8, precipitation 15 mm
Days alone: 19
Food: Trout, blueberries and crowberries
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: I’ve been feeling dizzy all day, which is less fun. Have drunk more than usual and eaten a whole fish. Feels better but still dizzy.

Stepped out of the tent early as I needed to empty my bladder. Hopping up on a treetrunk was a curious stoat. It looked wide-eyed at both me and Daxa and then went down again. Curiosity makes him return time and time again for more looks. It’s the first time I see a stoat in the wild so it’s a great experience. Really beautiful and alert little fella.
Since I don’t feel so well I ate double ration of trout today. No luck with fishing today, but I’ll have to count on that since I got two yesterday. Grilled probably tastes the best.

Thoughts about life: Every time I get sick I fear the worst. The end is nigh! I think my wife can certify that I’m probably a tad hypochondriacal. At the same time I probably have use of my hypochondria since I think that every year is my last. That also means that I live my life as it were my last year alive. It can actually be that way. Every new year’s eve I get just as surprised that I’m still alive.

Freedom to roam: In 1994 a general prohibition of watercraft was introduced because they couldn’t live up to the freedom to roam’s watchwords DO NOT DISTURB. But when we joined the EU we had to adapt the law and watercraft are nowadays allowed. But they can only be used on public fairways and areas designated by the county government. A tip! Switch the watercraft for a kayak.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 22 (2015-08-29)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 6/8, Nederbörd 20 mm
Dygn i enskildhet: 18
Föda: Öring, blåbär och kråkbär
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Härlig känsla att ta kanoten och glida ut på en solbelyst stilla fjällsjö.

Fortsatt blåsigt när jag vaknade vilket resulterade i mer bärplock. Började faktiskt äta kråkbär igen eftersom jag börjat gilla dess smak och lite variation förnöjer ju. Daxa har också börjat äta bär för ungefär en vecka sedan. Så fort jag stannar för bärplock börjar hon också mumsa i sig.

Till lunch åt vi upp den sista Öringbiten och maten var slut igen. Sent på eftermiddagen mojnade det och vi begav oss snabbt ut för fiske. Efter fyra timmars fiske kunde vi så glatt återvända med två Öringar i mellanklassen. Det började regna och en hel dubbel regnbåge uppenbarade sig på himlen vilken vi fick njuta av på hemfärden till tältet.

Tankar om livet: Vad vill man lämna för avtryck på denna jord när man till slut lämnar in. Min drivkraft är att lämna ett så positivt avtryck som möjligt. Alla har vi det valet att ta ställning till. Därför har jag grundat Äventyrliga Dagen tillsammans med Friluftsfrämjandet och Bergans of Norway. Jag hoppas att den på sikt ska växa till ett eget levande koncept inom hela Friluftsfrämjandet, och att lokalavdelningarna runt om i hela Sverige genomför sina egna Äventyrliga Dagar för utsatta ungdomar som behöver introduceras till friluftslivet.

Allemansrätten: Vid bryggor som ligger utanför tomt gäller allemansrätten, men man får naturligtvis flytta på sig om ägarna kommer och vill nyttja bryggan. Man kan förtöja sin båt, bada och nyttja bryggan. Övernattning i båt får även ske, ungefär som övernattning i tält, men får vara beredd på att genast flytta på sig om ägaren kommer med sin båt. Det ska inte finnas hus inom synhåll. Isåfall får man först be om lov.

ENGLISH:

Day 22 (2015-08-29)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 6/8, precipitation 20 mm
Days alone: 18
Food: Trout, blueberries and crowberries
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Nice feeling to take the canoe and slide out on a sunlit still mountain lake

It was still windy when I woke which resulted in more berry picking. I actually started eating crowberries again because I’ve started liking their taste and it’s always nice with some variation. Daxa has also started eating berries about a week ago. As soon as I stop to pick some, she also starts munching.
For lunch we ate the last piece of trout and I was out of food again. In the late afternoon the wind died and we quickly went out to fish. After four hours we could happily return two middle class trouts. It started raining and a whole double rainbow appeared on the sky, which we got to enjoy on our way home to the tent.

Thoughts about life: What impression do you want to leave on this Earth when you finally leave it? My driving force is to leave as positive a mark as possible. We all have that choice to take a stand about. Therefore I have founded The Adventurous Day together with Friluftsfrämjander and Bergans of Norway. I hope that it in the long run will grow to its own living concept within all of Friluftsfrämjandet, and that the local departments all around Sweden will do their own Adventurous Days for exposed and vulnerable young people who need to be introduced to the outdoor life.

Freedom to roam: The freedom to roam applies to docks outside of house lots, but you will fo course have to move if the owner arrives and wants to use it. You are allowed to moor your boat, swim and use the dock. Spending the night in a boat is also okay, much like sleeping in a tent, but you’ll have to be prepared to move immediately in the owner comes with their boat. There shouldn’t be any houses within visual range. If that it’s the case you first have to ask for permission.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 21 (2015-08-28)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 8/8, Nederbörd 35 mm
Dygn i enskildhet: 17
Föda: Öring och blåbär
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Regnigt och blåsigt. Skönt att slippa mygg och knott, men svårt att fiska.

Gick upp klockan 04.00 för att ta mig till min depå där jag har extra av det mesta. Gas, hundmat, fiskeprylar och ammunition. Ingen mat dock, inte ens nödproviant. Frestelsen skulle vara alldeles för svår och så bra karaktär har jag nog inte. Jag har kommit till insikt om att mitt äventyr slutar vid midnatt på en lördag och det blir nog svårt att hitta en nattöppen butik som säljer något ätbart då. Lite komiskt är det ju också att jag är ambassadör för 24hourMeals som har så underbart god mat och att jag då valt ett äventyr utan just mat. Testat att slicka på deras klistermärke som sitter på kanoten, men utan resultat.

Har även skiftat kängor idag från Meindl Kampfstiefel som är min favoritkänga till Crispi Hunter. En rejälare och lite varmare känga som faktiskt fungerar bättre när man rör sig i obanad terräng. Jag brukar jobba extra hos Kängspecialisten lite då och då när jag har lite att göra. Så bli inte förvånade om jag står bakom disken där om ni kommer in. De har Sveriges största utbud av kängor och det är kul att höra vad alla människor ska ut på för strapatser.

Det mesta av dagen har ägnats åt bärplockning och här finns det tillräckligt med blåbär och jag kan strunta i kråkbären. Blåbären är som godis och det går nästan inte att sluta plocka. Avslutade dagen med en månskenspaddling. Hur härligt är inte det.

Tankar om livet: Tusen människor kan säga till dig att det du gör är fel eller omöjligt. Att bevisa för de tusen att de har fel, är fel motivationsfaktor. Det enda man ska ge sig på att bevisa är att en människa har rätt, och det är inför sig själv. Hade jag lyssnat på vad andra människor sagt åt mig hade jag inte sysslat med det jag älskar att göra så som jag gör idag. "Only dead fish follow the stream"

Allemansrätten: Husvagn och husbil får inte parkeras i terrängen eftersom terrängkörningslagen förhindrar det. Däremot går det bra att stanna och övernatta på rastplatser och parkeringsplatser. Normalt högst i 24 timmar eller över helgen, men knappast längre.

ENGLISH:

Day 21 (2015-08-28)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 8/8, precipitation 35 mm
Days alone: 17
Food: Trout and blueberries
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Rainy and windy. Nice to not have to deal with gnats and mosquitoes, but hard to fish.

Went up at 4 AM to get to my depot where I have spare things of most kinds. Gas, dogfood, fishing equipment and ammunition. No food though, not even for emergencies. The temptation would be way too strong and I don’t have that good character. I have came to the realisation that my adventure ends at midnight on a Saturday and it will probably be hard to find an open store selling something edible at that hour. It’s also a bit ironic that I am ambassador for 24HourMeals which has such wonderful food, and I’ve gone and chosen an adventure where I don’t get to eat it. I’ve tried licking their sticker on the canoe, but without results.
I’ve also switched boots today from Meindl Kampfstiefel, which is my favourite, to Crispi Hunter. A sturdier and slightly warmer boot that actually works better while moving in trackless terrain. I sometimes work extra at Kängspecialisten (“The boot specialist”) in Stockholm, when I don’t have much to do. So don’t be surprised if I’m behind the counter if you go there. They have Sweden’s largest range of boots and it’s fun hearing what kinds of adventures all the people are going on.
The majority of the day has been spent picking berries and here there are enough blueberries that I didn’t have to pick crowberries. Blueberries are like candy and I almost can’t stop picking them. Finished the day with some moonlight paddling. How nice isn’t that?

Thoughts about life: A thousand people can tell you that what you’re doing is wrong or impossible. Proving to the thousand that tey are wrong is the wrong motivation factor. The only thing you should try proving is that one person is right, and that is yourself. If I’d had listened to what other people told me, I wouldn’t have been doing what I love doing as I do it today. “Only dead fish follow the stream.”

Freedom to roam: Caravans and mobile homes cannot be parked in terrain because the law of terrain driving forbids it. Though it’s okay to stop and spend the night at rest areas and parking spots. Normally for at most 24 hours or over the weekend, but hardly longer than that.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 20 (2015-08-27)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 8/8, Nederbörd 19 mm
Dygn i enskildhet: 16
Föda: Gräsand, Öring, kråkbär och blåbär
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Mätt och nöjd trots att det mesta gått fel idag.

Regnat en stor del av dagen och det ser ut som det blir fortsatt regn en tid framöver. Nu gäller det att hushålla och klara sig på uppladdade batterier tills solpanelen kan tas fram på nytt. Började dagen med att ta kanoten på en fisketur, men det blåste upp så att jag fick ägna nästan hela eftermiddagen åt att ta mig tillbaka och fisket spolierades. Lufttrycket sjunker rejält vilket inte gynnar fisket, men var tvungen att försöka ändå.

Ingen fisk, men en bäver stack upp huvudet och kollade in mig på nära håll. En flock änder lockade ut mig på vattnet en andra gång, men lyfte tyvärr innan jag kom tillräckligt nära. Dagen avslutades iallafall med en utsökt and som nu hängt i två dygn. Köttsafterna rann ner för fingrarna. Det fina med regnet är det härliga smattret mot tältduken.

Tankar om livet: En av fördelarna man har av att bege sig ut på ensam äventyr är att man får mycket tid till kontemplation och själslig återhämtning. Det som blir mest påtagligt är den tacksamhet över allt det man har i sitt liv. Jag känner stor tacksamhet över den relation som skapades när jag träffade min fru och jag fick min styvson Wiktor på 4 år. Nu fyller Wiktor snart 20 år och har växt upp till en riktig toppenkille. Han tar rollen som mannen i huset när jag är borta och fungerar som min högra hand. Det är för övrigt även Wiktor som översätter allt till engelska och uppdaterar hemsidorna www.meningenmedlivet.nu och www.aventyrligadagen.se.

Allemansrätten: Tack och lov att man inte får använda motoriserade fordon enligt allemansrätten. Inte ens markägaren själv får köra motoriserade fordon på sin egen mark. Det finns dock undantag så som när jägare ska frakta ut vilt och skoter på lederna i fjällen.
Själv anser jag ju att man ska förbjuda motoriserad trafik på vattnet, men förstår att jag där får vika ner mig. Bara hoppas att elmotorerna kommer ersätta de bullriga och illaluktande bensinmotorerna.

ENGLISH:

Day 20 (2015-08-27)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 8/8, precipitation 19 mm
Days alone: 16
Food: Mallard, trout, crowberries and blueberries
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/Feelings: Well fed and satisfied despite most things going wrong today.

It’s been raining a major part of the day and it looks like it will continue doing so for some time. Now I’ve got to economise and make do with the charged batteries until the solar panel can be used again. Started the day with taking the canoe out for a fishing trip, but the wind started blowing so I had to spend almost the entire afternoon making may way back, and the fishing was spoiled. The air pressure is sinking heavily which doesn’t yield good fishing, but I had to try anyway.
No fish, but a beaver poked its head out and checked me out at a close distance. A flock of mallards lured me out on the water a second time, but they unfortunately lifted off before I got close enough. The day was at least finished with a delicious mallard that has now been hanging for two days. The meat juices poured down my fingers.
The nice thing with the rain is the lovely pattering against the tent canvas.

Thoughts about life: One of the advantages of going out alone on an adventure is that you get a lot of time for contemplation and spiritual recovery. What becomes the most palpable is the gratitude you have for everything in your life. I feel great gratitude over the relationship which was created when I met my wife and got my stepson Wiktor of four years. Now Wiktor soon turns 20 and has grown up to be a really great guy. He takes the role of “the man in the house” when I’m gone and works as my right hand man. It is he, by the way, who translates and updates the web pages www.meningenmedlivet.nu and www.aventyrligadagen.se .

Freedom to roam: Thankfully you are not allowed to use motorised vehicles according to the freedom to roam. Not even the grounds owner is allowed to drive motorised vehicles on their own grounds. There are exceptions though, such as when hunters transport game, as well as snowmobiles up in the north.
Personally I believe that we should forbid motorised traffic on the water, but I understand that I have to fold there. I only hope that electric motors will replace the noisy and smelly combustion engines.------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 19 (2015-08-26)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 5/8, Nederbörd 4 mm
Dygn i enskildhet: 15
Föda: Harr, kråkbär och blåbär
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Nöjd med dagen, otroligt sugen på pannkakor eller nästan vad som helst. Tur att jag har citronpeppar med, men den är snart slut.

Regnet smattrade mot tältduken. Runt klockan 11 upphörde det och vi kröp ur tältet. Fjällade och kokade Harren till lunch och sen började jag packa ihop allting. Dags för nya vyer och upplevelser. Sedan paddlade vi på i fyra timmar, endast avbruten av en hungrig öring som fick göra oss sällskap. Fick två till lite mindre öringar och en fin harr som jag tyvärr tappade, men imorgon blir det fest med både and och öring samt utforskande av nya marker. Såg en havsörn idag som lyfte från en talltopp. Alltid lika kul. Daxa och alla surrande mygg hälsar!

Tankar om livet: Det var bättre förr. Nix, för det första finns det inget förr utan bara en massa nu staplade på varandra. Allting är alltid i ständig förändring. Ingenting är det samma som förut. Förut finns inte heller.
Att motverka förändring är ett omöjligt uppdrag dömt att misslyckas.

Allemansrätten: Ridning och cykling är också tillåtet enligt allemansrätten, men ska lämna företräde till fotgängare ute i naturen.
Man bör också beakta att markskador uppkommer mycket lättare vid cykling och ridning, speciellt när det är mjukt i markerna så som under vår och höst. Här gäller det att anpassa sig till INTE FÖRSTÖRA när man tar sig fram i naturen.

ENGLISH:

Day 19 (2015-08-26)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 5/8, precipitation 4 mm
Days alone: 15
Food: Grayling, crowberries and blueberries
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/Feelings: Satisfied with the day, really hungry for pancakes or anything really. Luckily I have lemon pepper, but it’s running out.

The rain pattered on the tent canvas. Around 11 AM it stopped and we crept out of the tent. Flaked and boiled the grayling for lunch and then I started packing everything. Time for new views and experiences. Then we paddled for four hours, only interrupted by a hungry trout which got to join us. Got two more slightly smaller trouts and a nice grayling that I unfortunately lost, but tomorrow will be a feast with both mallard and trout as well as exploration of new areas. Saw a white-tailed eagle today lifting from a treetop. Always a fun sight. Daxa and all the buzzing mosquitoes say hello!

Thoughts about life: It was better before. Nope, firstly there is no “before”m only a whole lot of “now” stacked on top of eachother. Everything is always in constant change. Nothing is the same as before. Before doesn’t exist either.
Preventing change is an impossible feat doomed to fail.

Freedom to roam: Riding and bicycling is also permitted in the freedom to roam, but you must give way to pedestrians out in nature.
It is also important to note that ground damage arises much easier while cycling or riding, especially when the ground is soft such as during spring and autumn. Here one needs to adapt to DO NOT DESTROY when moving around in nature.------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 18 (2015-08-25)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 0/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 14
Föda: Fiskmås, Öring, kråkbär och blåbär
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Avslappnad dag inställd på fågeljakt.

Vaknade av blåsten och vi gick upp och lagade frukost. När jag skulle gå ner till vattnet och diska skrämde jag upp en flock med änder. Den riktiga fågeljakten börjar idag och jag studerade därför var de landade. Daxa och jag hoppade ner i kanoten och begav oss iväg. En halvtimmes paddling senare ser jag hur de lyfter och försvinner i fjärran. Bara att styrs tillbaka i 6 sekundmeters motvind och trött kommer jag så äntligen tillbaka till utgångspunkten. Då ser jag två gräsänder längs in i viken och vi paddlar långsamt närmre tills de är inom skotthåll. Skjuter den ena och den andra flyger iväg.

Fiskmåsen förtärdes till middag och den smakade enbart fågel och mycket gott.

Tankar om livet: Har ägnat en del av dagen till att meditera mig tillbaka i mina minnen. En härlig känsla som blir någon sorts halv vaket drömmande tillstånd. Att bege sig tillbaka till trevliga och fina minnen. Att dagdrömma är härligt och något jag var riktigt bra på i min ungdom. Nu finns verkligen tid över för dagdrömmar.

Allemansrätten: Lika viktigt som det är att visa hänsyn till jakten är det att markägaren som bedriver jakt inte låter skyltarna "Jakt pågår" sitta uppe hela jaktsäsongen. Att vara restriktiv med brukande och bara använda dem när faktisk jakt pågår för att även låta allmänheten få tillträde.

ENGLISH:

Day 18 (2015-08-25)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 0/8, precipitation 0 mm
Days alone: 14
Food: Seagull, trout, crowberries and blueberries
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Relaxed day focused on bird hunting.

The wind woke me up and we went out and cooked breakfast. When I went down to the water to do dishes, I frightened a flock of mallards. The real bird hunting season starts today and I therefore studied where they landed. Daxa and I jumped into the canoe and went off. Half an hour’s paddling later I see how they lift off and disappear in the distance. Nothing to do but steer back in 6 metres per second of headwind, and tired I finally return to the starting point. Then I see two mallards in the end of the bay and we paddle closer slowly until they are within shootign range. I shoot one of them and the other flies away.
The seagulls was had for dinner and it tasted nothing but bird and really good.

Thoughts about life: I have spent part of the day meditating back into my memories. A nice feeling which becomes some sort of half-awake dreaming state. Going back to pleasant and nice memories. Daydreaming is lovely and something I was really good at in my youth. Out here there is really time for daydreams.

Freedom to roam: As important as it is to show respect for the hunt, it is as well that the grounds owner that is conducting the hunt doesn’t let the “Hunt ongoing” signs sit up all season. To be restrictive with their use and only have them up when there really is a hunt going on, so as to also let the public have access to the area.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 17 (2015-08-24)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 0/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 13
Föda: Öring, kråkbär och blåbär
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Kunnat äta mer idag och mattheten har försvunnit.

Vaknade upp till en till dag med strålande solsken. Vi lagade till en stor bit från gårdagens Öring. Sen ut i skogen på en tur för bärplock. En ekorre börjar tjattra i trädet ovanför mig och kastar ner kottskal i huvudet på mig. Förr jagades det mycket ekorre, men idag är de fredade i hela landet. Vi tillbringade eftermiddagen vid stranden och bättrade på solbrännan. Daxa badade en hel del. Så när man ligger där sveper det in en fiskmås över huvudet på mig. Tyvärr ligger geväret i tältet och när jag är tillbaks har han flugit vidare. Kvällen ägnar vi åt fiske från kanoten. Plötsligt får jag syn på fiskmåsen igen. Det är en ungfågel. Kliver iland och smyger fram. Han sitter vid strandbrinken och dricker vatten. Tar in honom i kikarsiktet och han faller död till marken. Under andra världskriget åt man mycket fiskmås och man kan hitta recept på nätet. Nu måste han först hänga minst ett dygn och sen ska det bli intressant att smaka. Har hört att det ska smaka som en blandning av kyckling och torsk. På hemvägen nappade en fin Harr på kroken också!

Tankar om livet: Målet är att ägna alla årets timmar till det man brinner för och tycker är både roligt och utvecklande. Samt att få bidra till en bättre värld genom Äventyrliga Dagen och sprida information om mina hjärtefrågor. Inte bara när man är ute på äventyrsprojekt eller under semestern. Livet är som sagt för kort för att enbart byta tid mot pengar även om det många gånger i livet är nödvändigt. Givetvis även följa med på, leda aktiviteter och utvecklas till en bättre och kunnigare människa i underbara Friluftsfrämjandet.

Allemansrätten: Även i jakttider gäller allemansrätten och man får självklart röra sig i skog och mark. Även när skyltar med "Jakt pågår" är uppsatta. Men vi måste komma ihåg allemansrättens ledord. INTE STÖRA. Jaktlaget som är ute kan ha ägnat dagar åt att spåra och lokalisera viltet och allt kan lätt spolieras när någon trampar rakt in i händelsernas centrum. Vidare är det med viss fara man då beträder markerna. Allt detta kan så himla lätt undvikas genom att kontakta markägaren och höra sig för.

ENGLISH:

Day 17 (2015-08-24)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 0/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 13
Föda: Öring, kråkbär och blåbär
Position: Exclusive Adventures marker

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 0/8, precipitation 0 mm
Days alone: 13
Food: Trout, corwberries and blueberries
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/Feelings: Been able to eat more today and the faintness is gone.

Woke up to a doay with bright sunshine. We cooked a large piece of yesterday’s trout. Then out in the woods for a berry picking round. A squirrel started chattering above me and threw down pine cone shells on my head. In the past squirrels were frequeently hunted, but today they are protected in all Sweden. We spent the afternoon by the shore and improved our tan. Daxa bathed a whole lot. So when lying there, suddenly a seagull swoops in above my head. Unfortunately the gun is in the tent and when I return he has flown away. We spend the evening fishing from the canoe. Suddenly I spot the seagull again. It is a young bird. I step ashore and sneak forward. He’s sitting by the shoreline drinking water. I aim at him through the scope and he falls dead to the ground. During World War II they ate a lot of seagull and recipes can be found online. Now he must first hang for 24 hours and then it will be interesting to taste. I’ve heard that it tastes like a mix of cod and chicken. On the way home I got a nice grayling on the hook as well!

Thoughts about life: The goal is to spend all the hours of the year on doing what I’m passionate about and think is fun and developing, as well as contributing to a better world through Äventyrliga Dagen (The Adventurous Day) and spreading information about the matters of my heart. Not only when I’m out on adventure projects or during holidays. Life is, as mentioned, too short to simply trade time for money even though it is necessary at many times in life. Of course I also follow this by going along on, leading activiteis and developing to a better and kore knowing human being in the wonderful Friluftsfrämjandet.

Freedom to roam: The freedom to roam applies during hunting seasons too and it is of course okay to move through forests and grounds. Even when “Hunting ongoing” signs are put up. But we must remember the watchwords of the Freedom to roam. DO NOT DISTURB. The hunting team that is out there can have spent days trying to track and localise the game and eveything can easily be spoiled when someone steps right into the middle of the action. Furthermore it means a certain danger to tread onto hunting grounds. All this can so easily be avoided through contacting the grounds owner and hearing about the situation.------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 16 (2015-08-23)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 0/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 12
Föda: Abborre, kråkbär och blåbär samt fiskrom
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: För varmt och alldeles för mycket mygg och knott. Snurrar i huvudet när man ställer sig upp för snabbt.

En till lugn dag. Finns inte mycket annat att göra när man nästan smälter bort i värmen. Daxa och jag ligger i tältet utan kläder och springer ner till stranden och hoppar i vattnet med jämna mellanrum. Framåt sextiden blir det bättre, men det tycker även myggen och knotten. Därav tar vi vår tillflykt ut på sjön med Ally kanoten och fiskar. Till bådas vår lycka får vi en stor Öring på kroken. Drillar den i tio minuter för att till slut håva in den. Kvällen avslutas med kokt abborre (kommer aldrig koka abborre igen) och ett himla surrande från flygfäna. Bara man går ut och pinkar släpper man in runt tjugo knott som man sen får ägna en hel del energi för att jaga fatt på. Daxa tittar storögt på.

Tankar om livet: Att i ett meditativt tillstånd förflytta sig tillbaka i sina minnen är en både härlig känsla och en plats för att finna svar på sina frågor om sig själv. Att hitta tillbaka till sin innersta kärna, sitt innersta jag.

Allemansrätten: Klättring ingår också i allemansrätten, men särskild hänsyn måste här tas till de fåglar som häckar på klippor samt den speciella fauna som trivs på klippor. Man får inte anpassa eller göra ändringar i naturen för att skapa klätterleder. Ej heller slå in bultar eller på annat sätt påverka berget. Allt sådant kräver markägarens tillstånd.

ENGLISH:

Day 16 (2015-08-23)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 0/8, precipitation 0 mm
Days alone: 12
Food: Perch, crowberries, blueberries and fish roe
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Too hot and way too much mosquitoes and gnats. Head starts spinning when standing up too fast.

Another calm day. There isn’t much else to do when you almost melt away in the heat. Daxa and I are in the tent without clothes and run out to the shore and jump in the water regularly. Around 6 PM it gets better, both for us and for the mosquitoes and gnats. Therefore we flee out on the lake in our Ally canoe for some fishing. To both our joy we get a large trout on the hook. I trill it for 10 minutes until finally bringing it in. The night is finished with boiled perch (I will never boil perch again) and a constant buzzing from all the bugs. Just goin out to pee lets in around twenty gnats that you then have to spend quite a lot of energy to chase down. Daxa looks on with wide eyes.

Thoughts about life: To in a meditative state move back into your memories is both a lovely feeling and a place for finding answers to your questions about yourself. To find the way back to your inner core, your true self.

Freedom to roam: Climbing is also included in the freedom to roam, but special consideration must be taken to the birds that nest there as well as the special fauna that lives on cliffs. One cannot adapt or change nature to create climbing paths. Neither can you put in bolts or in other ways affect the mountain. All those things require permission from the grounds owner.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 15 (2015-08-22)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 0/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 11
Föda: Abborre, kråkbär och blåbär
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Skönt, behagligt och rofyllt på den varmaste dagen hitintills.

Vaknade upp och kom direkt att tänka på de tre stora abborrarna som ligger i en håla i sjön täckt med sten. Alltså somnade vi om och gick inte upp före lunch. Grillade abborre och det smakade helt fantastiskt. Resten av dagen ägnades åt vila och korta promenader för bärplockning. Ännu en abborre högg på kvällen som avnjöts under ännu en fantastisk solnedgång. Skönt att bara vara.

Tankar om livet: Livet är för kort för att slösas bort. Tiden det värdefullaste vi har. Byt inte bort alltför mycket tid mot pengar.

Allemansrätten: Allt som växer sig starkt och är nyplanterat får man inte beträda. Inte ens gräs, eller skogsplanteringar med späda plantor. Skador uppstår lätt bara av ens fotsteg.

ENGLISH:

Day 15 (2015-08-22)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 0/8, precipitation 0 mm
Days alone: 11
Food: Perch, crowberries and blueberries
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Nice, comfortable and calm on the warmest day so far.

Woke up and directly started thinking about the three large perches that are stored in a cavity in the lake, covered by rocks. We fell back asleep and didn’t get up until lunch. Grilled some perch and it tasted amazing. The rest of the day was spent on rest and short walks for berry picking. Another perch grabbed the hook in the evening, and became dinner during another amazing sunrise. It’s nice to just be and do nothing special.

Thoughts about life: Life is too short to waste it. Time is the most valuable thing w have. Don’t trade away too much time for money.

Freedom to roam: Everything that grows strong or is newly planted, is not allowed to tread on. Not even grass, or forest plantations with young plants. Damage can easily be done from just footsteps.------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 14 (2015-08-21)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 0/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 10
Föda: Röding, kråkbär och blåbär
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Börjar vänja mig efter omständigheterna. Kroppen efterfrågar inte det den ändå inte kan få.

Vi gick upp i soluppgången för att testa gryningsfisket. Ett par timmar senare återvände vi besvikna till tältet och slumrade in igen. Lunchen blev grillad röding som nu var min sista fisk från förrådet. Stärkt av maten beslutade jag att flytta lägret för nya vyer och möjligheter. Anlände vid en strand med fin vik innanför. Vi tog en lång rekognosering runda och hittade mer blåbär än tidigare. På kvällen gick vi längs stranden och fiskade och fick tre riktigt fina abborrar. Avslutade gjorde vi med en kanottur. Daxa fick för sig att hoppa ur kanoten när jag passerade nära land vilket resulterade i en kapsejsning och tillika nattbad. Tog en stund att få ordning på all fiskeutrustning och hänga upp blöta kläder...

Tankar om livet: Konsten att kunna ta emot hjälp och att be andra om råd. Ofta har vi en inbyggd föresats att klara oss själva och lösa alla problem själva, men egentligen finns det inget dummare. Den man ber om hjälp eller råd blir oftast smickrad och glad i sin tur över att kunna hjälpa till. Det är näst in på att man gör den andre en tjänst som ger den möjligheten att få hjälpa dig. Slutsatsen är att det blir ett win-win scenario bara vi kan svälja stoltheten och be om hjälp. Att få möjlighet att hjälpa någon är sannerligen något som skänker glädje.

Allemansrätten: Allemansrätten gäller inte på någons tomt. Tomten behöver inte vara samma sak som fastighetsgränsen. Det är det område som de som bor där ska känna sig ostörda. Här måste man alltså passera på så pass avstånd att man inte stör. Oftast brukar det innebära utom synhåll. Man får helt enkelt använda sitt omdöme.

ENGLISH:

Day 14 (2015-08-21)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 0/8, precipitation 0 mm
Days alone: 10
Food: Char, crowberries and blueberries
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Starting to get used to the conditions. My body doesn’t ask for what it cannot get anyway.

We got up at sunrise to try the dawn fishing. A couple of hours later we returned disappointed to the tent and fell back asleep. For Lunch I had grilled char which was my last fish from the storage. Strengthened by the food I decided to move the camp for new views and possibilities. Arrived to a shore with a nice bay inside. We took a long reconnaissance walk and found more blueberries than before. In the evening we walked along the shore and fished and get three really nice perches. We finished with a canoe trip. Daxa got the idea to jump out of the canoe when I passed close to land which resulted in capsizing and a night bath. It took a while to sort out all the fishing equipment and hang up wet clothes...

Thoughts about life: The art of being able to accept help and ask others for advice. We often have a built-in determination to manage on our own and solve all problems independently, but really there is nothing more stupid. The person you ask for help or advice will often get flattered and happy over being able to help out. It is almost as if you’re doing the other person a favour by giving them the opportunity to help you. The conclusion is that it’s a win-win scenario as long as we can swallow our pride and ask for help. To have the opportunity of helping someone is truly something that spreads happiness.


Freedom to roam: The freedom to roam does not apply on someone’s housing plot. The plot doesn’t need to be the same thing as the official border. It is the area in which the people who live there should be able to feel unbothered. Therefore you must move on such a distance that you do not disturb the people living in the area. Often that means out of sight. You just have to use your judgement and assess the situation.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 13 (2015-08-20)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 0/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 9
Föda: Öring, kråkbär och blåbär
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Vilodag och tvättdag

Idag tog vi vilodag. Rejält trötta efter igår. Man har inte samma energi som normalt. Tror att jag redan tappat 5 kg, men jag har ingen våg att väga mig på. Dagens öring luktade riktigt illa. Trots långkok satt lukten kvar och jag fick bara i mig hälften. Daxa uppskattade den dock.

Vi låg mest i tältet eller satt utanför i solen. Vi tog två dopp i sjön och passade på att tvätta kläderna. Idag var det så varmt att jag flera gånger fick blöta skjortan. Det svalkar skönt.

Tankar om livet: När man uppfyllt sina egna drömmar börjar man fundera på om det även går att uppfylla andras drömmar. Därav Daxas drömäventyr som jag föreställer mig att detta äventyr verkligen är. Man ser på henne att hon stormtrivs. Nästa år blir det givetvis ännu ett äventyr. Föresatsen är att det kommer bli min dotters drömäventyr.

Allemansrätten: Ledorden i allemansrätten är INTE STÖRA, INTE FÖRSTÖRA. Om man av någon, i princip vilken som helst anledning hamnar i en dispyt med en markägare och man trots tillsägelser hävdar sin rätt enligt allemansrätten har man egentligen lyckats bryta mot allemansrättens ledord INTE STÖRA.

ENGLISH:

Day 13 (2015-08-20)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 0/8, precipitation 0 mm
Days alone: 9
Food: Trout, crowberries and blueberries
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Resting and washing day

Today we took a resting day. Really tired from yesterday. I don’t have the same energy as normally. I think I've already lost 5 kg, but i have no scales to weigh myself on. Today’s trout smelled really bad. Despite boiling it for a long while the smell persisted and I could only manage to eat half. Daxa appreciated it, though.
We were mostly in the tent our outside in the sun today. Took two swims in the lake and took the opportunity to wash the clothes. Today it was so hot that I had to dampen my shirt several times. It gives a nice cooling effect.

Thoughts about life: When you’ve fulfilled your own dreams you start thinking about whether you can also fulfill others’. Thereby Daxa’s dream adventure which I imagine that this really is. I can see on her that she really enjoys this. Next year a new adventure will happen of course. This time the thought is that it will be my daughter’s dream adventure.

Freedom to roam: The watchwords of the freedom to roam is DO NOT DISTURB, DO NOT DESTROY. If one of basically any reason ends up in a dispute with a grounds owner and despite orders claims one’s rights according to the freedom to roam, one has instead managed to violate the watchwords DO NOT DISTURB.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 12 (2015-08-19)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 0/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 9
Föda: Öring, hjortron, kråkbär och blåbär
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Trötta båda två efter en lång dag. Värker i ryggen efter allt paddlande.

Tidig uppgång där jag lämnade kvar Daxa i lägret. Ville testa lockjakt på räv och grävling. Eftersom Daxa direkt börjar yla när jag blåser i lockpipan så kunde hon inte följa med. Man härmar nämligen en skadad mus läte. Efter en timmes lockande kände jag mig dock tvungen att återvända till Daxa. Det var ju första gången vi delade på oss och jag ville försäkra mig om att Daxa hade det bra. Daxa kröp nyvaken ur tältet när jag kom tillbaka.

Vi grillade på vår näst sista Öring kotlett som dock börjat lukta en aning ruttet. Mätta begav vi oss ut på sjön och fiskade resten av dagen utan napp. Vid midnatt återvände vi till lägret och lyckligtvis nappade en liten röding och hoppet om fisk i sjön återställdes.

Tankar om livet: Egentligen är det här Daxas äventyr. Hon fick i höstas en juvertumör och fick genomgå en jobbig operation och två månaders konvalescens. Man vet ju inte om det bildats metastaser eller om hon får fler tumörer så det kändes viktigt att nu få tillbringa äventyret tillsammans med henne. Då började jag spåna på vad hennes drömäventyr skulle kunna vara. Jag kom fram till att en 50 dagar lång hundpromenad i ett av Sveriges vackraste landskap nog borde passa perfekt.

Allemansrätten: Friluftsfrämjandet arbetar aktivt med friluftsmiljö på alla plan. Från lokala ideella personer som arbetar inom sitt respektive kommun till regionalt med anställd personal som bevakar dessa frågor. Friluftsfrämjandet blir också mer och mer tillfrågad om sin åsikt i frågor när utredningar görs. Det är den organisation i Sverige som håller facklan högst i bevarandet av vår allemansrätt och värnandet om strandskyddet och gröna korridorer i stadsnära bebyggelse.
Som medlem i Friluftsfrämjandet hjälper man alltså till att bevara och skydda allemansrätten.

ENGLISH:

Day 12 (2015-08-19)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 0/8, precipitation 0 mm
Days alone: 9
Food: Trout, cloudberries, crowberries and blueberries
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: Both are tired after a long day. My back aches after all the paddling.

Rose early and left Daxa in camp. I wanted to try hunting fox and badger using a lure pipe. Because Daxa starts howling as soon as I blow the pipe, she couldn't come along. The sound you make is one that mimics that of a wounded mouse. After an hour’s luring I felt like I had to return to Daxa. It was the first time we split up and I wanted to make sure that she was okay. Daxa crept out of the tent when I returned, newly awake
We grilled our next to last trout chop, that had started to smell a little rotten, though. Well fed we headed out on the lake and fished for the rest of the day without catching anything. Around midnight we returned to camp and luckily we got a small char and the hope about fish in the lake was restored.

Thoughts about life: This is Daxa’s adventure, really. Last autumn she got an udder tumour and had to go through a tough operation and two months’ convalescence. We can’t really know if it metastasized or if she’ll get new tumours so it felt important to now get to spend the adventure together with her. Then I started pondering about what her dream adventure could be. I concluded that a 50 day dog walk in one of Sweden’s most beautiful landscapes should be perfect.

Freedom to roam: Friluftsfrämjandet works actively with outdoor environment on all levels. From local non-profit workers who work within their own municipalities, to regionally with employees who watch these issues. Friluftsfrämjandet also becomes more and more asked for opinions in issues when investigations are performed. It is the organisation in Sweden that is the leading force towards preserving our freedom to roam, the shore protection and so called “green corridors” in urban environments. As a member of Friluftsfrämjandet you thereby help preserving and protecting the freedom to roam.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 11 (2015-08-18)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 0/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 8
Föda: Öring, hjortron, kråkbär och blåbär
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Vi mår riktigt bra, trots att både fiske och jakt kammat hem noll idag.

Vaknade tidigt och nyfiken på att utforska nya vatten och marker. Sjön vi befinner oss på är väldigt stor och det blir svårt att lokalisera fisken. Började dagen med ett jaktpass men fastnade vid blåbärsris med mogna bär. Det blev en formidabel smakexplosion i munnen. Så himla gott! Strax därpå simmade en storlom förbi och det är sällan man får beskåda dess skönhet på nära håll. Smög närmre för att ta ett kort men då dök hon under vattnet. Under eftermiddagen blåste det upp på grund av solen för att mojna vid solnedgång. Samma mönster varje dag. Därför vilade vi under eftermiddagen. Avslutade dagen med mer jakt och fiske vilket endast belönades med en av de vackraste solnedgångar jag sett.

Tankar om livet: Förväntningar, förutfattade meningar och fördomar. Nästan alla ord med "för" framför sig bidrar bara till besvikelse och missta "för"-hoppningar. Men det finns ett ord som man verkligen ska ta till sig och leva efter och det är förutsättningslöst. Låt dig bli positivt överraskad istället för besviken.

Allemansrätten: Allemansrätten står inskriven i grundlagen. "Alla ska ha tillgång till naturen enligt Allemansrätten." Mer information om allemansrätten finnar man inte i lagtexter och det närmaste man kommer är Naturvårdsverkets samlade texter som man finner på www.allemansratten.se

ENGLISH:

Day 11 (2015-08-18)

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 0/8, precipitation 0 mm
Days alone: 8
Food: Trout, cloudberries, crowberries and blueberries
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: We’re doing really good, despite the total lack of fish or game today.

Woke up early and curious to explore new waters and grounds. The lake we’re at is very big and localising fish the fish will be difficult. Started the day with some hunting but I got stuck at some blueberry bushes with ripe berries. It was like a formidable taste explosion in my mouth. So good! Soon thereafter a loon swam past and it is not often one gets to behold its beauty so close up. I crept closer to take a photo but then she dove under the water. During the afternoon it got windy because of the sun, to later calm down at sunset. Same pattern every day. Therefore we rested in the afternoon. Finished the day with more hunting and fishing, which was only rewarded with one of the most beautiful sunsets I have seen.

Thoughts about life: Expectations, bias and prejudice. These kinds of words only bring disappointment and lost hopes. There is one word that one should really adopt and live after and that is “preconditionless”. Let yourself be positively surprised instead of disappointed.

Freedom to roam: The freedom to roam is written into the Swedish constitution. “Everyone shall have access to nature according to the Freedom to Roam.” More information about it cannot be found in legislative texts, the closest one can get is Naturvårdsverket’s collected texts that can be found at www.allemansratten.se.------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 10 (2015-08-17)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 0/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 7
Föda: Öring och hjortron
Position: Exclusive Adventures marker

Hälsa/känslor: Båda två behagligt slutkörda i kroppen. Daxa snarkar högt.

Efter alla morgonbestyr var avklarade bröt jag lägret och började förflytta mig till Exclusive Adventures jaktmarker. De är specialiserade på björnjakt och räknar nu ner dagarna tills jakten börjar den 21 augusti. Jag kommer hålla mig inom mitt område för att inte störa deras jakt. Småviltsjakt är min inriktning här eftersom det är alldeles för svårt att hinna äta upp ett stort djur innan det förfars. Sveriges farligaste djur fästingen slipper jag här och det är en underbar känsla att slippa oroa sig för dessa krabater. Den enda livsformen jag dödar utan intention att förtära dem är parasiter, så som fästing, mygg, knott och bromsar. Och när jag dödar för att förtära ser jag till att inget av maten går till spillo.

Att flytta ungefär 40 kg utrustning samt Bergans Ally kanot 6 kilometer görs inte i brådrasket. Sju timmar tog det mig innan det var dags att på nytt slå upp lägret och svetten har lackat i det strålande solskenet.
Ikväll kommer vi båda sova riktigt sött!

Tankar om livet: När jag började skriva tankar om livet under mitt första äventyr kände jag mig väldigt full av alla de funderingar och värderingar jag bar inom mig. Dessutom hade jag svårt att få grepp om dem. En tanke kunde gång på gång återvända och pocka på uppmärksamhet. Nu känns det dock väldigt tomt och stilla i tankarna och jag tror det beror på att jag har fått ro nu. Allt tack vare det skrivna ordet!

Allemansrätten: När man gör nr 2 i naturen brukar jag först gräva en grop och sedan elda upp toapappret om det inte är brandrisk. Därefter fylla igen gropen. Det fungerar inte att bara täcka över med mossa, löv eller dylikt. Isåfall måste man lägga en stor sten över för annars rotar djuren fram och/eller vinden skingrar pappren runtomkring. Finns inte mycket tristare upplevelse än att se toapapper utspritt på en vacker plats.
Nr 2 utför jag alltid i direkt anslutning till vatten så man noga kan tvätta baken efteråt.

ENGLISH:

Day 10 (2015-08-17)

Landskapsbild: Stor fjällsjö med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 0/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 7
Föda: Öring och hjortron
Position: Exclusive Adventures marker

Landscape view: Large mountain lake with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 0/8, precipitation 0 mm
Days alone: 7
Food: Trout and cloudberries
Position: Exclusive Adventures’ grounds

Health/feelings: We are both comfortably physically exhausted. Daxa is snoring loudly.

After the morning chores were completed I broke camp and started moving to Exclusive Adventures’ hunting grounds. They are specialised in bear hunting and I now count the days until the hunting season starts August 21st. I will stay within my area so as not to disturb the hunt. Hunting small game will be my goal here because it is way too hard to eat a large animal before it goes bad. I won’t have to worry about Sweden’s most dangerous animal, the tick, out here and that is a wonderful feeling. The only life form I kill without intention of eating them is parasites, such as ticks, mosquitoes, gnats and horseflies. And when I kill to eat I make sure that none of the food is wasted.
To move about 40 kilograms of equipment and the Bergans Ally canoe for 6 kilometres, is not done hastily. Seven hours it took me before it was time to make camp anew, and the sweat has been dripping in the bright sunshine.
Tonight we will both sleep really tight!

Thoughts about life: When I started writing thoughts about life during my first adventure I felt very full of all the musings and values I carried within me. I also had a hard time getting a grip of them. A thought could time and again return and demand attention. Now, though, it feels very empty and still in the thoughts and I think it’s because I’m at peace now. All because of the written word!

Freedom to roam: When doing number 2 in nature I tend to first dig a hole and then burn the toilet paper it there isn’t a risk of fire. Then I refill the hole. It doesn’t work to just cover it with moss, leaves or similar. In that case one must put a large rock above it, because otherwise animals will find it and/or the wind will spread out the paper. There isn’t much that feels worse than to find toilet paper spread out in a beautiful place.
I always make number 2 in close proximity to water so I can properly clean my backside after.------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 9 (2015-08-16)

Landskapsbild: Mörk vacker tjärn med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 0/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 6
Föda: Öring, röding, hjortron
Position: Anarisets marker

Hälsa/känslor: Rastlösheten börjar sätta in och jag tar det som ett tecken på att jag har det riktigt bra.

Sov länge och väldigt skönt då jag slagit upp tältet en bit in i skogen och inte väcks av solens värme. Vila och hjortronplock har präglat dagen. En hel familj med storlom bor på tjärnen och deras ångestskrik hörs över den annars knäpptysta vattnet. En fiskgjuse svävar ovanför oss och håller ett vakande öga. Fiskade under kvällen, men utan minsta hugg.

Idag börjar råbocksjakten, men det är mycket sparsamt med rådjur här uppe i Jämtland. Dock så har jag bestämt mig för att förflytta mig till Exclusive Adventures jaktmarker imorgon, där jag har jakträtt och möjlighet att förutom fiske även få bruk av min Fabarm Kombi Light-bössa.
Antagligen Sveriges björntätaste område!

Tankar om livet: Rastlöshet och att ha tråkigt är ett positivt tecken på att allt är riktigt bra och kroppen söker nya utmaningar.

Allemansrätten: Eftersom vi knappast kan se allemansrätten som en självklar rättighet, utan istället som en skör förmån har det aldrig varit viktigare att respektera och värna om allemansrätten. Ledorden är INTE STÖRA, INTE FÖRSTÖRA. Att relatera tillbaka till ledorden måste alltid beaktas vid tvivel eller osäkerhet, tillsammans med en portion sunt förnuft, eftersom vissa saker i allemansrätten är ålderdomliga så som att det är förbjudet att plocka ekollon och hasselnötter till husbehov.

ENGLISH:

Day 9 (2015-08-16)

Landscape view: Dark beautiful tarn with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 0/8, precipitation 0 mm
Days alone: 6
Food: Trout, char and cloudberries
Position: the Anaris grounds

Health/feelings: I’m starting to get restless and I take that as a sign that I’m having it really good out here.

I slept very long and very comfortably as I have moved the tent a bit into the woods, and am not woken by the warmth of the sun. The day has mostly been rest and picking cloudberries. A whole family of loons lives on the tarn and their anxious shrieks can be heard across the otherwise dead silent water. An osprey is hovering above us and keeping a watchful eye. I did some fishing in the evening, but without the slightest grab on the hook.
Today the roebuck hunting season starts, but there are very roe deer up here in Jämtland. Though I have decided to move to the Exlusive Adventures hunting grounds tomorrow, where I have the right to hunt and the possibility of not only fishing, but also using my Fabarm Kombi Light gun.
It’s probably Sweden’s densest area when it comes to bears!

Thoughts about life: Restlessness and boredom are positive signs of everything being good and that the body seeks new challenges.

Freedom to roam: Because we hardly can see the freedom to roam as a given right, but instead as a fragile privilege, it has never been more important to respect and protect it. Its watchwords are DO NOT DISTURB, DO NOT DESTROY. Relating back to the watchwords must always be considered at times of doubt or uncertainty, together with a portion of common sense; some things in the freedom to roam are old-fangled, such as being forbidden to pick acorns and hazelnuts for household needs.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 8 (2015-08-15)

Landskapsbild: Mörk vacker tjärn med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 0/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 5
Föda: Öring, röding, hjortron och sandsopp
Position: Anarisets marker

Hälsa/känslor: Njuter i fulla drag av det perfekta vädret och makalösa fisket.

Började dagen i riktigt lugnt tempo. Allt fick ta sin tid och inget skyndades på. Mer bad, hjortronplock, vandring, meditation och läsning. Bara att gå till skafferiet när man blev hungrig och plocka fram en stor fet fiskbit. Bröt lägret och slog upp det på nytt ett par hundra meter bort. Dels för att få nya vyer och dels för att inte markslitage ska uppstå. Det blåser en del idag, men tur är det i det varma vädret.

Kvällen tänkte jag ägna åt fiske, men redan efter en kvart högg den största Öringen hitintills. Den åkte fram och tillbaka över vattnet som en yrvind tills linan brast och den försvann med min fina wobbler. På med ny wobbler och kasta ut igen. Direkt hugger det på nytt och till min häpnad ser jag två wobblers i munnen på fisken. Linan håller och jag får både fisk och wobbler denna gång. Daxa ser på med lika häpen min som min egen. Vattnet här uppe på Anarisets marker verkligen sjuder av fisk och det är rejäla baddare! Helt tagen av denna fiskeupplevelse återvänder jag till lägret.

Tankar om livet: Bli vän med dig själv. Enda sättet att uppnå det är att umgås med sig själv. Att våga möta sig själv i enskildhet. Och att inte göra någonting. Som frugan ibland säger "Har du inte gjort någonting på hela dagen." Jo, jag har gjort ingenting och det är mycket svårare än man kan tänka sig.

Allemansrätten: Allemansrätten kom till på 1930-talet för att främja Friluftslivet. Man har haft sedvänjor och folket har tidigare haft olika rättighet i naturen, men uttalat först 1930 så som allemansrätten ser ut idag. Redan från första början har den varit ifrågasatt och hotad, men också blivit förknippad med den svenska folksjälen. Hoten består av att man önskar begränsa och inskränka allemansrätten då markägarna antingen får skador eller störs på sin mark. Med jämna mellanrum kommer det in sådana motioner till riksdagen men har hitintills alltid röstats ned.

ENGLISH:

Day 8 (2015-08-15)

Landscape view: Dark beautiful tarn with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 0/8, precipitation 0 mm
Days alone: 5
Food: Trout, char, cloudberries and velvet bolete
Position: the Anaris grounds

Health/feelings: Enjoying the perfect weather and phenomenal fishing.

Started the day in a really calm speed. Everything took its time and nothing was rushed. More swimming, picking cloudberries, hiking, meditation and reading. When I get hungry I just have to go to my storage and take out a big fat piece of fish now. I broke camp and put it up anew a couple hundred metres away. Partly to get new views and partly so the ground won’t be worn out. It’s quite windy today, but that’s just good in the warm weather.
I had planned on spending the whole evening fishing, but already after fifteen minutes I caught the biggest trout so far. IT went back and forth across the water like a whirlwind until the fish line broke and it disappeared with my wobbler. Put on a new one and threw out the line again. I immediately get a new grab and to my surprise I see two wobblers in the mouth of the fish. The line doesn’t break this time and I get both fish and wobbler this time. Daxa looks on with an equally surprised face as mine. The water here at the Anaris grounds is really teeming with fish and they are really big ones! Quite blown away by this fishing experience, I return to camp.

Thoughts about life: Become friends with yourself. The only way to achieve that is to spend time with yourself. To dare meeting your self in solitude. And to do nothing. As my wife sometimes says “haven’t you done anything all day?” No, I have done nothing, and that is much harder than one can imagine.

Freedom to roam: The freedom to roam came into being in the 1930’s to promote outdoor living and activities. There has been tradition and people have before had different rights in nature, but it was first in 1930 that the freedom to roam became what it is today. Already from the beginning, it has been questioned and threatened, but also associated with the Swedish volksgeist. The threats consist of a wish to limit and restrict the freedom of roam as the grounds owners either get damage on their lands or are disturbed. Quite regularly such motions are brought up in the parliament, but so far they have all been downvoted.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 7 (2015-08-14)

Landskapsbild: Mörk vacker tjärn med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 1/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 4
Föda: Öring ,röding och hjortron
Position: Anarisets marker

Hälsa/känslor: Sovit, ätit gott, badat och njutit av det underbara vädret.

Sov länge tills solen tvingade mig att stiga upp. Åt mig mätt på gårdagens fisk som jag förvarar i sjön under några stenar. Njöt av solen samt kastade pinnar och lekte med Daxa. Sen tog vi en simtur ut över tjärnen. Full av kraft igen begav vi oss ut på vandring till en närbelägen fors där vi flugfiskade en stund, dock utan framgång. Plockade hjortron på vägen dit. Ungefär 10 % har nu mognat. Under kvällen begav vi oss ut på sjön och en fin röding högg på wobbler. Lyckligtvis börjar Daxa vänja sig lite nu och det blir inte lika stort tumult i kanoten.

Tankar om livet: Man fattar beslut antingen genom logiskt analyserande tankearbete och intuition (magkänsla). Ibland uppstår konflikt emellan de båda. Välj då alltid intuitionen. Annars mår man inte bra och är egentligen inte nöjd med sitt beslut.

Allemansrätten: När man eldar ute är det bra att ha koll på brandrisken. Inget är lättare nu när myndigheten för samhällsskydd och beredskap skapat en app som heter "BRANDRISK Ute". Den använder din position och informerar om brandrisken och eventuella eldningsförbud.

ENGLISH:

Dag 7 (2015-08-14)

Landscape view: Dark beautiful tarn with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 1/8, precipitation 0 mm
Days alone: 5
Food: Trout, char and cloudberries
Position: the Anaris grounds

Health/feelings: Slept, eaten good, bathed and enjoyed the wonderful weather.

I slept for a long while until the sun forced me to get up. I ate myself satisfied on yesterday’s fish which I keep in the lake under some rocks. I enjoyed the sun and threw sticks and played with Daxa. Then we took a swim out across the tarn. Full of energy again we went hiking to a nearby rapids where we fly-fished for a while, sadly without result. Picked some cloudberries on the way there. About ten percent of them have ripened by now. In the evening we went out on the lake and a nice char got caught on the wobbler. Luckily Daxa is getting used to this now and doesn’t cause as much commotion in the canoe when I get fish now.

Thoughts about life: One makes decisions either by logically analysed thought processes, or intuition (gut feeling). Sometimes there is conflict between those two things. Always choose intuition if so. Otherwise you won’t feel good and are not really satisfied with the decision deep down.

Freedom to roam: When lighting fires outside, it’s good to know how high risk of forest fires there is. It couldn’t be easier now that the authority for civil protection and preparation has made an app called “BRANDRISK ute” (RISK OF FIRE outside). It uses your position and informs about the risk and possible prohibitions.------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 6 (2015-08-13)

Landskapsbild: Mörk vacker tjärn med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 2/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 3
Föda: Skägglav, kråkbärsoppa samt te av lingonblad och granbarr och Öring
Position: Anarisets marker

Hälsa/känslor: Man blir lite låg när man knappt fått i sig någon energi på 2 dygn. Men så underbart mycket bättre då, att äntligen igen få äta sig riktigt mätt.

En lugn morgon med strålande sol som höll mygg och knott borta. Kastade från stranden med jämna mellanrum men ingen fisk. Plockade då rikligt med kråkbär och gjorde soppa. Efter lunch hoppade Daxa och jag in i kanoten och började fiska av sjön. Först med wobblers ett par timmar för att sedan byta till spinnare. När klockan blev sex och jag inte fått minsta tendens till hugg bytte jag till skeddrag.

Så klockan halv åtta får jag ett bra hugg. En stor röding bärgades och Daxa blev aningen för upphetsad. Hon kastade sig runt i kanoten och det var på vippen att vi kantrade. Strax därpå högg en fin Öring som jag tappade. Men vad gör det när en annan stor Öring nappar nästan direkt efter. 
Allt inom en halvtimme. Det är verkligen huggperioder! De måste ju ha sett mina drag hela dagen.

Eftersom det var molnigt inatt får jag försöka inatt igen för att se stjärnfallen från Perseiderna!

Tankar om livet: En mening med livet kan vara att genom sitt liv sträva efter att söka högre visdom. Visdom är det enda som kan rädda världen. Om världens ledare besatt denna egenskap skulle hoten mot mänskligheten utraderas. Om hela mänskligheten besatt denna egenskap skulle inte våld ens finnas.

Allemansrätten: När jag rör mig i naturen eldar jag aldrig om det inte finns en redan iordning gjord eldstad. Är jag med grupp däremot är det så otroligt härligt att sitta runt en eldstad på kvällen och samtala. Dock så avlägsnar vi spåren av eldstaden vi skapat innan avfärd.

ENGLISH:

Day 6 (2015-08-13)

Landscape view: Dark beautiful tarn with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 2/8, precipitation 0 mm
Days alone: 3
Food: Beard lichen, crowberry soup, tea from lingonberry leaves and pine needles, trout
Position: the Anaris grounds

Health/feelings: A bit lwo dues to barely having gotten any energy in two days. But it will be so wonderfully better, when I’ll finally get to eat till I’m well-fed.

A calm morning with bright sunshine which kept mosquitoes and gnats away. I did fishing throws from the shore regularly, but didn’t get any fish. I then picked lots of crowberries and made soup. After lunch Daxa and I jumped into the canoe and started fishing off the lake. First with wobblers for a couple of hours to then switch to spinners. At 6 PM, when I hadn’t even gotten a tendency to a catch, I switched to a spoon.
At 7:30 PM I got a good grab on the hook. A big char got brought up and Daxa got a tad too excited. She dashed around the canoe and it was close that we capsized. Shortly thereafter I got a nice trout that I dropped. But what does that matter when a big trout grabbed the hook almost immediately after, All this within half an hour. It’s really a grabbing period for fish! They must have seen my lures all day.
Because it was cloudy tonight I have to try again this coming night to see the Perseid comets!

Thoughts about life: A meaning with life can be to through your life strive towards seeking a higher wisdom. Wisdom is the only thing that can save the world. If the world’s leaders had this attribute, the threats against humanity would be erased. If the entire human population would have this attribute, violence wouldn’t even be a thing.

Freedom to roam: When I move around in nature I never start a fire if there doesn’t exist a prepared fireplace. If I’m in a group though it’s incredible nice to sit around a fireplace in the evening and converse. But we erase the tracks of the fireplace we created before departure.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 5 (2015-08-12)

Landskapsbild: Mörk vacker tjärn med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 4/8, Nederbörd 4 mm
Dygn i enskildhet: 2
Föda: Skägglav, blommor av skogsklöver, mjölkört, kråkbärsoppa samt te av lingonblad och granbarr.
Position: Anarisets marker

Hälsa/känslor: Känns som kroppen anpassat sig efter dieten och gått över på fettförbränning. Känner också att jag börjar varva ner mentalt.

Vaknade tidigt efter en riktig god natts sömn. Det bästa med morgonen är att man inte är hungrig. För att uppleva något nytt och få nya vyer valde jag att förflytta mig till en annan tjärn i området. Fyra timmar tog det att förflytta alltsammans. På vägen dit samlade jag mjölkört och blommorna av skogsklövern. Väl framme blev det mer sömn. Sedan ut och laga kråkbärsoppa. Först koka upp bären. Sedan mosa dem och sist ha i alla växter.

Under ett par timmar satt Daxa och jag bara i solskenet och studerade molnen. Tror jag börjar landa mentalt. En nötskrika kom och satte sig inom skjutavstånd, men tyvärr saknar jag jakträtt på området jag nu befinner mig i. Om några dagar kommer jag ta mig till mina jaktmarker, men så här i början vill jag testa och utveckla fjällfisket.

Och en fantastiskt fiskeupplevelse blev det nu ikväll. Jag fick ett riktigt kraftfullt hugg. Det började rycka i spöet och sedan hoppar en bamsing upp ur vattnet och gör volter i luften. Tre gånger kommer han upp, gör volter och dansar över vattenytan. Jag har honom nästan inne vid land men då lossnar han som simmar iväg. Känns nästan som han var värd att slita sig. Mäktigt! Som jag brukar säga till Wilma när vi fiskar. "Det gör inget om vi får fisk. Det är tillräckligt att bara fiska." Kråkbär finns det dessutom hur mycket som helst av...

Inatt kommer jag gå ut och titta efter stjärnfallen från Perseiderna!

Tankar om livet: "Om du när du njuter av världen får en stund över, försök då i någon mån hjälpa dem som har det svårt och dem som av en eller annan anledning inte kan hjälpa sig själva. Försök att inte vända dig bort från dem vart yttre är besvärande, från de trasiga och sjuka. Försök att aldrig tänka på dem som underlägsna dig själv, och om du kan, försök aldrig tänka på dig själv som bättre än den mest ringa av tiggare. Du kommer se likadan ut i din grav" Dalai Lama

Allemansrätten: Mossor och lavar nämns inte i allemansrätten, men sunt förnuft får här råda. Att plocka lite här och där så att det inte syns tycker jag är tillåtet. Självklart kan man inte ta stora partier utan markägarens tillstånd, men lite till adventsljusstaken eller stoppa i munnen får nog anses ok.

ENGLISH:

Day 5 (2015-08-12)

Landscape view: Dark beautiful tarn with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 4/8, precipitation 0 mm
Days alone: 2
Food: Trout, beard lichen, flowers from forest clover, willow-herb, crowberry soup, tea from lingonberry leaves and pine needles.
Position: the Anaris grounds

Health/feelings: feels like my body has adapted to the diet and gone over to burning fat. I also feel that I’m starting to relax mentally.

I woke up early after a really good night’s sleep. The best thing with the morning is that you’re not hungry. To experience something new and get new sights, I chose to move to another tarn in the area. It took four hours to move everything. On the way there I collected willow-herb and flowers of forest clover. Once there I slept some more. Then out too cook crowberry soup. First you boil the berries, then you mash them and finally you put in all the greens.
For a couple of hours Daxa and I just sat in the sunshine and studied the clouds. I think I’m starting to touch down mentally. A jay came and sat down within shooting distance, but unfortunately I don’t have hunting rights in the area I’m currently in. In a few days I will go to my hunting grounds, but here in the start I want to try and get better at the mountain fishing.
And I got a fantastic fishing experience now tonight. I got a really powerful catch on the hook. The rod started to twitch and then a really big fish jumped out of the water and made somersaults in the air. Three times it came up, made somersaults and danced over the surface. I almost had it in at land but then it got off the hook and swam away. It almost feels like it deserved to get loose. Mighty experience! As I say to Wilma when we are fishing: “It’s okay if we don’t catch any. It is enough just to fish.” And also, there are plenty of crowberries to eat…
Tonight I will go out and look for the comets from the Perseids!

Thoughts about life: “If you get some spare time while enjoying the world, then try to some extent to help those in difficulty and those who for some reason cannot help themselves. Try to not turn away from those whose outside is bothersome, from the broken and the ill. Try to never think of them a below you, and if you can, try to never think of yourself as better than the most trifling of beggars. You will look the same in the grave.” -Dalai Lama

Freedom to roam: Moss and lichens aren’t mentioned in the freedom to roam, but common sense should be applied there. To pick some here and there so it isn’t visible is okay with me. Of course you can’t take larger portions without the grounds owner's permission, but picking some for the Advent wreath or to put in your mouth can probably be considered okay.------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 4 (2015-08-11)

Landskapsbild: Mörk vacker tjärn med vackra fjäll runtomkring
Väder: Molnighet 4/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 1
Föda: Öring, skägglav, kråkbärssoppa, samt te av lingonblad och granbarr.
Position: Anarisets marker

Hälsa/känslor: Idag kom bakslaget av gårdagens strapatser. Vaknade och ville inte stiga upp. En släng av melankoli som antagligen beror på att jag inte får i mig så mycket kalorier. Man funderar på vad man egentligen gör här ute. Då får man påminna sig om att man lever en dröm. Jaga och fiska i 50 dagar i en storslagen fjällvärld och jag är här för att lära mig och utvecklas något enormt!

Släpa sig ur tältet och aktivera sig utan att anstränga sig är lösningen. Började med vildmarkste, sedan ut med solpanelen och därefter rengöra bössan och vässa kniven jag hittat. Innan det började blåsa upp fick jag en liten öring. Blåsten omöjliggjorde mer fiske och jag övergick till att samla bär. Enda bären som är mogna är kråkbären och jag fick ihop nästan 2 liter då hälften åkte in i munnen och hälften hamnade i kastrullen. Ripbären som också är mogna växer bara på kalfjället och dit orkar jag definitivt inte upp igen. Kokade bären vilket förbättrade konsistens och smak samtidigt som det är gott med varm mat.

Sedan kröp Daxa och jag in i tältet igen för vila. Daxa sov som en stock med tillhörande snarkningar och jag lyssnade på talbok och musik. Förutom klassisk musik har jag tagit med min dotter Wilmas favoritartister. Hon har riktigt bra smak! wink emoticon

En renkviga kom sedan förbi på besök. När hon kom in på 30 meter fick hon syn på mig och sprang då iväg över myren. En mycket vacker syn.

Nu regnar det rätt så rejält, men vi ligger nedkrupna i tältet. Älskar ljudet av regndroppar mot tältduk.

Tankar om livet: Efter regn kommer alltid solsken. Desto längre det regnar desto mer uppskattar man solens återkomst.

Allemansrätten: Att ha sin hund kopplad är otroligt viktigt på renbetesfjällen och ett krav. Det spelar ingen roll hur lydig hunden är. Risken finns annars att hunden stör renar och enligt fjällrävsforskarna är just okopplade hundar ett hot mot fjällrävens överlevnad. Hundar plundrar även lätt bon med fågelungar. Hund som ses jaga ren får direkt skjutas för att förhindra att renhjorden skingras eller skadas.

ENGLISH:

Day 4 (2015-08-11)

Landscape view: Dark beautiful tarn with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 4/8, precipitation 0 mm
Days alone: 1
Food: Trout, beard lichen, crowberry soup, tea from lingonberry leaves and pine needles.
Position: the Anaris grounds

Health/feelings: Today brought the consequences of yesterday’s adventures. I woke up and didn’t want to get out of bed. I got a touch of melancholia that probably is because I’m not getting that much energy. I started wondering what I’m doing out here. But then I just had to remind myself that I’m living a dream. Hunting and fishing for 50 days in a grand environment and I’m here to learn and develop enormously!

Dragging yourself out of the tent and activate yourself without too much effort is the solution. I started with making wilderness tea, then I brought out the solar panel and then I cleaned the gun and sharpened the knife I found. Before it started getting windy I caught a small trout. The wind made it impossible to fish more and I went over to collecting berries. The only berries that are ripe so far are the crowberries and I got almost two litres, half of which went into the mouth and half into the pan. The bearberries, which are also ripe, only grow on the bare mountain and I definitely don’t have the energy to go up there again. I boiled the berries which improved the texture and taste, and as a bonus it’s nice to eat warm food.
After that, Daxa and I crept back into the tent to rest. Daxa slept like a log with accompanied snorings and I listened to audibooks and music. Apart from classical I have also brought my daughter Wilma’s favourite artists. She has really good taste!
A reindeer heifer then came on a visit. When she got within 30 metres she spotted me and ran away across the bog. A very beautiful sight.
Now it’s raining quite heavily, but we are tucked down in the tent. I love the sound of raindrops on tent canvas.

Thoughts about life: After rain there’s always sunshine. The longer it rains the more you appreciate the sun’s return.

Freedom to roam: Keeping your dog on a leash is incredibly important on mountains with reindeer, and is a requirement. It doesn’t matter how obedient the dog is. There is a risk that the dog disturbs the reindeer and according to the arctic fox researchers, unleashed dogs are a threat to the survival of the foxes. Dogs can also easily plunder nests with bird nestlings. A dog that is spotted chasing reindeer can legally directly be shot to prevent that the reindeer herd disperses or gets harmed.

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 3 (2015-08-10)

Landskapsbild: Kalfjäll med fantastisk utsikt över Vålådalen med omkringliggande fjäll
Väder: Molnighet 4/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 0
Föda: Skägglav, strävsopp, kråkbär, ripbär samt te av lingonblad och granbarr.
Position: Anarisets marker

Hälsa/känslor: Riktigt bra form idag tills vi kom tillbaka till tältet vid 18-tiden. Helt slutkörda och inte klivit ur tältet sen dess.

Vaknade upp pigg och stark. Huvudvärken var bortblåst. På impuls bestämde jag mig för att bestiga närmsta toppen och få utsikt över fjällvärlden. Bössan måste följa med överallt eftersom man inte får lämna den utan uppsikt och på kalfjället finns bra möjligheter till skottfång. Fyra timmar senare nådde vi toppen och jag avfyrade ett par skott för att säkerställa träffbilden. Ett par ripor hade lätt kunna skjutas men fågeljakten startar inte förrän den 25 augusti. Enda jaktbara viltet just nu är räv, grävling, fiskmås, trut, ringduva, nötskrika, kråka, kaja, skata och björktrast. Har inte sett någon av dem, så just nu är det mest fiske som gäller.

Toppturen tog hela dagen i anspråk. På fjället står hönsbären i full blom, men ripbären är nästan klara. Åt en hel del ripbär och skägglav. Under tillbaka vägen korsade jag stigen som leder till Anarisets stugby och oturligt nog stötte jag på två personer. Försökte gömma mig men det förstår ju inte Daxa. De ropade hej och jag kände mig rätt så löjlig när jag ropade hej tillbaka. De måste ha undrat vad jag var för en tomte! Otur!

När vi så kom tillbaka till tältet slumrade vi snabbt in och vaknade igen vid 10-tiden och det var mörkt. Vi får se om det går att somna om nu...

Tankar om livet: Motgångar och bakslag eller inte tidigare upplevda svårigheter är otroligt lärorika. Det är där vi finner vår största utveckling och styrka.

Allemansrätten: Att bryta grenar är som bekant helt tabu inom allemansrätten. Inte förstöra naturen. Dock så får man plocka bär, svamp och växter som inte är fridlysta. När man lagar vildmarkste noppar man bara av de yttersta årsskotten och inte så många på varje träd. Samma sak när man plockar lingon och blåbärsris.

ENGLISH:

Day 3 (2015-08-10)

Landscape view: Bare mountains with a fantastic view over the Vålå valley with surrounding mountaintops.
Weather: Clouds 4/8, precipitation 0 mm
Days alone: 0
Food: Beard lichen, rough-stemmed bolete, crowberries, bearberries, tea from lingonberry leaves and pine needles.
Position: the Anaris grounds

Health/feelings: Really good shape today until we returned to the camp around 6 PM. Completely exhausted and haven’t left the tent since.

I woke up well-rested and strong. The headache was completely gone. I decided on an impulse to climb the nearest mountaintop and get a view of the surroundings. The gun has to come along wherever I go because you’re not allowed to leave it without supervision, and on the mountaintop there are good opportunities for shooting targets. Four hours later we reached the top and I fired some shots to secure my hit accuracy. I could easily have shot a couple of grouses, but bird hunting season doesn’t start until August 25th. The only huntable game right now is fox, badger, seagulls, wood pigeons, jay, crow, jackdaw, magpie and fieldfare. I haven’t seen any of those, so right now fishing will have to do.
The trip to the top took all day. On the mountain the dwarf cornels are in full blossom, but the bearberries are almost done. I ate a whole lot of them as well as beard lichen. On the way back I crossed the path leading to the Anariset cottage town, and unluckily enough I met two people. I tried to hide but Daxa didn’t really understand that. They shouted hello and I felt pretty awkward when greeting them back. They must have wondered what a strange fellow I was! Bad luck!
When we finally got back to the tent we fell asleep quickly and woke up again around 10 PM, and it was dark. Let’s see if it’s possible to go back to sleep now…

Thoughts about life: Adversities and setbacks or not previously experienced difficulties are incredibly educative. It is there that we find our greatest development and strength.

Freedom to roam: Breaking off branches is as familiar complete taboo within the freedom to roam. No harming of nature! Though it is permitted to pick berries, mushrooms and plants that aren’t protected by law. When cooking wilderness tea, you only pick off the outer yearly shoots, and not so many on each tree. Same thing goes for picking lingonberries and blueberries.------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 2 (2015-08-09)

Landskapsbild: Mörk vacker tjärn med vackra fjäll runtomkring.
Väder: Molnighet 4/8, Nederbörd 0 mm
Dygn i enskildhet: 2
Föda: Öring, sävmärg, skägglav, kråkbär samt te av lingonblad och granbarr.
Position: Anarisets marker

Hälsa/känslor: Lätt huvudvärk som antagligen beror på kaffe abstinens. Mätt!

Började dagen med att fånga en liten öring som fick bli frukost. Packade ihop lägret och tog kanoten till andra sidan tjärnen där det är riktigt bra förutsättning för tältplats. Eftersom det blåste upp utforskade vi skog och mark. Hela tiden småätandes skägglav och kråkbär. Flera gånger om dagen blir det vildmarkste vilket man känner piggar upp och ger en viss mättnadskänsla. Hjortronen är nästan färdiga. Märgen från säven som växer här smakar riktigt gott. Hittade en kniv som verkar ha legat ett par år.

Efter födosök stack Daxa och jag ut med kanoten för mer fiske men nu var sjön helt stilla. Inte ett vak. Lufttycket sjunker vilket fisken inte gillar. Men otroligt vackert!

Tillbaka i lägret samlade jag ihop en till skål med skägglav som man har att knapra på inne i tältet. Knotten är helt galna just nu! Tog en halvtimme att slå ihjäl de som gjorde oss sällskap in i tältet.

Ut igen för några sista fiskekast. Då händer det! En riktigt fin öring nappar och trots att Daxa får en portion blir jag riktigt mätt.

Tankar om livet: Skägglav smakar verkligen inte gott! Men det gör ingenting! Jag vet nämligen att när dessa 50 dagar är över kommer vanlig mat smaka himmelskt. Äter man till exempel inte choklad på en hel månad och sedan äter en, smakar den lika gott som 30 chokladkakor tillsammans. Det är rättvisa. De som har lite njuter desto mera när tillfälle ges.

Allemansrätten: Statligt jaktkort, jägarexamen, vapenlicens, jaktmark, fiskekort och markägarens tillstånd om man vill göra något utanför allemansrätten, behövs för ett sådant här äventyr. Eftersom man inte får tälta mer än något (nära civilisation) / några dygn (utanför civilisation) på samma plats har jag skaffat markägarens tillstånd att vara det. Här är det knappast några problem med att störa någon, men det blir snabbt markslitage där man har sitt läger. Man får helt enkelt använda sitt omdöme och flytta på sig innan slitaget på markvegetationen blir påtaglig. Speciellt om man är i grupp.

ENGLISH:

Day 2 (2015-08-09)

Landscape view: Dark beautiful tarn with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 4/8, precipitation 0 mm
Days alone: 2
Food: Trout, club-rush, beard lichen, crowberries and tea from lingonberry leaves and pine needles.
Position: the Anaris grounds

Health/feelings: A slight headache that is probably because of coffee abstinence. Well fed!

Started the day with catching a small trout which became breakfast. Packed the camp and took the canoe out to the other side of the tarn where the camping conditions are really good. Since the wind started to pick up, we explored the lands and woods. All the while munching on beard lichen and crowberries. Several times of day I drink wilderness tea which really gives you energy and some feeling of fullness.
The cloudberries are almost ripe here. The marrow of the club-rush growing here tastes really good. I found a knife that appears to have been around here for a couple of years.
After searching for food, Daxa and I went out with the canoe for more fishing but now the lake was all still. The air pressure is sinking which the fish don’t like. But it’s incredibly beautiful!
Back at camp I gathered a bowl of beard lichen to munch on in the tent. Out again for a last couple of fishing throws. Then it happened! A really nice trout got on the hook and despite Daxa getting a portion I feel really well fed.

Thoughts about life: Beard lichen really does not taste good! But that’s okay, because I know that when these fifty days are over, normal food will taste heavenly. If one for example doesn’t eat chocolate for a whole month, and then eat one piece, it will taste as good as 30 ov them together. That is justice. Those who don’t have a lot enjoy the good stuff even more when given the opportunity.

Freedom to roam: Government-issued hunting license, weapon certificate, hunting grounds, fishing card and the grounds owner’s permission are required if one wants to do something not covered by the freedom to roam. I need all that for an adventure like this. Since you’re generally not allowed to camp for more than a couple of days (more if it is outside civilisation) in the same place, I have asked for and gotten the grounds owner’s consent to do that. There is hardly any risk of disturbing anyone out here, but the ground where you camp wuickly gets worn and torn. That means you’ll simply have to use your judgement and move before the wear of the ground vegetation becomes palpable. Especially if camping as a group.


------------------------------------------------------------


 

SVENSKA:

Dag 1 (2015-08-08)

Landskapsbild: Mörk vacker tjärn med vackra fjäll runtomkring.
Väder: Molnighet 4/8, Nederbörd 3 mm
Dygn i enskildhet: 1
Föda: Röding och frön från ormroten samt te av lingonblad och granbarr.
Position: Anarisets marker

Hälsa/känslor: Härligt att komma igång. Daxa håller med till fullo! Invägning innan start var 75,2 kg för mig och 32,8 för Daxa.

Vi började dagen med sovmorgon och klev ur tältet först klockan 10. Daxa har bättre morgonvanor nu när hon är en gammal dam. När jag tittade ut över tjärnen såg jag att det vakades både här och där. Daxa gjorde sitt bästa för att spoliera alltihopa genom att kasta sig ut i vattnet och försöka hämta hem min utkastade spinnare. Kortare löplina så att hon precis når vattenbrynet blev lösningen. Efter 1 timmes fiske bärgades en fin röding och lunchen var utsökt. Regnet kom och vi sov några timmar tills det slutade. Sedan tog vi en fantastiskt vacker kanottur för att utforska varenda liten bukt i tjärnen. Imorgon blir det mycket bättre lägerplats då vi nu tältar rejält blött och sankt.

Tankar om livet: Religion är tusentals år av samlad visdom om man sållar ut godbitarna och avvisar det som är föråldrat. Har mest utforskar buddhismen, men tror jag ska läsa Bibeln härnäst.

Allemansrätten: Är det möjligt att ta med både gevär och fiskeutrustning och bara bege sig rätt ut i vildmarken för att där leva av det naturen erbjuder? Både Ja och Nej! Det går om man tar hänsyn till allemansrätten och skaffar alla de tillstånd, kort och licenser som behövs. Det går absolut inte att bara bege sig ut, skjuta och fiska som man vill samt göra åverkan på vår natur.

ENGLISH:

Day 1 (2015-08-08)

Landscape view: Dark beautiful tarn with beautiful mountains around it.
Weather: Clouds 4/8, precipitation 3 mm
Days alone: 1
Food: char and seeds from alpine bistort, tea from lingonberry leaves and pine needles.
Position: the Anaris grounds

Health/feelings: Feels good to get started. Daxa agrees completely! Our weights at the start were 75.2 (me) and 32.8 (Daxa) kilograms.

We started the day with sleep and left the tent as late as 10. Daxa has better sleeping routines now that she’s an old lady. When I looked out over the tarn I saw that fish were about here and there. Daxa did her best to spoil it all by throwing herself into the water and trying to catch my thrown out lure. A shorter leash became the solution to that, so that she barely reached the waterline. After one hour’s fishing we got a nice char and lunch was delicious. It started raining and we slept for a couple of hours until it stopped. Then we took a fantastically beautiful canoe trip to explore every little crevice in the tarn. Tomorrow I’ll pick a much better camping site as we are now camping in a very wet and boggy place.

Thoughts about life: Religion is thousands of years of gathered wisdom if you rinse out and cast aside that which is obsolete. I have mostly explored Buddhism, but I think I’ll read the Bible next.

Freedom to roam: Is it possible to bring both gun and fishing gear and just go straight out in the wilderness to live off what it has to offer? Both yes and no! It is possible if you take the Freedom to roam into account and get all the permissions, cards and licenses that are required. You can absolutely not just go out, shoot and fish like you want, neither tamper with or damage our nature.
------------------------------------------------------------

----- Gå längst upp -----